Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1519/2008

Správní řízení: doručování veřejnou vyhláškou. Řízení před soudem: dokazování

Ejk 17/2008
Správní řízení: doručování veřejnou vyhláškou. Řízení před soudem: dokazování
k § 25 odst. 2 a § 26 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Bylo-li podanou žalobou zpochybněno zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 26 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.), zákon nestanoví, jakým způsobem se toto zveřejnění prokazuje. Soud může provést dokazování ke zjištění, zda zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo provedeno, či nikoliv, a zda webová prezentace žalovaného byla v rozhodném období funkční, a to např. souborem obsahujícím rozhodnutí zveřejněné na úřední desce a výpisem vstupů do zveřejněného dokumentu prostřednictvím webových stránek žalovaného.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2007, čj. 11 Ca 27/2007-75)
Věc:
a) Ing. Adolf M., b) Jaromír M., c) Lenka M., d) Ing. Jiří M. a e) Marie H. proti Ministerstvu dopravy o povolení stavby.
Rozhodnutím ze dne 5. 6. 2006 rozhodl Magistrát hlavního města Prahy (stavební úřad) o povolení stavby
"Stavba 0053 - Vysočanská radiála, 2. etapa"
.
Proti rozhodnutí podali žalobci odvolání. O podaných odvoláních rozhodl žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 9. 2006, jímž rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil a podané odvolání zamítl.
Žalobci podali proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze. Žalobci zejména namítali, že napadené rozhodnutí jim nebylo dosud řádně doručeno. Rozhodnutí, vydané jako rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, vydanému podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako stavební povolení, týkající se liniové stavby, mělo být doručeno podle ustanovení § 69 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. V daném případě žalovaný, který měl doručit napadené rozhodnutí formou veřejné vyhlášky, ho podle názoru žalobců nezveřejnil vůbec způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ačkoli podle sdělení úředníků žalovaného bylo rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce žalovaného dne 13. 9. 2006 a sňato dne 4. 10. 2006, zákonná podmínka zveřejnění rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup dodržena nebyla. Na oficiálních webových stránkách žalovaného www.mdcr.cz, kde je jinak zveřejňován obsah úřední desky žalovaného, napadené rozhodnutí ani žádná informace o něm zveřejněny nebyly. Podle názoru žalobců tedy nemohlo nabýt právní moci podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu, žalovaný ho nesprávně vydává za doručené a na jeho písemné vyhotovení vyznačuje doložku o nabytí právní moci. Žalobce se o existenci napadeného rozhodnutí dozvěděl dne 29. 11. 2006, kdy si od žalovaného vyzvedl kopii jeho písemného vyhotovení, což však nelze považovat za doručení rozhodnutí podle zákona.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě navrhl, aby soud žalobu jako opožděnou odmítl. Rozhodnutí napadené žalobou bylo vyvěšeno na úřední desce Ministerstva dopravy dne 13. 9. 2006 a sejmuto 4. 10. 2006, dále na bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy dne 27. 9 .2006 a sejmuto 13. 10. 2006, na úřední desce Úřadu Městské části Praha - Satalice bylo vyvěšeno ode dne 15. 9. 2006 do dne 2. 10. 2006, na úřední desce Úřadu Městské části Praha 14 ode dne 14. 9. 2006 do dne 29. 9. 2006 a na úřední desce Úřadu Městské části Praha 19 ode dne 18. 9. 2006 do dne 4. 10. 2006. Žalobci podle názoru žalovaného spoléhají na skutečnost, že žalovanému se nepodaří doložit, že napadené rozhodnutí bylo zpřístupněno (zveřejněno) na elektronické úřední desce. Ministerstvo dopravy však archivuje tzv. log-soubory internetového serveru www.mdcr.cz. Jedná se o textový soubor, do kterého se zaznamenávají všechny akce, týkající se jakéhokoliv webu. Prostřednictvím tohoto souboru tak lze identifikovat uživatele, kteří navštěvují internetové stránky www.mdcr.cz. Z tohoto důvodu žalovaný může doložit, kdy byl dokument Vysocanskaradiala.doc uveřejněn, včetně toho, z jakých adres k němu bylo přistupováno.
V rámci dokazování před soudem byl dne 22. 11. 2007 proveden důkaz přiloženým CD a ve spolupráci se zaměstnancem žalovaného Ing. Josefem P. došlo k ověření, že do dokumentu Vysocanskaradiala.doc bylo nahlédnuto ve dnech 14. 9. 2006 - 15. 10. 2006. Prostřednictvím tzv. logových souborů bylo možno zjistit, kdo přistoupil do souboru Vysocanskaradiala.doc, který byl na úřední desce žalovaného správního úřadu zveřejněn dne 13. 9. 2006 ve 14:55:33 hod. K tomu dále žalovaný předložil listinné důkazy, z nichž vyplývá, že textový dokument vysocanskaradiala.doc byl vytvořen dne 13. 9. 2006 v 10:45:06 hodin a obsahem tohoto textového dokumentu je Veřejná vyhláška - napadené rozhodnutí. Namátkově pak bylo zjištěno nahlédnutím do připojených logových souborů, že dne 14. 9. 2006 a dále na počátku října 2006 docházelo k nahlédnutí do souboru Vysocanskaradiala.doc a soubor byl v těchto namátkou vybraných dnech zveřejněn. Přehled vstupů do textového dokumentu byl k požadavku soudu vytištěn a založen do soudního spisu.
Městský soud v Praze žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
S přihlédnutím k námitkám pod bodem I. žaloby se soud zabýval otázkou, zda žalobou napadené rozhodnutí bylo žalobcům doručeno.
Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že žalobou napadené rozhodnutí - stavební povolení na
"Stavbu 0053 Vysočanská radiála, II. etapa"
bylo doručováno veřejnou vyhláškou, protože jde o stavební povolení liniové stavby (ustanovení § 69 odstavec 1 a ustanovení § 61 odstavec 4 stavebního zákona). Z ustanovení § 69 odstavec 2 stavebního zákona vyplývá, že oznamuje-li se stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěsí se stavební povolení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Podle judikatury je pro posouzení doručení rozhodné, zda a kdy bylo rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce toho správního orgánu, který rozhodnutí vydal (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2004, čj. 6 A 100/2002-74).
V daném případě nebylo zpochybňováno, že napadené rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce žalovaného správního orgánu v době od 13. 9. 2006 do 15. 10. 2006.
S přihlédnutím k tomu, že stavební zákon neobsahuje bližší ustanovení o doručování formou veřejné vyhlášky, s přihlédnutím k povinnosti správního orgánu zveřejňovat obsah úřední desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup (ustanovení § 26 odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) a s přihlédnutím k podpůrné platnosti správního řádu (ustanovení § 140 stavebního zákona) dospěl soud k závěru, že pro to, aby bylo možno mít za to, že k doručení veřejnou vyhláškou došlo, musí být postupováno podle ustanovení § 25 odstavce 2 správního řádu. Podle tohoto ustanovení se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.
Jak již bylo uvedeno, vyvěšení rozhodnutí v písemné podobě na úřední desce žalovaného nebylo zpochybňováno. Zpochybněno bylo zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákon nestanoví, jakým způsobem se toto zveřejnění prokazuje. Soud provedl dokazování ke zjištění, zda zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo provedeno, či nikoliv. Dle názoru soudu bylo prokázáno, že žalovaný vytvořil textový soubor nazvaný Vysocanskaradiala.doc, jehož obsahem bylo žalobou napadené rozhodnutí, a tento soubor zpřístupnil na webové stránce úřední desky Ministerstva dopravy. Tyto pro rozhodnutí soudu zásadní skutečnosti byly potvrzeny tím, že žalovaný prokázal výpisem ze vstupů do zveřejněného dokumentu, že prezentace na webových stránkách žalovaného byla funkční a k dokumentu bylo prostřednictvím internetu přistupováno.
Z provedeného dokazování tedy jednoznačně vyplývá závěr, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce žalovaného správního úřadu dne 13. 9. 2006 a téhož dne byl textový dokument obsahující žalobou napadené rozhodnutí zveřejněn na webové stránce www.mdcr.cz, a to na úřední desce umožňující dálkový přístup. V této podobě byl dokument zveřejněn nejpozději do počátku října 2006.
Žalovaný splnil povinnost, stanovenou ve větě druhé ustanovení § 25 odstavec 2 správního řádu, a tím byla splněna i podmínka stanovená ve větě třetí tohoto ustanovení. To znamená, že podle ustanovení § 25 odstavec 2 věta třetí správního řádu se tak patnáctý den po vyvěšení, tj. 28. 9. 2006, tato písemnost považuje za doručenou.
Z výše uvedených důvodů má soud za prokázané, že žalobcům bylo žalobou napadené rozhodnutí oznámeno jiným zákonem stanoveným způsobem (veřejnou vyhláškou) dne 28. 9. 2006, zákonná dvouměsíční lhůta pro podání žaloby ve správním soudnictví marně žalobcům uplynula dne 28. 11. 2006, žaloba byla Městskému soudu v Praze doručena až dne 29. 1. 2007.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.