Vydání 1/2009

Číslo: 1/2009 · Ročník: VII

1745/2009

Správní řízení: nedůvodné rozdíly při rozhodování skutkově podobných případů

Správní řízení: nedůvodné rozdíly při rozhodování skutkově podobných případů
k § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
k § 2 odst. 4, § 145 a § 146 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod podle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, není řízením s předstihem žádosti ani řízením o výběru žádosti dle § 145 a § 146 správního řádu z roku 2004.
II. Pokud správní úřad vydá jednomu žadateli veřejnoprávní povolení k určité činnosti (zde vypouštění odpadních vod podle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), a jiným žadatelům obdobnou žádost podanou ve stejné době zamítne s tím, že již povolení vydáno bylo, a pouze tato skutečnost brání ve vyhovění jejich žádostem, pak takovým postupem bezdůvodně zvýhodňuje jednoho ze žadatelů na úkor ostatních (§ 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2008, čj. 7 Ca 253/2007-84
Věc:
a) Josef B., b) Denisa R. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o stavební povolení.
Žalovaný dne 6. 8. 2007 a 7. 8. 2008 zamítl odvolání žalobců proti rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 15. 6. 2007 a 14. 5. 2007. Ve správním řízení nebylo žalobcům vydáno stavební povolení ke stavbě
„Domovní čistírny odpadních vod MICROCLAR DC 5 s přívodním a odtokovým potrubím PVC DN 150, filtračním vakem z geotextilie a akumulační jímkou“
, a zároveň nebylo vydáno povolení podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 4 vodního zákona.
Proti uvedeným rozhodnutím žalovaného brojili žalobci žalobami, které soud spojil ke společnému projednání a rozhodnutí. Žalobci v žalobě především namítali, že v jednom případě bylo žádosti vyhověno, v ostatních případech byly obsahově totožné žádosti zamítnuty. Výjimečným případem, který má na mysli § 38 odst. 4 vodního zákona, je právě případ umístění domácí čističky odpadních vod. Nemůže jít k tíži žalobců, že si podali žádosti později než osoba, která jako jediná toto povolení obdržela. Napadali rovněž údaje v rozhodnutí, převzaté z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, neboť pouze vytrhuje z tohoto dokumentu několik vět na podporu svého rozhodnutí, z dokumentu celého však nesouhlasné stanovisko dovodit nelze. Žalobci závěrem poukázali na základní zásadu správního řízení, podle níž nemají být skutkově shodné či obdobné případy rozhodovány rozdílně.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě připomněl, že v odůvodnění napadených rozhodnutí je uvedeno, že rozhodování o domácí čističce odpadních vod, která byla povolena panu starostovi, není předmětem tohoto správního řízení. Vodoprávní úřad může povolit vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze ve výjimečných případech z jednotlivých domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod a při nemožnosti jiného řešení. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje uvádí obec Sedlec v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost obce není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Při ústním jednání soud doplnil dokazování čtením rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 11. 8. 2006, jímž bylo Dagmar H. a Ing. Karlu H. vydáno stavební povolení na
„Domovní čistírnu odpadních vod MICROCLAR DC 5 s přívodním potrubím PVC DN 150 v délce 2,3 metru, odtokovým potrubím PVC DN 150 v délce 0,8 metru, filtračním vakem z geotextilie a s akumulační jímkou objemu 12 m3“
a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 4 vodního zákona, a to v kraji Středočeském, obci Sedlec, v katastrálním území Sedlec.
Městský soud v Praze napadená rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V dané věci je nutné nejprve obecně uchopit její podstatu – v tomto správním řízení vykonavatel veřejné správy vydává účastníku řízení (žadateli) určité povolení (aniž by bylo pro věc podstatné, zda podle stavebního či vodního zákona) k činnosti, kterou nelze bez tohoto veřejnoprávního povolení vykonávat. Typickým účastníkem takového správního řízení je zejména žadatel, v tomto případě je však podle názoru soudu okruh účastníků řízení širší. Ačkoliv se jedná o povolení pro jednotlivé samostatně stojící čističky odpadních vod různých vlastníků nemovitostí, při hodnocení účastenství je nutné posoudit, jaké právní účinky vydané povolení má. Standardně v takovém případě je účastníkem příslušného správního řízení pouze ten žadatel (případně další osoby), který žádost podal a jemuž se povolení vydává, ostatní žadatelé takovými účastníky nejsou, neboť o jejich žádostech se rozhoduje v řízení jiném (řízení o jejich žádostech). V tomto konkrétním případě však tomu tak být nemůže, neboť rozhodovací důvod, kterým byly zamítnuty žádosti žalobců, byl v tom, že činnost nelze povolit, neboť již jeden z žadatelů takové povolení obdržel. To byl důvod příslušného rozhodnutí, ač v odůvodnění správních rozhodnutí jsou uvedeny i důvody jiné. Nelze akceptovat, že takovým důvodem bylo nesouhlasné odborné posouzení, neboť jak vyplynulo z doplnění dokazování před soudem, na typově tutéž čističku odpadních vod jedno povolení vydáno bylo v téže lokalitě. Jak vyplývá z obsahu správního spisu i správních rozhodnutí (vydaného povolení a zamítavých správních rozhodnutí), žádosti o vydání povolení byly podány takto – žalobce Josef B. žádost podal 31. 7. 2006, ve správním řízení byl zastoupen Ing. Karlem H., žalobkyně Denisa R. žádost podala 3. 7. 2006, ve správním řízení byla rovněž zastoupena Ing. Karlem H., Ing. Karel H. podal žádost s Dagmar H. dne 19. 5. 2006. Povolení Ing. Karlu H. bylo vydáno dne 11. 8. 2006. Do této doby jsou podklady ve správním spise u žalobců tytéž, které zmiňuje úřad v povolení pro Ing. Karla H. – jedná se zejména o kladné vyjádření obecného stavebního úřadu, hydrogeologické posouzení společnosti GEOTIP, s. r. o., kladné vyjádření správce povodí z 3. 8. 2005, které navíc zmiňuje 16 domácích čističek odpadních vod v dané lokalitě. Až po vydání tohoto jediného povolení u žalobců začalo být správní řízení doplňováno podklady dalšími – vyjádření vodovodů a kanalizací z 12. 9. 2006. Poněkud nejasným podkladem pak je Hydrogeologické vyjádření RNDr. Aleše Č., které je datováno prosincem 2005, ale do správního spisu bylo zařazeno dne 14. 9. 2006 (jak vyplývá z poznámek na spisovém obalu).
Shora uvedené svědčí o tom, že nejprve bylo vydáno povolení jednomu žadateli, a teprve poté o obsahově téměř shodných žádostech (jednalo se o jeden typ příslušné čističky) byly do spisu doplňovány podklady, které následně zdůvodňují zamítnutí žádostí ostatních žadatelů, a vydané povolení bylo vydáno na základě týchž podkladů, které předkládali i ostatní žadatelé s žádostí. Takový postup není možný, neboť je přímo typickou ukázkou nedůvodného rozdílu v rozhodování u skutkově téměř totožných věcí (§ 2 odst. 4 správního řádu) – jednalo se o stejné domácí čističky odpadních vod, dodávané jedním dodavatelem, ve stejné lokalitě.
Lze tedy uzavřít, že okolnost, proč bylo vydáno jinému žadateli povolení, a žalobcům nikoliv, je tak v tomto řízení naprosto podstatná, neboť důvodem zamítavého stanoviska veřejné správy je to, že nelze vyhovět žádosti, neboť jedno takové povolení již vydáno bylo (§ 38 odst. 4 vodního zákona). Pak ale v tom případě podle názoru soudu buď mělo být vedeno společné řízení o všech žádostech, neboť pokud bude vydáno povolení jednomu z žadatelů, ostatním bude žádost zamítnuta, nebo ostatní žadatelé jsou účastníky všech jednotlivě vedených správních řízení, neboť rozhodovací důvod úřadu se opírá o právně významnou skutečnost, že jednomu z žadatelů je povolení vydáno, a ostatním proto nikoliv. Nelze tak v tomto případě námitku žalobců odmítnout s tím, že se jedná o jiné správní řízení – to je v dané věci sice formálně pravda, ale právě výsledek tohoto jiného správního řízení (tedy vydané povolení) má podstatný vliv na toto správní rozhodnutí (zamítavé rozhodnutí).
Tak, jak správní řízení vymezily správní úřady, se v dané věci podle názoru soudu rozhodnout nedá. Pokud jedno povolení vydáno bylo, je nutné tuto skutečnost hodnotit i u ostatních žadatelů, jimž vydáno nebylo, kteří podle názoru soudu jsou účastníky řízení žadatele, kterému bylo povolení vydáno. Jejich námitky nelze odmítnout formálně procesním postupem, tedy s odkazem, že se jedná o jiné správní řízení, protože, jak bylo shora uvedeno, toto jiné správní řízení má podstatný vliv na toto správní řízení.
V dané věci tak podle názoru soudu nemohlo nabýt vydané povolení, byť sice vydané v jiném správním řízení, ale obsahově související, právní moci, neboť nebylo doručeno všem ostatním účastníkům řízení. Proto je nutné tuto skutečnost znovu zhodnotit.
V této věci soud poznamenává, že rozhodně nemůže být odborným hodnotitelem věcné správnosti vydaného povolení či zamítavého rozhodnutí – to je otázka odborná, kterou především hodnotí příslušný specializovaný správní úřad. Nicméně, pokud, jak ze spisu vyplývá, v dané lokalitě nelze akceptovat vypouštění vod z šestnácti stejných čističek z důvodů ochrany významných vodních zdrojů podzemní vody, pak podle názoru soudu nelze vydat povolení nikomu. V tomto případě se nejedná o žádné řízení s předstihem žádosti či o výběru žádosti (§ 145 a 146 správního řádu), ale o běžné správní řízení, které, jak bylo shora uvedeno, mělo být vedeno se všemi žadateli o povolení společně, nebo v případě oddělených správních řízení měli být všichni ostatní žadatelé účastníky všech správních řízení. Proto nelze zdůvodnit vyhovění jednomu z žadatelů např. tím, že podal žádost jako první, neboť je naprosto zjevné, že se jednalo o jeden záměr celkem šestnácti žadatelů v jedné lokalitě na typově stejné čističky odpadních vod dodávané jedním dodavatelem. Všichni žadatelé v takovém případě musejí mít rovné šance a nelze bez hlubší analýzy vyhovět pouze jednomu z nich, a ostatním žádosti zamítnout s tím, že u jednoho z žadatelů vliv na podzemní vody ještě je akceptovatelný, u dalších patnácti však už nikoliv. Jak bylo shora uvedeno, soud nijak nezpochybňuje odborné závěry týkající se ochrany podzemních vod v dané lokalitě, k tomu nemá dostatek odborné
kompetence
. Nicméně, z hlediska právního – pokud jsou poměry v dané lokalitě takové, že není možné vyhovět všem žadatelům o stejné zařízení, pak bez dalšího rozboru či zdůvodnění není možné vyhovět nikomu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.