Vydání 3/2012

Číslo: 3/2012 · Ročník: X

2536/2012

Sociální zabezpečení: účinky rozhodnutí o potvrzení nuceného vyrovnání na pohledávky na pojistném a penále

Sociální zabezpečení: účinky rozhodnutí o potvrzení nuceného vyrovnání na pohledávky na pojistném a penále
k § 20, § 22 odst. 2, § 31 odst. 1, § 33 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. b), § 42 odst. 1 a § 53 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákonů č. 94/1996 Sb., č. 12/1998 Sb., č. 105/2000 Sb. a č. 214/2000 Sb.**)
I. Pohledávka okresní správy sociálního zabezpečení na pojistném a penále vzniklé před prohlášením konkursu mohla být v případě nuceného vyrovnání uspokojena jen na základě usnesení soudu o potvrzení nuceného vyrovnání (§ 31 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání).
II. Povinnost uhradit procentuální část pohledávek v rámci nuceného vyrovnání lze vztahovat jen k výši přihlášených pohledávek (§ 22 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání).
III. Osud nepřihlášených pohledávek vzniklých před prohlášením konkursu je v okamžiku splnění nuceného vyrovnání stejný jako u nesplacené části přihlášených pohledávek – zanikají (§ 42 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání).
IV. Je-li podmínkou nuceného vyrovnání splnění všech pohledávek za podstatou [§ 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání], a jestliže pohledávky za podstatou není třeba do konkursu přihlašovat (§ 20 téhož zákona), pak na ně nelze uplatnit režim pohledávek přihlašovaných (§ 42 odst. 1 citovaného zákona). Pohledávky za podstatou, které nebyly nuceným vyrovnáním uspokojeny, i po splnění nuceného vyrovnání trvají a od jejich placení není bývalý úpadce zproštěn.
V. V zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, není důsledně rozlišováno mezi úroky (jako cenou peněz) a úroky z prodlení [§ 33 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 2 písm. e), § 53 odst. 2 téhož zákona]. Užívá-li citovaný zákon pojem
„úrok“
, pak v tomto zákoně zákonodárce do tohoto pojmu vždy zahrnul i úrok z prodlení.
VI. Režim platící pro úroky z prodlení je třeba vždy vztáhnout i na penále plnící stejnou funkci – sankce za prodlení. Stanoví-li tedy § 42 odst. 1 věta poslední zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, že úroky z konkursních pohledávek za dobu od prohlášení konkursu a náklady vzniklé jednotlivým konkursním věřitelům z účasti na konkursu nelze přiznat, vztahuje se tento režim i na úroky z prodlení a penále.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 9. 2008, čj. 38 Cad 11/2008-25)
Prejudikatura:
č. 215/2004 Sb. NSS, č. 674/2005 Sb. NSS, č. 1239/2007 Sb. NSS a č. 1241/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 76/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 544/02), č. 212/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 24/05), č. 17/2006 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 713/05) a č. 146/2006 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 408/05) a usnesení č. 71/1999 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 435/1999); č. 52/2007 Sb. NS a č. 21/2008 Sb. NS.
**)
S účinností od 1. 1. 2008 nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.