Vydání 12/2015

Číslo: 12/2015 · Ročník: XIII

3303/2015

Soudní poplatky: osvobození od povinnosti hradit případné další náklady řízení vzniklé státu

Soudní poplatky: osvobození od povinnosti hradit případné další náklady řízení vzniklé státu
k § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 30. 6. 2016
Krajský soud je povinen posoudit žádost o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu včetně osvobození od povinnosti hradit případné další náklady řízení vzniklé státu i v situaci, kdy je žalobce od placení soudního poplatku osvobozen ze zákona [§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2015, čj. 4 As 130/2015-15)
Prejudikatura:
č. 3072/2014 Sb. NSS.
Věc:
Petr R. proti České správě sociálního zabezpečení o důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. 5. 2015, čj. 22 Ad 15/2015-32, zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a dalších nákladů řízení, přičemž uvedl, že podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích je řízení ve věcech důchodového pojištění od poplatku osvobozeno.
Proti uvedenému usnesení podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. V ní uvedl, že ho soud nesprávně poučil o nemožnosti podat proti napadenému usnesení opravný prostředek. Odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2006, čj. 1 Afs 55/2006-28, a dovodil, že podání kasační stížnosti je i v nyní posuzované věci přípustné. Dále namítl, že otázka náhrady nákladů za právní zastoupení není podřazena pod § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích. Uvedené ustanovení podle stěžovatele předpokládá jeho osvobození toliko od povinnosti hradit soudní poplatek, a nikoliv již od povinnosti hradit další náklady vzniklé v průběhu řízení, či náklady právního zastoupení. Vzhledem k výše uvedenému stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil.
Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Brně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Proti usnesení krajského soudu, jímž byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků, je přípustná kasační stížnost (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, čj. 3 As 125/2012-43, č. 3072/2014 Sb. NSS). Nelze tedy souhlasit s názorem krajského soudu o nepřípustnosti takové kasační stížnosti, který byl v napadeném usnesení vyjádřen v poučení o opravných prostředcích. Za řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků pak stěžovatel nemá povinnost zaplatit soudní poplatek (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, sp. zn. 1 As 196/2014-19). (...)
Podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. "[k]
asační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení
". Nesprávné právní posouzení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právní názor, popř. je sice aplikován správný právní názor, ale tento je nesprávně vyložen.
Nejvyšší správní soud uvádí, že krajský soud nesprávně posoudil žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a dalších nákladů řízení. Stěžovatel sice byl v řízení před krajským soudem podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích osvobozen od povinnosti platit soudní poplatek, nicméně ve svém podání krajský soud žádal i o osvobození od dalších případných nákladů, které by mu mohly v průběhu soudního řízení vzniknout a které by v případě neúspěchu svého soudního sporu mohl být povinen hradit státu. Touto částí stěžovatelovy žádosti se krajský soud vůbec nezabýval. Krajský soud tedy pochybil, neboť nesprávně posoudil žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a dalších nákladů řízení toliko jako žádost o osvobození od povinnosti hradit soudní poplatek a zbývající částí stěžovatelovy žádosti se nesprávně nezabýval. V novém řízení tedy bude krajský soud povinen rozhodnout o stěžovatelově žádosti v celém jejím rozsahu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.