Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: III

659/2005

Správní řízení a lhůta pro přihlášení se k účastenství

Ej 169/2005
Správní řízení: lhůta pro přihlášení se k účastenství
k § 70 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Je-li správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahájeno z podnětu účastníka, musí být osmidenní lhůta pro přihlášení se k účastenství počítána od okamžiku, kdy je občanské sdružení o zahájení řízení informováno (§ 70 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2005, čj. 3 As 10/2004-72)
Věc:
Spolek A. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy o účastenství v řízení o umístění stavby, o kasační stížnosti žalovaného.
Městský úřad Prahy 10 rozhodl, že žalobce není účastníkem řízení o umístění stavby na pozemcích v katastrálním území Strašnice v Praze 10. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 24. 10. 2002 zamítl a rozhodnutí potvrdil. Proti tomu žalobce následně brojil žalobou, ve které zejména připomněl, že mu bylo zahájení příslušného územního řízení oznámeno dne 10. 6. 2002, kdy mu bylo doručeno oznámení stavebního úřadu. Počátek běhu osmidenní lhůty podle § 70 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), je nutno počítat ode dne, který následuje po dni, v němž byl žalobce o řízení informován. Lhůta tak uplynula dne 18. 6. 2002 a žalobce svoji účast oznámil podáním ze dne 14. 6. 2002, tedy včas.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 12. 2003 zrušil rozhodnutí žalovaného a v odůvodnění mimo jiné uvedl, že lhůtu pro přihlášení účastníka správního řízení je nutné počítat nikoliv ode dne zahájení řízení návrhem strany, ale až ode dne, kdy je občanské sdružení o tomto řízení informováno. Ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je tak nutno vykládat ve vzájemné souvislosti s odstavcem 2, neboť zákon sám nerozlišuje mezi dvěma způsoby zahájení řízení. Je-li řízení zahájeno na návrh, pak je o jeho zahájení informován vedle toho, kdo návrh podal, pouze správní orgán. Počátek lhůty není možno opírat o skutečnost, která není tomuto účastníku známa. Takový výklad by upíral účastníkovi možnost domáhat se svých zákonem přiznaných práv a ve svém důsledku by byl v rozporu se zákonem.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek soudu kasační stížností, opírající se o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Poukázal na to, že okruh účastníků územních řízení upravuje § 34 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, jako speciální právní předpis ve vztahu ke správnímu řádu. Podle § 70 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. mohou vymezená občanská sdružení požadovat u příslušných orgánů státní správy být předem informována o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Musí se jednat o řízení, která teprve zahájena budou, nikoliv o řízení již zahájená. V § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je uvedeno, že občanské sdružení je oprávněno, za podmínek a v případech podle odstavce 2, účastnit se správního řízení, pokud však svoji účast oznámí do osmi dnů od zahájení řízení. Občanské sdružení si svou žádostí pouze vyhrazuje, že ho bude správní orgán neprodleně po zahájení řízení o této skutečnosti informovat. Pak je již na jeho vůli, zda se do osmi dnů ode dne zahájení řízení k účasti přihlásí a bude s ním jako s účastníkem jednáno či nikoliv.
Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti konstatoval, že ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb. má zřejmý cíl, tedy uskutečňovat ochranu přírody za přímé účasti občanů, a to prostřednictvím občanských sdružení, a nelze je proto vyložit zužujícím způsobem. Výklad tohoto ustanovení proto nemůže podléhat libovůli správních orgánů, ale musí být jednoznačný a transparentní tak, aby občanské sdružení mělo reálnou možnost svoje oprávnění naplnit. V předmětném případě byl navíc žalobce dopisem správního orgánu ze dne 10. 6. 2002 informován, že řízení bylo zahájeno dne 4. 5. 2002. Své účastenství v řízení správnímu orgánu oznámil dne 14. 6. 2002, tedy do osmi dnů od doručení informace úřadem. Až po více než měsíci správní orgán informoval žalobce, že se spletl v datu zahájení řízení. Sám správní orgán tedy vyvolal situaci, kterou by již nešlo nikdy zhojit.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Při aplikaci a interpretaci právní normy je vždy nutno šetřit jejího významu. Záměrem právní normy je zjevně zajistit postavení účastníka řízení občanským sdružením, a to při zachování podmínek zákonem stanovených a v případě, že se ke svému účastenství v řízení přihlásí ve stanovené osmidenní lhůtě. Je-li zákonem stanovena lhůta pro uplatnění práva, pak musí být možnost uplatnit oprávnění reálná. Protože však správní řízení lze zahájit dvěma způsoby a v obou případech může být zahájeno takové řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., pak právo účasti občanských sdružení na těchto řízeních bez ohledu na způsob jejich zahájení, při respektování dalších zákonných podmínek, musí být zachováno.
Jestliže je řízení zahájeno z podnětu správního orgánu, a existuje-li tedy záměr správního orgánu zahájit správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (správní orgán o takovém řízení dopředu ví), pak oznámí-li občanskému sdružení zamýšlený termín zahájení správního řízení, je reálné, aby se občanské sdružení v osmidenní lhůtě ke svému účastenství v řízení přihlásilo. Jiná je však situace, je-li správní řízení zahájeno z podnětu účastníka. V takovém případě musí být osmidenní lhůta pro přihlášení se k účastenství počítána od okamžiku, kdy je občanské sdružení o zahájení řízení informováno. Kdyby tomu bylo tak, jak tvrdí stěžovatel, bylo by pouze na správním orgánu, kdy zahájení řízení občanskému sdružení oznámí, a pokud by mu termín již zahájeného správního řízení sdělil po uplynutí zákonem garantované osmidenní lhůty, byla by jeho účast v řízení zcela znemožněna. Takový výklad uvedeného ustanovení by nebyl v souladu se záměrem zákona č. 114/1992 Sb. a nebyl by rovněž v souladu s pravidly logiky a rozumného výkladu právních norem.
Nelze rovněž přijmout výklad stěžovatele, že pod ochranou zákona jsou pouze ta správní řízení, která vyvolává správní úřad samotný. Pak by totiž ve správních řízeních vyvolaných účastníky, která se rovněž mohou podstatným způsobem dotknout zájmů ochrany přírody a krajiny, byla účast občanů vyloučena. Naopak, uskutečňuje-li se podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. ochrana přírody za přímé účasti občanů, děje se tak jak v případech, kdy je správní řízení vyvoláno účastníky, tak i v případech, je-li zahájeno z podnětu správního orgánu. V obou těchto případech pak musí být zachováno právo občanského sdružení na účast v takovém řízení, při zachování ostatních zákonných podmínek.
Osmidenní lhůta pro písemné oznámení účasti ve správním řízení se odvíjela od okamžiku doručení sdělení o zahájení správního řízení příslušným orgánem státní správy. V souzeném případě byla žalobci dne 10. 6. 2000 doručena písemnost, kterou jej správní orgán informoval o zahájení územního řízení. Žalobce podal přihlášku k účasti na tomto řízení do dne 18. 6. 2000, tedy včas.
(ani)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.