Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1050/2007

Spotřební daně: k pojmu "výroba"; zatřídění výrobků do číselného označení

Ej 283/2005
Spotřební daně: k pojmu „výroba“; zatřídění výrobků do číselného označení
k § 2 písm. e) a § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 260/1994 Sb., č. 129/1999 Sb. a č. 141/2001 Sb.*)
I. Pokud žalobce nakoupenou surovinu od dovozce (zde: surový nefermentovaný tabák) dále přesíval, třídil, rozvažoval, balil a konečný produkt označil názvem, který předurčoval jeho účel použití (zde: tabák na vykuřování skleníků), a zhotovoval tak předmět – výrobek určený k odbytu, pak „vyráběl“ ve smyslu § 2 písm. e) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.**)
II. Uzná-li správce daně pro účely správného zatřídění vybraných výrobků do číselného označení zatřídění provedené celními orgány (§ 10 odst. 2 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních), činí tak nikoli pouze pro případ dovozu, kdy je daňový subjekt v pozici deklaranta, ale i pro všechny ostatní případy, kdy je předmětem daňového řízení ověření správnosti zatřídění výrobku pro účely daňové sazby u spotřebních daní.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2005, čj. 5 Afs 161/2004-66)
Věc:
Mgr. Erik M. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o registraci plátce spotřební daně z tabákových výrobků, o kasační stížnosti žalovaného.
Správce daně na základě informace celního orgánu zaregistroval žalobce ve smyslu § 33 odst. 12 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a podle § 5, § 15 a § 38 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon č. 587/1992 Sb.“), ke spotřební dani z tabákových výrobků. Registraci provedl na základě výsledků místního šetření provedeného dne 28. 5. 2002 v provozovně žalobce; správce daně v expedičních prostorách provozovny odebral tři vzorky tabákového produktu označeného jako směs na vykuřování skleníku „César“. Následně Celně technická laboratoř v Plzni po provedeném rozboru vzorků vydala stanovisko k sazebnímu zařazení zboží č. 189/2002 ze dne 16. 7. 2002. Dle ustanovení celního sazebníku, který byl vydán jako příloha k nařízení vlády č. 480/2001 Sb., Všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému, byl uvedený výrobek zařazen pod podpoložku Kombinované nomenklatury jako „nezpracovaný tabák; tabákový odpad – Tabákový odpad“. Protože žalobce nezatřídil výrobek, který distribuoval, jako tabákový výrobek podléhající spotřební dani a nesplnil registrační povinnost, rozhodl správce daně dne 15. 1. 2003 o registraci ke spotřební dani
ex offo
s účinností od 28. 5. 2002.
Odvolání podané proti rozhodnutí o registraci žalovaný svým rozhodnutím ze dne 3. 5. 2004 zamítl, přičemž uvedl, že z odůvodnění rozhodnutí správce daně je zřejmé, z jakých skutkových i právních skutečností vycházel, když neakceptoval zařazení výrobku – směsi na vykuřování skleníků „César“ pod položku celního sazebníku, která nepodléhá spotřební dani. Správce daně postupoval dle § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb., když respektoval zatřídění provedené Celním ředitelstvím v Plzni. V rámci odvolacího řízení, v němž žalobce uplatnil výhrady proti zatřídění provedenému Celním ředitelství v Plzni, si správce daně vyžádal další stanovisko o sazebním zatřídění, a to u Celního ředitelství Praha; uvedený celní orgán provedl shodné zatřídění.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, na základě které Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí žalovaného dne 23. 7. 2004 zrušil, když vzal za prokázané, že žalovaný nesprávně vyložil ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb., pokud vytkl žalobci, že nepředložil důkazní prostředek, tedy zatřídění jím vyráběného tabákového výrobku celním orgánem, resp. rozhodnutí o sazebním zařazení zboží ve smyslu § 46 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona. Krajský soud dospěl k názoru, že taková povinnost z citovaného ustanovení pro žalobce nevyplývá. Žalobce nebyl v dané záležitosti dovozcem, tudíž ani celním deklarantem; povinnost předložit požadované doklady by žalobci vznikla pouze za situace, kdyby byl v postavení dovozce a celního deklaranta. Aplikace uvedeného ustanovení přichází v úvahu pouze v případě pravomocně ukončeného celního řízení, jehož účastník má možnost v souladu s § 5 písm. b) a § 46 odst. 2 celního zákona požádat Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel v Praze, o vydání rozhodnutí o sazebním zatřídění zboží. Soud vzal za prokázané, že žalobce předložil v daňovém řízení stanovisko celního orgánu – Celního ředitelství Praha, kterým byla ověřována správnost tarifního zatřídění odřepíkovaného tabáku typu „Virginia“; spisem bylo tedy doloženo, že příslušný celní orgán akceptoval tarifní zařazení uváděné dodavatelem žalobce, správnost deklarovaného zařazení byla dále potvrzena stanoviskem příslušného celního orgánu a rovněž předloženým znaleckým posudkem, z něhož vyplynulo, že surovina dodávaná v období květen – listopad 2002 je nefermentovaným tabákem virginského typu, původem z Indie. Soud konečně vytkl žalovanému, že neodstranil rozpory mezi sazebním zařazením, které předkládal žalobce, tudíž nelze jednoznačně potvrdit, že se jedná o výrobek, který spotřební dani podléhá.
Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost, ve které uplatnil důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Krajský soud v napadeném rozsudku konstatuje, že nebyly shromážděny takové důkazy, které by dokládaly splnění podmínek pro registraci, a namítá nesprávnou aplikaci § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb.; dle názoru soudu lze uvedeného ustanovení použít pouze v případě pravomocně ukončeného celního řízení, a správní orgán tedy nebyl oprávněn požadovat důkazní prostředek stran zatřídění jím vyráběného tabákového výrobku. Stěžovatel s tímto závěrem soudu nesouhlasí. Žalobce byl zaregistrován
ex offo
s účinností od 28. 5. 2002, neboť sám nepožádal o registraci, ač pro takový postup byly naplněny zákonné důvody. Žalobce vyráběl a distribuoval do tuzemské obchodní sítě tabákový výrobek označený jako směs na vykuřování skleníků „César“. Stěžejní pro posouzení věci je skutečnost, že finální výrobek vyrobený ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 587/1992 Sb. zatřídily celní orgány do podpoložky kombinované nomenklatury jako nezpracovaný tabák, tabákový odpad. Tato položka podléhá spotřební dani z tabákových výrobků. Pro dané řízení je zcela irelevantní, jak byla zatříděna výchozí dovážená surovina, ze které byl finální výrobek vyráběn. Z dikce § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb. jednoznačně vyplývá, že správce daně uzná pro účely správného zatřídění vybraných výrobků do číselného označení podle odst. 1 písm. c) tohoto ustanovení zatřídění vybraných výrobků celními orgány. V daném případě správce daně vycházel ze zatřídění Celního ředitelství v Plzni ze dne 16. 3. 2003 a ze shodného stanoviska Celního ředitelství v Praze ze dne 24. 2. 2004 (poskytnutého v rámci odvolacího řízení); celní orgány shodně zatřídily předmětný tabákový výrobek, který žalobce vyráběl a distribuoval do obchodní sítě, do podpoložky kombinované nomenklatury jako nezpracovaný tabák, tabákový odpad. Tento výrobek podléhá spotřební dani z tabákových výrobků ve smyslu § 40 zákona č. 587/1992 Sb. Stěžovatel má za to, že podklady, které v daňovém řízení nashromáždil, jsou dostačující k tomu, aby byl žalobce zaregistrován jako plátce daně. Správce daně ani stěžovatel nemohli oprávněně požadovat od celních orgánů vydání závazného stanoviska dle § 46 celního zákona, jak uvádí soud, neboť územní finanční orgány nejsou dovozci ani celní deklaranti, a nejsou tedy aktivně legitimováni pro takové řízení. Nemohl tak učinit ani proto, že předmětný tabákový výrobek nebyl dovezen, ale byl vyroben v České republice. Zatřídění výrobků pro účely spotřební daně je upraveno v § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb., zatříděním provedeným celními orgány je správce daně vázán. Je přitom nerozhodné, zda stanovisko o zatřídění bylo vydáno na základě žádosti žalobce, který tak neučinil, nebo na vyžádání správce daně, který pro účely dokazování v daňovém řízení tak učinit musel. Toto stanovisko nelze přitom zaměňovat se závaznou informací o sazebním zatřídění zboží, vydanou podle § 46 celního zákona, neboť nešlo o zboží dovezené, ale zboží v tuzemsku vyrobené. Pokud krajský soud v napadeném rozsudku uvádí, že žalobce předložil v daňovém řízení stanovisko celního orgánu (Celního ředitelství Praha), kterým byla ověřována správnost tarifního zařazení odřepíkovaného tabáku typu „Virginia“, v daném případě celní orgán pouze ověřoval tarifní zařazení pro dodavatele tabáku; toto stanovisko a zařazení pod uvedenou položku se však týká pouze tohoto dovozce, netýká se zařazení výrobku žalobce, a to směsi na vykuřování skleníku „César“. Pro správné posouzení, zda finální výrobek podléhá spotřební dani z tabáku, není rovněž podstatné, že byl výrobek údajně (alespoň názvem) určen pro vykuřování skleníků, ani to, že byl zřejmě určen ke kouření. V případě žalobce se jednalo o typickou výrobu, při níž došlo i ke změně vlastností výrobku oproti používané surovině i ke změně zařazení v kombinované nomenklatuře.
Žalobce v písemném vyjádření ke kasační stížnosti nesouhlasí s argumentací stěžovatele, z níž vyplývá, že pokud celní laboratoř - aniž jsou dána zákonná kritéria pro posouzení, kdy tabáková surovina je ještě tabákovou surovinou a kdy je již tabákovým odpadem, aniž jsou zákonem upraveny vlastnosti, jaké musí tabákový odpad mít - stanoví, že zkoumaný produkt je tabákovým odpadem. Neexistuje žádný způsob, jak zvrátit následné rozhodnutí opřené o § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb., podle nějž se jedná o komoditu podléhající spotřební dani. Žalobce odmítá argumentaci stěžovatele ohledně použití § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb. Žalobce předložil v průběhu řízení znalecký posudek, který jednoznačně potvrdil, že se jedná o surový tabák. Žalobce rovněž doložil ve formě různých zpráv Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, že neexistuje norma, která by stanovila kritéria pro to, co a kdy se stává tabákovým odpadem. Tyto skutečnosti však byly odmítnuty a za jediné kritérium bylo vzato vyjádření celní laboratoře. Žalobce rovněž nesouhlasí ani s tím, jak stěžovatel bagatelizuje vstupní posouzení komodity celními orgány při dovozu. Žalobce namítá, že dovážený tabák v surovém stavu není způsobilý ke kouření. Aby jej bylo možno kouřit v cigaretě nebo lulce, musí mít zvláštní vlastnosti. Jestliže žalobce uvádí na trh surový tabák, který prokazatelně kouřit v cigaretách nebo lulce nelze, neboť nebyl pro takové účely dále upraven, nemůže být tento produkt zařazen pod spotřební daň. Žalobce poznamenává, že předmětem spotřební daně z tabákových výrobků je vždy, a tomu odpovídá i stávající právní úprava v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, tabákový výrobek určený ke kouření, tj. k humánní spotřebě. I ze stanoviska Celního ředitelství v Praze ze dne 24. 2. 2004, na které stěžovatel poukazuje, vyplývá, že zkoumaný produkt se nedá kouřit; není tedy zřejmé, z jakého důvodu stěžovatel trvá na tom, že má být zdaněn spotřební daní.
Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se s právním názorem krajského soudu neztotožnil. Nelze především souhlasit se závěrem učiněným soudem ohledně prokázání zatřídění výrobku spisem – stanoviskem celního orgánu o zatřídění v rámci celního řízení o propuštění suroviny do volného oběhu. Uvedeným stanoviskem bylo prokazováno pouze tarifní zatřídění suroviny dovážené společností s ručením omezeným U., nikoli výrobku – zboží prodávaného žalobcem.
V projednávané věci bylo na žádost dovozce – společnosti U. – vydáno v celním řízení rozhodnutí o sazebním zařazení zboží pod podpoložku 2401 20 10, přičemž toto rozhodnutí je platné pouze pro dovozce, který o zařazení požádal. V žádném případě tak nelze uvedené stanovisko použít jako důkaz v řízení, jehož předmětem je ověření tarifního zařazení výrobku žalobce, tedy osoby od dovozce odlišné, a to tím spíše, nejednalo-li se o totožnost zboží, což lze z § 46 odst. 2 celního zákona nepochybně dovodit. Krajský soud tak pochybil, vzal-li za prokázané, že žalobce doložil sazebním zařazením Celního ředitelství Praha vydaným v rámci celního řízení, že surovina, kterou nakoupil jako surový nefermentovaný tabák, je totožná s výrobkem produkovaným a distribuovaným žalobcem a spotřební dani nepodléhá. Zcela nedůvodná je v této souvislosti i výtka, že stěžovatel v řízení nevyvrátil, a to ani stanoviskem Celního ředitelství v Plzni, tvrzení žalobce stran zatřídění. Jak již bylo konstatováno výše, otázkou, která byla ve věci zásadní, bylo posouzení výrobku odlišného od předmětu původního dovozu. Stěžovateli tak nesvědčilo důkazní břemeno týkající se vyvrácení správnosti uvedeného zatřídění dovážené suroviny, neboť ta nebyla předmětem řízení; naopak žalobce byl povinen prokázat správnost jím tvrzených skutečností, tj. zatřídění výrobku, o který se v řízení jednalo – tabáku na vykuřování skleníku „César“. Nelze stěžovateli proto ani vytýkat to, že neodstranil rozpory mezi sazebním zařazením. Taková výtka by byla důvodná, pokud by došlo k odlišnému zatřídění totožného zboží a stěžovatel takový rozpor v průběhu důkazního řízení neodstranil. O takový případ se však ve věci nejednalo: v rámci odvolacího řízení se naopak stěžovatel správností zatřídění znovu zabýval, když požádal o nové stanovisko nezávisle jiný celní orgán.
Nejvyšší správní soud nezpochybňuje, že by společnost U. dovážela deklarovanou surovinu (ani její tarifní zatřídění pod položku 2401 20 10), tedy surovinu, která není spotřební daní zatížena. Nesouhlasí však se závěrem, k němuž dospěl žalobce a na němž následně setrval ve svých závěrech i krajský soud, totiž že žalobce dále distribuoval totožnou surovinu – tedy surový nefermentovaný tabák, byť balený v igelitových sáčcích o rozměrech 15 x 18 cm, opatřených žlutohnědým potiskem s názvem výrobku. Je-li nepochybné, že předmětem prodeje byl výrobek označený „tabák na vykuřování skleníků ‘César‘ “, a že tento výrobek jak provedenou úpravou – prosíváním a zbavením cizorodých prvků přimísených při polní produkci a prachu – tak i rozvažováním do obalů označených uvedeným názvem doznal strukturálních změn, nelze setrvat na názoru, že se jedná o výrobek totožný, resp. výrobek stejného sazebního zatřídění. Ostatně z dikce § 46 odst. 2 celního zákona, jak již bylo uvedeno, nelze dovodit nic jiného, než že se o stejné zboží nejedná. V řízení bylo postaveno najisto, že žalobce distribuoval výrobek od dovezené suroviny odlišný. Ostatně žalobce ani nepopírá, resp. sám podrobně uvádí a dokládá mj. i posudkem Jakostního a technologického centra, s. r. o., v Praze ze dne 26. 11. 2002, jak bylo s dovezenou komoditou nakládáno; není tedy sporu o tom, že manipulací doznal původní předmět dovozu změn.
Pokud žalobce nakoupenou surovinu dále přesíval, třídil, rozvažoval, balil a konečný produkt označil názvem, který předurčoval jeho účel použití, zhotovoval předmět – výrobek určený k odbytu (viz rozsudek Nejvyššího soudu Rc 4/1993, 6 Cz 38/91: „výrobou se rozumí opakovaný postup směřující ke zhotovení předmětů pro vlastní potřebu nebo odbyt“). Na základě zjištěného skutkového stavu, o němž nebylo v řízení pochyb, jakož i v souladu s konstantní judikaturou, nelze na činnost žalobce pohlížet jinak než jako na výrobu, jejímž výsledkem byl výrobek určený k prodeji (zboží) odlišný od dováženého zboží - suroviny, kterou žalobce nakoupil k dalšímu zpracování.
Nejvyšší správní soud připouští, že z dikce § 2 zákona č. 587/1992 Sb. nelze dovodit, že by výrobou, ve smyslu výše interpretovaném, vždy muselo dojít např. ke změně v celním zatřídění pod jiný kód celního sazebníku. V daném případě prokázal stěžovatel, že došlo ke změně celního zatřídění žalobcem produkovaného výrobku. Zatřídění zboží pod nomenklaturu celního sazebníku je otázkou složitou a vysoce odbornou, a proto k jejímu zodpovězení nemůže být příslušný kdokoli, ale pouze orgán nadaný k tomu příslušnou garancí. Stanoví-li § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb., že správce daně uzná pro účely správného zatřídění vybraných výrobků do číselného označení zatřídění provedené celními orgány, činí tak nikoli pouze pro případy dovozu, jak mylně dovozuje krajský soud, ale i pro všechny případy, kdy je předmětem řízení ověření správnosti zatřídění výrobku. Závěr soudu, že zatřídění celními orgány je
relevantní
pouze v případech pravomocně ukončeného celního řízení, nemá oporu v zákoně. Pro účely sazby daně bylo např. i v zákoně č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v § 16 odst. 1 a 2 stanoveno, že pro správné zatřídění zboží do číselného kódu je rozhodná informace celních orgánů o sazebním zařazení zboží. Je zcela nepochybné, že plátcem daně z přidané hodnoty není pouze osoba, která je dovozcem, resp. deklarantem, tudíž závaznost informace není
relevantní
pouze pro účastníka celního řízení, ale pro účely daně obecně. Stejně tak stanovil např. i § 40 zákona č. 587/1992 Sb. odkazy na číselné kódy celního sazebníku pro účely sazby spotřební daně z tabákových výrobků, spojitost tohoto ustanovení a § 10 odst. 2 téhož zákona je proto nutno vykládat v tomto kontextu.
Podle právní úpravy platné před datem přistoupení České republiky k Evropské unii, ale i podle současného právního stavu, vydávají celní orgány rozhodnutí o sazebním zatřídění zboží; tato závazná informace o sazebním zařazení zboží je závazná po dobu šesti let a ze zákona č. 587/1992 Sb. lze dovodit její relevanci i pro účely řízení ve věci spotřebních daní. Řízení, v němž je vydáno rozhodnutí o sazebním zařazení zboží, je přísně ovládáno zásadou dispoziční a je adresováno pouze žadatelům o tuto informaci. Z charakteru takového řízení je nepochybné, že žadatelem o závaznou informaci může být fyzická nebo právnická osoba, nikoli však finanční úřad či jiný správní orgán. S přihlédnutím ke skutečnosti, že celní orgány (v daném případě Celní ředitelství Praha) jsou příslušné k vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží (a obecně clo, k jehož vyměření jsou příslušné, se stanoví z celní hodnoty a sazebního zařazení dle celního sazebníku), lze konstatovat, že tyto orgány jsou nadány potřebnou odborností a působí legitimně na tomto úseku státní správy. Uvedenou skutečnost lze přímo dovodit i z § 3 odst. 1 celního zákona, ze kterého vyplývá, že celní orgány jsou orgány státní správy s působností v oblasti celnictví, celní politiky, celních sazeb (ty byly určeny podpoložkou celního sazebníku, resp. sazebním zařazením) a dalších oblastech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Z výše uvedeného tak vyplývá, že celní orgány jsou orgány vykonávající státní správu na úseku sazebního zařazení zboží a jsou orgány k určení sazebního zatřídění příslušnými.
Na základě výše uvedeného Nejvyšší správní soud konstatuje relevanci sazebního zařazení provedeného celními orgány, a to jak ve formě rozhodnutí, tak i posudku či odborného vyjádření pro jiné správní orgány, kde forma rozhodnutí (dle § 46 celního zákona) nepřichází v úvahu. Zatřídil-li tedy celní orgán výrobek, který žalobce distribuoval, pod podpoložku 2401 30 00 jako tabákový odpad, je takové zatřídění závazné pro daňové řízení a správce daně, ale i daňový subjekt je takovým zatříděním vázán. Soud nesouhlasí s námitkami žalobce stran libovůle celních orgánů při provedeném zatřídění; ani jemu však nepřísluší posuzovat žalobcem zpochybňované metody prováděných expertíz. Stejně irelevantní je polemika vedená o neexistenci technické normy, která stanoví, co je tabákovým odpadem, jakož i názory ostatních žalobcem uváděných institucí. Existuje-li všeobecně uznávaná metoda, kterou celní laboratoře obecně používají pro vyhodnocení vzorků, nelze pouze v tom, že žalobce si dokáže představit metodu jinou, spatřovat libovůli celního orgánu.
Nejvyšší správní soud rovněž musí odmítnout v odůvodnění napadeného rozsudku namítanou rozpornost vyhodnocených odebraných vzorků, když je srovnáván vyhodnocený vzorek odebraný při dovozu se vzorkem odebraným stěžovatelem z výrobku prodávaného žalobcem. Nemůže se jednat o rozpornou informaci, týkala-li se různého zboží. Správce daně provedl v provozovně žalobce odběr tří vzorků, přičemž jeden byl ponechán žalobci; nebránilo mu tedy požádat o jeho posouzení kterýkoli celní orgán – celně technickou laboratoř, přičemž takové posouzení, bylo-li by odlišné od posouzení, kterým disponoval správce daně, by bylo stejně závazné a tehdy by byl dán důvod k odstranění pochybností správcem daně. Prokazoval-li však žalobce celní zatřídění stanoviskem vydaným ohledně jiného zboží, resp. znaleckým posudkem znalce z oboru potravinářství a ochrany přírody, nemůže se jednat o důkazy, kterými by byl prokázán opak tvrzení správce daně, podloženého v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 587/1992 Sb. informací orgánu kompetentního danou informaci poskytnout. Ze stejného důvodu jsou zcela bezvýznamné informace jiných institucí, kterými žalobce dokládá neexistenci technické normy definující tabákový odpad.
*) Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, byl s účinností od 1. 1. 2004 zrušen zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
**) Nyní srov. § 3 písm. s) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.