Vydání 10/2009

Číslo: 10/2009 · Ročník: VII

1916/2009

Sociální zabezpečení: přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení: přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení
k § 17 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 307/1993 Sb., 241/1994 Sb., 424/2003 Sb. a č. 62/2006 Sb.*)
I. Nárok plátce na vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení představuje samostatný titul, který je upraven v § 17 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a proto na něj nelze vztahovat ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
II. Za přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení podle § 17 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je zapotřebí považovat jakékoliv plnění, které bylo bez právního důvodu odvedeno na pojistném na účet příslušného orgánu sociálního zabezpečení, a to i kdyby se tak stalo v důsledku trestné činnosti třetí osoby na úkor plátce pojistného.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, čj. 6 Ads 16/2009-81)
Věc:
Akciová společnost TAMDA proti České správě sociálního zabezpečení o přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalobkyně se žádostí ze dne 13. 6. 2006 domáhala vrácení přeplatku na pojistném za období od 1. 4. 1998 do 30. 9. 2002 ve výši 873 476 Kč, který vznikl v důsledku toho, že její bývalá mzdová účetní vykazovala v uvedené době neoprávněné mzdové náklady za neexistující zaměstnance, odváděla za ně pojistné a fingované výplaty si ponechávala pro svoji vlastní potřebu.
Městská správa sociálního zabezpečení Brno dne 21. 11. 2006 rozhodla dle § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., že žalobkyni bude vrácen přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení (dále jen "pojistné") za období od ledna 2001 do září 2002 ve výši 303 905 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně odvolala k žalované, která odvolání rozhodnutím ze dne 16. 3. 2007 zamítla. S odkazem na § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. uvedla, že přeplatek na pojistném se jeho plátci vrací do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, a proto byl vyčíslen toliko za dobu od ledna 2001 do září 2002. Za této situace již bylo irelevantní zabývat se obdobím předchozím, za které již nemohl být přeplatek vrácen. Správní orgán prvního stupně prokazatelně zjistil přeplatek na pojistném až v rámci kontroly uskutečněné dne 29. 6. 2006. Při předchozí kontrole zahájené dne 26. 3. 2004 nemohl být přeplatek na pojistném zjištěn, neboť žalobkyně nepředložila potřebné doklady, ačkoliv k tomu byla vyzvána. K porušení § 17 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., které příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ukládá povinnost přeplatek na pojistném vrátit do jednoho měsíce od jeho zjištění, tedy nedošlo. Kromě toho žalobkyně po zjištění, že ze strany její bývalé mzdové účetní docházelo k neoprávněným odvodům přeplatku, měla orgánu prvního stupně zaslat potřebné doklady a následně podat žádost o vrácení přeplatku. Nemusela přitom vyčkat pravomocného rozhodnutí, jímž byla dotyčná osoba odsouzena, neboť trestní soudy nerozhodovaly o potvrzení neoprávněnosti přeplatků na pojistném, nýbrž o vině a trestu za trestný čin podvodu bývalé mzdové účetní žalobkyně. Konečně pak je přeplatkem na pojistném jakékoliv plnění odvedené jako pojistné na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bez právního důvodu, a to i třetí osobou, v důsledku spáchání trestného činu. Proto přeplatek na pojistném odvedeném žalobkyní nelze považovat za bezdůvodné obohacení orgánu sociálního zabezpečení s občanskoprávní desetiletou promlčecí lhůtou.
Rozhodnutí žalované napadla žalobkyně žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 30. 10. 2008 zamítl. Uvedl, že žalobkyni nenáleží přeplatek na pojistném za období před 1. 1. 2001, neboť žádost o jeho vrácení uplatnila až dne 14. 6. 2006, a proto přeplatek byl v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. správně vyčíslen a vrácen za období od 1. 1. 2001 do 30. 9. 2002. Tvrzení, že správní orgán prvního stupně přeplatek zjistil již k datu sepsání protokolu ze dne 16. 4. 2004, přitom nemá oporu v žádném důkazu. Existenci tohoto přeplatku totiž nelze dovodit z rekapitulace či závěru tohoto protokolu, ani ze zápisu o přerušení kontroly ze dne 5. 4. 2004. Z obou těchto listin naopak vyplývá povinnost žalobkyně předložit podklady pro dokončení kontroly za dobu od 1. 4. do 30. 9. 2002 a na tomto závěru nemění nic ani to, že podklady nebyly předloženy z důvodu jejich předání orgánům činným v trestním řízení. V § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. zákonodárce nepochybně vymezil období, za které lze přeplatek na pojistném vrátit, takže nelze souhlasit s tím, že tak lze učinit i po této lhůtě. Vědomí o přeplatku na pojistném měla žalobkyně již dne 29. 1. 2003, kdy oznamovala podezření ze spáchání trestného činu Marií S., které doložila vyčíslením odvodů na pojistném. Žalobkyni přitom nic nebránilo v tom, aby žádost o vrácení přeplatku podala bez ohledu na výsledek a skončení trestního řízení. Konečně pak ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanou nejde o bezdůvodné obohacení orgánu sociálního zabezpečení. Ostatně existují právní nástroje, jež může žalobkyně uplatnit k vrácení zbytku škody po své bývalé účetní.
Proti tomuto rozsudku krajského soudu brojila žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností. Uvedla, že platby poskytnuté ve prospěch orgánu prvního stupně nepředstavují nic jiného, než platby bez právního důvodu, které byly za plátce pojistného podvodným způsobem odváděny bývalou účetní za fiktivní zaměstnance, za což byla tato osoba odsouzena k trestu odnětí svobody. V dané věci se tedy nejedná o žádný přeplatek na pojistném, nýbrž o úmyslné bezdůvodné obohacení na úkor plátce pojistného. Z tohoto důvodu nemůže být podle stěžovatelky nárok promlčen, neboť v takovém případě běží desetiletá promlčecí doba. Kvůli zmíněné trestné činnosti bývalé účetní plátce pojistného si tedy příslušný orgán sociálního zabezpečení nemůže odvedené platby pojistného ponechat, neboť takový postup by byl v příkrém rozporu se stávající právní úpravou občanského zákoníku a ve svém důsledku by vedl k umožnění podílu státních orgánů na legalizaci výnosů z trestné činnosti třetí osoby, což by bylo v rozporu se základními principy demokratického právního státu. Správní orgán prvního stupně si pak podle stěžovatelky mohl zjistit přeplatek pojistného již při sepsání protokolu o kontrole pojistného ze dne 16. 4. 2004. Nic totiž nebránilo tomu, aby si od orgánů činných v trestním řízení vyžádal potřebné dokumenty a kontrolu dokončil. Navíc pokud správnímu orgánu prvního stupně poskytla potřebnou součinnost a informovala ho o probíhajícím trestním řízení ohledně fiktivních odvodů pojistného ze strany bývalé účetní, bylo povinností tohoto orgánu učinit potřebná opatření a potřebné dokumenty si od orgánů činných v trestním řízení vyžádat. Není přitom žádného důvodu požadovat vrácení zbylého pojistného po bývalé účetní, když orgán prvního stupně od ní prokazatelně přijal fiktivní odvody pojistného za fiktivní zaměstnance. Jestliže totiž správní orgán prvního stupně takové odvody obdržel, byl povinen tuto majetkovou újmu plátci pojistného nahradit a plnění přijaté bez právního důvodu vrátit.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Za této situace mohl Nejvyšší správní soud k další stížnostní námitce o nezákonnosti rozhodnutí soudu posoudit, zda-li odvedením pojistného mzdovou účetní stěžovatelky za neexistující zaměstnance došlo k bezdůvodnému obohacení orgánu sociálního zabezpečení s občanskoprávní desetiletou promlčecí lhůtou.
Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat, přičemž bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů, jak vyplývá z § 451 občanského zákoníku. Tento právní předpis však upravuje jen občanskoprávní vztahy, v nichž mají účastníci rovné postavení. Nevztahuje se tedy na veřejnoprávní vztahy, ve kterých jsou jejich subjekty k sobě navzájem ve vztahu nadřazenosti a podřazenosti a jejich postavení je tak výsledkem uplatnění administrativněprávní metody regulace. Obecně lze za veřejnoprávní vztah považovat takový právní vztah, který vzniká mezi vykonavatelem veřejné správy (orgánem veřejné správy) na straně jedné a adresátem výkonu veřejné správy na straně druhé, a to v souvislosti s výkonem veřejné správy. Orgán veřejné správy do takového právního vztahu přenáší své mocenské postavení, které je odrazem jeho způsobilosti k veřejné správě, resp. odrazem jeho zákonem vymezené pravomoci a působnosti. Mezi takovéto právní vztahy náleží i vztahy vzniklé mezi orgánem sociálního zabezpečení, který o pojistném rozhoduje, a plátcem pojistného, jenž má povinnost ho na základě zákona odvádět. V daném ohledu se jedná o tzv. právní vztah sociálního zabezpečení založený na pojistném principu (srov. Tröster, P. a kol.
Právo sociálního zabezpečení
. 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, s. 88 a násl.). Proto na tento veřejnoprávní vztah není možné aplikovat ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. K stejnému závěru ostatně dospěla také
judikatura
civilních soudů, která poukázala na nutnost rozlišovat mezi nároky z bezdůvodného obohacení a z jiných titulů, a to dokonce i těch, které jsou upraveny přímo v jiných ustanoveních občanského zákoníku. Konkrétně soudy rozhodující v občanském soudním řízení dovodily, že nárok nositele nemocenského pojištění na vrácení přeplatku, k němuž došlo na dávkách tohoto pojištění, není nárokem občanskoprávním. Stejný závěr byl učiněn i ve vztahu k výplatě dávek důchodového zabezpečení (Lavický, P.
Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení.
Praha: ASPI, 2006, judikáty uvedené na s. 16 a násl.).
Také nárok plátce na vrácení přeplatku na pojistném představuje samostatný titul, který je upraven v § 17 zákona č. 589/1992 Sb., a proto na něj nelze vztahovat jednotlivá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení, včetně úpravy desetileté objektivní promlčecí lhůty na vydání plnění z úmyslného bezdůvodného obohacení, jež je zakotvena v jeho § 107 odst. 2. Při rozhodování o vrácení přeplatku na pojistném je tedy zapotřebí vycházet výhradně z § 17 zákona č. 589/1992 Sb. a veškeré případy plateb převyšující splatné pojistné posuzovat podle něho. Z tohoto důvodu je zapotřebí jakékoliv plnění, které bylo bez právního důvodu odvedeno na pojistném na účet příslušného orgánu sociálního zabezpečení, považovat za přeplatek na pojistném ve smyslu § 17 zákona č. 589/1992 Sb., a to i kdyby se tak stalo v důsledku trestné činnosti třetí osoby na úkor plátce pojistného.
I takto vzniklý přeplatek je pak možné v souladu s § 17 odst. 1 větou první zákona č. 589/1992 Sb. vrátit pouze do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud se jedná o přeplatek vratitelný. V takovém postupu přitom nelze spatřovat legalizaci výnosů z trestné činnosti státním orgánem, neboť pětiletá lhůta pro zánik nároku na vrácení přeplatku na pojistném byla zakotvena s ohledem na potřebu zajištění jistoty v právních vztazích, která po určité době již převažuje nad zájmem plátce pojistného na vrácení majetkového prospěchu získaného plněním bez právního důvodu. Ostatně lhůty pro zánik nároku na vrácení určitého neoprávněného majetkového prospěchu jsou zakotveny i v jiných právních předpisech, včetně již zmíněného občanského zákoníku. Ten navíc ve vztahu k právu na vydání plnění z bezdůvodného obohacení stanoví desetiletou promlčecí lhůtu, jen jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení. V nyní projednávané věci však orgán sociálního zabezpečení tvrzený majetkový prospěch nezískal úmyslně, neboť v okamžiku přijetí pojistného mu nemohlo být známo, že bylo odvedeno za neexistující zaměstnance za účelem ztížení odhalení trestné činnosti mzdové účetní stěžovatelky. Za této situace je tak pětiletá lhůta pro vrácení přeplatku zakotvená v § 17 odst. 1 větě první zákona č. 589/1992 Sb. dokonce pro stěžovatele příznivější než tříletá objektivní promlčecí lhůta pro vydání plnění z neúmyslného bezdůvodného obohacení, která je stanovena v občanském zákoníku, jehož užití se stěžovatel dovolával, jak již bylo zmíněno. Navíc bývalé mzdové účetní Marii S. byla již pravomocným odsuzujícím trestním rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2005 uložena povinnost uhradit stěžovatelce škodu způsobenou uvedenou trestnou činností, takže vydání plnění získaného bez právního důvodu je možné se po zániku práva na vrácení přeplatku na pojistném domáhat tímto způsobem.
Správní orgány obou stupňů i krajský soud tedy nepochybily, když dospěly k závěru, že se v dané věci nejednalo o bezdůvodné obohacení s občanskoprávní desetiletou promlčecí lhůtou, nýbrž o přeplatek na pojistném, u něhož částečně zanikl nárok na vrácení kvůli uplynutí lhůty stanovené v § 17 odst. 1 větě první zákona č. 589/1992 Sb.
Dále nelze přisvědčit tvrzení stěžovatelky, že příslušný orgán sociálního zabezpečení zjistil přeplatek na pojistném již při sepsání protokolu o kontrole pojistného ze dne 16. 4. 2004. V tomto směru lze plně odkázat na závěry napadeného rozsudku, podle nichž existenci přeplatku na pojistném nemohla Městská správa sociálního zabezpečení Brno dovodit z tohoto protokolu ani ze zápisu o přerušení kontroly ze dne 5. 4. 2004. V tomto zápisu sice byl orgán sociálního zabezpečení seznámen s předáním některých dokladů potřebných k provedení kontroly orgánům činným v trestním řízení, nicméně z takto obecně formulovaného sdělení nemohl nikterak seznat, že policejní vyšetřování se týká právě odvodů pojistného za neexistující zaměstnance ke škodě stěžovatelky, a proto neměl žádný důvod si uvedené doklady od policejního orgánu sám obstarat. Navíc § 17 zákona č. 589/1992 Sb. nezakotvuje přerušení lhůty pro vrácení přeplatku na pojistném v důsledku jeho zjištění příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, takže i kdyby se v projednávané věci správní orgán prvního stupně v roce 2004 o přeplatku dozvěděl, nemohl by k žádosti stěžovatelky ze dne 13. 6. 2006 o jeho vrácení za dobu před lednem 2001 rozhodnout.
Konečně pak v rozhodnutí ze dne 21. 11. 2006 správní orgán I. stupně skutečně do výrokové části nezahrnul zbývající část přeplatku na pojistném ve výši 569 571 Kč za období od 1. 4. 1998 do 31. 12. 2000, kterou stěžovatelka v žádosti ze dne 13. 6. 2006 rovněž požadovala vrátit. V takovém postupu však nelze spatřovat žádné pochybení, neboť příslušná okresní správa sociálního zabezpečení nerozhoduje podle § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. o žádosti plátce o vrácení přeplatku pojistného, nýbrž o vrácení přeplatku na pojistném plátci jako takovém, a tak je povinna určit toliko výši vráceného přeplatku a vymezit období, za něž se přeplatek vrací. Orgán sociálního zabezpečení tedy nemusí ve výrokové části uvádět, v jaké výši a za jaké období přeplatek na pojistném plátci nenáleží. Navíc v nyní projednávané věci správní orgán I. stupně poukázal na zánik nároku na vrácení přeplatku po uplynutí lhůty zakotvené v § 17 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., čímž dostatečně objasnil, z jakého důvodu stěžovatelce přeplatek na pojistném za zbývající období nevrátil. Závěr krajského soudu o dodržení všech požadovaných náležitostí výroku i odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně lze tedy považovat za správný. (...)
*)
S účinností od 1. 1. 2007 bylo ustanovení novelizováno zákonem č. 189/2006 Sb., s účinností od 1. 1. 2008 zákonem č. 261/2007 Sb., s účinností od 21. 8. 2008 zákonem č. 305/2008 Sb. a s účinností od 1. 1. 2009 zákony č. 189/2006 Sb., č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.