Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2654/2012

Spotřební daně: pojem "alkohol plně kvasného původu"

Spotřební daně: pojem „alkohol plně kvasného původu“
k § 93 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 217/2005 Sb. a č. 575/2006 Sb.
Pojem „
alkohol plně kvasného původu
“ (§ 93 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) vylučuje, aby pro zastavení procesu kvašení byl přidán destilát, tedy alkohol, který má svůj původ nejen ve kvašení, ale i v destilaci, není proto kvasného původu „
plně
“.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2011, čj. 22 Af 40/2010-141)
Prejudikatura:
rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 1. 2001, Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL a další (C-471/07 a C-472/07, Sb. rozh., s. I-113).
Věc:
Společnost s ručením omezeným Skoma-Lux proti Celnímu ředitelství Olomouc o spotřební daň.
Žalobce do České republiky dovezl výrobky „
Červené víno Kagor Red Desert 2002
“ s obsahem alkoholu 15,5 % obj. v lahvích o objemu 0,75 l. Z těchto výrobků byly odebrány vzorky a provedeny jejich zkoušky Celně technickou laboratoří Olomouc a Celně technickou laboratoří při Generálním ředitelství cel. Na jejich základě vyměřil Celní úřad Olomouc rozhodnutími ze dne 29. 2. 2008 žalobci spotřební daň z dovezených výrobků, které posoudil jako meziprodukty ve smyslu § 93 odst. 4 zákona o spotřebních daních.
Proti rozhodnutím celního úřadu podal žalobce odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutími ze dne 24. 6. 2008.
Proti rozhodnutím žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Žalobce mimo jiné namítal existenci rozporu § 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních se směrnicí Rady (EHS) č. 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (dále jen „směrnice 92/83/EHS“). K rozporu se směrnicí došlo dle žalobce novelizací provedenou zákonem č. 217/2005 Sb., jež změnila definici tichých vín. Odvolával se přitom na závaznost směrnice 92/83/EHS pro členské státy (čl. 7 citované směrnice), přímý účinek směrnice a definici tichého vína obsaženou v čl. 8 téže směrnice. Žalobce dále uvedl, že jím dovážené výrobky obsahují ethanol toliko kvasného původu a v jiných členských státech EU jsou takovéto výrobky posuzovány jako tiché víno.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě konstatoval, že zákonem č. 217/2005 Sb. nedošlo k žádnému věcnému posunu při zařazování vína do kategorií podle zákona o spotřebních daních. Slova „
bez přídavku lihu
“ doplněná zákonem č. 217/2005 Sb. jsou toliko národním technickým upřesněním pojmů „
bez jakéhokoliv obohacení
“ a „
plně kvasného původu
“, které jsou obsaženy ve směrnici 92/83/EHS a mají stejný význam. V tichém víně tak může být obsažen toliko alkohol vzniklý kvašením přímo ve vybraném výrobku, nikoli mimo něj. Česká národní úprava tak i po novelizaci provedené citovaným zákonem dle žalovaného zůstává plně v souladu s citovanou směrnicí. Tvrzení žalobce o odlišném posouzení jím dovážených výrobků v jiných členských státech žalovaný považoval za účelová, neboť se zakládala toliko na domněnkách a nebyla podpořena žádnými důkazy. Dle žalovaného navíc pro zařazení předmětných výrobků do kategorie „
tiché víno
“ nebo „
meziprodukt
“ pro účely spotřební daně není rozhodné jen sazební zařazení, ale i naplnění dalších podmínek § 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních.
Krajský soud v Ostravě v dané věci rozhodoval již dvakrát, a to rozsudky ze dne 4. 12. 2008, čj. 22 Ca 226/2008-24, a ze dne 8. 12. 2010, čj. 22 Af 40/2010-87, které Nejvyšší správní soud zrušil a věc vrátil krajskému soudu zpět. První z uvedených rozsudků Nejvyšší správní soud zrušil pro vnitřní rozpornost, druhý rozsudek pak pro nepřezkoumatelnost.
Krajský soud v Ostravě žaloby zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Stěžejním právním problémem celého sporu, jak jej účastníci soudu předestřeli, je výklad čl. 8 odst. 1
alinea
2 směrnice 92/83/EHS, výklad § 93 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních a posouzení, zda jsou tato dvě ustanovení ve vzájemném rozporu, či nikoli.
Aplikace jiných částí čl. 8 směrnice 92/83/EHS či § 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních nepřichází v posuzovaném případě v úvahu, když v řízení bylo řádně prokázáno, že skutečný obsah alkoholu v žalobcem dovážených výrobcích přesahuje 15 % obj., ale nepřesahuje 18 % obj.
Dle čl. 8 odst. 1
alinea
2 směrnice 92/83/EHS „[p]
ro účely této směrnice se ,
tichým vínem‘
rozumějí všechny výrobky kódů KN 2204 a 2205, s výjimkou šumivého vína, jak je vymezeno v odstavci 2 tohoto článku,
[...]
jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoli obohacování a je-li alkohol obsažený v hotovém výrobku plně kvasného původu
“.
Podle § 93 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních „[t]
ichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:
[...]
2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.
Krajský soud je vázán závazným právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 22. 4. 2010, čj. 7 Afs 44/2009-60, že § 93 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních je v rozporu s čl. 8 odst. 1 směrnice 92/83/EHS. Již ze samotného znění těchto ustanovení je zřejmé, že česká právní úprava vyžaduje splnění pěti kritérií k naplnění pojmu tichého vína, zatímco citovaná směrnice toliko čtyř. Páté kritérium je formulováno zcela kategoricky, vylučuje přidání alkoholu kdykoli, bez ohledu na to, zda k němu dojde po částečném zkvašení nebo zda k němu dojde po ukončení procesu kvašení. Jak uvedl Soudní dvůr v rozsudku ze dne 14. 1. 2001,
Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL a další
, C-471/07 a C-472/07, Sb. rozh., s. I-113, bod 26, „
podle ustálené judikatury ve všech případech, kdy se ustanovení směrnice z hlediska svého obsahu jeví jako bezpodmínečná a dostatečně přesná, jsou jednotlivci oprávněni dovolávat se jich před vnitrostátními soudy vůči státu, a to jak v případě, že stát směrnici včas neprovedl do vnitrostátního práva, tak i v případě, že ji provedl nesprávně (viz rozsudky ze dne 26. února 1986,
Marshall
, 152/84, Recueil, s. 723, bod 46, jakož i ze dne 5. října 2004,
Pfeiffer a další,
C-397/01 až C-403/01, Sb. rozh., s. I-8835, bod 103).
“ Vzhledem k tomu, že v dané věci uplynula lhůta k provedení směrnice 92/83/EHS, formulace čl. 8 odst. 1 je bezpodmínečná a dostatečně přesná, ostatně jeho znění je po obsahové stránce zcela součástí § 93 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních, a stát ji provedl nesprávně, žalobce se zcela oprávněně dovolává přímého účinku čl. 8 odst. 1 citované směrnice.
Krajský soud proto dále nepřihlížel k otázkám naplnění pátého kritéria § 93 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních.
Naplnění prvých dvou kritérií je mezi účastníky nesporné.
Krajský soud se proto dále zaměřil na otázku naplnění kritéria třetího, tzn. zda při výrobě žalobcem dovážených výrobků došlo k obohacení vína. Zákon o spotřebních daních ani směrnice 92/83/EHS definici tohoto pojmu neobsahují, proto lze použít pojmy užívané předpisy enologickými. Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, pod nadpisem „
Úkony obohacování
“ (příl. V. písm. D.) obsahuje tento text: „
Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v % objemových podle části C může být provedeno těmito úkony:
a) v případě čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení pouze přídavkem sacharosy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu;
b) v případě hroznového moštu pouze přídavkem sacharosy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo částečným zahuštěním včetně reverzní osmózy;
c) v případě vína vhodného k získávání stolního vína a stolního vína částečným zahuštěním chladem.
Z uvedeného je zřejmé, že
legislativa
EU pokládá za „
obohacování
“ vína přidání přídavku způsobujícího zvýšení přirozeného obsahu alkoholu, tj. složky, která sama není alkoholem, ale v následném kvašení způsobí, že finální produkt bude mít vyšší obsah alkoholu, než kdyby k přidání této složky nedošlo.
Krajský soud proto dospěl k závěru, že přidání alkoholu (ať už jakéhokoli původu, ať už před kvašením nebo po něm) není obohacením vína.
Dále se krajský soud zabýval otázkou výkladu slov „
plně kvasného původu
“ (čtvrtým kritériem). Definici tohoto pojmu neobsahují ani enologické předpisy EU ani zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). Vesměs však používají pojem „
kvašení
“ jen ve vztahu k materiálům, které jsou s to kvasit samy [srov. např. nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem].
Krajský soud proto vyšel z obecného chápání pojmu „
kvašení
“ ve společnosti, kdy kvašením se obecně rozumí proces, při němž kvasinky proměňují jednoduché cukry (glukózu a fruktózu) na alkoholy a oxid uhličitý. K ukončení kvašení dochází v okamžiku, kdy objem ethanolu v kvasící směsi dosáhne hodnoty, která sama o sobě další kvašení vylučuje.
Za této situace dospěl krajský soud k závěru, že „
plně kvasného původu
“ je toliko alkohol vzniklý kvašením, tzn. shora popsaným procesem, a to bez jakéhokoli jiného zpracování. Je třeba zdůraznit, že materiál, jehož je užito jen a pouze za účelem zastavení kvašení, a jehož přidáním také k zastavení kvašení bezprostředně dojde, již sám nekvasí.
Nelze ovšem vyloučit situaci, kdy materiál užitý pro zastavení jednoho kvašení má svůj plně kvasný původ v kvašení jiném. Proto se krajský soud zabýval otázkou, zda se v posuzovaném případě nemůže jednat o tuto situaci.
Dospěl k závěru, že pokud byl v posuzovaném případě prokázán přídavek lihu, což se projevilo obsahem ethanolu nad 13 % obj. a současně neočekávaně nízkým obsahem glycerolu 0,2 % hm., svědčí to o proběhlé destilaci ethanolu, tzn. o oddělení kapalných látek (zde glycerolu a ethanolu) na základě různého bodu varu. Bod varu ethanolu totiž činí 78,3 °C, zatímco při této teplotě glycerol varu nedosahuje (viz např. Melzoch, K.; Rychtera, M.
Tradiční technologie, sylabus k předmětu
. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav kvasné chemie a inženýrství, Praha, 2010, dostupné též na http://eso.vscht.cz/cache_data/1171/www.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/ tradtech. pdf, s. 25). Z neočekávaně nízkého obsahu glycerolu tak lze dovodit, že v posuzovaném případě byl glycerol od ethanolu destilačně oddělen. Došlo tedy i k jinému zpracování (destilaci) alkoholu, který je obsažen v hotovém výrobku – tento alkohol nemá svůj původ výlučně ve zpracování kvašením.
Krajský soud tedy uzavírá, že pojem „
alkohol plně kvasného původu
“, jak je užíván v legislativě EU, vylučuje, aby pro zastavení procesu kvašení byl přidán destilát, tedy alkohol, jež má svůj původ nejen v kvašení, ale i v destilaci, není tedy kvasného původu „
plně
“.
Na uvedeném závěru nemůže ničeho změnit případná odlišná praxe v jiných členských státech EU, kdy pro zařazení předmětných výrobků do kategorie „
tiché víno
“ či „
meziprodukt
“ pro účely spotřební daně nemůže být rozhodujícím kritériem případný subjektivní přístup některých cizozemských orgánů, ale vždy jen objektivní stav věci, který je v posuzovaném případě shora popsán. Navíc tvrzení o této odlišné praxi cizozemských orgánů žalobce ponechal v obecné rovině, neuvedl jediný konkrétní případ posouzení předmětného výrobku jako tiché víno, proto toto jeho tvrzení nemohl krajský soud jakkoli verifikovat.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.