Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: III

436/2005

Správní řízení a účastenství v řízení

Ej 509/2004
Správní řízení: účastenství v řízení
k § 14 odst. 1 správního řádu
k § 5 odst. 2 písm. f) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákonů č. 191/1993 Sb. a č. 320/2002 Sb.*)
Spoluvlastník budovy, v níž je provozováno nestátní zdravotnické zařízení, není podle § 14 odst. 1 správního řádu toliko z titulu svého spoluvlastnického práva účastníkem řízení o uložení pokuty za nesplnění povinnosti uložené provozovateli takového zařízení jako jinému spoluvlastníku budovy ustanovením § 5 odst. 2 písm. f) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, tj. povinnosti uzavřít smlouvu o podílu na zajišťování pohotovostní lékárenské služby; není jím ani podle § 14 odst. 2 správního řádu, neboť zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, mu takové postavení nepřiznává.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2004, čj. 5 A 70/2002-39)
Věc:
Zdeněk K. a PharmDr. Jitka K. v P. proti Ministerstvu zdravotnictví o obnovu řízení.
Žalobci (manželé) jsou vlastníky domu, ve kterém je umístěna lékárna, kterou provozuje jako nestátní zdravotnické zařízení druhá žalobkyně. Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu v Pelhřimově ze dne 27. 7. 2001 byla žalobkyni za porušení povinnosti provozovatele nestátního zdravotnického zařízení uložena pokuta 20 000 Kč podle § 14 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 160/1992 Sb. Dále jí byla uložena povinnost uzavřít smlouvu o účasti na zajišťování pohotovostních služeb dle § 5 odst. 2 písm. f) téhož zákona.
Proti rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, o němž Krajský úřad Kraje Vysočina rozhodl dne 19. 10. 2001 tak, že uložení pokuty potvrdil a v části týkající se povinnosti uzavřít smlouvu o zajišťování pohotovostních služeb rozhodnutí zrušil, neboť dospěl k závěru, že tato povinnost vyplývá přímo ze zákona.
Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí o odvolání. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2004 bylo rozhodnutí krajského úřadu i bývalého okresního úřadu zrušeno pro nepřezkoumatelnost. Proti rozsudku podal kasační stížnost krajský úřad; Nejvyšší správní soud o věci dosud nerozhodl.
V mezidobí podal Zdeněk K. 9. 12. 2001 po právní moci správního rozhodnutí u Krajského úřadu Kraje Vysočina návrh na obnovu řízení. Uvedl v něm, že v řízení o uložení pokuty manželce (provozovatelce lékárny) byla zcela pominuta jeho vlastnická práva k předmětné nemovitosti. Neúčastí ve vedeném řízení byl zkrácen na svých vlastnických právech, která by byla bezesporu dotčena, neboť provozování pohotovostních služeb, které se mj. ukládá, s sebou nese i stavební úpravy nemovitosti, k níž má žalobce vlastnické právo.
Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 2. 1. 2002 byl návrh na obnovu řízení zamítnut. Proti zamítnutí návrhu podal žalobce odvolání, které Ministerstvo zdravotnictví zamítlo dne 21. 3. 2002.
Toto rozhodnutí napadli oba žalobci dne 11. 6. 2002 žalobou u Vrchního soudu v Praze. Vrchní soud řízení o ní nedokončil a věc byla po 1. 1. 2003 předána Nejvyššímu správnímu soudu.
Nejvyšší správní soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobci považují napadené rozhodnutí ministerstva za nezákonné, neboť jím byl potvrzen nesprávný procesní postup správního orgánu nižšího stupně; ve správním řízení o uložení pokuty žalobkyni byla odňata možnost účasti žalobci, jehož práva spoluvlastníka nemovitosti mohla být rozhodnutím dotčena. Správní orgán v prvním stupni tak porušil § 14 správního řádu.
Žaloba není důvodná.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 160/1992 Sb. může orgán příslušný k registraci uložit provozovateli pokutu za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona. Provozovatelkou lékárny, tzn. osobou oprávněnou vykonávat podnikatelskou činnost na základě registrace vydané Okresním úřadem v Pelhřimově, je výlučně paní PharmDr. Jitka K. V předmětném řízení, které bylo vedeno, byla uložena pokuta nestátnímu zdravotnickému zařízení, jehož provozovatelem je PharmDr. Jitka K., a nikoli žalobci - Zdeňku K. V řízení o uložení pokuty se jednalo pouze o sankci pro nesplnění povinnosti nestátního zdravotnického zařízení (§ 5 cit. zákona), a nikoli o zásah do vlastnického práva žalobce k objektu lékárny, a to zejména v situaci, kdy byl tento objekt do vlastnictví manželů K. převeden přímo s podmínkou, že bude užíván k poskytování tohoto druhu zdravotní péče.
Podle § 14 odst. 1 spr. ř. je účastníkem řízení ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny; účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby, než se prokáže opak. V daném případě správní orgán o právech ani povinnostech žalobce Zdeňka K. nejednal; žalobce tedy z tohoto titulu nebyl účastníkem řízení, nicméně ani v průběhu řízení o uložení pokuty žalobce neuplatnil tvrzení, že je účastníkem řízení, a proto ani správní orgán, který řízení vedl, se otázkou jeho účastenství nemohl zabývat, resp. rozhodovat o tom, zda je či není účastníkem řízení, a jako s takovým s ním i v řízení samém jednat. Tvrzení svědčící jeho účastenství v řízení uvedl žalobce poprvé až v návrhu na povolení obnovy řízení; od tohoto okamžiku s ním jako s účastníkem řízení správní orgán jednal.
Obnova řízení je mimořádným opravným prostředkem směřujícím proti pravomocným rozhodnutím. Obnovu řízení lze povolit pouze na základě taxativně stanovených podmínek uvedených v § 62 odst. 1 spr. ř. Jednou ze zákonných podmínek je skutečnost, že nesprávným postupem správního orgánu byla účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení [§ 62 odst. 1 písm. c) spr. ř.].
Žalobce nesprávně dovozuje své postavení účastníka řízení již ze samotné existence spoluvlastnického práva k objektu, v němž je činnost nestátního zdravotnického zařízení poskytována. Tím ale není podle § 14 odst. 1 spr. ř. založeno jeho účastenství v řízení o uložení pokuty za nesplnění zákonné povinnosti uložené provozovatelce takového zařízení, tj. povinnosti uzavřít smlouvu o podílení se na zajišťování pohotovostní lékárenské služby tak, jak stanoví § 5 odst. 2 písm. f) zákona ČNR č. 160/1992 Sb. Podle ustanovení § 14 odst. 2 spr. ř. je účastníkem řízení i ten, komu zvláštní právní předpis takové postavení přiznává. Ze zákona ČNR č. 160/1992 Sb., podle kterého byla pokuta uložena, ani jiného zákona takovému postavení žalobce nic nesvědčí. Povinnosti uložené provozovatelce nestátního zdravotnického zařízení jsou povinnostmi, které výlučně souvisejí s její podnikatelskou činností, k níž zákon nevyžaduje zvláštní souhlas jiné osoby. Podle ustanovení § 146 občanského zákoníku může jeden z manželů použít majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část k podnikání se souhlasem druhého manžela, přičemž takový souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku patřícího do společného jmění manželů a k dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již takového souhlasu není třeba. Vyslovil-li žalobce souhlas s použitím nemovitosti ve společném jmění manželů k podnikatelským účelům manželky, nemůže namítat porušování svých vlastnických práv k této nemovitosti v okamžiku, kdy je manželce ukládána sankce v souvislosti s nesplněním povinností souvisejících s její podnikatelskou činností.
Předmětem přezkumné činnosti soudu v této věci je, jak výše uvedeno, rozhodnutí žalovaného Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 3. 2002. Soud přezkoumávající toto rozhodnutí proto posuzoval jen to, zda v době jeho vydání (§ 75 odst. 1 s. ř. s.) byly splněny podmínky stanovené zákonem (správním řádem) pro povolení obnovy řízení či nikoliv. Žádné jiné skutečnosti nemohl soud v tomto řízení přezkoumávat - tedy ani ne ty, které uvádějí žalobci ve svém vyjádření ze dne 8. 9. 2004, neboť ty se vztahují k podstatě věci samé, totiž zda žalobkyni mohla být uložena pokuta či nikoliv.
Vzhledem k tomu, že při přezkoumávání napadeného rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.), nebránilo soudu v rozhodnutí v této věci ani to, že po jeho vydání Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí ve věci samé, totiž o uložení pokuty žalobkyni.
Soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že žalovaný správně posoudil stav věci a nepochybil, zamítl-li odvolání proti rozhodnutí, jímž nebyla obnova řízení pro nedostatek důvodů povolena. Proto soud žalobu podle § 78 odst. 7 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.
(aty)
*) Po novele provedené zákonem č. 121/2004 Sb. jde o písmeno e).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.