Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1520/2008

Správní řízení: důkazní prostředky; čestné prohlášení osoby, která není účastníkem řízení

Ej 12/2008
Správní řízení: důkazní prostředky; čestné prohlášení osoby, která není účastníkem řízení
k § 39 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Předložení písemnosti o prohlášení osoby, která není účastníkem řízení (§ 39 správního řádu z roku 1967), nebrání správnímu orgánu, aby tuto písemnost, jež je označena jako čestné prohlášení, hodnotil jako důkaz listinou. Samotné předložení takové listiny, obsahující popis skutečností, které mohou být pro rozhodnutí podstatné, nezbavuje správní orgán povinnosti tuto osobu vyslechnout jako svědka.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, čj. 8 As 12/2006-51)
Věc:
Andrzej L. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím komise k projednávání přestupků při odboru dopravních a správních činností města Chomutov ze dne 18. 4. 2005 byl žalobce uznán vinným přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále též "zákon o přestupcích"), a přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) téhož zákona. Uvedeného se žalobce dopustil tím, že dne 6. 8. 2004 kolem 1.00 hod v obci Chomutov řídil z benzinové čerpací stanice Agip do ul. Resslova motorové vozidlo zn. Nissan Maxima, přičemž po příjezdu do Resslovy ulice byl policisty vyzván k orientační dechové zkoušce na alkohol, které se odmítl podrobit. Žalobci byla uložena pokuta ve výši 7000 Kč a dále zákaz činnosti (řízení motorových vozidel) na dobu 12 měsíců.
Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal. Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 6. 2005 odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Rozhodnutí žalovaného žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ten rozsudkem ze dne 12. 9. 2005 rozhodnutí žalovaného i správního orgánu I. stupně zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení. Správní orgán I. stupně nepřipustil důkaz čestným prohlášením bratra žalobce (osoby, která není účastníkem řízení), neboť to dle jeho názoru neumožňuje § 39 správního řádu z roku 1967. S tím krajský soud nesouhlasí. Správní řád v uvedeném ustanovení zmiňuje možnost připustit namísto nedostupného důkazu čestné prohlášení účastníka řízení. Z toho ovšem nelze dovodit, že by čestné prohlášení vyhotovené jinou osobou, nemohlo taktéž posloužit k přesnému a úplnému zjištění skutečného stavu věci (§ 31 odst. 1 správního řádu), zejména obsahuje-li tak závažné údaje, jako v tomto případě. Soud také nesouhlasí s postupem správního orgánu I. stupně, který bez dalšího předjímal, jak by svědecká výpověď bratra žalobce zněla, a jen z tohoto důvodu tento důkaz odmítl. V neprospěch žalobce v dané věci svědčí vesměs nepřímé důkazy (nebyl zastižen při řízení svého auta, ale až doma; vizuální identifikace žalobce policisty proběhla v noci za velmi snížené viditelnosti, přičemž žalobce si je se svým bratrem velmi podobný). Tyto skutečnosti měly vést správní orgán ke zvlášť pečlivému přezkoumání všech skutkových okolností a se zřetelem na písemné prohlášení bratra žalobce měl být tento podrobně vyslechnut. Teprve poté mohl být posuzován obsah jeho výpovědi v souvislosti s ostatními provedenými důkazy a při hodnocení všech těchto důkazů měla být zvážena i věrohodnost výpovědi tohoto svědka.
Kasační stížností se žalovaný (stěžovatel) domáhá přezkoumání rozsudku krajského soudu. Dovozuje, že obě správní rozhodnutí vycházejí ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahují předepsané náležitosti. Správní orgán I. stupně nepřipustil čestné prohlášení bratra žalobce s ohledem na § 32, § 34 a § 39 správního řádu. Čestné prohlášení žalobce předložil až při druhém ústním jednání (dne 9. 2. 2005) za účasti svého "právního zástupce". Při prvém jednání dne 20. 11. 2004 tuto skutečnost na svoji obhajobu neuvedl, ačkoli mu byla tato možnost dána. Žalovaný je přesvědčen, že vylíčení průběhu událostí tak, jak je uvedl ve svém prohlášení bratr žalobce, a tvrzení žalobce, že vozidlo řídil jeho bratr, je účelové, aby se žalobce vyhnul postihu za své protiprávní jednání. Stěžovatel nemůže souhlasit se závěrem krajského soudu, že postupoval v rozporu s § 59 správního řádu, neboť má za to, že nebyly dány důvody, pro které by bylo nutné rozhodnutí správního orgánu I. stupně změnit nebo zrušit.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Především je nutno uvést, že samotné označení písemnosti ze dne 10. 1. 2005, podepsané Krzysztofem L., jako čestné prohlášení, nebrání správnímu orgánu, aby toto prohlášení považoval za listinný důkaz. Samotné předložení takovéto listiny, obsahující popis určitých skutečností, které mohou být rozhodné, nezbavuje správní orgán povinnosti příslušnou osobu vyslechnout jako svědka (u ústního jednání za dodržení všech příslušných procesních ustanovení). Jen zcela výjimečně, zejména pokud by výslech svědka nebyl možný, se lze spokojit pouze s písemným prohlášením. Až po provedení těchto a příp. i dalších důkazů je na správním orgánu, aby všechny tyto důkazy jednotlivě i ve vzájemné souvislosti zhodnotil, včetně posouzení i jejich věrohodnosti.
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s důvody uvedenými krajským soudem, pro které měl být proveden i výslech bratra žalobce. Pokud se tak nestalo, zůstalo důkazní řízení neúplné, a je vadné nejen rozhodnutí správního orgánu I. stupně, ale i rozhodnutí stěžovatele. Teprve po provedení všech potřebných důkazů měl stěžovatel a v předchozí fázi řízení i správní orgán I. stupně provést jejich zhodnocení, včetně výpovědí účastníka řízení a případných rozporů v nich.
K tvrzení uvedenému v kasační stížnosti, že žalobce již při prvém jednání nepředložil prohlášení svého bratra, ani nenavrhl jeho výslech, je třeba poukázat i na to, že u tohoto jednání, které se uskutečnilo dne 25. 11. 2004, žalobce po seznámení s předmětem řízení toliko uvedl, že by se "chtěl poradit s právním zástupcem", a proto žádá o odložení jednání. K věci samé se nevyjadřoval.
Na okraj je možno uvést, že krajský soud mohl i sám provést požadovaný výslech svědka a teprve poté (po zhodnocení důkazů provedených ve správním řízení i před soudem) ve věci rozhodnout. Zda soud zvolil tento postup, a nebo bez dalšího dokazování zrušil žalobou napadené rozhodnutí, bylo na úvaze tohoto soudu. Nemohla být důvodem ke zrušení kasační stížností napadeného rozsudku jen úvaha o tom, který ze dvou těchto možných procesních postupů by byl vhodnější.
*)
S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.