Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1599/2008

Spotřební daně: pojem "tiché víno"

Ejk 195/2008
Spotřební daně: pojem "tiché víno"
k § 93 odst. 3 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku
Ustanovení § 93 odst. 3 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ve znění účinném do 30. 6. 2005), zahrnuje jak nápoje s obsahem alkoholu plně kvasného původu, tak i nápoje dolihované, a jediným kritériem rozlišení mezi tichým vínem a meziproduktem zůstává v citovaném ustanovení kritérium množství alkoholu, které je tak nutno vztáhnout jak k výrobkům s kódem nomenklatury 2204 a 2205, tak i k výrobkům s kódem 2206 [nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku], pokud nepodléhají dani z piva.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 2. 2008, čj. 31 Ca 88/2006-22)
Věc:
Akciová společnost SONBERK proti Celnímu ředitelství v Brně o spotřební daň.
Celní úřad Brno rozhodnutím ze dne 9. 5. 2005 vyměřil žalobci daň podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen "zákon o spotřebních daních"), z vína a meziproduktů ve výši 30 116 Kč, a to za dovoz produktu
"portské víno"
.
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 3. 4. 2006 zamítl, neboť vyložil sporný § 93 zákona o spotřebních daních tak, že
"portské víno"
je ve smyslu uvedeného ustanovení meziproduktem a žalobce je povinen odvést z něj daň.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Brně, ve které namítal, že napadené rozhodnutí považuje za nezákonné z důvodu vadného výkladu § 93 odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních. Žalobce uvedl, že v dodatečném daňovém přiznání zařadil konkrétní vína, která byla předmětem daňového přiznání, do kategorie tichých vín s nulovou sazbou daně, což bylo, dle žalobce, v souladu s citovaným ustanovením, přesněji s první částí věty před čárkou a slovy "
a dále
". Žalobce dále v žalobě dovozoval, že tato formulace dělí citované ustanovení na dvě části, když každá z nich samostatně řeší jinou otázku, a to část před čárkou vína s kódem 2204 a 2205 a část za čárkou vína s kódem 2206.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě předložil svůj výklad celého § 93 zákona o spotřebních daních, z něhož vyplývá, že do rozsahu § 93 odst. 3 písm. c) řadí, na rozdíl od žalobce, pouze veškeré kombinované nomenklatury s kódy 2204 a 2205, s obsahem alkoholu nad 1,2 % do 10 % objemových a dále výrobky kódu nomenklatury 2206 s obsahem alkoholu nad 1,2 % do 10 % objemových, pokud nepodléhají dani z piva. Žalobcem dovezené
"portské víno"
s obsahem alkoholu od 19 % do 20 % objemových tak zařadil mezi meziprodukty.
Krajský soud v Brně žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Mezi stranami je sporným pouze výklad § 93 odst. 3 písm. c), tedy ustanovení, dle kterého tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v § 93 odst. 2, a které jsou uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b), a dále výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových.
Celní úřad podřadil žalobcem dovezené portské víno pod meziprodukty, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které jsou uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205 a 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem nebo nepodléhají dani z piva. Naopak žalobce dovozoval, že § 93 odst. 3 písm. c) je třeba rozdělit do dvou částí, které jsou samostatné a oddělené čárkou a slovním spojením "a dále".
Soud při posouzení sporného ustanovení vycházel z toho, že je nejdříve nutné definovat, co je tichým vínem.
Je zřejmé, ze tichým vínem dle § 93 odst. 3 jsou výrobky, které nejsou šumivým vínem dle § 93 odst. 2. Tichým vínem dle § 93 odst. 3 písm. a) jsou výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu. Tichým vínem dle § 93 odst. 3 písm. b) jsou výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu. Tichým vínem dle § 93 odst. 3 písm. d) jsou výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu.
Žalobce se dovolával toho, že dle § 93 odst. 3 písm. c) jsou tichým vínem výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b), aniž by pro ně platilo jakékoliv omezení množstvím alkoholu nebo jeho původem. Tedy dle názoru žalobce je § 93 odst. 3 písm. c) třeba chápat jako dvě samostatné části, kdy jedna zní "
Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2, a které jsou uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b)
" a druhá "
Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových
".
Soud však při posouzení § 93 odst. 3 písm. c) došel k závěru opačnému než žalobce, tedy k závěru shodnému se závěrem žalovaného. Ustanovení § 93 odst. 3 písm. c) je třeba vyložit tak, že formulace "
jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových
" se vztahuje jak na výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205, tak i na výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva.
Jiný výklad by vedl k situaci, kdy by formulace "
Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2, a které jsou uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b)
" zahrnovala veškeré výrobky bez ohledu na objem alkoholu či původ v nich obsaženého alkoholu, a v kombinaci s § 93 odst. 3 písm. a) a b) by byly do kategorie tichých vín zahrnuty veškeré produkty, které by nebyly šumivým vínem a byly by zahrnuty pod kódy nomenklatury 2204 a 2205. Za takové situace by bylo dostačující, aby zákonodárce namísto § 93 odst. 3 písm. a), b) a části písm. c) týkající se výrobků s kódem nomenklatury 2204 a 2205 přijal formulaci např. "
Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2, a které jsou uvedené pod kódy nomenklatury 2204 a 2205
". Tím by nebylo nutné komplikovaně dělit výrobky s kódy nomenklatury 2204 a 2205 na tři kategorie.
Takový výklad zpochybňuje i formulace § 93 odst. 4, tedy že meziprodukty se pro účely tohoto zákona rozumí všechny výrobky, které jsou uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205 a 2206, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových, které nejsou šumivým ani tichým vínem nebo nepodléhají dani z piva. Ustanovení § 93 odst. 4 evidentně počítá s existencí výrobků, které budou patřit pod kódy nomenklatury 2204 a 2205, které nebudou tichým vínem.
Vzhledem k tomu, že § 93 odst. 3 písm. c) na rozdíl od § 93 odst. 3 písm. a) a b) nepoužívá jako rozlišovacího kritéria původ alkoholu, který je v nápoji obsažen, je třeba vycházet z toho, že § 93 odst. 3 písm. c) zahrnuje jak nápoje s obsahem alkoholu plně kvasného původu, tak i nápoje dolihované a jediným kritériem rozlišení mezi tichým vínem a meziproduktem zůstává v § 93 odst. 3 písm. c) kritérium množství alkoholu, které je tak nutno vztáhnout jak k výrobkům s kódem nomenklatury 2204 a 2205, tak i k výrokům s kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.