Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1252/2007

Správní řízení: doručování písemností

Ej 304/2005
Správní řízení: doručování písemností
k § 25 odst. 1 a § 51 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Písemné vyhotovení správního rozhodnutí, jímž je účastníkovi řízení uložena pokuta a ochranné opatření z důvodu spáchání správního deliktu, není správním úkonem, kterým by bylo účastníkovi řízení ukládáno něco osobně ve správním řízení vykonat ve smyslu § 25 odst. 1 věty druhé správního řádu; je-li účastník v řízení zastoupen na základě generální plné moci, doručuje se takové rozhodnutí v souladu s § 25 odst. 1 větou první správního řádu pouze zástupci účastníka řízení a jen toto doručení má pak účinky řádného oznámení rozhodnutí ve smyslu § 51 odst. 1 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 3 As 53/2004-60)
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.