Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III

450/2005

Správní řízení a nedostatek řádného doručení rozhodnutí

Ej 551/2004
Správní řízení: nedostatek řádného doručení rozhodnutí
k § 25 odst. 3 správního řádu
Nedostatek řádného doručení napadeného správního rozhodnutí žalobci spočívající v tom, že rozhodnutí bylo v rozporu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu doručeno přímo jemu, a nikoli jeho zástupci, brání bez dalšího projednání žaloby; takový nedostatek je však odstranitelný. Soud proto nejprve uloží správnímu orgánu řádně doručit napadené rozhodnutí a teprve po jeho doručení pokračuje v řízení o žalobě. Samotná vada doručení není důvodem k odmítnutí žaloby pro předčasnost.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, čj. 2 As 27/2004-78)
Věc:
Danuše H. v P. proti Ministerstvu zdravotnictví, hlavnímu hygienikovi ČR o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.
Městský soud v Praze dne 23. 11. 2003 zamítl žalobu, kterou žalobkyně brojila proti rozhodnutí hygienika hlavního města Prahy ze dne 27. 12. 2002, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí městského hygienika ze dne 2. 12. 2002. Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně uložil žalobkyni za překročení hygienických limitů hluku pokutu ve výši 50 000 Kč. Městský soud v Praze v rozsudku konstatoval, že žalobou napadené rozhodnutí nemusí být v právní moci, a není tedy rozhodné, že nebylo doručeno právnímu zástupci žalobkyně, ale přímo jí. Po této úvaze se žalobou zabýval věcně. Žalobní námitky porušení procesních předpisů za důvodné neuznal a skutek shledal dostatečně prokázaným.
Rozhodnutí Městského soudu v Praze napadla žalobkyně (dále "stěžovatelka") kasační stížností. Za nesprávný označila závěr o námitce nedostatku právní moci žalobou napadeného správního rozhodnutí. Žalobu lze podat podle § 72 odst. 1 s. ř. s. do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí. Stěžovatelce ovšem rozhodnutí oznámeno nebylo, neboť si pro správní řízení zvolila zástupce, kterému žalovaný rozhodnutí nedoručil. Sice podala žalobu, ale to jen z obavy ze zmeškání lhůty. Povinnost doručit rozhodnutí zástupci je základní povinností ve správním řízení a v jejím nerespektování stěžovatelka spatřuje porušení svých práv v řízení před soudem a nerovnováhu v postavení účastníků soudního řízení. Proti rozsudku vznesla i námitky věcné (neobjektivní měření hluku apod.).
Žalovaný v písemném vyjádření ke kasační stížnosti k námitce nedostatku doručení uvedl, že rozhodnutí bylo doručeno přímo stěžovatelce. Tento postup přitom byl v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu, podle něhož se zástupci účastníka doručuje pouze tehdy, má-li plnou moc pro celé řízení. V daném případě byla plná moc udělena až pro řízení odvolací.
Druhý senát Nejvyššího správního soudu se po předběžné poradě v otázce posouzení předčasnosti chtěl odchýlit od právního názoru dosud zastávaného (názor vyjádřený 3. senátem Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 5 A 72/2002)*). Usnesením ze dne 2. 9. 2004 tedy předložil věc podle § 17 odst. 1 s. ř. s. rozšířenému senátu.
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Důvodnost kasační stížnosti posoudil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), přičemž rozhodným důvodem je posouzení otázky předčasnosti žaloby.
K tomu ze správního spisu vyplynulo, že městský hygienik zahájil správní řízení proti stěžovatelce dne 25. 9. 2002 a rozhodnutí vydané po provedeném řízení jí dne 2. 12. 2002 doručil. Odvolání podala stěžovatelka prostřednictvím advokáta; současně předložila plnou moc, kterou mu udělila dne 17. 2. 2002. Rozhodnutí o odvolání ze dne 27. 12. 2002 bylo doručeno do vlastních rukou stěžovatelce dne 31. 12. 2002, jejímu zástupci nikoliv. Žaloba byla podána u Městského soudu v Praze dne 27. 2. 2003.
Za nerozhodnou je třeba považovat argumentaci žalovaného, že správní orgán nebyl povinen doručovat rozhodnutí zástupci stěžovatelky z důvodu, že se nejednalo o zastoupení pro celé správní řízení. Podle § 25 odst. 3 správního řádu se skutečně písemnost doručuje pouze zástupci, má-li účastník zástupce pro celé řízení. Celým řízením však nelze rozumět řízení od jeho zahájení do pravomocného ukončení, ale řízení od prokázání zastoupení správnímu orgánu podle § 17 odst. 4 správního řádu do jeho ukončení. Pojem "pro celé řízení" totiž není vymezením rozsahu řízení, ale rozsahu zastoupení, kdy opakem zastoupení pro celé řízení je zastoupení pouze pro některý jednotlivý úkon či více vymezených úkonů (např. pro sepsání odvolání). Plná moc předložená stěžovatelkou ve správním řízení je svým obsahem plnou mocí pro celé řízení. Rozhodnutí o odvolání tedy mělo být doručeno jejímu zástupci, a to se nestalo.
Jak vyplývá ze soudního řádu správního, především z ustanovení § 72 odst. 1, podání žaloby, zejména pokud se týká lhůty dle tohoto ustanovení, je vázáno na oznámení napadeného správního rozhodnutí. Nedostatek řádného doručení tohoto rozhodnutí příslušnému účastníkovi řízení (žalobci), spočívající v tom, že rozhodnutí bylo v rozporu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu doručeno přímo účastníkovi řízení, a nikoli jeho zástupci, brání rozhodnutí o žalobě (přezkoumání vlastního napadeného správního rozhodnutí). Jestliže žaloba přes tuto vadu doručení správního rozhodnutí byla podána, jedná se o nedostatek žaloby (nedostatek podmínky řízení) odstranitelný. Samotná tato skutečnost (vada doručení) není bez dalšího důvodem k odmítnutí žaloby pro předčasnost [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]. Pokud soud, u kterého byla podána taková žaloba, zjistí - obvykle z vyžádaného správního spisu žalovaného - že rozhodnutí nebylo zástupci žalobce doručeno, uloží usnesením žalovanému doplnit spis (řízení) o doklad o doručení rozhodnutí tomuto zástupci účastníka řízení. Protože teprve tímto doručením bylo napadené správní rozhodnutí řádně oznámeno, plyne až od tohoto okamžiku lhůta k případnému rozšíření žaloby na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo k rozšíření o další žalobní body (§ 71 odst. 2 věta třetí s. ř. s.). Z hlediska těchto právních závěrů není podstatné, zda žalobu podal přímo příslušný žalobce, nebo jeho zástupce, který zastupoval žalobce ve správním řízení (a který se o napadeném rozhodnutí dozvěděl jinak než na základě řádného doručení). Jen takto je možno na jedné straně plně respektovat ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu a zároveň i plně chránit práva dotyčného účastníka řízení (žalobce).
Protože tedy v daném případě bylo rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2003 rozhodnuto o věci samé (o žalobě), aniž byla naznačeným způsobem odstraněna vada žaloby (podmínka řízení), nezbylo než na základě kasační stížnosti tento rozsudek zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení. Za této procesní situace nebyl důvod, aby se Nejvyšší správní soud zabýval i dalšími skutečnostmi uvedenými v kasační stížnosti, které se dotýkají přezkoumání vlastního rozhodnutí správního orgánu (žalovaného).
(oda)
*) Nepublikováno.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.