Vydání 3/2021

Číslo: 3/2021 · Ročník: XIX

4137/2021

Správní řízení: kumulativní účinek vad správního řízení

Správní řízení: kumulativní účinek vad správního řízení
k § 36 odst. 3, § 49 a § 50 a násl. správního řádu, ve znění zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 303/2013 Sb.
Při posuzování závažnosti procesních pochybení správního orgánu (§ 36 odst. 3, § 49 a § 50 a násl. správního řádu) a míry, v jaké mohla účastníka zkrátit na právech, je nutno přihlížet i k jejich kumulativnímu účinku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2020, čj. 1 As 218/2019-28)
Prejudikatura:
č. 280/2004 a č. 3343/2016 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 10/1995 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 61/94), č. 76/1997 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 95/97), č. 127/2002 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 173/02), č. 87/2004 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 569/03), č. 200/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 139/05), č. 22/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 359/05), č. 169/2009 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 3010/08).
Věc:
F. H. proti řediteli Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl uznán vinným ze spáchání jednání majícího znaky přestupku podle § 189 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), ve spojení s § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a byl mu uložen kázeňský trest ve výši 1 500 Kč.
Podle rozhodnutí náměstka ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro vnější službu ve věcech kázeňských (dále jen „orgán I. stupně“) ze dne 16. 7. 2015 porušil žalobce § 41 odst. 1 zákona o silničním provozu tím, že: „
Dne 17. listopadu 2014 ve 21:40 hodin řídil služební motorové vozidlo v barevném provedení Policie ČR tov. zn. ŠKODA OCTAVIA Z X RZ
X
v Praze 2 po Karlově náměstí ve směru od ulice Lazarská k ulici Ječná ve středním jízdním pruhu pro odbočení do ulice Resslova za užití zvláštního výstražného světla modré barvy; v křižovatce Karlovo náměstí – Ječná – Resslova při přejíždění ze středního jízdního pruhu do levého jízdního pruhu pro přímý směr jízdy k ul. Na Moráni přes podélnou čáru souvislou ohrozil řidiče
A. S.
, který ve stejném směru jízdy řídil vlastní vozidlo tov. zn. VW Multivan RZ
Y
(dále jen „vozidlo VW“) v levém jízdním pruhu, kdy se rozjížděl do předmětné křižovatky na signál se zeleným světlem Volno, přičemž došlo ke střetu zadní levé boční části služebního vozidla a pravé přední části vozidla VW Multivan RZ Y.
Žalobce podal proti rozhodnutí orgánu I. stupně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 11. 2015 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze. Žalovanému vytýkal, že vyšel z nedostatečně zjištěného skutkového stavu, neboť ani on ani správní orgán I. stupně nezjišťovali skutečnosti svědčící v prospěch žalobce. Zejména neprovedli požadovaný znalecký posudek, aniž přitom jakkoli zdůvodnili, proč považují takový důkaz za nadbytečný; rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné. Dále žalovaný ani správní orgán I. stupně nezdůvodnili, jakými úvahami se řídili při hodnocení důkazů, zejména svědeckých výpovědí, neodstranili rozpory ve výpovědích svědka M. K.; i tyto skutečnosti vedou k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o odvolání. Řízení před služebním orgánem bylo navíc zatíženo závažnými procesními vadami, kterými byl žalobce zkrácen na svých procesních právech. Nebylo mu včas (s pětidenním předstihem) oznámeno jednání senátu poradní komise žalovaného a současně žalovaný nevyhověl jeho žádosti o odložení jednání. Žalovaný také stanovil nepřiměřeně krátkou (dvoudenní) lhůtu pro nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí. Tato procesní pochybení byla dle žalobce motivována snahou žalovaného napravit vlastní nečinnost a projednat věc před uplynutím prekluzivní lhůty pro zánik odpovědnosti za jednání, které má znaky přestupku.
Městský soud žalobu rozsudkem ze dne 3. 6. 2019, čj. 5 Ad 1/2016-32, zamítl. Nepřisvědčil námitce nepřezkoumatelnosti rozhodnutí ani nedostatečně zjištěnému skutkovému stavu. Žalovaný se dostatečně podrobně zabýval i skutečnostmi svědčícími ve prospěch žalobce, a to včetně povinnosti řidičů umožnit bezpečný a plynulý průjezd vozidlům s přednostním právem jízdy. Ze spisu i z odůvodnění rozhodnutí je rovněž zřejmé, z jakých podkladů žalovaný vycházel a jakými úvahami se řídil. Žalovaný podrobně popsal, co považuje ze svědeckých výpovědí za zjištěné a jakým způsobem na jejich základě rekonstruoval nehodový děj. Ze spisu lze vyčíst i to, že žalovaný považoval provedení znaleckého posudku za nadbytečné. Odůvodnění rozhodnutí se dostatečně vyrovnává i s namítanými rozpory ve výpovědi M. K., protože za podstatnou považuje skutečnost, že služební vozidlo mělo zapnuté výstražné modré světlo v době bezprostředně předcházející střetu, nikoli přesný okamžik, ve kterém jej řidič služebního vozidla rozsvítil.
Žalobci městský soud přisvědčil v tom, že nebyl s dostatečným předstihem vyrozuměn o jednání senátu poradní komise. Jeho neúčast ale neměla vliv na zákonnost výsledného rozhodnutí, protože senát vycházel při svém doporučení pouze z podkladů, které byly do spisu vloženy orgánem I. stupně; v průběhu odvolacího řízení nebylo prováděno žádné dokazování. Soud neshledal problém ani v nevyhovění žádosti o odročení jednání, neboť zmocněnec žalobce řádně neodůvodnil tvrzenou pracovní indispozici. Za dostatečnou považoval soud i lhůtu k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí o odvolání, která činila dva dny od doručení výzvy k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. Ze správního spisu vyplývá, že žalobce byl seznámen s obsahem spisového materiálu během projednání přestupku (dle protokolu o projednání přestupku ze dne 2. 2. 2015), poté do správního spisu přibyly pouze záznamy o výsleších svědků, kterých se žalobce osobně účastnil, a dále jen podklady, které nebyly
relevantní
pro skutkové závěry ve věci (výpis systému Maják a kopie knihy provozu služebního vozidla) a podání stěžovatele. V odvolacím řízení před žalovaným už žádné nové podklady, vyjma podání žalobce a doporučení senátu poradní komise, do správního spisu nepřibyly. Současně soud přihlédl k tomu, že žalobce už ve svém podání ze dne 4. 11. 2015 (tj. před výzvou k seznámení se s podklady) navrhl doplnění dokazování. Soud zohlednil i to, že žalobce neuvedl v žádosti o prodloužení lhůty žádné skutečnosti, které by mu v nahlédnutí v původně stanovené lhůtě bránily.
Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost, v níž namítal, že byl v řízení před správními orgány zkrácen na svých procesních právech způsobem, který měl dopad na zákonnost rozhodnutí. Podle § 49 správního řádu měl být stěžovatel nejméně s pětidenním předstihem vyrozuměn o jednání senátu poradní komise žalovaného, vyrozumění ale obdržel pouhé dva dny před jednáním. Žalovaný současně nevyhověl jeho žádosti o odložení jednání. Stejně tak žalovaný stanovil nepřiměřeně krátkou lhůtu pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu, a to pouhé dva dny od doručení výzvy. Stěžovatel nesouhlasí se závěrem soudu, že lhůta byla sice krátká, ale přiměřená, protože spis se od projednání přestupku před orgánem I. stupně příliš nezměnil, neboť přibyl pouze záznam o výslechu svědka, kterého se stěžovatel zúčastnil, závěr senátu poradní komise a doplnění od stěžovatele. Navíc stěžovatel ve své žádosti o prodloužení lhůty neuvedl, které skutečnosti mu bránily dvoudenní lhůtu využít. Stěžovatel uvedl, že vnímá jako výraznou disproporci, pokud se správní orgány v řízení samy dopouští průtahů, ale jemu stanoví nepřiměřeně krátké lhůty pro zásadní procesní úkony.
Další stěžovatelova námitka směřovala proti průběhu dokazování ve správním řízení. Rozhodnutí žalovaného považuje za nepřezkoumatelné, neboť obsahuje pouze popis důkazních prostředků, ale chybí hodnocení důkazů. Není jasné, jak žalovaný posoudil rozpory ve výpovědi svědka M. K. Žalovaný pouze bez dalšího převzal závěr senátu poradní komise, že vylíčení nehodového děje a mechanismu dopravní nehody je prakticky shodné ve všech pořízených důkazních prostředcích, odpovídá popsanému skutku a jednotlivé důkazní prostředky se liší jen v nepodstatných maličkostech, ale vlastní hodnocení neprovedl. Žalovaný se také nijak nevypořádal s návrhem na doplnění dokazování o znalecký posudek. Nesprávné je v této souvislosti i rozhodnutí městského soudu, dle kterého námitka není důvodná, neboť z rozhodnutí žalovaného je zřejmé, že žalovaný považoval podklady, které byly založeny ve správním spise, za zcela dostačující pro vydání rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
[13] Nejvyšší správní soud považuje za nedůvodné námitky týkající se zjištění skutkového stavu a hodnocení důkazů. Rozhodnutí žalovaného považuje shodně s městským soudem za přezkoumatelné. Z rozhodnutí je zřejmé, jakého jednání se stěžovatel měl dopustit a jaké ustanovení zákona o silničním provozu tím měl porušit. Nejvyšší správní soud nevidí problém v tom, že se žalovaný ztotožnil se zjištěními a závěry senátu své poradní komise. Tím přijal jeho závěry za své a odpovídá za jejich správnost, úplnost a přezkoumatelnost. Z rozhodnutí je patrné, jaké podklady byly shromážděny, jaké důkazy byly provedeny a jaké z nich podle žalovaného plynou závěry. Úvahy žalovaného o průběhu nehody jsou v rozhodnutí popsány detailně, vychází z obecně známých fyzikálních zákonů o pohybu těles a zahrnutí průměrné reakční doby řidičů do těchto úvah je opodstatněné. Žalovaný se vypořádal i s odvolací námitkou stěžovatele a uvedl, proč považuje rozpor ve výpovědi svědka M. K. za nepodstatný.
[14] K námitce opomenutého důkazu v podobě nevypořádaného návrhu na provedení znaleckého posudku nutno poukázat na ustálenou judikaturu Ústavního soudu (např. nálezy ze dne 16. 2. 1995, sp. zn. III. ÚS 61/94, č. 10/1995 Sb. ÚS, ze dne 12. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 95/97, č. 76/1997 Sb. ÚS, ze dne 10. 10. 2002, sp. zn. III. ÚS 173/02, č. 127/2002 Sb. ÚS, ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. III. ÚS 569/03, č. 87/2004 Sb. ÚS, ze dne 20. 10. 2005, sp. zn. III. ÚS 139/05, č. 200/2005 Sb. ÚS, ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 359/05, č. 22/2005 Sb. ÚS, ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 3010/08, č. 169/2009 Sb. ÚS), která uvádí, že ačkoli správní orgán není vázán návrhy na provedení důkazů, nemůže je libovolně opomenout. Pokud nějaké důkazy nepřipustí, musí uvést proč. Tomu odpovídá i
judikatura
zdejšího soudu. Například rozsudek ze dne čj. 2 As 66/2018-70, v bodě 52 uvádí: „
Procesnímu právu účastníka navrhovat důkazy odpovídá povinnost nejen o vznesených návrzích (včetně návrhů důkazních) rozhodnout, ale také – pokud jim není vyhověno – v rozhodnutí vyložit, proč, z jakých důvodů, se tak činí. Neakceptování důkazního návrhu účastníka řízení lze založit toliko třemi důvody: Prvním je argument, dle něhož tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je navrhován důkaz, nemá
relevantní
souvislost s předmětem řízení. Dalším je argument, dle kterého důkaz není s to ani ověřit, ani vyvrátit tvrzenou skutečnost, čili ve vazbě na toto tvrzení nedisponuje vypovídací potencí. Konečně třetím je pak nadbytečnost důkazu, tj. argument, dle něhož určité tvrzení, k jehož ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez důvodných pochybností (s praktickou jistotou) ověřeno nebo vyvráceno.
“ Nicméně jak Ústavní soud, tak Nejvyšší správní soud dovodily, že neprovedení navrženého důkazu může být odůvodněno i implicitně (viz usnesení ÚS ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. II. ÚS 744/06, usnesení ÚS ze dne 1. 6. 2007, sp. zn. I. ÚS 452/07; dále pak rozsudek NSS ze dne 23. 10. 2008, čj. 8 Afs 17/2007-100 nebo rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2017, čj. 9 As 274/2016-37). Žalovaný, obeznámený se skutečností, že stěžovatel navrhl doplnění důkazů o znalecký posudek, se přesto ztotožnil se závěry senátu poradní komise, včetně vyjmenování důkazů, ze kterých vycházela, a výslovného uvedení, že tyto důkazy jsou dostačující k rozhodnutí ve věci. Z takového vyjádření lze dovodit implicitní závěr o nadbytečnosti navrhovaného znaleckého posudku.
[15] Přisvědčit ani nelze námitce, že se žalovaný nevypořádal s tím, že podle § 41 odst. 7 zákona o silničním provozu je povinností ostatních účastníků silničního provozu umožnit vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným bezpečný a plynulý průjezd. Žalovaný vysvětlil, proč neshledal v případě řidiče A. S. porušení této povinnosti. Na základě provedených důkazů dospěl k závěru, že v okamžiku, kdy řidič spatřil zprava předjíždějící služební vůz, nebyl již technicky schopen střetu zabránit. Za
relevantní
považoval i skutečnost, že služební vozidlo mělo těsně před střetem zapnuté výstražné modré světlo, nikoli však zvukový signál. Úvahy a závěry žalovaného jsou logicky konzistentní a obstojí v soudním přezkumu.
[16] Nejvyšší správní soud, částečně ve shodě s městským soudem, shledal porušení procesních práv stěžovatele. Stěžovatelův zástupce nebyl s dostatečným předstihem vyrozuměn o jednání senátu poradní komise žalovaného. Jak uvádí komentář k zákonu o služebním poměru k § 194: „
Poradní komise je vysoce odborným orgánem, který navrhuje služebnímu funkcionáři, jak o opravných prostředcích rozhodnout,
a často také ve značném rozsahu nahrazuje aktivitu služebního funkcionáře v rámci řízení o nich
(zvýrazněno soudem).“ (Blahut, A. Poradní komise. In: Chrobák, J., Blahut, A., Kulhánek, J. a Vodička, S.
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Praktický komentář
. Praha: Wolters Kluwer, 2019). Před poradní komisí může probíhat dokazování ve věci. V takovém případě má jednání komise povahu ústního jednání ve smyslu § 49 správního řádu, který se na řízení podle zákona o služebním poměru použije subsidiárně (viz rozsudek NSS ze dne 16. 10. 2017, čj. 7 As 281/2016-26, bod 33). Pak je ovšem nezbytné, aby o jednání poradní komise byli účastníci řízení zpraveni nejméně 5 dní předem (nehrozí-li nebezpečí z prodlení).
[17] Pokud bylo oznámení o jednání zástupci stěžovatele doručeno dne 2. 11. 2015 a jednání senátu poradní komise se konalo dne 4. 11. 2015, pětidenní lhůta nebyla dodržena. V této souvislosti musí soud odmítnout úvahy žalovaného, že se zástupce stěžovatele měl dříve přihlásit do své datové schránky. Správní orgán musí při doručování písemností v průběhu správního řízení vždy zvažovat i možnost doručení fikcí a přizpůsobit tomu načasování svých procesních úkonů. Stejně tak Nejvyšší správní soud, na rozdíl od městského soudu, nepovažuje za nutné, aby v takto nepřiměřeně krátké lhůtě stěžovatel, resp. jeho zástupce detailně zdůvodňoval a dokládal tvrzené pracovní důvody své žádosti o odložení jednání. Rovněž úvahy žalovaného, že zástupce stěžovatele je advokátem, tedy profesionálem v poskytování právních služeb, a má proto být na takové situace připraven a zajistit si zástupce, nepovažuje soud za vhodné.
[18] Městský soud dospěl k závěru, že neúčast stěžovatele nebo jeho zástupce na jednání senátu poradní komise nebyla v tomto případě vadou, která mohla mít vliv na zákonnost výsledného rozhodnutí, protože na jednání nebylo prováděno žádné dokazování. Vyšel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2014, čj. 4 As 168/2014-74, který právo účasti na jednání dovodil z práva účastnit se dokazování: „
Právo účastnit se jednání senátu poradní komise vyplývá i z § 174 odst. 1 písm. a) zákona o služebním poměru, neboť dle tohoto ustanovení má účastník mimo jiné právo klást otázky svědkům a znalcům, tj. účastnit se dokazování, které probíhá při ústním jednání. Stejné právo vyplývá stěžovateli i z jím dovolávané přílohy č. 1 závazného pokynu policejního prezidenta. Stěžovatel tedy měl právo se jednání senátu poradní komise zúčastnit a senát poradní komise pochybil, když jej k jednání nepozval a neumožnil mu tak realizaci tohoto jeho práva.
V posuzované věci nicméně v rámci jednání senátu k žádnému dokazování nedošlo (bylo pouze zkoumáno naplnění některého z taxativně stanovených důvodů pro povolení obnovy řízení) a účast stěžovatele nebo jeho zástupce při jednání senátu poradní komise tudíž nebyla nutná
(zvýrazněno soudem).“
[19] Pokud by toto porušení procesních práv stěžovatele bylo jedinou procesní vadou, byl by závěr městského soudu obhajitelný, i když nelze opomenout, že účastník řízení může i v průběhu ústního jednání, typicky v reakci na jeho průběh, navrhnout provedení nových důkazů, nebo (jako zde v odvolacím řízení) prověření důkazů provedených v řízení v prvním stupni. Žalovaný se však dle Nejvyššího správního soudu dopustil dalšího pochybení a z něj plynoucího porušení stěžovatelových práv.
[20] Stěžovatel totiž také namítal, že neměl reálnou možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, protože stanovená lhůta byla nepřiměřeně krátká. Dle § 174 odst. 1 b) zákona o služebním poměru má účastník řízení „
právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění
“. Jde o zákonné promítnutí práva na spravedlivý proces, konkrétně čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „
Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
“ I proto soudy setrvale judikují, že porušení této povinnosti opomenutím správního orgánu či stanovením příliš krátké lhůty je vadou řízení (srovnej např. rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2015, čj. 6 As 73/2015-40, č. 3343/2016 Sb. NSS, bod 30 – 31). Současně
judikatura
připouští, že tato vada nemusí nutně vést ke zrušení rozhodnutí. Podle citovaného rozsudku čj. 6 As 73/2015-40 „[m]
ěstský soud zcela správně interpretoval judikaturu Nejvyššího správního soudu v tom směru, že ne každá zjištěná vada správního řízení musí vést automaticky ke zrušení napadeného správního rozhodnutí. Ustanovení § 78 odst. 1 s. ř. s. je třeba vnímat v souvislosti s ustanovením § 65 odst. 1 s. ř. s., z něhož vyplývá, že nestačí uplatňovat jen porušení svých (procesních) práv v předcházejícím řízení, nýbrž je třeba i zkoumat, zda mohl být v důsledku toho žalobce zkrácen na svých (hmotných) právech. Řečeno slovy rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2 As 60/2011-101 ze dne 15. června 2011, na který odkázal městský soud:
Důvodnost žaloby může mít za následek pouze taková vada řízení, která mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí
.‘
To vyplývá např. z rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 4. června 2003, čj. 6 A 12/2001-51, č. 23/2003 Sb. NSS, či ze dne 18. března 2004, čj. 6 A 51/2001-30, č. 494/2005 Sb. NSS.
[21] Stěžovateli, resp. jeho zástupci byla výzva k seznámení se se spisem doručena dne 9. 11. 2015; lhůta byla stanovena na dva dny od doručení výzvy. Dne 11. 11. 2015 požádal zástupce stěžovatele o prodloužení lhůty. Není přitom pravdou, že neuvedl žádné skutečnosti, které by mu bránily v nahlédnutí do spisu. V žádosti o prodloužení lhůty je uvedeno: „
Zmocněnec obviněného se v této krátké lhůtě nemůže seznámit s předmětným spisem z důvodu pracovní vytíženosti a dříve nařízených jednání a plánované pracovní činnosti (dne 10. 11. 2015 – jednání v Ostravě, dne 11. 11. 2015 – jednání v Rokycanech, Rakovníku a Jesenici) a nelze v takto krátké lhůtě zajistit substituční zastoupení.
“ Žalovaný žádosti nevyhověl.
[22] Klíčové je posoudit přiměřenost lhůty a vliv skutečnosti, že k nahlédnutí nedošlo, na zákonnost výsledného rozhodnutí. Stanovená lhůta musí být přiměřená okolnostem konkrétní věci spočívajícím zejména v její povaze a složitosti, rozsahu spisu, nezbytné odbornosti, množství údajů k ověření materiálu (viz rozsudek NSS ze dne 13. 4. 2004, čj. 2 A 10/2002-OL-269, č. 280/2004 Sb. NSS). S ohledem na obvyklé rozvržení pracovní doby je dvoudenní lhůta na hraně objektivní možnosti seznámit se spisem a vyjádřit se k shromážděným podkladům. Městský soud v Praze již v rozsudku ze dne 17. 8. 2016, čj. 3 Ad 12/2014-72, akceptoval čtyřdenní lhůtu, z níž pouze dva dny byly pracovní. Jednalo se však o případ opakovaného seznámení se se spisem doplněným o podklady, které buď účastník řízení prokazatelně znal, nebo sám navrhl.
[23] Ze spisového materiálu poskytnutého žalovaným ovšem soud zjistil, že ani před vydáním rozhodnutí orgánu I. stupně nebyl stěžovatel podle § 174 odst. 1 písm. b) zákona o služebním poměru vyzván, aby se vyjádřil k podkladům rozhodnutí, případně navrhl jejich doplnění. Možnost seznámit se s podklady při jednání senátu poradní komise žalovaného mu byla upřena, protože žalovaný oznámil toto jednání v nedostatečné lhůtě a nevyhověl žádosti o odložení jednání. Stejně tak lze ze spisového materiálu zjistit, že v projednávané věci skutečně hrozilo marné uplynutí lhůty pro projednání jednání majícího znaky přestupku, což mohlo být žalovanému motivem pro stanovení krátkých lhůt pro uplatnění stěžovatelových práv. Je rovněž pravdou, že orgán I. stupně se v řízení dopustil průtahů (např. dvouměsíční prodleva mezi dvěma posledními svědeckými výpověďmi nebo opět téměř dvouměsíční prodleva mezi poslední svědeckou výpovědí a vydáním rozhodnutí). V tomto kontextu hodnotí soud dvoudenní lhůtu pro v podstatě první možnost seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí jako nepřiměřeně krátkou.
[24] Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedenou judikaturu zvažoval, zda shledané vady řízení ve věci služebního poměru mohly mít vliv na zákonnost výsledného rozhodnutí. Dospěl k závěru, že každá z nich, sama o sobě, by vliv na zákonnost mít nemusela. Ve svém souhrnu však představují tak závažné porušení stěžovatelových procesních práv, že je namístě rozhodnutí žalovaného zrušit. Právě skutečnost, že se stěžovatel nemohl účastnit jednání senátu poradní komise žalovaného, spolu s absencí reálné možnosti nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, vyústila nakonec v pochybnost i o tom, zda se žalovaný řádně vypořádal se stěžovatelovým návrhem na doplnění dokazování. Soud přihlédl i k tomu, že stěžovatel nebyl ve správním řízení pasivní a svých práv se domáhal; přesto mu byla upřena. I s ohledem na další okolnosti průběhu správního řízení nelze úspěšně čelit stěžovatelovu přesvědčení, že se tak dělo proto, aby žalovaný stihl projednat skutek v zákonné prekluzivní lhůtě.
[25] Nejvyšší správní soud závěrem shrnuje, že řízení o jednání, které má znaky přestupku, bylo stiženo hrubými procesními vadami. Tyto vady v daném případě byly způsobilé ovlivnit zákonnost vydaného rozhodnutí zejména proto, že v rámci řízení o odvolání výrazným způsobem znesnadnily stěžovateli jeho obranu, včetně navrhování důkazů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vady řízení před správním orgánem, pro které měl rozhodnutí zrušit již městský soud, zrušil Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze a současně i rozhodnutí žalovaného a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Vyslovenými právními názory je žalovaný v dalším řízení vázán. [§ 110 odst. 2 písm. a) s přiměřeným užitím § 78 s. ř. s.].

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.