Vydání 10/2012

Číslo: 10/2012 · Ročník: X

2680/2012

Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků

Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků
k § 41 odst. 4 a § 42 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 217/2005 Sb., č. 575/2006 Sb. a č. 59/2010 Sb.
Není vyloučeno, aby v rámci kontroly množství a druhu přepravovaného zboží dle § 41 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, celní orgán zjistil i jiná pochybení, která mohou být důvodem pro zajištění vybraných výrobků dle § 42 odst. 1 písm. a) až d) citovaného zákona. V takovém případě je však nutno taková pochybení specifikovat a podřadit pod případná porušení povinností, s nimiž zákon o spotřebních daních spojuje postup dle § 42, a vést stran odstranění takových pochybností dle jejich povahy určitý zákonem presumovaný postup a identifikovat
relevantní
řízení, v němž mají být zjištěná pochybení hodnocena a mají z nich být vyvozeny
relevantní
dopady; přitom je třeba brát v úvahu smysl a účel zákonného opatření.
Zajištění vybraných výrobků dle § 42 citovaného zákona však nelze bez dalšího provést toliko s odkazem na kontrolu, která byla provedena dle § 41 odst. 4 citovaného zákona, přitom bylo konstatováno, že závady v rámci této kontroly nebyly shledány.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2012, čj. 5 Afs 25/2012-30)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Rock Oil plus proti 1) Celnímu ředitelství České Budějovice a 2) Celnímu úřadu České Budějovice o spotřební daň, o kasačních stížnostech žalovaných.
Krajský soud v Českých Budějovicích vydal dne 7. 12. 2011 rozhodnutí čj. 10 Af 81/2010-196, kterým zrušil rozhodnutí žalovaného ad 2) ze dne 16. 4. 2010 a rozhodnutí žalovaného ad 1) ze dne 27. 5. 2010 vydaná ve věci zajištění vybraných výrobků žalobce podle § 42 zákona o spotřebních daních.
Krajský soud konstatoval, že jestliže předmětem kontroly podle § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních ve znění platném v době kontroly může být výlučně druh a množství dopravovaných vybraných výrobků, potom za situace, kdy druh a množství kontrolovaných vybraných výrobků souhlasí s údaji v elektronickém průvodním dokladu, je zajištění vybraných výrobků vybočením z mezí daných § 41 odst. 4 a § 42 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních daních. V této souvislosti krajský soud konstatoval, že v dané věci nebyly žádné závady shledány, kontrola dle § 41 odst. 4 citovaného zákona tudíž skončila bez závad. Na základě takového výsledku kontroly nelze vybrané výrobky a dopravní prostředek zajistit; údaje, které bylo možno kontrole podrobit, nebyly nesprávné nebo nepravdivé ve smyslu § 42 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních daních.
Žalovaní dle krajského soudu pochybili, pokud nezhodnotili, způsobuje-li uvedení chybějící datové skupiny nesprávnost či nepravdivost údajů v elektronických přepravních dokladech. Rozhodnutí celních orgánů jsou dle krajského soudu nepřezkoumatelná, neboť chybí podřazení vady dovozené celními orgány textu právní normy, podle které lze zajištění realizovat.
Žalovaní (stěžovatelé) podali proti tomuto rozsudku shodné kasační stížnosti, v nichž tvrdili, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku stran zákonného rozsahu oprávnění celního úřadu ke kontrole vybraných výrobků v souvislosti s jejich následným zajištěním.
Stěžovatelé s tímto závěrem nesouhlasili a poukazovali na to, že podstatou oprávnění celních orgánů dle § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních je možnost zastavovat a kontrolovat dopravní prostředky za účelem zjištění, zda druh a množství dopravovaných vybraných výrobků odpovídají údajům na průvodních dokladech. Stěžovatelé dále poukazovali na § 42 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních daních, které opravňuje celní orgány k zajištění vybraných výrobků i dopravních prostředků, jestliže údaje na průvodních dokladech se jeví jako nesprávné či neúplné. Pokud by směly celní orgány hodnotit pouze údaje o množství a druhu zboží bez ohledu na další skutečnosti a bez kontroly jiných údajů, nebylo by možné při „
správnosti
“ údajů o množství a druhu zboží ani např. konstatovat, že doklad je falešný.
Stěžovatelé tvrdili, že z § 42 zákona o spotřebních daních žádné omezení co do rozsahu údajů, pro jejichž nesprávnost, resp. absenci mohou celní orgány vybrané výrobky zajistit, nevyplývá. Jestliže tedy stěžovatel při kontrole prováděné v souladu s § 41 odst. 4 citovaného zákona zjistil jako první, že údaje na průvodních dokladech jsou nesprávné a neúplné, byl oprávněn dopravované vybrané výrobky včetně dopravních prostředků zajistit podle § 42 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona o spotřebních daních; zajištěním tedy nedošlo k vybočení ze zákonných mezí.
Žalobce souhlasil s posouzením věci po právní stránce tak, jak učinil krajský soud. Žalobce nikdy nezpochybnil právo kontroly, které zákon orgánům celní správy nesporně svěřil; není tedy sporné to, zda stěžovatel může kontrolovat doklady, jakož i to, zda vozidla mají či nemají skryté schránky, tedy zda může kontrolovat cokoli, co by mohlo u kontrolované osoby souviset s daňovou povinností. Dle žalobce je však nepřípustné, aby kontrola vykonávaná celními orgány směřující ke zjištění skutečností rozhodných pro vyměření spotřební daně byla realizována výhradně s odkazem na § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních – v daném ustanovení zákon striktně a jednoznačně uvádí, co je předmětem kontroly (množství a druh zboží).
Nejvyšší správní soud kasační stížnosti zamítl.
Z odůvodnění:
IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
Kontrola v projednávané věci byla zahájena dle § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních a účelem této kontroly bylo porovnat druh a množství přepravovaného zboží s údaji o druhu a množství dopravovaného zboží v průvodních dokladech. V tomto smyslu kontrola nekonstatovala žádné nesrovnalosti. Z protokolu o kontrole jiný účel kontroly nevyplývá.
Nejvyšší správní soud nikterak nezpochybňuje oprávnění celních orgánů provádět kontrolu žalobce kdykoli a kdekoli v průběhu přepravy vybraných výrobků, kontrolovat množství a druh přepravovaného zboží, náležitosti průvodních dokladů, jakož i skutečnosti jiné. Ustanovení § 41 zákona o spotřebních daních zcela jistě není jediným ustanovením, které opravňuje celní orgány k provedení kontroly, představuje určité generální oprávnění celních orgánů k určité činnosti – výkonu správy daní. Celní orgány jsou přitom povinny postupovat v intencích procesních postupů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, resp. zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků*) ; platí (platilo) pro ně tedy bez výhrady ustanovení o řízení a postupech dle daňového řádu – v dané době např. též i § 15 o místním šetření dle zákona o správě daní a poplatků.
Nejvyšší správní soud ani nezpochybňuje tvrzení stěžovatele, že institut zajištění vybraných výrobků dle § 42 zákona o spotřebních daních lze aplikovat i na zjištění učiněná v souvislosti s kontrolním oprávněním dle § 41 odst. 4 téhož zákona. Nelze proto konstatovat, že celní orgány mohou v rámci kontroly dle § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních kontrolovat pouze druh a množství přepravovaných vybraných výrobků a nemohou podrobit kontrole i jiné skutečnosti (takto nadto krajský soud otázku neposoudil, jak stěžovatelé v kasační stížnosti tvrdí, pouze konstatoval, že nelze provést zajištění vybraných výrobků na základě kontroly provedené dle § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních, při níž nebyly shledány nedostatky, resp. ze zjištění nedostatků jiného charakteru nelze bez dalšího jen s odkazem na dané ustanovení přistoupit k zajištění vybraných výrobků dle § 42 citovaného zákona).
Nutno uvést, že § 41 a § 42 zákona o spotřebních daních, které opravňují celní orgány ke kontrole, jsou zcela odlišné instituty, nejsou nikterak podmiňující a nelze je zaměňovat. Nelze bez dalšího však provést zajištění vybraných výrobků dle § 42 s odkazem na kontrolu, která byla provedena dle § 41 odst. 4, přitom bylo konstatováno, že závady v rámci této kontroly nebyly shledány. Jinými slovy nelze odůvodnit zajištění vybraných výrobků dle § 42 odst. 1 písm. c) s odkazem na § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních, tedy
de facto
tím, že nebyly shledány závady; takové zdůvodnění postrádá logiku. Je proto nutno vždy identifikovat řízení, které je vedeno, a v němž celní orgány zjistily pochybení, které by odůvodňovalo zajištění vybraných výrobků dle § 42 zákona o spotřebních daních. V daném případě byly předmětem kontroly, která byla zahájena a v protokole z ústního jednání ze dne 15. 4. 2010 deklarována, toliko druh a množství vybraných výrobků, přitom z protokolu vyplývá, že v množství ani v druhu přepravovaných výrobků nebyly zjištěny nesrovnalosti. Není zcela jistě vyloučeno, jak bylo předesláno výše, že v rámci kontroly množství a druhu přepravovaného zboží celní orgán může zjistit i jiná pochybení, která mohou být důvodem pro zajištění vybraných výrobků dle § 42 odst. 1 písm. a) až d) zákona o spotřebních daních. V takovém případě je však nutno taková pochybení specifikovat a podřadit pod případná porušení povinností, s nimiž zákon o spotřebních daních spojuje postup dle § 42, a vést stran odstranění takových pochybností dle jejich povahy určitý zákonem presumovaný postup a identifikovat
relevantní
řízení, v němž mají být zjištěná pochybení hodnocena a mají z nich být vyvozeny
relevantní
dopady; přitom je třeba brát smysl a účel zákonného opatření. Nelze však poté, kdy samotná kontrola provedená dle § 41 odst. 4 zákona o spotřebních daních je bez zjištění, bez dalšího (např. bez provedení místního šetření v intencích zákona o správě daní a poplatků, který na řízení ve věcech spotřebních daní dopadá) přistoupit k zajištění vybraných výrobků dle § 42 citovaného zákona. Celní orgány uvedly, že byly zjištěny
nesrovnalosti
ohledně správnosti údajů, které byly uvedeny na průvodních dokladech. V této souvislosti je třeba uvést, že sám stěžovatel s ohledem na „[o]
statní jinak správné uváděné údaje na dalších dokladech provázejících předmětné minerální oleje svědčící o místu přímého dodání, které bylo oprávněnému příjemci povoleno jako místo ukončení dopravy vybraných výrobků, splnění ostatních povinností spojených s dopravou a s přihlédnutím k nejednotnosti přístupu členských států k vyplňování průvodních dokladů
“ konstatoval ve svém rozhodnutí, že nelze vykládat právní předpisy v dané věci formalisticky bez ohledu na skutečný obsah úkonů, a proto následně v řízení o propadnutí věci rozhodl (až) dne 1. 10. 2010 o tom, že se propadnutí zajištěných věcí (ze dne 15. 4. 2010) neukládá. Takovou úvahu však měl vést celní orgán již v době, kdy na základě všech těchto indicií, které ve své sféře měl (změna sídla zapsaná v obchodním rejstříku při ztotožnění příjemce, nejednalo se tedy o společnost fiktivní nebo zcela odlišnou od společnosti, která disponovala příslušným oprávněním, k nevyplnění datové skupiny 7 došlo mimo jiné i v důsledku postupu rakouských celních orgánů, které předmětnou nevyplněnou datovou skupinu akceptovaly, přepravce uvedl, že stejným způsobem provádí přepravu, tj. se stejně vyplněnými doklady, již cca od července minulého roku a nikdy neměl problém atd.), rozhodl bez dalšího o zajištění vybraných výrobků, aniž by se jakkoli nesrovnalostmi v údajích, jak sám uvedl, zabýval a vyhodnotil je z hlediska jejich závažnosti, povahy, tedy z hlediska naplnění podmínek pro zajištění vybraných výrobků. Bylo namístě, měl-li celní orgán pochybnosti o údajích v předložených dokladech, vyhodnotit, zda tyto nesrovnalosti jsou takové intenzity, že by bylo lze zpochybnit doklad jako takový, tzn. usoudit, že se zde nejedná o doklad ve smyslu § 27 zákona o spotřebních daních a přeprava je prováděna bez dokladu nebo, zda se jedná o pochybení, resp. nesrovnalost, které by bylo lze odstranit na místě, resp. bezprostředně, a závěr o neexistenci dokladu není důvodný. V případě nevyplnění všech požadovaných údajů v průvodním dokladu by potom mohl např. celní orgán dospět k závěru, že je dán důvod k zajištění vybraných výrobků, avšak nikoli dle § 42 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních daních, neboť chybí-li údaj zcela, nelze zde dovodit, že se jedná o údaj vyplněný
nesprávně nebo nepravdivě
(stěžovatel v kasační stížnosti směřuje k poněkud zavádějícímu výkladu, používá-li formulaci neodpovídající dikci zákona, když uvádí, že se jedná o údaje nesprávné či neúplné). Pokud by celní orgán dospěl k závěru, že nesrovnalosti a vady průvodního dokladu jsou takové intenzity, že nelze předložený doklad považovat za doklad ve smyslu § 27 zákona o spotřebních daních, potom by bylo lze zvažovat důvod zajištění dle § 42 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních. Takové hodnocení celní orgány však neprovedly. (...)
*) S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.