Vydání 12/2013

Číslo: 12/2013 · Ročník: XI

2926/2013

Spotřební daně: podmínky vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně

Spotřební daně: podmínky vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně
k § 22 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 30. 4. 2011*)
Návrhu na vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně (§ 22 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) lze vyhovět pouze v tom případě, že osoba navrhovatele skýtá dostatečné záruky řádného plnění daňových povinností souvisejících s podnikatelskou činností, kterou hodlá podle vydaného povolení vykonávat.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013, čj. 9 Af 1/2010-40)
Věc:
Společnost s ručením omezeným KARSOUD Oil proti Generálnímu ředitelství cel o vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně.
Celní ředitelství Praha (dále jen „správní orgán I. stupně“) rozhodnutím ze dne 18. 5. 2009, vydaným podle § 22 odst. 14 zákona o spotřebních daních, nevyhovělo návrhu žalobkyně na vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně (dále jen „povolení“). Správní orgán I. stupně neměl k datu vydání rozhodnutí žádnou informaci prokazující, že by žalobkyně přijímala vybrané výrobky, které jsou předmětem spotřební daně a na něž byl podán návrh na vydání povolení. Dne 4. 3. 2009 byl se žalobkyní sepsán protokol o ústním jednání, do něhož jednatel žalobkyně uvedl, že žalobkyně není vlastníkem žádných prostor pro stáčení, skladování vybraných výrobků, čerpacích stanic nebo dalších prostor, ve kterých by docházelo k manipulaci s vybranými výrobky. Na základě prověření informací, písemností a údajů uvedených žalobkyní v návrhu na vydání povolení, protokolu o ústním jednání a protokolu o místním šetření dospěl správní orgán I. stupně k závěru, že žalobkyně nebyla obchodně a profesně zdatná a zkušená. Správní orgán I. stupně považoval zároveň za prokázané, že žalobkyně nevyvíjela od data zápisu do obchodního rejstříku (28. 1. 2009) do data podání návrhu na vydání povolení (20. 2. 2009) podnikatelskou činnost jako oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 zákona o spotřebních daních, ani neprováděla obchodní aktivity s vybranými výrobky, které již byly uvedeny do volného daňového oběhu. Správní orgán I. stupně dále uvedl, že vybrané výrobky definované v zákoně o spotřebních daních podléhají zvýšenému daňovému dohledu ze strany státu, který prostřednictvím celních orgánů – správců spotřebních daní provádí dozor nad dodržováním podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních tak, aby bylo zabezpečeno zjištění, stanovení a splnění všech daňových povinností u povinných daňových subjektů. Institut oprávněného příjemce, který je na základě povolení oprávněn opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 22 zákona o spotřebních daních, poskytuje držiteli povolení určité výhody zejména v přiznávání, vyměřování a vybírání daní a držení nezdaněných vybraných výrobků. Správní orgán I. stupně konstatoval, že využití tohoto oprávnění je v zákoně o spotřebních daních podmíněno povolením příslušného celního ředitelství na základě vyhodnocení veškerých podkladů pro rozhodnutí, přičemž se přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. Správní orgán I. stupně zdůraznil, že předpokladem kladného vyřízení návrhu není pouze splnění náležitostí podle § 22 odst. 2 písm. a) až h) zákona o spotřebních daních, které jsou pouze povinnými náležitostmi a přílohami a musí být uvedeny v návrhu na vydání povolení. Tyto náležitosti nejsou podmínkami, při jejichž splnění vzniká na uvedené povolení nárok. Návrh bude kladně vyřízen pouze v případě, že navrhovatel splní příslušné formální náležitosti a z dalších podkladů bude naprosto zřejmé, že je zde jistota řádného plnění veškerých daňových povinností vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností daňového subjektu. Správní orgán I. stupně uzavřel, že předmětné povolení by tak měl obdržet pouze daňový subjekt, který kromě toho, že splnil formální náležitosti a další požadované skutečnosti, má také dlouhodobou a jasnou podnikatelskou minulost. Správní orgán I. stupně při rozhodování o vydání předmětného povolení přihlížel na základě § 2 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků1b) (dále jen „daňový řád z roku 1992“), ke všemu, co v řízení vyšlo najevo.
Odvolání, které žalobkyně podala proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 11. 2009 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu u Městského soudu v Praze. Nezákonnost napadeného rozhodnutí žalobkyně spatřovala v nesprávném právním posouzení věci ze strany žalovaného, který potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně, ačkoliv žalobkyně namítala, že návrh na vydání povolení obsahoval všechny zákonem předepsané náležitosti. Napadené rozhodnutí tak bylo zcela účelové, vydané v rozporu s faktickým stavem, formálně i věcně tudíž nesprávné. To představovalo zásah do právní sféry žalobkyně, která měla nárok na to, aby za splnění zákonem stanovených podmínek bylo její žádosti vyhověno a aby mohla na základě uděleného povolení nakládat s vybranými výrobky.
Žalobkyně dodala, že ačkoliv ve svém odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně uvedla dostatek přesvědčivých argumentů, žalovaný k těmto argumentům nepřihlédl, naopak zesílil svou zamítavou argumentaci, z níž vyplynulo, že jakýkoli nově založený subjekt bez historie nemá naději získat povolení dle § 22 zákona o spotřebních daních. Žalovaný uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí: „
Žalobkyně je podnikatelským subjektem, který v rámci své dosavadní činnosti nebyl celním orgánům znám, taktéž nebyl veden v rámci evidencí vedených celními orgány a správci daně nebyla prokázána ani žádná obchodní aktivita spojená s podnikatelskou činností
.“ Žalovaný tak dle mínění žalobkyně překročil rámec zákonem daného správního uvážení, když si sám vytvořil vlastní kritéria, jež nemají oporu v žádných závazných právních předpisech.
Žalobkyně dále uvedla, že ačkoliv se žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí odvolával na směrnici Rady 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani**), žádný článek citované směrnice neuvádí, že nově vzniklý hospodářský subjekt nemůže být oprávněným příjemcem pro opakované přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně. Žalobkyně dodala, že žalovaný ve svém rozhodnutí poukázal na výhodnost tohoto režimu spočívající v odkladu povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň do dne uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu. Dle názoru žalobkyně však následně žalovaný již zcela účelově neuvedl, že dle § 21 zákona o spotřebních daních musí být daň zajištěna. Žalobkyně v souladu s tímto požadavkem do návrhu na vydání předmětného povolení uvedla, že „
po stanovení výše daně budou finanční prostředky neprodleně převedeny na účet celního úřadu
“. Státní rozpočet by tak disponoval finančními prostředky daleko dříve, než by k faktickému dovozu z členských zemí došlo. V tomto kontextu je v rozporu obecné konstatování žalovaného, že „
státní orgány vykonávající správu na úseku spotřebních daní jsou oprávněny a povinny pomocí svěřených pravomocí hájit jako dobří hospodáři fiskální zájmy státu
“, když svým rozhodnutím činí opak.
Žalobkyně nesouhlasila s argumentací žalovaného, který na základě § 2 odst. 3 daňového řádu z roku 1992 odůvodnil nevydání předmětného povolení skutečností, že žalobkyně není obchodně spolehlivým a profesně zdatným podnikatelským subjektem. Dle názoru žalobkyně předložené smlouvy dokládaly, že žalobkyně měla zajištěny jak dodavatele, tak odběratele, včetně účetní a přepravní společnosti. Tyto kontakty jednatel žalobkyně navázal a zkušenosti v oboru získal v předchozím zaměstnání. Na tyto zkušenosti však nikdy tázána nebyla a ani sama netušila, že byla povinna je doložit. Závěry žalovaného byly v tomto konkrétním případě irelevantní a účelové, neboť žalovaný rozhodoval mimo zákonný proces, aniž by prezentoval jakákoli
relevantní
, v dané oblasti obecně akceptovaná a měřitelná kritéria. Ze strany žalovaného se jednalo o libovůli a svévoli, která žalobkyni znemožnila podnikání v oblasti distribuce pohonných hmot. Ze závěrů žalovaného vyplynulo, že v České republice může v tomto oboru podnikat pouze zavedená společnost, což dle žalobkyně snižuje konkurenceschopnost na trhu a brání svobodnému podnikání. Žalovaný bránil svobodě podnikání a volnému pohybu zboží v rámci Evropské unie, a svým přístupem tak porušil čl. 2 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že splnění formálních náležitostí pro vydání předmětného povolení ještě nemusí vést automaticky k jeho vydání, na které není právní nárok. Žalovaný postupoval jednak podle § 22 zákona o spotřebních daních a v souladu s § 138 citovaného zákona také podle daňového řádu z roku 1992. Podle § 22 odst. 7 zákona o spotřebních daních může celní ředitelství při rozhodování o vydání či nevydání předmětného povolení požadovat i další doklady potřebné pro správu daní. Podle § 2 odst. 3 daňového řádu z roku 1992 správce daně mimo jiné přihlíží ke všemu, co v řízení vyšlo najevo. V daném řízení vyšlo najevo velké množství pochybností a rozporností, které vedly správní orgán I. stupně k závěru, že žalobkyni jakožto rizikovému subjektu předmětné povolení nelze vydat. Žalovaný dále uvedl, že udělením předmětného povolení získává jeho držitel velkou výhodu, resp. ulehčení v tom smyslu, že nemusí při nakoupení vybraných výrobků platit spotřební daň, a může tak nakládat s nezdaněnými vybranými výrobky. Tuto výhodu může správce daně poskytnout pouze subjektu, který mu poskytuje určitou jistotu (záruky), že tuto získanou výhodu „
nezneužije
“ a že bude plnit řádně své daňové povinnosti. Tento subjekt musí být pro správce daně důvěryhodný, a to zejména v případě, kdy se jedná o dovoz minerálních olejů, u kterých je sazba spotřební daně vysoká a spotřební daň může v případě jednoho dovozu činit i několik miliónů korun. Žalobkyně však takovou jistotu správnímu orgánu I. stupně ani žalovanému neposkytla. Žalobkyně nevlastnila žádný majetek (nemovitost či dopravní prostředky), jako sídlo udávala tzv.
office house
, ve kterém sídlilo dalších 388 subjektů, přičemž k návrhu na vydání povolení přiložila smlouvu, která nebyla z její strany podepsaná, stejně jako nebyly podepsány přílohy této smlouvy. Na několika dokladech přiložených k návrhu na vydání povolení nebylo uvedeno datum jejich vyhotovení a některé doklady byly vyhotoveny ještě před samotným vznikem žalobkyně, tj. před jejím zápisem do obchodního rejstříku. V několika případech se údaje uváděné žalobkyní v návrhu na vydání povolení lišily od údajů uváděných v jejích výpovědích do protokolu. Další podstatnou skutečností byly nápadně odlišné podpisy na žalobkyní předložených dokumentech (smlouvách), z čehož bylo zřejmé, že některé dokumenty (smlouvy) nepodepisovala žalobkyně, ale jiná osoba (žalobkyně měla pouze jednoho jednatele oprávněného jednat jejím jménem). Další skutečnosti, které zpochybnily důvěryhodnost žalobkyni, byly její nulové zkušenosti s podnikáním v oblasti přepravy minerálních olejů. S ohledem na všechny tyto skutečnosti, které vyšly v řízení najevo, nebylo možné předmětné povolení žalobkyni vydat. Správce daně je povinen minimalizovat riziko vzniku daňových nedoplatků, a to zejména v oblasti přeprav minerálních olejů, kde v minulosti docházelo ke vzniku velkých (miliardových) úniků. V daném případě se nejednalo o libovůli či svévůli správce daně, ale o postup v souladu s platnými právními předpisy (§ 22 odst. 7 zákona o spotřebních daních a § 2 odst. 3 daňového řádu z roku 1992).
Žalovaný dále vyslovil nesouhlas s tvrzením žalobkyně, že jí bránil v podnikání. Uvedl, že žalobkyně mohla v oblasti přepravy minerálních olejů podnikat i bez předmětného povolení, a to na základě jednorázového povolení dle § 23 zákona o spotřebních daních. Pokud by na základě tohoto podnikání prokázala, že je věrohodným subjektem, mohla by znovu požádat o vydání povolení dle § 22 citovaného zákona. Správní orgán I. stupně ani žalovaný nikterak neomezili svobodu podnikání žalobkyně, resp. nebránili žalobkyni v podnikání, a to ani obecně, ani v oblasti, ve které chtěla žalobkyně podnikat, tj. v oblasti přepravy minerálních olejů.
Ve vztahu k argumentaci žalobkyně, že navrhovatel musí před vydáním předmětného povolení spotřební daň zajistit podle § 21 zákona o spotřebních daních, žalovaný poznamenal, že toto zajištění nedosahuje 100 % daňové povinnosti, která by mohla vzniknout, ale pouze 1/12 předpokládané daňové povinnosti. Zajištění tedy nemůže zabránit vzniku daňového úniku, pouze snižuje riziko, resp. výši možného daňového úniku. Naprosto mylný byl dle přesvědčení žalovaného názor žalobkyně, že finanční prostředky určené na zajištění daně jsou příjmem státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou na zvláštním účtu a do státního rozpočtu se odvádějí až v případě, že držitel povolení nesplní svou daňovou povinnost. Správce daně, resp. stát, tedy nemůže s těmito prostředky nakládat.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Městský soud nepřisvědčil žalobní námitce vytýkající žalovanému a potažmo též správnímu orgánu I. stupně nesprávné právní posouzení věci. Skutečnost, že návrh žalobkyně na vydání předmětného povolení obsahoval všechny zákonem stanovené náležitosti (§ 22 odst. 2 zákona o spotřebních daních), zcela jistě neznamená, že správní orgán je povinen tomuto návrhu vyhovět a požadované povolení žalobkyni vydat. Uvedení všech obligatorních náležitostí návrhu a předložení zákonem vyžadovaných příloh je toliko předpokladem kladného vyřízení návrhu, nezakládá však navrhovateli právní nárok na vydání předmětného povolení.
Městský soud má ve shodě s názorem správních orgánů obou stupňů za to, že návrhu na vydání předmětného povolení lze vyhovět pouze v tom případě, že osoba navrhovatele skýtá dostatečné záruky řádného plnění daňových povinností souvisejících s podnikatelskou činností, kterou může podle vydaného povolení vykonávat. K tomuto závěru lze dospět na základě teleologického výkladu relevantních právních norem (zákona o spotřebních daních a daňového řádu z roku 1992), zohledňujícího smysl a účel dané právní úpravy.
Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí přiléhavě upozornil na to, že předmětné povolení podstatným způsobem zvýhodňuje jeho držitele oproti ostatním subjektům. Dalším neméně významným faktorem je obecně známé riziko vzniku značných daňových úniků při nakládání s vybranými výrobky (minerálními oleji), související s hodnotou (cenou) těchto výrobků, a z toho pramenící požadavek minimalizace tohoto rizika. Správce daně, kterým je v posuzované věci správní orgán I. stupně, je podle § 2 odst. 1 daňového řádu z roku 1992 povinen chránit zájmy státu. Zájmem státu, který správce daně hájí především, je zájem na řádném výběru daní a předcházení vzniku daňových úniků. Aby dostál zákonem stanovené povinnosti chránit zájmy státu, je správce daně při rozhodování o vydání předmětného povolení oprávněn a zároveň též povinen posoudit, zda lze vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem osobu navrhovatele považovat za důvěryhodný subjekt, u něhož lze očekávat řádný výkon podnikatelské činnosti v návaznosti na vydané povolení a též řádné plnění daňových povinností, které jsou s touto činností spjaty. Proto také zákon o spotřebních daních v § 22 odst. 7 stanoví, že „[n]
avrhovatel je povinen na výzvu celního úřadu nebo celního ředitelství uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní
“. Takovými údaji jsou mj. též údaje týkající se dosavadní podnikatelské historie daného subjektu, jeho majetkové situace, platební morálky, zkušeností v oboru atd.
Vzhledem k výše uvedenému shledal městský soud nedůvodnou námitku žalobkyně, že žalovaný v dané věci rozhodoval mimo zákonný proces, aniž by prezentoval jakákoli
relevantní
, obecně akceptovaná a měřitelná kritéria. Z odůvodnění rozhodnutí správních orgánů obou stupňů zcela jednoznačně vyplývá, že při posuzování osoby žalobkyně správní orgány hodnotily a zvažovaly právě výše zmíněná hlediska (dosavadní podnikatelskou historii, majetkovou situaci, zkušenosti v oboru), a že tak činily z důvodu ochrany zájmu státu na řádném výběru spotřebních daní v souladu s § 2 odst. 1 daňového řádu z roku 1992.
Ve stručnosti lze shrnout, že napadené rozhodnutí, které tvoří s rozhodnutím správního orgánu I. stupně jeden celek, vychází z těchto zjištění o osobě žalobkyně:
– žalobkyně byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 28. 1. 2009 a již dne 20. 2. 2009 podala návrh na vydání předmětného povolení;
– žalobkyně nikdy fakticky nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost s vybranými výrobky;
– žalobkyně nebyla vlastníkem žádných prostor pro stáčení či skladování vybraných výrobků, čerpacích stanic nebo dalších prostor, kde by docházelo k manipulaci s vybranými prostředky;
– žalobkyně nemá žádné vlastní sídlo (nemovitost) a žádné zaměstnance;
– žalobkyně má mizivou zkušenost s dovozem vybraných výrobků (jednatel žalobkyně v minulosti pracoval jako obsluha čerpací stanice);
– v průběhu povolovacího řízení žalobkyně správnímu orgánu předložila písemnosti, které neobsahují základní náležitosti, a smlouvy, které uzavřela ještě před dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku;
– v průběhu povolovacího řízení žalobkyně uváděla rozporné skutečnosti ohledně vedení svého účetnictví.
Veškerá tato zjištění správní orgán v souladu s § 2 odst. 3 daňového řádu z roku 1992 vyhodnotil v jejich souhrnu a na jejich základě právem dovodil, že žalobkyni není možné považovat za obchodně a profesně zdatný a zkušený podnikatelský subjekt, jemuž by mělo být povoleno opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně. Uvedená zjištění jsou zcela konkrétní, mají oporu ve spisovém materiálu a v žádném případě je nelze označit za irelevantní či účelová, jak namítá žalobkyně. Městský soud na tomto místě považuje za nutné zdůraznit, že žalobkyně v žalobě neuvedla jedinou
relevantní
námitku, která by byla způsobilá zpochybnit věrohodnost či správnost popsaných zjištění, z nichž správní orgány obou stupňů při rozhodování ve věci samé vycházely. Nekonkrétní argumentace žalobkyně, že „
ve svém odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně uvedla dostatek přesvědčivých argumentů, které hovořily pro závěr odvolání vyhovět
,“ není způsobilým žalobním bodem, na základě kterého by městský soud mohl a měl přezkoumat zákonnost napadeného rozhodnutí. Podle § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. musí žaloba obsahovat „
žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné
“. Tvrzené důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí musí být tedy v podané žalobě uvedeny výslovně; odkaz na jiná podání žalobkyně a tam uváděnou argumentaci je z hlediska vymezení rozsahu soudního přezkumu napadeného rozhodnutí nepostačující. Z uvedených důvodů se městský soud nemohl zabývat argumenty, které žalobkyně uváděla v odvolání či ve vyjádření učiněném v průběhu správního řízení, ale nikoli již v podané žalobě. Považovala-li žalobkyně i tyto argumenty za významné pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí v přezkumném soudním řízení, měla je vtělit do žaloby; pokud tak neučinila, nemůže k nim městský soud přihlížet.
K námitce žalobkyně, že v žádném článku směrnice 92/12/EHS se neuvádí, že nově vzniklý hospodářský subjekt nemůže být oprávněným příjemcem pro opakované přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí v režimu podmíněného osvobození od daně, městský soud uvádí, že žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí argumentoval uvedenou směrnicí 92/12/EHS toliko podpůrně a rozhodně netvrdil, že tato směrnice obecně zakazuje, aby se držitelem předmětného povolení stal kterýkoliv nově vzniklý podnikatelský subjekt. Nemožnost vydání předmětného povolení žalobkyni navíc správní orgány obou stupňů neodůvodnily pouze tím, že žalobkyně je nově vzniklým podnikatelským subjektem, ale rovněž poukazem na řadu dalších zjištění (viz výše) majících zásadní vliv na posouzení její profesní zdatnosti, zkušenosti a důvěryhodnosti. Uvedená námitka proto nemůže obstát.
Neobstojí ani námitka, v níž žalobkyně poukazuje na to, že v návrhu na vydání předmětného povolení deklarovala svou připravenost zajistit daň, jak stanoví § 22 odst. 9 zákona o spotřebních daních. Institut zajištění daně zakotvený v § 21 citovaného zákona není sám o sobě způsobilý zabránit vzniku daňových úniků při nakládání s vybranými výrobky, protože zajištění nedosahuje 100 % výše daňové povinnosti, která by mohla vzniknout, ale činí pouze 1/12 předpokládané daňové povinnosti. Zajištění tedy pouze snižuje riziko, resp. výši možného daňového úniku. Městský soud k tomu dodává, že ani zajištění daně navrhovatelem, resp. jeho připravenost daň zajistit, nezakládá navrhovateli právní nárok na vydání předmětného povolení. Podle zákona o spotřebních daních (§ 22 odst. 9) se jedná toliko o jednu z obligatorních podmínek, které musí navrhovatel splnit, aby mu mohlo být předmětné povolení vydáno.
Není pravdou, že by žalobkyně nebyla v průběhu povolovacího řízení tázána na své zkušenosti v daném oboru, a že proto ani netušila, že by měla tyto zkušenosti dokládat. Protokol o ústním jednání se žalobkyní ze dne 4. 3. 2009 prokazuje, že správní orgán I. stupně položil jednateli žalobkyně otázku, jaké má žalobkyně, popř. on sám jako jednatel žalobkyně zkušenosti s dovozem a prodejem vybraných výrobků. Na tuto otázku jednatel žalobkyně sdělil pouze to, že v minulosti pracoval jako obsluha čerpací stanice, a že tudíž určité (blíže nespecifikované) zkušenosti má. V průběhu ústního jednání jednatel žalobkyně nicméně opakovaně uvedl, že v tomto oboru (míněno v oboru přepravy vybraných výrobků) teprve začíná podnikat. Z těchto odpovědí jednatele žalobkyně, stejně jako ze zjištění, že žalobkyně v rozhodné době neměla žádné jiné zaměstnance a dosud fakticky nerealizovala žádnou činnost týkající se nakládání s vybranými výrobky, žalovaný oprávněně dovodil, že žalobkyně nemá žádné zkušenosti s nakládáním s vybranými výrobky. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani předložení rámcových smluv uzavřených žalobkyní s potenciálními dodavateli či odběrateli, neboť na základě těchto smluv dosud k realizaci žádné obchodní transakce nedošlo.
Žalobkyni nevydání předmětného povolení nebrání v podnikání v oblasti distribuce pohonných hmot. Jak žalovaný správně poznamenal ve vyjádření k žalobě, žalobkyně může v oblasti přepravy minerálních olejů podnikat i bez předmětného povolení, a to na základě jednorázového povolení podle § 23 zákona o spotřebních daních. Nedůvodná je též argumentace žalobkyně, že žalovaný brání volnému pohybu zboží (minerálních olejů) v rámci Evropské unie. Volný pohyb této komodity v rámci zemí Evropského společenství jednak není závislý na vydání předmětného povolení určitému subjektu (zde žalobkyni) a navíc je uskutečňován též na základě dalších institutů zákona o spotřebních daních, např. na základě výše zmíněného povolení k jednorázovému přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 23 citovaného zákona. Žalobkyně si musí uvědomit, že obecný princip volného pohybu zboží a služeb neznamená, že s tak významnou komoditou, jakou jsou minerální oleje, může kdokoliv nakládat způsobem, jakým se mu zlíbí, bez ohledu na podmínky stanovené platnou právní úpravou.
Lze uzavřít, že správní orgány obou stupňů v souzené věci postupovaly v souladu se zákonem, když nevyhověly návrhu žalobkyně na vydání předmětného povolení. Závěry, k nimž při rozhodování ve věci samé dospěly, mají náležitou oporu ve skutkových zjištěních učiněných v průběhu správního řízení a jsou ve vydaných rozhodnutích dostatečně určitým a srozumitelným způsobem odůvodněny. Postup správních orgánů proto nelze označit za libovůli a svévoli, která by měla za následek porušení práv žalobkyně garantovaných Listinou.
*)
S účinností od 1. 5. 2011 byl § 22 změněn zákonem č. 95/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012 zákonem č. 420/2011 Sb. a s účinností od 1. 1. 2013 zákonem č. 18/2012 Sb. a zákonem č. 407/2012 Sb.
*)
S účinností od 1. 1. 2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
**)
S účinností od 15. 1. 2009 nahrazena směrnicí Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.