Vydání 9/2004

Číslo: 9/2004 · Ročník: II

310/2004

Správní řízení a koncentrace

Ej 231/2004
Správní řízení: koncentrace
k § 14 odst. 7 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství
Jestliže správní orgán nevyrozumí účastníka řízení o termínu a místě konání místního šetření spojeného s ústním jednáním v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, jde o vadu řízení, neboť se nemohla uplatnit zásada koncentrace řízení. Měl-li však účastník řízení ještě po proběhnuvším ústním jednání možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit připomínky, k nimž správní orgán při svém rozhodnutí přihlédl, nejedná se o vadu řízení, jež by měla za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2004, čj. 5 A 144/2001-59)
Věc:
Pavel F. v N. proti Ministerstvu životního prostředí o povolení k nakládání s vodami.
Okresní úřad v Hradci Králové dne 26. 2. 2001 podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), povolil městu T. odběr vody z náhonu Alba do rybníčku Bor.
Žalobce, jemuž byl již v roce 1995 odběr vody z tohoto náhonu rovněž povolen (pro účely provozu malé vodní elektrárny), se proti rozhodnutí správního orgánu odvolal. Jeho odvolání však žalovaný dne 15. 5. 2001 zamítl.
Žalovaný, nespokojen s rozhodnutím odvolacího orgánu, jej napadl žalobou u Vrchního soudu v Praze. Žalobce vyjádřil námitky jednak věcné (průtok v náhonu Alba prý neumožňuje vydání dalšího povolení k odběru vody, aniž by byl ohrožen plynulý provoz malé vodní elektrárny) a jednak procesní: namítal totiž, že v řízení před správním orgánem I. stupně nebyl včas vyrozuměn o konání ústního jednání, a nemohl tedy náležitě uplatňovat svá práva.
Vrchní soud v Praze řízení do 31. 12. 2002 nedokončil; věc tedy převzal Nejvyšší správní soud, který žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
K žalobcově námitce týkající se jeho pozdního vyrozumění o termínu a místě místního šetření soud sděluje, že podle ustanovení § 21 spr. ř. správní orgán nařídí jednání, vyžaduje-li to povaha věci, zejména přispěje-li se tím k jejímu objasnění nebo stanoví-li to zvláštní právní předpis. Má-li být při ústním jednání provedeno ohledání, koná se ústní jednání zpravidla na místě ohledání. Podle odstavce 2 citovaného ustanovení přizve správní orgán k ústnímu jednání všechny účastníky řízení a požádá je, aby při ústním jednání uplatnili své připomínky a náměty. Zvláštní právní předpisy stanoví, ve kterých případech dochází k uplatnění tzv. koncentrační zásady, podle níž lze námitky a připomínky uplatnit pouze při svolaném konkrétním ústním jednání, jež je často spojeno se šetřením na místě samém, a k později uplatněným připomínkám a námitkám již správní orgán nepřihlíží; na tuto skutečnost musí být účastníci řízení v předvolání k ústnímu jednání výslovně upozorněni.
Podle ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 130/1974 Sb. doručí vodohospodářský orgán pozvání k ústnímu jednání do vlastních rukou účastníku jednání nejméně osm dnů, ve složitějších případech nejméně třicet dnů přede dnem ústního jednání. V daném případě byla pozvánka k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením datována dnem 16. 10. 2000 a uložena v pátek dne 20. 10. 2000 u poštovního úřadu v místě žalobcova bydliště. Žalobce převzal zásilku v pondělí dne 23. 10. 2000, tedy jeden den před termínem ústního jednání. Skutečnost formálního pochybení správního orgánu, k němuž mělo dojít pozdním vyrozuměním žalobce o termínu ústního jednání, namítal žalobce již v odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně; Nejvyšší správní soud dospěl k názoru, že žalovaný se s touto žalobcovou námitkou řádně vypořádal, neboť v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí uznal, že v řízení před správním orgánem I. stupně nebyla dodržena zákonná lhůta pro oznámení termínu místního šetření spojeného s ústním jednáním, avšak doložil, že tato skutečnost neměla vliv na to, zda se žalobce mohl seznámit s podklady pro rozhodnutí a uplatnit připomínky a návrhy.
K uplatnění koncentrační zásady mohlo dojít jen tehdy, pokud by byla žalobci doručena výzva k vyjádření nejméně osm dnů předem, jak ukládá výše citované ustanovení zákona č. 130/1974 Sb. Jelikož však ze strany správního orgánu došlo k pochybení a žalobci nebyla pozvánka k místnímu šetření doručena v zákonem stanovené lhůtě, nemohlo dojít ke koncentraci řízení a bylo nutné umožnit žalobci alespoň dodatečně seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vznášet připomínky. Nejvyšší správní soud shledal v pochybení správního orgánu I. stupně spočívajícím v pozdním vyrozumění žalobce o místě a termínu konání místního šetření spojeného s ústním jednáním vadu řízení, avšak vzhledem k tomu, že žalobci byla dodatečně dána možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit připomínky, k nimž správní orgán I. stupně při svém rozhodnutí přihlédl, konstatuje soud, že v daném případě tato vada řízení neměla za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.