Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: III

432/2005

Správní řízení a návrh na obnovu řízení opomenutým účastníkem

Ej 504/2004
Správní řízení: počátek běhu subjektivní lhůty k podání návrhu na obnovu řízení opomenutým účastníkem
k § 62 odst. 1 písm. c) a § 63 odst. 3 správního řádu
Pro běh tříměsíční lhůty k uplatnění důvodu obnovy řízení podle § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu není rozhodující, kdy se opomenutí účastníci řízení (vlastníci bytů a spoluvlastníci společných částí domu) dozvěděli o stavebních pracích prováděných jedním z vlastníků bytů v domě, ale kdy získali vědomost o tom, že probíhalo správní řízení, kterého se měli zúčastnit, že byli opomenuti a že se tak stalo nesprávným postupem správního orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, čj. 6 A 78/2001-52)
Věc:
Jana F. v S. proti Ministerstvu pro místní rozvoj o povolení obnovy stavebního řízení.
Obvodní úřad městské části Praha 9 rozhodnutím ze dne 9. 3. 1999 vydal podle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti stavebníka (žalobkyně) Jany F. stavební povolení na půdní vestavbu v domě č. p. 572 v ulici Č. v P. Vestavba spočívala ve zřízení dvou mezonetových bytů.
Na toto rozhodnutí reagovala podáním ze dne 6. 12. 1999 paní Zdenka J. Poukázala zejména na fakt, že v době vydání stavebního povolení měl dům č. 572 v ulici Č. v P. celkem sedm spolumajitelů, avšak k jednání byl přizván pouze jeden z nich (paní P.). Dne 3. 1. 2000 paní Zdenka J. a pan Slavomír L. doplnili, že o vydání stavebního povolení ze dne 9. 3. 1999 se dozvěděli náhodně počátkem měsíce října 1999 při osobní návštěvě paní G. u pana P.
Obvodní úřad městské části Praha 9, odbor výstavby, rozhodnutím ze dne 21. 1. 2000 povolil obnovu stavebního řízení ukončeného rozhodnutím ze dne 9. 3. 1999. Důvodem obnovy bylo, že opomenutí účastníci řízení, kteří se o vydání stavebního povolení dozvěděli počátkem října 1999, měli k půdní vestavbě námitky, jejíchž uplatnění ve stavebním řízení by pravděpodobně mělo na stavební povolení podstatný vliv. Správní orgán konstatoval, že návrh byl podán včas a že náprava nemohla být zjednána v odvolacím řízení. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání a rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 2. 2000.
Magistrát hlavního města Prahy, odbor výstavby, rozhodnutím ze dne 27. 12. 2000 v mimoodvolacím řízení rozhodnutí obvodního úřadu ze dne 21. 1. 2000 podle § 65 odst. 2 správního řádu zrušil. Navrhovatelé podle něj nesplnili tříměsíční subjektivní lhůtu pro uplatnění svého práva, tj. nepodali návrh na zahájení obnovy řízení v době, jejíž běh počínal ode dne, kdy se o skutečnostech svědčících o zahájení obnovy řízení dozvěděli, přičemž tuto vědomost měli získat v průběhu měsíce srpna 1999.
Ministerstvo pro místní rozvoj žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 24. 5. 2001 zrušilo podle § 59 odst. 2 správního řádu k odvolání Slavomíra L. rozhodnutí magistrátu ze dne 27. 12. 2000. V odůvodnění tohoto rozhodnutí ministerstvo k dodržení tříměsíční subjektivní lhůty pro podání návrhu na obnovu řízení konstatovalo, že vědomost o důvodech obnovy stavebního řízení nelze vztahovat pouze k vědomosti o probíhajících stavebních pracích. Důvodem obnovy řízení podle § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu je, že účastníkovi řízení byla odňata možnost účastnit se řízení nesprávným postupem správního orgánu, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li být náprava zjednána v odvolacím řízení. Tříměsíční subjektivní lhůta pro podání návrhu na obnovu řízení může běžet teprve ode dne, kdy se účastník dozvěděl o všech těchto aspektech důvodu obnovy řízení. Účastník musí mít tedy vědomost o tom, že probíhalo správní řízení, kterého se měl zúčastnit, že byl opomenut a že se tak stalo nesprávným postupem správního orgánu. V daném případě proto nepostačuje, že účastníci věděli nebo vědět mohli či museli, že v domě probíhají stavební práce. Mělo-li by se prokázat, že účastníci podali návrh na obnovu řízení opožděně, muselo by být prokázáno, že věděli o tom, že proběhlo stavební řízení dříve než tři měsíce před podáním návrhu na jeho obnovu. Takovýto důkaz však ve správním spisu neexistuje. Naopak jediný doklad o tom, že stavební úřad informoval účastníky o povolení půdní vestavby, je záznam z místního šetření konaného dne 8. 10. 1999, tj. necelé dva měsíce před podáním návrhu na obnovu řízení. Pokud by vznikly pochybnosti o tom, kdy se účastníci dozvěděli o důvodech obnovy řízení, bylo by nutno aplikovat § 27 odst. 4 správního řádu, který stanoví, že v pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak. Z uvedených důvodů považuje ministerstvo za prokázané, že návrh na obnovu řízení podali účastníci včas.
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24. 5. 2001 napadla žalobkyně žalobou, v níž dovozovala, že tříměsíční lhůta pro podání návrhu na povolení obnovy řízení již uplynula. Poukazovala na to, že stavba byla zahájena bezprostředně po vydání stavebního povolení. V průběhu jara a léta 1999 bylo postaveno lešení, stržena střecha a v průběhu měsíce srpna zahájena oprava střechy. Vzhledem k rozsahu prací je žalobkyně toho názoru, že spoluvlastníci domu museli vědět o zahájení a postupu prací.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě především zopakoval, že není rozhodující, zda navrhovatelé věděli, že jsou prováděny stavební práce, ale to, kdy se před podáním návrhu na obnovu řízení dozvěděli o tom, že bylo vedeno stavební řízení, ve kterém měli být účastníky a že žalobkyni bylo vydáno stavební povolení na změny stavby dotýkající se také společných částí domu. Takový důkaz ve spisu neexistuje. Je v něm však založen záznam z místního šetření konaného dne 8. 10. 1999, necelé dva měsíce před podáním návrhu na obnovu řízení, v němž stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že půdní vestavba byla žalobkyni povolena.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal podle § 132 s. ř. s. k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Hlavní žalobní námitkou je, že nebyla zachována zákonná tříměsíční lhůta k podání návrhu na povolení obnovy řízení.
Podle § 63 odst. 1, 3 správního řádu se návrh na obnovu řízení podává u správního orgánu, který ve věci rozhodl v posledním stupni, ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se účastník dozvěděl o důvodech obnovy, nejdéle však do tří let od právní moci rozhodnutí. Jako důvod obnovy byl uplatněn důvod podle § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu, podle něhož se řízení před správním orgánem ukončené rozhodnutím, které je v právní moci, na návrh účastníka řízení obnoví, jestliže byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení.
Žalovaný se k otázce dodržení tříměsíční subjektivní lhůty pro podání návrhu na obnovu řízení vyčerpávajícím způsobem vyjádřil (jeho závěr o dodržení uvedené lhůty žalobce výslovně nezpochybňuje) a soudu nezbývá než se s jeho posouzením věci zcela ztotožnit. Lze pouze opětovně poukázat na to, že pro běh tříměsíční lhůty není rozhodující, kdy se opomenutí účastníci řízení (majitelé bytů v domě č. p. 572 v ulici Č. v P. a spoluvlastníci společných částí domu) dozvěděli o probíhajících stavebních pracích, ale kdy získali vědomost o tom, že probíhalo správní řízení, kterého se měli zúčastnit, že byli opomenuti a že se tak stalo nesprávným postupem správního orgánu. Takovouto vědomost účastníci řízení prokazatelně získali až při místním šetření konaném dne 8. 10. 1999, tj. necelé dva měsíce před podáním návrhu na obnovu řízení. Z poukazu žalobkyně na to, že někteří spoluvlastníci domu výslovně uznali, že stavební povolení bylo vyvěšeno dne 9. 3. 2000 a že Slavomír L. ve svém odvolání uznává, že o zahájení stavby věděl nejméně od léta roku 2000, není zřejmé, co jím sleduje, neboť jakékoliv vědomosti účastníků řízení o probíhajících stavebních pracích v roce 2000 jsou pro běh tříměsíční lhůty zcela nerozhodné (návrh na obnovu řízení byl totiž podán v roce 1999).
(zdi)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.