Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2490/2012

Spotřební daně: odnětí povolení k provozování daňového skladu; k pojmu "zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím"

Spotřební daně: odnětí povolení k provozování daňového skladu; k pojmu „zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím“
k § 20 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních*)
I. Podle § 20 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, musí být podmínka předchozího marného uložení pokuty splněna toliko v případě „
jiného porušování povinností provozovatele daňového skladu
“, nikoliv v případě neplnění podmínek pro udělení povolení, nevedení řádného účetnictví nebo evidence, resp. v případě neplnění podmínek zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím.
II. Pojem „
zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím
“ [§ 20 odst. 18 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních] je nutné chápat komplexně; uvedený pojem zahrnuje jak opatření technického charakteru (oplocení, střežení objektu apod.), tak opatření charakteru systémového a administrativního. Podmínky technického zabezpečení a opatření administrativního charakteru spolu neoddělitelně souvisí a vzájemně se doplňují. Pouze jejich vzájemným sladěním může být zajištěno oprávněné nakládání s vybranými výrobky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2010, čj. 1 Afs 43/2010-65)
Věc:
Společnost s ručením omezeným PROPANTRANS proti Generálnímu ředitelství cel o povolení k provozování daňového skladu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Dne 1. 1. 2004 vydalo Celní ředitelství Praha na základě žádosti žalobkyně tři povolení k provozování daňového skladu pro skladování zkapalněných ropných plynů. Ve všech uvedených povoleních byl zmíněn způsob zabezpečení vybraných výrobků: objekty, v nichž jsou uloženy vybrané výrobky, jsou umístěny v areálu společnosti PRIAMPLYN, spol. s r. o. (resp. T-PLYN, s. r. o.,
BOHEMIA
GAS s. r. o.), který provozovatel užívá s jeho souhlasem. Areál je uzavřený oplocením, ochranu zajišťuje bezpečnostní agentura. Jednotlivé objekty jsou řádně kolaudovány. Vstupní a výstupní místa vybraných výrobků jsou osazena měřícím zařízením, které je řádně a pravidelně kontrolováno. Ve všech povoleních bylo dále stanoveno třináct dalších podmínek pro zabezpečení vybraných výrobků, např. povinnost sledovat výši zajištění daně a případně ji doplnit, zaslat místně příslušnému správci daně kopii ověřovacího listu měřícího zařízení do 3 dnů po provedení ověření, viditelně a neodnímatelně označit jednotlivé části daňového skladu nápisem „
DAŇOVÝ SKLAD
“, zajistit měřicí zařízení před neoprávněným zneužitím, bez zbytečných časových prodlev informovat telefonicky a následně písemně správce daně v případě poruchy, odstávky nebo výměny měřicího zařízení o nastalé situaci a nahlásit stav měřicího zařízení apod.
Rozhodnutím ze dne 4. 1. 2005 Celní ředitelství Praha odňalo žalobkyni povolení k provozování daňového skladu podle § 20 odst. 18 písm. b) a podle § 20 odst. 19 zákona o spotřebních daních. Na základě místních šetření provedených dne 6. 10. 2004 a 15. 11. 2004 Celním úřadem Mělník a dne 24. 11. 2004 Celním úřadem Karviná, jakož i na základě dalších kontrol a ústních jednání, celní ředitelství dospělo k závěru, že provozovatel daňových skladů porušuje § 37 a § 38 zákona o spotřebních daních, tedy povinnost vést řádně evidenci vybraných výrobků a současně neplní podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím uvedené v povoleních (v případě poruchy, odstávky nebo výměny měřicích zařízení neinformuje místně příslušného správce daně a nezajišťuje vedení náhradní evidence vybraných výrobků).
Proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha podala žalobkyně odvolání, které žalovaný dne 3. 10. 2006 zamítl.
Žalobkyně brojila proti rozhodnutí žalovaného žalobou, jíž se domáhala jeho zrušení. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. 1. 2010 žalobu zamítl. Ztotožnil se s interpretací § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních tak, jak ji provedl žalovaný, a uvedl, že správní orgány byly oprávněny „
odejmout žalobkyni povolení k provozování daňového skladu za zanedbání povinnosti vést řádně účetnictví nebo evidenci a povinnosti plnit podmínky zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím bezprostředně poté, co takové jednání zjistily; nebyly povinny žalobkyni nejprve ukládat pokutu a vyčkávat, zda žalobkyně sama učiní nápravu
“. Městský soud rovněž konstatoval, že povinnost „
zabezpečení vybraných výrobků
“ zahrnuje činnosti, jimiž mají být minimalizována rizika neoprávněných manipulací s vybranými výrobky a jimiž má být zajištěna co nejvyšší informovanost správce daně o nakládání s těmito výrobky v rámci daňového skladu. Mezi tyto povinnosti patřila i povinnost žalobkyně informovat správce daně o odstávce měřicího zařízení a v každém konkrétním případě se s ním dohodnout na náhradním způsobu evidence.
Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností. Nesprávné posouzení spatřovala mimo jiné v tom, že městský soud nesprávně vyložil § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních a chybně interpretoval i pojem „
zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím
“ obsažený v citovaném ustanovení.
Podle stěžovatelky je třeba § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních vykládat tak, že i v případě povinnosti vést řádně evidence nebo v případě jiného porušení povinnosti provozovatele daňového skladu je nutné, aby správní orgán před odnětím povolení nejprve uložil pokutu a povolení odňal teprve v případě, kdy ani uložení pokuty nevedlo k nápravě. Jazykovým výkladem nelze dospět k závěru, že by se část věty „
a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě
“ nevztahovalo ke všem třem předcházejícím důvodům pro odnětí povolení k provozování daňového skladu. K tomuto výkladu nelze dospět pouze na základě skutečnosti, že jednotlivé skutkové podstaty nejsou v rámci § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních jinak graficky vyčleněny. Argumentace městského soudu založená na grafické úpravě textu je za hranicí interpretačních pravidel, nadto nelze nejasné ustanovení zákona vykládat k tíži daňového subjektu.
Rovněž po věcné stránce je výklad citovaného ustanovení provedený městským soudem podle stěžovatelky neudržitelný. Uložení pokuty v případě vzniku nedoplatku na příslušných plněních výrazně motivuje provozovatele skladu, aby nedoplatek uhradil. To samé platí při vstupu do likvidace, kdy je provozovatel motivován z likvidace vystoupit nebo přijmout důsledky, tj. odnětí povolení k provozování daňového skladu. V případě konkursu pak prostřednictvím uložení pokuty zákonodárce poskytl provozovateli možnost úhrady závazků nebo odklad pro prokázání nedůvodnosti prohlášení konkursu v odvolacím řízení proti rozhodnutí o prohlášení konkursu. Citované ustanovení nedává správnímu orgánu možnost správního uvážení, zda oprávnění k provozování daňového skladu odejme, či nikoliv; správní orgán je povinen tak učinit, jestliže nastaly okolnosti v daném ustanovení vyjmenované. Některé skutečnosti mohou nastat bez úmyslného zavinění provozovatele skladu, proto zákonodárce poskytl provozovateli možnost nápravy v období po uložení pokuty. Opačný výklad by totiž vedl k závěru, že jakékoliv prodlení s daňovou platbou nebo sebemenší chyba v evidencích by automaticky musela vést k odejmutí povolení k provozování daňového skladu.
Podle stěžovatelky mohou být za podmínky zabezpečení vybraných výrobků považovány toliko povinnosti týkající se zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím, nikoliv např. povinnost telefonicky informovat správce daně o výpadku měřidla. Pojem „
zabezpečení vybraných výrobků
“ musí být vykládán tak, jak je obsažen v § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních, tj. jako zabezpečení před neoprávněným použitím vybraných výrobků. Právě slova „
před neoprávněným použitím
“ poskytují oporu pro zjištění, jaké zabezpečení má zákonodárce na mysli. Do této kategorie nelze zahrnout další podmínky a požadavky zákona či správních orgánů uvedené v povolení k provozování daňového skladu, pokud tyto podmínky nesouvisí se zabezpečením výrobků z hlediska jejich bezpečnosti před neoprávněným použitím. Uvedený výklad zastávaly i správní orgány, např. Celní úřad Karviná v protokolu ze dne 14. 1. 2005 nebo Celní úřad Mělník v protokolu ze dne 15. 11. 2004. Není správný závěr městského soudu, že by se různé povinnosti staly podmínkami pro zabezpečení vybraných výrobků jenom proto, že je tak správní orgán ve vydaném povolení k provozování daňového skladu označil. Stěžovatelka má za to, že pokud z její strany došlo k porušení povinnosti provozovatele daňového skladu, pak nikoliv k porušení podmínky zabezpečení vybraných výrobků, ale pouze k porušení jiných povinností provozovatele. V takovém případě měly správní orgány stěžovatelce nejprve udělit pokutu. Teprve v případě, že by ani její uložení nevedlo k nápravě, mohl by správní orgán odejmout povolení k provozování daňového skladu.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti k námitce nutného udělení pokuty ve všech případech vyjmenovaných v § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních uvedl, že „
udělení pokuty
“ se vztahuje toliko k jinému porušování povinností provozovatele daňového skladu, což vyplývá z gramatického i logického výkladu. Je
absurdní
, že by bylo nutné provozovateli daňového skladu, který vstoupil do likvidace či na něj byl prohlášen konkurs, ještě udělovat pokutu a až poté povolení odejmout.
Pojem „
zabezpečení vybraných výrobků
“ uvedený v předmětném ustanovení zákona o spotřebních daních podle žalovaného nezahrnuje pouze fyzické zabezpečení vybraných výrobků, ale i opatření systémového a administrativního charakteru, neboť bez nich by nebylo možné sledovat pohyb a nakládání s vybranými výrobky a zaručit tak oprávněnost nakládání s nimi. Odkaz stěžovatelky na protokoly celních úřadů na tomto názoru nemůže nic změnit, neboť v protokolech je uvedeno, že celní úřady kontrolovaly v rámci sekce zabezpečení vybraných výrobků oplocení a střežení areálu. To však ještě neznamená, že žádné jiné podmínky zabezpečení vybraných výrobků nebyly v povolení uvedeny.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Nejprve se Nejvyšší správní soud zabýval námitkou nesprávné
interpretace
§ 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních, jíž se měl dopustit městský soud. Podle stěžovatelky musí každé ze skutkových podstat vymezených v předmětném ustanovení předcházet uložení pokuty, jež provozovatele daňového skladu nepřiměje k nápravě nedostatků. Důvodová zpráva k zákonu o spotřebních daních vodítko k pochopení úmyslu zákonodárce nedává. Lze z ní vyčíst toliko následující: „
Povolení k provozování daňového skladu zaniká ze zákonem stanovených důvodů. Pokud provozovatel daňového skladu poruší podmínky, za kterých mu bylo vydáno povolení k provozování daňového skladu, pokud nezajistí daň ve stanovené výši nebo pokud o to sám požádá, je mu povolení odejmuto. Jestliže plátce, kterému je odejmuto povolení k provozování daňového skladu pro porušení podmínek, provozuje dva nebo více daňových skladů, jemu také odejmuto povolení k provozování těchto skladů. V takovém případě může být plátci vydáno nové povolení až po uplynutí dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí původního povolení
“ (srov. sněmovní tisk č. 317/0, dostupný na digitálním repozitáři www.psp.cz).
Nejvyšší správní soud stejně jako městský soud vycházel především z gramatického a logického výkladu předmětného ustanovení. Z čl. 42 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády ve znění účinném ke dni vydání tohoto rozsudku vyplývá způsob vyjadřování variant v textu zákona. Podle prvého odstavce se varianty vyjadřují spojkami „
nebo
“ a „
anebo
“, před nimiž se dělá čárka. Při více možnostech se spojka „
i
“ klade mezi poslední dvě možnosti. Druhý odstavec čl. 42 pak stanoví, že „
kumulativní výčet se vyjadřuje tak, že a) mezi více možností, které musejí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední dvě možnosti lze namísto čárky vložit slovo
,a‘
, nebo b) při pouze dvou možnostech, které musejí být splněny současně, se mezi tyto možnosti vloží slovo
,a‘“ (srov. úplné znění Legislativních pravidel vlády schválených usnesením vlády ze dne 19. 3. 1998 č. 188 a naposledy změněných usnesením vlády ze dne 11. 1. 2010, č. 36; dostupné na http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/legislativn__pravidla_vl_dy.pdf).
Podle výše zmíněných zásad legislativní techniky je zřejmé, že předmětné ustanovení obsahuje čtyři skutkové podstaty (varianty) oddělené spojkami „
nebo
“, před nimiž se dělá čárka. Podle § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních tedy celní ředitelství povolení odejme, jestliže:
„–
plátce po udělení povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání podle odstavce 5,
– nevede řádně účetnictví nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 37 a 38),
– jinak porušuje povinnosti provozovatele daňového skladu a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,
– nejsou splněny podmínky zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím uvedené v povolení
“.
Právě ve třetí skutkové podstatě, jež má vyjadřovat kumulativní splnění dvou podmínek, tj. že plátce jinak porušuje povinnosti provozovatele daňového skladu a současně předchozí uložení pokuty nevedlo k nápravě, je v souladu s čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády vložena spojka „
a
“ k vyjádření nutnosti současného splnění obou podmínek. Není tedy sporu o tom, že gramatický výklad citovaného ustanovení zastávaný žalovaným i městským soudem je správný. Pokud by zákonodárce zamýšlel do všech popsaných skutkových podstat zahrnout podmínku nutnosti předchozího marného uložení pokuty, musel by tak učinit jiným způsobem (jak ostatně podrobně rozvedl městský soud) s ohledem na zásady legislativní techniky.
Nejvyšší správní soud ve shodě se závěry žalovaného i městského soudu podotýká, že výklad předmětného ustanovení provedený stěžovatelkou neobstojí ani po věcné stránce. První skutková podstata předmětného ustanovení hovoří o možnosti odejmout povolení, nejsou-li plněny povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání. Tyto povinnosti jsou obsaženy v § 20 odst. 5 zákona o spotřebních daních, podle něhož musí návrh obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v konkursním řízení podle zvláštního právního předpisu. Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na dávkách na pojistném a sociálním zabezpečení a na příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti, celní ředitelství vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.
Předně je nutné uvést, že po vydání povolení z povahy věci již nejsou rozhodné případné vady návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu (§ 20 odst. 2 zákona o spotřebních daních). Ty měly být odstraněny v řízení o vydání povolení. Porušení podmínek pro vydání povolení tak může představovat vstup do likvidace, prohlášení konkursu či vznik nedoplatku na daních, clu atd. Nelze souhlasit se závěry stěžovatelky, že při vstupu do likvidace nebo po prohlášení konkursu je provozovatel daňového skladu uložením pokuty motivován z likvidace vystoupit, resp. prokázat nedůvodnost prohlášení konkursu. Naopak vstup provozovatele daňového skladu do likvidace (ať dobrovolné či nucené) signalizuje spíše ukončení činnosti provozovatele. Stejně tak je nutné uvědomit si smysl a účel řešení úpadku dlužníka prohlášením konkursu, jímž je zpeněžení majetkové podstaty. Prohlášením konkursu na majetek provozovatele daňového skladu ztrácí statutární orgán oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, zajišťovat provoz podniku apod. a tato oprávnění přecházejí na insolvenčního správce [§ 246 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)]. Je tak nemyslitelné, aby v uvedených situacích mohlo uložení pokuty reálně motivovat provozovatele k odstranění nastalých negativních důsledků spojených s provozem podniku a přimět ho k uhrazení pokuty s cílem dále provozovat daňový sklad. Uložení pokuty při vzniku nedoplatku je rovněž nepřípadné, neboť jak správně poznamenal žalovaný, nedoplatek je důsledkem nesplnění povinnosti peněžité povahy, která není sankcionována pokutou nýbrž penalizací (srov. § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
Stěžovatelka v kasační stížnosti namítala, že argumentace jazykovým výkladem založeným na grafické úpravě textu je za hranicí interpretačních pravidel. Její názor však Nejvyšší správní soud nesdílí. Městský soud v napadeném rozsudku provedl podrobný gramatický výklad předmětného ustanovení a správnost svých závěrů demonstroval pro větší průkaznost grafickou úpravou textu. Interpretaci sporného ustanovení pak kromě jazykového výkladu opřel rovněž o výklad logický. Nelze tedy přisvědčit stěžovatelce, že by argumentace městského soudu vycházela z gramatického výkladu založeného na grafické úpravě textu.
Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani s názorem stěžovatelky, že právě nutnost předchozího uložení pokuty nahrazuje
de facto
správní uvážení při rozhodování celního ředitelství o odnětí povolení, neboť předmětné ustanovení správnímu orgánu možnost uvážení nedává. Pravdou sice je, že předmětné ustanovení správnímu orgánu možnost uvážení nedává, nicméně v praxi jistě existují možnosti, jak odstranit případné tvrdosti související s aplikací předmětného ustanovení. Ostatně právě v posuzovaném případě byla stěžovatelka celními úřady v průběhu místních šetření informována o porušení jejích povinností a byla vyzvána k nápravě. Nelze tak tvrdit, že právě z tohoto důvodu by uložení pokuty mělo předcházet v každé ze čtyř zmíněných skutkových podstat.
Neobstojí ani námitka stěžovatelky, že uvedené ustanovení nelze vykládat k tíži daňového subjektu, neboť v posuzovaném případě z gramatického i logického výkladu vyplývá pouze jediný možný způsob
interpretace
citovaného ustanovení.
Ze shora uvedených důvodů neshledal Nejvyšší správní soud námitku stěžovatelky o nesprávné interpretaci § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních opodstatněnou. Podmínka předchozího marného uložení pokuty musí být splněna toliko v případě „
jiného porušování povinností provozovatele daňového skladu
“, nikoliv v případě neplnění podmínek pro udělení povolení, nevedení řádného účetnictví nebo evidence, resp. v případě neplnění podmínek zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím.
Druhou stížní námitkou brojila stěžovatelka proti nesprávnému výkladu pojmu „
zabezpečení vybraných výrobků
“ obsaženého v § 20 odst. 18 písm. b) zákona o spotřebních daních. Podle jejího názoru je tento pojem nutné vždy vykládat jako zabezpečení „
před neoprávněným použitím
“, tedy jako bezpečnostní zajištění areálu daňového skladu či provozovny. Kasační soud ani v tomto ohledu stěžovatelce nepřisvědčil a výklad provedený městským soudem považoval za správný.
Pojem „
zabezpečení vybraných výrobků (před neoprávněným použitím)
“ je nutné chápat komplexně; uvedený pojem zahrnuje jak opatření technického charakteru (oplocení, střežení objektu apod.), tak opatření charakteru systémového a administrativního. Podmínky technického zabezpečení a opatření administrativního charakteru spolu neoddělitelně souvisí a vzájemně se doplňují. Pouze jejich vzájemným sladěním může být zajištěno oprávněné nakládání s vybranými výrobky.
Lze přisvědčit názoru žalovaného, že nedílnou součástí opatření k zabezpečení vybraných výrobků je nejen oplocení, střežení, případně elektronické zabezpečení objektu a nádrží, nýbrž i administrativní záležitosti spojené s vybranými výrobky, neboť bez nich by nebylo možné sledovat pohyb vybraných výrobků a nakládání s nimi, a zaručit tak oprávněnost nakládání s těmito výrobky. Uvedené podmínky zabezpečení sledují minimalizaci rizik neoprávněných manipulací s vybranými výrobky a vysokou informovanost správce daně o nakládání s těmito výrobky v rámci daňového skladu, jak správně konstatoval městský soud. Výše uvedený výklad je také v souladu s obsahem povolení k provozování daňového skladu, která byla stěžovatelce udělena. Jak již Nejvyšší správní soud výše poznamenal, všechna povolení kromě technických podmínek zabezpečení obsahovala ještě třináct podmínek administrativního či systémového charakteru v sekci nazvané „
Stanovení dalších podmínek pro zabezpečení vybraných výrobků
“, jež měla stěžovatelka povinnost dodržovat. Namítá-li stěžovatelka, že podmínkami pro zabezpečení vybraných výrobků jsou pouze podmínky související s technickým zabezpečením těchto výrobků, pak je její argumentace v rozporu s logickým výkladem uvedeného pojmu.
Uvedený závěr nemůže zvrátit ani odkaz stěžovatelky na protokoly o místním šetření provedené Celními úřady Mělník a Karviná, z nichž má vyplývat, že citované celní úřady vykládají pojem „
zabezpečení vybraných výrobků
“ shodným způsobem jako stěžovatelka. V protokolu o místním šetření ze dne 15. 11. 2004 Celní úřad Mělník při kontrole daňového skladu T Plyn, s. r. o., v Čelákovicích k zabezpečení vybraných výrobků uvedl, že „
areál je uzavřený oplocením, vstupní brána je uzamčena. Ochranu zabezpečují zaměstnanci areálu 24 hodin denně a psi. Příjezdový prostor je monitorován průmyslovou televizí.
“ Celní úřad Karviná provedl dne 14. 1. 2005 místní šetření v daňovém skladu PRIMAPLYN, spol. s r. o., v Horní Suché. Z protokolu o místním šetření vyplynulo, že ke kontrole podmínek zabezpečení vybraných výrobků stanovených v povolení k provozování daňového skladu celní úřad uvedl, že „
celý objekt daňového skladu včetně železniční vlečky je oplocen a je střežen bezpečnostní agenturou. Označení daňového skladu nápisy DAŇOVÝ SKLAD je provedeno, avšak bez kódového značení objektu, který užívá daňový subjekt v rámci vnitropodnikové potřeby
.“ Z citovaných částí protokolů o místních šetřeních lze dovodit, že celní úřady při kontrole zabezpečení vybraných výrobků zkoumaly oplocení a střežení areálu daňových skladů. Z těchto protokolů se ovšem nepodává, jakým způsobem vykládají celní úřady pojem zabezpečení vybraných výrobků, resp. že by tímto pojmem rozuměly pouze opatření technického charakteru. Skutečnost, že celní úřady v rámci sekce zabezpečení vybraných výrobků kontrolovaly pouze oplocení areálu a jeho střežení, nemůže znamenat závěr, že by žádná jiná opatření zabezpečení vybraných výrobků nebyla v povolení k provozování daňového skladu uvedena. Tato námitka proto není důvodná.
*)
S účinností od 1. 7. 2008 byl v § 20 odstavec 18 přesunut do odstavce 19 zákonem č. 124/2008 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.