Vydání 2/2014

Číslo: 2/2014 · Ročník: XII

2965/2014

Sociální zabezpečení: vrácení přeplatku na sirotčím důchodu

Sociální zabezpečení: vrácení přeplatku na sirotčím důchodu
k § 118a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 1. 2012
Jestliže pojištěnec pobíral sirotčí důchod i poté, co mu vznikl pracovní poměr, odpovídá za vrácení takto přijatých částek sirotčího důchodu, neboť věděl či musel z okolností předpokládat, že mu důchod již nenáleží. Na vzniku povinnosti vrátit částky neprávem přijatého sirotčího důchodu nic nemění ani skutečnost, že pojištěnec splnil svou oznamovací povinnost v zákonem stanovené lhůtě, ani skutečnost, že důchod pobíral formou výplaty na svůj bankovní účet.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2013, čj. 3 Ads 95/2012-20)
Věc:
Jakub P. proti České správě sociálního zabezpečení o přeplatek na sirotčím důchodu, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaná rozhodnutím ze dne 3. 3. 2011 uložila žalobci vrátit přeplatek na sirotčím důchodu za dobu od 20. 12. 2010 do 19. 3. 2011 v částce 17 111 Kč ve smyslu § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Přeplatek na sirotčím důchodu měl žalobci vzniknout proto, že žalobce uzavřel ke dni 1. 12. 2010 pracovní poměr, a proto byl důchod v době od 20. 12. 2010 do 19. 3. 2011 vyplácen neoprávněně, neboť žalobce již neplnil podmínku nezaopatřenosti ve smyslu § 20 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Žalovaná dále rozhodnutím ze dne 12. 3. 2012 námitky žalobce proti rozhodnutí I. stupně zamítla. Tímto rozhodnutím žalovaná rozhodovala o námitkách žalobce znovu poté, co její prvotní rozhodnutí o námitkách ze dne 18. 4. 2011 bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2011, čj. 1 Ad 39/2011-33. Městský soud žalovanou zavázal, aby se při novém posuzování námitek žalobce zabývala příčinnou souvislostí mezi zaviněným porušením právní povinnosti příjemce dávky důchodového pojištění a vznikem přeplatku, a dále také konstatoval, že žalobce dostál včas své zákonné oznamovací povinnosti, a z toho důvodu neexistuje příčinná souvislost mezi zaviněným porušením oznamovací povinnosti a vznikem přeplatku. Existencí příčinné souvislosti mezi zaviněným porušením jiné právní povinnosti žalobce a vznikem přeplatku na sirotčím důchodu se městský soud nezabýval.
Následnou žalobu proti napadenému rozhodnutí zamítl městský soud rozsudkem ze dne 27. 7. 2012, čj. 1 Ad 11/2012-34.
V odůvodnění tohoto rozsudku městský soud uvedl, že § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení předpokládá pro to, aby plátci dávky vznikl nárok na vrácení této dávky, popřípadě na náhradu nesprávně vyplacené částky, že došlo k vyplacení dávky důchodového pojištění nesprávně ve vyšší částce, než náležela, v důsledku nesplnění uložené povinnosti příjemce dávky, popřípadě skutečnosti, že příjemce dávky vědomě jinak způsobí, že mu byl vyplacen důchod neprávem nebo ve vyšší částce. V této souvislosti městský soud stejně jako v předchozím rozhodnutí poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2004, čj. 5 Ads 19/2003-60, č. 258/2004 Sb. NSS, podle něhož
se soud musí zabývat tím, zda existuje příčinná souvislost mezi zaviněným porušením povinnosti příjemce dávky důchodového pojištění, totiž porušením povinností písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku podle § 50 odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a skutečností, že dávka důchodového pojištění byla vyplacena neprávem (§ 118a odst. 1 téhož zákona)
.
Městský soud vyšel z toho, že v předmětné věci není sporu o tom, že žalobce oznamovací povinnost splnil tím, že dne 7. 12. 2010 sdělil žalované, že dne 1. 12. 2010 nastoupil do zaměstnání. Stěžejním argumentem v rozhodnutí žalované bylo, že žalobce musel z okolností předpokládat, že mu byl sirotčí důchod vyplácen neprávem.
Městský soud v napadeném rozsudku dále odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2010, čj. 3 Ads 35/2010-54, v němž Nejvyšší správní soud konstatoval, že „[s]
chéma tohoto odpovědnostního vztahu je tvořeno alternativními skutkovými podmínkami, z nichž alespoň jedna musí být splněna pro vznik odpovědnosti za přeplatek na důchodu (tj. ,
nesplnění uložené povinnosti‘
, ,
přijetí důchodu či jeho části při vědomí jeho neoprávněného vyplacení‘
, ,
jiné vědomé způsobení vzniku přeplatku‘
)
“. Mimo jiné ze znění předmětného ustanovení také vyvodil, že odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky, je tzv. subjektivní odpovědností. Prvky každého odpovědnostního vztahu jsou „
1) protiprávní jednání příjemce důchodu spočívající v porušení některé z jeho zákonných povinností; 2) škodlivý následek; 3)
kauzální nexus
mezi jednáním příjemce důchodu a škodlivým následkem; a konečně 4) zavinění jako psychický vztah příjemce důchodu ke vzniku přeplatku
“.
Z výkladu citovaného § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a jeho účelu vyplývá, že pro naplnění prvku zavinění postačí pouze zavinění v nedbalostní formě. Naplnění všech prvků vzniku odpovědnosti za přeplatek musí zkoumat
ex offo
žalovaná, neboť řízení o stanovení povinnosti vrátit přeplatek se vede z vlastního podnětu správního orgánu. Jak bylo ovšem výše naznačeno, citovaný § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení obsahuje vícero dílčích skutkových podstat vzniku odpovědnosti za přeplatek, přičemž ne u všech lze výkladem dovodit nutnost prokazování prvku zavinění. V souzené věci je však
relevantní
ta skutková podstata, v níž je zavinění alespoň ve formě nedbalosti implicitně obsaženo (srov. dikci „
musel z okolností předpokládat
“). V daném případě žalovaná zkoumala, zda byly naplněny všechny prvky odpovědnostního vztahu za přeplatek na sirotčím důchodu.
Jak bylo uvedeno, žalovaná vycházela z toho, že žalobce o povinnosti věděl, neboť již jednou mu zanikl nárok na sirotčí důchod v důsledku ukončení studia. Navíc byl v rozhodnutí o obnovení výplaty dávky poučen o povinnosti informovat žalovanou o rozhodných skutečnostech pro výplatu dávek. Podstatné v této věci je, že žalobce si byl vědom zániku nároku na důchod, jelikož v předepsané lhůtě oznámil žalované, že nastoupil do zaměstnání. Beze sporu lze souhlasit s žalobcem v tom, že bylo povinností žalované, aby zajistila pozastavení výplaty dávek tak, aby vůbec nedošlo k přeplatku, obzvlášť za situace, kdy žalobce splnil svou oznamovací povinnost. Na druhou stranu z § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vyplývá, že povinností příjemce dávky není jen ohlásit rozhodnou skutečnost, ale i vrátit neprávem vyplacenou dávku.
Pokud tuto povinnost žalobce nesplnil dříve, nezbývalo žalované nic jiného, než rozhodnutím uložit povinnost vrátit vzniklý přeplatek. Podle názoru městského soudu povinnost vrátit neprávem vyplacenou dávku má příjemce dávky i tehdy, když přijal částku v dobré víře, neboť je zde zřejmý veřejný zájem na tom, aby dávky důchodového zabezpečení byly vyplaceny jen v souladu se zákonem, který převyšuje dobrou víru jednotlivce. Podle názoru městského soudu na danou věc dopadá shora citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 3 Ads 35/2010-54 s tím, že ve vztahu k prokázání zavinění žalovaná dostatečně prokázala všechny prvky odpovědnostního vztahu.
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti proti napadenému rozsudku uvedl, že žalovaná nerespektovala závazný právní názor městského soudu v prvotním rozsudku, neboť v něm městský soud jednoznačně uvedl, že stěžovatel řádně dostál své zákonné ohlašovací povinnosti a liknavost žalované ohledně vydání rozhodnutí nelze podle městského soudu přičítat stěžovateli k tíži. Z toho stěžovatel dovodil, že nedošlo k naplnění odpovědnostního schématu, aby mohla nastoupit jeho povinnost k vrácení požadované částky.
Stěžovatel dále nesouhlasil se závěrem žalované, že jako příjemce dávky měl povinnost nepřijmout, resp. bezodkladně vrátit důchod, o němž musel z okolností předpokládat, že mu nenáleží. Podle názoru stěžovatele však taková povinnost ze zákona nevyplývá, neboť právě na tuto situaci reaguje institut vrácení přeplatku na dávce. Stěžovatel nemohl nijak zabránit žalované v poukazování peněz na jeho účet, ledaže by ho zrušil, což ovšem po něm nebylo možno spravedlivě požadovat. Podle stěžovatele žalovaná i městský soud nesprávně posoudily příčinnou souvislost mezi porušením právní povinnosti a vzniklou škodou. Stěžovatel v tomto ohledu odkázal na přijímanou teorii adekvátní příčinnosti a namítl, že bylo v moci žalované, aby učinila předem taková opatření, která by jí umožnila zabránit vzniku přeplatku.
Další námitku stěžovatel vznesl proti argumentaci judikaturou Nejvyššího správního soudu, konkrétně rozsudkem čj. 3 Ads 35/2010-54, neboť vychází ze zcela jiných skutkových a právních závěrů. V odkazované věci se totiž jednalo o vdovecký důchod, který byl přiznán pouze na jeden rok od smrti manželky, z čehož plyne, že v odkazované věci příjemce věděl, že má nárok na důchod jen po dobu jednoho roku. Odlišný byl v této věci i způsob přebírání důchodu (na poště).
Stěžovatel rovněž poukázal na to, že byl žalovanou v poučení rozhodnutí I. stupně uveden v omyl stran okolností, za nichž je povinen přeplatek vrátit. Stěžovatel postavil proti argumentaci žalované právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, čj. 3 Ads 20/2007-24, podle něhož se soud „
musí zabývat tím, zda existuje příčinná souvislost mezi zaviněným porušením právní povinnosti příjemce dávky důchodového pojištění, tzn. do osmi dnů oznámit skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku
“. Podle stěžovatele, který se s tímto právním názorem Nejvyššího správního soudu ztotožnil, je účelem a smyslem zákonné úpravy to, aby – pokud příjemce dávky dostál všem svým povinnostem a nebylo naplněno odpovědnostní schéma (zejména
kauzální nexus
) – subjekt nebyl povinen přeplatek vrátit.
Hlavním smyslem § 118a odst. 1 citovaného zákona je chránit oprávněného příjemce důchodu proti takovému jednání žalované, kdy příjemce neporušil žádnou povinnost. Žalovaná ani městský soud tak neprokázaly naplnění podmínek pro aplikaci tohoto ustanovení, aby mohla nastoupit povinnost stěžovatele k vrácení přeplatku na důchodu. Zmínku žalované o tom, že v posuzované věci měla hrát roli rovněž stěžovatelova předpokládaná obeznámenost s právem (vystudoval právnickou fakultu) podle názoru stěžovatele rozhodně nezakládá právo žalované postupovat proti němu s větší tvrdostí. Stěžovatel poukázal na to, že nijak aktivně nepůsobil při výplatách důchodu, neboť mu byly zasílány na jeho bankovní účet, a nemohl tak zabránit v poukazování těchto peněž na svůj účet. Měl navíc z dřívějšího kontaktu s pracovníky žalované informaci, že důchod mu náleží v jakési ochranné době, a tak se nijak detailně této záležitosti nevěnoval. Stěžovateli tedy nebylo možné vytýkat nepoctivost či zatajování rozhodných skutečností. Městský soud v napadeném rozsudku zaměnil pojmy odpovědnost, podmínky odpovědnosti a zavinění. Stěžovatel jednal v dobré víře a legitimně očekával profesionalitu a správnost postupu žalované, přičemž sám dostál všem svým povinnostem a důchodová dávka mu stále náležela. Pokud není možné prokázat
kauzální nexus
, pak není možné ani naplnit odpovědnostní schéma.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Ustanovení § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení uvádí, že pokud byl důchod „
vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, protože příjemce důchodu nesplnil některou jemu uloženou povinnost, přijal důchod nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, nebo vědomě jinak způsobil, že důchod nebo jeho část byl vyplácen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, má plátce důchodu vůči příjemci důchodu nárok na vrácení, popřípadě náhradu nesprávně vyplacené částky
“. Toto ustanovení bylo již mnohokrát judikaturou vyloženo tak, že obsahuje několikero skutkových podstat upravujících situace, kdy je z různých důvodů důchodová dávka vyplacena ve vyšší částce, než by měla náležet. Konkrétně Nejvyšší správní soud dospěl ve svém rozsudku čj. 3 Ads 35/2010-54 k názoru, že schéma tohoto odpovědnostního vztahu je tvořeno alternativními skutkovými podmínkami, z nichž alespoň jedna musí být splněna pro vznik odpovědnosti za přeplatek na důchodu (tj. „
nesplnění uložené povinnosti
“, „
přijetí důchodu či jeho části při vědomí jeho neoprávněného vyplacení
“, „
jiné vědomé způsobení vzniku přeplatku
“). Ačkoliv citované ustanovení zde výslovně neužívá pojem „
zavinění
“, ani výslovně nehovoří o žádné z jeho forem (tj. úmyslu či nedbalosti), je z jeho jazykového a logicko-systematického výkladu jednoznačně patrné, že odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky je tzv. subjektivní odpovědností. Teorie i praxe nahlíží na charakter této právní odpovědnosti tak, že jde o kombinaci odpovědnosti bez zavinění (u první skutkové podstaty spočívající v nesplnění uložené povinnosti) a dalších dvou skutkových podstat založených na principu subjektivní odpovědnosti (přijetí důchodu vědomě ve vyšší částce, jiné způsobení vzniku přeplatku). O tento výklad předmětného ustanovení se opřela jak žalovaná v napadeném rozhodnutí, tak i městský soud při jeho přezkumu a oba tyto orgány dospěly k závěru, že tento právní názor dopadá na posuzovanou věc. Nejvyšší správní soud tento výklad § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení potvrdil ve svém nedávném rozsudku ze dne 2. 8. 2013, čj. 4 Ads 58/2013-21, a nemá žádný důvod se od tohoto výkladu odchýlit ani v posuzované věci.
Ze skutkového stavu zjištěného žalovanou i městským soudem je zřejmé, že se zde nejednalo v žádném případě o první skutkovou podstatu upravenou v citovaném ustanovení, tedy porušení povinnosti uložené příjemci dávky (zákonem či rozhodnutím), přičemž o tom není mezi stranami již nyní sporu. Další dvě skutkové podstaty jsou založeny na subjektivním prvku zavinění, a to ve formě vědomé nedbalosti (příjemce „
vědomě jinak způsobil
“ vyplacení důchodu ve vyšší částce), anebo dokonce nevědomé nedbalosti (příjemce musel z okolností předpokládat, že důchod nenáleží nebo náleží v nižší částce, než byl vyplacen). Zavinění alespoň ve formě nedbalosti není u těchto skutkových podstat presumováno a žalovaná je musí v řízení o přeplatku na dávce prokázat, resp. alespoň odůvodnit, v jakých objektivních okolnostech nekonání příjemce důchodu mělo zavinění spočívat.
Stěžovatelova odpovědnost za přeplatek na sirotčím důchodě tedy vznikla na základě nedbalostního zavinění (není přitom s ohledem na tentýž právní následek podstatné, zda se jednalo o vědomou či nevědomou nedbalost), které bylo žalovanou i městským soudem odůvodněno tak, že „
neoprávněně vyplacené dávky sirotčího důchodu nevrátil, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že mu byly vyplaceny neprávem. Pokud by stěžovatel splnil svou zákonnou povinnost a nepřijal by důchod, o němž by vzhledem ke svým osobním poměrům a okolnostem případu musel vědět, že mu nenáleží, přeplatek by mu nevznikl
“. S tímto vymezením zaviněného porušení právní povinnosti lze souhlasit, přičemž na něm nic nemění ani stěžovatelův argument, že přijímal sirotčí důchod na bankovní účet. Jakkoliv mu zákon neukládá výslovně, aby aktivně bankovním příkazem či jinak vrátil neprávem vyplacené částky sirotčího důchodu zpět žalované, je tato povinnost stanovena autoritativně rozhodnutím o přeplatku a odpovídá jí nárok žalované na vrácení takto neprávem vyplacených částek, pokud tak stěžovatel neučinil sám. Protiprávní jednání spočívalo tedy v přijetí neprávem vyplacených částek důchodu, škodlivý následek vznikl na straně žalované v hodnotě 17 111 Kč, a to v příčinné souvislosti s nekonáním stěžovatele (nevrácením vyplacených částek). Zavinění ve formě nedbalosti spočívalo v tom, že stěžovatel věděl či musel z okolností přepokládat, že po nástupu do zaměstnání již nemá na sirotčí důchod nárok.
K tomu Nejvyšší správní soud poznamenává, že o nedbalostním zavinění stěžovatele nemůže být pochyb již vzhledem k tomu, že stěžovatel si při vstupu do zaměstnání byl vědom, že musí tuto skutečnost ohlásit žalované, což také učinil. Informace o určité „
ochranné lhůtě
“, které měl od žalované obdržet a které nejsou založeny na platné právní úpravě poskytování sirotčího důchodu, nejsou v tomto ohledu
relevantní
a nemají na existenci odpovědnostního vztahu žádný vliv. Poučení o povinnostech občana v důchodovém pojištění, kterého se stěžovateli dostalo naposledy před uložením povinnosti vrátit přeplatek v rozhodnutí ze dne 12. 11. 2010, kterým byla uvolněna výplata sirotčího důchodu, rovněž nemůže „
vyvinit
“ stěžovatele z jeho odpovědnosti za přeplatek, i když se v něm odkazuje pouze na ohlašovací povinnost a důsledky jejího nesplnění. Jelikož nejde o poučení o opravném prostředku (§ 86 odst. 6 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), nýbrž o obecnou poučovací povinnost ve smyslu § 4 odst. 2 a 4 správního řádu, není tedy povinností žalované začleňovat do svých rozhodnutí taková poučení; pokud tak činí, je na ní, v jakém rozsahu poučí příjemce dávky o jeho povinnostech vyplývajících ze zákona. Stejně tak ani určité prodlení žalované s vydáním rozhodnutí o přeplatku není z tohoto pohledu podstatné, neboť
prekluzivní lhůta
pro rozhodnutí o přeplatku na dávce činí v souladu s § 118a odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení pět let od okamžiku výplaty dávky. Ovšem jinak Nejvyšší správní soud naprosto souhlasí s výtkou městského soudu, že žalovaná má rozhodovat o přeplatku na dávce neprodleně a bez zbytečných průtahů, o čemž svědčí i odchylka pro tato správní řízení obsažená v § 85a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; žalovaná oddalováním svého rozhodnutí o přeplatku a vyplácením důchodu i po zániku nároku nepochybně napomáhá vzniku pocitu nejistoty u příjemců dávky. Tím méně případně vyzněla kritika stěžovatelova přístupu obsažená v odůvodnění napadeného rozhodnutí, za niž se žalovaná
ex post
omluvila. Ani liknavý přístup žalované, bez ohledu na důvody, které k němu vedly, nemůže způsobit vznik legitimního očekávání, že stěžovatel v období od 20. 12. 2010 do 19. 3. 2011 pobíral sirotčí důchod po právu.
Ke stěžovatelem namítanému právnímu názoru obsaženému v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 25. 4. 2007, čj. 3 Ads 20/2007-24, je třeba podotknout, že tento právní názor se s ohledem na tam posuzovanou věc týká pouze první ze skutkových podstat obsažených v aplikovaném § 118a odst. 1 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to porušení povinností příjemce dávky. Nejvyšší správní soud se zde nijak nevyjádřil ke skutkovým podstatám závislým na zavinění příjemce dávky. Ve vztahu k těmto okolnostem, které by bývaly mohly odůvodnit uložení povinnosti vrátit přeplatek na základě zaviněného přijetí důchodové dávky, bylo v dané věci přezkoumávané rozhodnutí nositele pojištění nepřezkoumatelné, což Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku zdůraznil. Tento právní názor proto není v rozporu s právními názory obsaženými v rozsudcích čj. 3 Ads 35/2010-54 a čj. 4 Ads 58/2013-21, o něž se opírá i tento rozsudek. Ani tuto námitku stěžovatele Nejvyšší správní soud neshledal jako důvodnou.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.