Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1180/2007

Správní řízení: jednání za organizační složku zahraniční právnické osoby

Ejk 179/2007
Správní řízení: jednání za organizační složku zahraniční právnické osoby
k § 13 odst. 3 obchodního zákoníku
k § 17 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)*)
Je-li vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby ze zákona (§ 13 odst. 3 obchodního zákoníku) oprávněn činit za podnikatele veškeré právní úkony týkající se organizační složky, je třeba dovodit, že je též oprávněn v tomto rozsahu udělit jménem podnikatele (zahraniční právnické osoby) plnou moc k zastupování ve správním řízení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2006, čj. 5 Ca 25/2005-83)
Věc:
Společnost s ručením omezeným D. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti obchodní společnosti C., o zápis ochranné známky.
Žalobce se domáhal zápisu ochranné známky „Dr. Müller PHARMA“. Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 3. 2004 přihlášku ochranné známky podanou žalobcem zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce rozklad; žalovaný k rozkladu toto rozhodnutí změnil dne 30. 11. 2004 tak, že vyhověl námitkám zúčastněné společnosti C. a přihlášku ochranné známky podanou žalobcem zamítl. Toto rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že zápis přihlašované ochranné známky by znamenal zásah do starších práv uživatele nezapsaného označení – zúčastněné společnosti C.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, ve které zejména namítal, že rozhodnutí žalovaného je stiženo procesními vadami. Námitku proti zápisu zveřejněné ochranné známky do rejstříku ochranných známek podala zúčastněná společnost C. se sídlem v SRN a C. - organizační složka v České republice, zastoupena vedoucím organizační složky. Plná moc zmocňující JUDr. Milana K., advokáta, k zastupování před žalovaným však byla vystavena pouze organizační složkou C. a podepsaná vedoucím této organizační složky. Žalobce uvádí, že organizační složka nemá právní subjektivitu a jedná se o
non
-subjekt
. Způsobilost být účastníkem řízení má pouze zahraniční právnická osoba, nikoli její organizační složka. Na námitky podané organizační složkou je proto třeba pohlížet jako na nepodané.
Ve vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že dle § 7 obchodního zákoníku se organizační složkou rozumí i organizační složka zahraniční právnické osoby. Ta nemá způsobilost mít práva a povinnosti, jejich nositelem je i v záležitostech týkajících se organizační složky subjekt, který ji zřídil, tj. zřizovatel. Za zřizovatele jedná ve věcech týkajících se organizační složky vedoucí, a to jménem zřizovatele. K jednání nepotřebuje zvláštní zmocnění, při jednání užívá obchodní firmy zřizovatele s dodatkem, že jde o organizační složku. Organizační složka nemá způsobilost být účastníkem řízení. Obchodní zákoník upravuje i jednání podnikatele prostřednictvím zákonných zástupců, kteří za podnikatele jednají, aniž by potřebovali plnou moc, jednají jeho jménem a práva a povinnosti vznikají přímo podnikateli. Podle § 13 odst. 3 obchodního zákoníku je tímto zákonným zástupcem i vedoucí odštěpného závodu, resp. jiné organizační složky podniku, zapsané do obchodního rejstříku. Podmínkou je, aby do obchodního rejstříku byl zapsán i vedoucí organizační složky. Pak je oprávněn činit za zřizovatele veškeré úkony týkající se této organizační složky. Je tedy oprávněn i zmocnit jinou osobu zastupováním ve věci týkající se organizační složky, které je vedoucím, ale nikoliv jménem organizační složky, nýbrž jménem zřizovatele. Zmocnění zástupci udělil jménem zahraniční osoby Ing. Jiří T., který byl v rozhodné době v souladu se zákonem zapsán do obchodního rejstříku jako vedoucí organizační složky. Proto byl oprávněn dohodu o zastupování uzavřít, neboť byl zákonným zástupcem zahraniční osoby (zřizovatele). Advokát JUDr. Milan K. tedy byl zmocněn k zastupování zúčastněné společnosti C., což bylo v plné moci i uvedeno, plná moc se týkala úkonů vztahujících se k jednání této společnosti.
Městský soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 7 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku je odštěpný závod organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku. Podle § 21 odst. 4 obchodního zákoníku oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, do obchodního rejstříku. Podle § 13 odst. 3 obchodního zákoníku je vedoucí organizační složky podniku (§ 7 odst. 1 a 2), který je zapsán do obchodního rejstříku, zmocněn za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se této složky.
Organizační složka zahraniční právnické osoby, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, má tedy obdobné postavení jako odštěpný závod. Zápisem organizační složky zahraniční osoby do obchodního rejstříku se tato organizační složka nestává právnickou osobou, nevzniká jí právo vystupovat v právních vztazích svým jménem na vlastní odpovědnost. Skutečnost, že organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky je zapsána do obchodního rejstříku, tedy neznamená, že tato organizační složka je nositelem právní subjektivity a způsobilým účastníkem řízení. Subjektem právních vztahů zůstává zahraniční právnická osoba, která je zřizovatelem organizační složky, a to i v záležitostech týkajících se organizační složky. Ustanovení § 7 odst. 1 obchodního zákoníku požaduje užívat při provozování odštěpného závodu (tedy i organizační složky zahraniční právnické osoby) spolu s obchodní firmou podnikatele dodatek, že jde o odštěpný závod (organizační složku zahraniční právnické osoby). Jednání pouze jménem organizační složky by mělo za následek neplatnost právního úkonu pro nedostatek způsobilosti organizační složky k právním úkonům podle § 38 odst. 1 občanského zákoníku; neuvedení dodatku, že se jedná o organizační složku, neplatnost právního úkonu nezpůsobí.
V souzené věci se žalobce mýlí, dovozuje-li, že shora uvedené námitky proti zápisu ochranné známky podala zahraniční právnická osoba C. a zároveň i její organizační složka. Ve skutečnosti byl namítatel v podaných námitkách ze dne 17. 6. 2003, žalovanému došlých dne 18. 6. 2003, i v jejich doplnění ze dne 18. 7. 2003, žalovanému došlém dne 22. 7. 2003, označen správně, neboť jako namítatel byla označena zahraniční právnická osoba s dodatkem, který vyjadřuje, že věc se týká její organizační složky umístěné na území ČR.
Zastoupení na základě plné moci vzniká na základě dohody o plné moci uzavřené mezi zastoupeným (zmocnitel) a osobou, která má zastupovat (zmocněnec). U právnické osoby je k udělení plné moci nepochybně oprávněn statutární orgán právnické osoby (případně prokurista za podmínek § 14 obchodního zákoníku). Pokud jde o osoby oprávněné jednat jménem podnikatele jako zákonní zástupci podle § 13 odst. 3 a § 15 obchodního zákoníku, je třeba vzít v úvahu § 24 občanského zákoníku, podle kterého musí zástupce, a to i zákonný, jednat osobně; dalšího zástupce si může ustanovit, jen jestliže je to právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto. Zákonní zástupci proto zásadně nejsou oprávněni udělit jménem právnické osoby plnou moc, avšak s výjimkou případů, kdy by oprávnění zákonného zástupce ustanovit dalšího zástupce bylo stanoveno v právním předpise. Je-li vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby ze zákona (§ 13 odst. 3 obchodního zákoníku) oprávněn činit za podnikatele veškeré právní úkony týkající se organizační složky, je třeba dovodit, že je též oprávněn v tomto rozsahu udělit jménem podnikatele plnou moc (viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 8. vydání, C. H. Beck, str. 40).
Předmětné námitky proti zápisu ochranné známky včetně jejich doplnění byly podány JUDr. Milanem K., advokátem, jako zástupcem namítající zúčastněné společnosti C. Mezi účastníky je nesporné, že zastoupení bylo dokládáno plnou mocí ze dne 6. 6. 2001. Tuto plnou moc udělil advokátu JUDr. Milanu K. Ing. Jiří T., který v té době byl v obchodním rejstříku zapsán jako vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby umístěné na území ČR. Ing. Jiří T., v obchodním rejstříku zapsaný vedoucí organizační složky, byl tedy oprávněn udělit JUDr. Milanu K. plnou moc k zastupování zahraniční právnické osoby. V plné moci je uvedeno, že je omezena pro řízení ve věci zúčastněné společnosti C. proti žalobci, je tedy udělena jménem této zahraniční právnické osoby; omezení plné moci nelze považovat za nejasné, aby nebylo možno dovodit, že plná moc dopadá na řízení o námitkách podaných zúčastněnou společností C. proti zápisu ochranné známky přihlášené žalobcem.
Písemné vyhotovení plné moci je pouze průkazem existence zastoupení. Je-li dodatečně předložena písemná plná moc (řádná písemná plná moc), a to i pokud by byla udělena až poté, co zmocněnec již za účastníka provedl některé úkony, je tím nedostatek plné moci zhojen a byly schváleny i úkony učiněné zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci. V souzené věci však správní orgán dle mínění soudu správně již podle obsahu plné moci ze dne 6. 6. 2001 posoudil námitky prvního namítajícího a jejich doplnění jako námitky podané zahraniční právnickou osobou C. zastoupenou JUDr. Milanem K., advokátem, a předloženou plnou moc ze dne 6. 6. 2001 za postačující k průkazu existence tohoto zastoupení. Správní orgán rovněž zcela správně označil prvního namítajícího, a to jak ve správním rozhodnutí v I. stupni, tak v rozhodnutí o rozkladu.
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.