Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1634/2008

Správní řízení: ochrana před zásahem do pokojného stavu; lhůta pro vydání rozhodnutí

Správní řízení: ochrana před zásahem do pokojného stavu; lhůta pro vydání rozhodnutí
k § 71 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 5 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
Domáhá-li se postižený subjekt občanskoprávního vztahu předběžné právní ochrany podle § 5 občanského zákoníku u příslušného orgánu státní správy, je povinností tohoto správního orgánu o takovém návrhu rozhodnout. Při rozhodování je správní orgán vázán lhůtami pro vydání rozhodnutí stanovenými v § 71 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 22. 4. 2008, čj. 59 Ca 16/2008-18)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 65/1998 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 142/98), usnesení Ústavního soudu č. 20/2001 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 183/01); č. 908/2006 Sb. NSS.
Věc:
Mgr. Marie S. proti Městskému úřadu v Turnově o vydání rozhodnutí.
Manželé M. mají ve společném jmění manželů mimo jiné pozemek, na kterém stojí vodovodní šachta postavená v roce 1988 manželem žalobkyně v souladu s tehdy platnými zákony. Ve vodovodní šachtě byl osazen vodoměr k měření odběru pitné vody pro objekt ve vlastnictví žalobkyně a pro další dva objekty. Až do května roku 2007 měla žalobkyně umožněn přístup k vodovodní šachtě za účelem údržby, kontroly a odečtu stavu vodoměru. V květnu 2007 bez předchozího upozornění odstranil pan M. z šachty zámek žalobkyně, nahradil jej zámkem svým a odmítl žalobkyni i pracovníkům Severočeských vodovodů a kanalizací šachtu pro odečet stavu vodoměru zpřístupnit. Jako sankce za neumožnění přístupu k vodoměrům byla žalobkyni přerušena dodávka pitné vody. Pan M. poté za účelem odebrání vodoměru šachtu pracovníkům Severočeských vodovodů a kanalizací zpřístupnil. Následně šachtu zahrnul zeminou a kolem pozemku vystavěl zeď.
Žalobkyně se dne 1. 6. 2007 obrátila na žalovaného s návrhem na poskytnutí ochrany práva podle § 5 občanského zákoníku proti manželům M. Žalovaný ve sdělení ze dne 29. 11. 2007 uvedl, že ve věci rozhodovat nebude.
Žalobkyně se obrátila na nadřízený správní orgán dle § 80 správního řádu, který dne 19. 12. 2007 vyzval tajemníka žalovaného, aby ve věci zjednal nápravu. Na tuto výzvu žalovaný neučinil ve věci žádný úkon.
Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem domáhala, aby byla žalovanému uložena povinnost vydat v přiměřené lhůtě rozhodnutí v řízení na ochranu práva před neoprávněným zásahem dle § 5 občanského zákoníku.
V písemném vyjádření k žalobě žalovaný mimo jiné konstatoval, že není kompetentní k omezení vlastnických práv manželů M. Žalobkyně nemá souhlas majitele nebo uživatele dotčeného pozemku ke zřízení věcného břemene, neuzavřela nájemní smlouvu navrženou manželi M. ohledně vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty. Neprojevila tak dostatek dobré vůle na včasné uspořádání užívacích práv a z toho vyplývajících dobrých sousedských vztahů při změně vlastníka nemovitostí.
Krajský soud v Ústí nad Labem uložil žalovanému, aby vydal rozhodnutí v řízení podle § 5 občanského zákoníku ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozsudku.
Z odůvodnění:
(...) Ustanovení § 5 občanského zákoníku je jedním z případů, kdy rozhodování v občanskoprávních - soukromoprávních věcech je z důvodů rychlé ochrany a s ohledem na větší operativnost výjimečně svěřeno zákonem do pravomoci orgánu státní správy. Občanský zákoník při této úpravě specifické občanskoprávní ochrany vychází z toho, že orgány státní správy znají lépe místní poměry a situaci, dále že jsou většinou subjektům blíže než soudy, takže mohou v určitých případech oprávněným subjektům poskytnout ve zkráceném řízení právní ochranu rychleji než soudy. Orgány státní správy při poskytování právní ochrany podle § 5 nezkoumají právní otázky, tj. zda skutečně došlo k zásahu do cizího subjektivního občanského práva, zda se tak stalo protiprávně či po právu. Jejich úkolem je pouze poskytnout ve zkráceném řízení právní ochranu před zřejmým zásahem do posledního pokojného a tedy faktického stavu, a tak zabezpečit mezi dotčenými osobami pořádek a klid. Rozhodnutím orgánu státní správy není dotčeno právo postiženého subjektu domáhat se právní ochrany u soudu. Je tedy na postiženém subjektu občanskoprávního vztahu a na jeho vůli a uvážení, zda se bude domáhat předběžné právní ochrany u příslušného orgánu státní správy, anebo právní ochrany přímo u soudu.
V projednávaném případě se žalobkyně domáhá předběžné právní ochrany u příslušného orgánu státní správy, tj. u žalovaného. Na takový postup má plné právo a žalovaný se nemůže zprostit své povinnosti rozhodnout tvrzením, že vlastnická práva manželů M. nemůže omezit. Ustanovení § 5 občanského zákoníku jasně stanoví způsoby právní ochrany, které může orgán státní správy zvolit, dojde-li k závěru, že došlo ke zřejmému zásahu do nastalého pokojného stavu. Právní ochrana podle § 5 může spočívat v tom, že orgán státní správy zakáže rušiteli zásah, anebo - je-li to v souladu s povahou věci - uloží rušiteli povinnost obnovit předešlý pokojný stav. Správní orgán také může na základě zjištěného skutkového stavu dojít k závěru, že ke zřejmému zásahu do pokojného stavu nedošlo, každopádně však musí probíhající řízení o návrhu na poskytnutí ochrany práva podle § 5 občanského zákoníku nějak ukončit, tedy rozhodnout. Občanský zákoník sice nestanoví lhůtu do kdy tak má správní orgán učinit, ale z § 71 odst. 1 správního řádu vyplývá, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Odstavec 3 téhož ustanovení pak říká, že
pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ; b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny
. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zahájeno již dne 1. 6. 2007 (dle § 44 odst. 1 správního řádu je řízení zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému úřadu), lhůta stanovená správním řádem pro vydání rozhodnutí již jednoznačně marně uplynula. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.