Vydání 7/2023

Číslo: 7/2023 · Ročník: XXI

4489/2023

Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnost

Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnost
k § 47b a § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
k § 4a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném do 31. 12. 2021*)
k zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině**)
k zákonu č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku***) (v textu jen „starý občanský zákoník“)
k zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku (v textu jen „nový občanský zákoník“)
I. Nárok obecního úřadu obce s rozšířenou působností na státní příspěvek na výkon pěstounské péče (§ 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) je vázán na trvání dohody o výkonu pěstounské péče (§ 47b téhož zákona).
II. Dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) lze uzavřít pouze s osobou pečující (§ 4a citovaného zákona ve znění účinném do 31. 12. 2021).
III. Pro vznik a trvání postavení osoby pečující ve smyslu § 4a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném do 31. 12. 2021, je nutné rozhodnutí příslušného orgánu (soudu) o svěření dítěte do péče a zároveň to, aby dotyčná osoba o dítě skutečně pečovala.
IV. Pozbyl-li rodič rodičovskou odpovědnost jako důsledek omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a soud za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rodiči navrátil svéprávnost, aniž zároveň rozhodl o rodičovské odpovědnosti, obnovuje se právní mocí takového rozhodnutí rodiči i rodičovská odpovědnost.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2023, čj. 6 Ads 257/2022-26)
Prejudikatura:
č. 3353/2016 Sb. NSS.
Věc:
Statutární město Most proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o státní příspěvek na výkon pěstounské péče, o kasační stížnosti žalobce.
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ústí nad Labem rozhodnutím ze dne 10. 6. 2020 snížil státní příspěvek na výkon pěstounské péče přiznaný statutárnímu městu Most (žalobci) za kalendářní roky 2016–2020 o celkem 236 000 Kč a uložil žalobci povinnost tuto částku vrátit.
Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 7. 2020. Poukázal na ukončení dohody o výkonu pěstounské péče s paní A. K., která jako poručnice doposud osobně pečovala o svého vnuka. Dohoda byla ukončena ke dni právní moci rozsudku o navrácení plné svéprávnosti matce nezletilého, jímž se obnovila rodičovská odpovědnost matky a zaniklo poručenství babičky k nezletilému.
Žalobu proti rozhodnutí žalovaného zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 25. 10. 2022, čj. 16 Ad 4/2020-66. Konstatoval, že matce nezletilého byla omezena způsobilost k právním úkonům ještě za účinnosti starého občanského zákoníku a zákona o rodině, pročež v důsledku omezení způsobilosti k právním úkonům ztratila i rodičovskou odpovědnost. V roce 2016 jí byla svéprávnost navrácena zcela. Příslušný soud nerozhodl o tom, že by byla v určitém ohledu nadále omezena ve svéprávnosti, respektive že by byla i nadále omezena její rodičovská odpovědnost. Nabytím plné svéprávnosti se tedy matce obnovila rodičovská odpovědnost. S ohledem na § 935 odst. 1 větu první nového občanského zákoníku pak poručenství babičky nezletilého zaniklo ze zákona, nebylo k tomu třeba rozhodnutí soudu. Od 30. 1. 2016 babička nemohla vykonávat funkci poručníka, neboť matce byla obnovena rodičovská odpovědnost. Nebylo tak možné na ni ani hledět jako na osobu pečující o dítě ve smyslu § 4a písm. b) bodu 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (ve znění účinném do 31. 12. 2021), a dohoda o výkonu pěstounské péče zanikla. Na tom nic nemění skutečnost, že rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 31. 7. 2020, čj. 19 P 52/2011-93, byla babička formálně zproštěna funkce poručníka a zároveň jí byl nezletilý svěřen do pěstounské péče.
Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost, ve které mimo jiné zpochybňoval závěr krajského soudu, že se matce nezletilého obnovila rodičovská odpovědnost nabytím plné svéprávnosti. Zdůraznil, že podle § 865 odst. 2 nového občanského zákoníku rodičovská odpovědnost automaticky nesleduje osud svéprávnosti, i při omezení svéprávnosti lze rodiči zachovat výkon povinností a práva péče o dítě. Soud tedy musí o rodičovské odpovědnosti zvlášť rozhodnout, což podporuje též § 468a odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který předpokládá spojení řízení ve věci svéprávnosti s řízením ve věci rodičovské odpovědnosti. Základní podmínkou pro spojení řízení přitom je, že musí jít o více řízení. Úvaha krajského soudu, že zde nemusí být více řízení, je proto chybná. V této věci Okresní soud v Mostě o rodičovské odpovědnosti matky skutečně rozhodl, a to rozsudkem ze dne 31. 7. 2020, čj. 19 P 52/2011-91. Odborná literatura přitom považuje rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti za rozhodnutí o osobním stavu, jímž jsou správní soudy vázány. I pokud by nešlo o statusové rozhodnutí, musejí z něj vycházet, což znamená, že jsou vázány především v otázce řešené ve výroku takového rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(…) [11] Pěstounskou péčí ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí je péče o dítě poskytovaná osobou pečující (§ 47a odst. 1). Osobou pečující je (mimo jiné)
fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu
(tj. osoba odpovědná za výchovu dítěte),
která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje
[§ 4a písm. a) a písm. b) bod 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí; podle § 939 nového občanského zákoníku poručníku, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě svěřeno trvale do péče, náleží hmotné zabezpečení jako pěstounovi]. S takovou osobou uzavře příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (či s jeho souhlasem jiný orgán či pověřená osoba) dohodu o výkonu pěstounské péče, která upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osoby pečující (§ 47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Tato dohoda trvá po dobu, po kterou je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje [§ 47c odst. 1 písm. d) téhož zákona]. Jakmile toto postavení ztratí (v důsledku čehož skončí pěstounská péče ve smyslu §47a odst. 1), zaniká i dohoda o výkonu pěstounské péče, a to přímo ze zákona (Křístek, A. § 47c. In: Macela, M.; Hovorka, D.; Křístek, A.; Trubačová, A.; Zárasová, Z.
Zákon o sociálně právní ochraně dětí. Komentář
. Praha: Wolters Kluwer, 2015).
[12] Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče, má nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tento státní příspěvek je určen
na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí
(§ 47d odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Obecní úřad je povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce všechny skutečnosti rozhodné pro nárok na tento příspěvek, zejména ukončení dohody o
výkonu pěstounské péče (tamtéž, odst. 5). Na základě tohoto oznámení krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o změně výše státního příspěvku nebo o zastavení jeho výplaty. Zjistí-li se, že obecní úřad pobíral státní příspěvek na výkon pěstounské péče i po ukončení dohody o výkonu pěstounské péče nebo zrušení správního rozhodnutí, je povinen vrátit část příspěvku za kalendářní měsíce následující po ukončení dohody o výkonu pěstounské péče (jestliže tato dohoda v kalendářním roce trvala po dobu kratší než 6 kalendářních měsíců; § 47d odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).
[13] Z citovaných ustanovení vyplývá, že nárok stěžovatele na příspěvek na výkon pěstounské péče je tedy vázán na uzavření a trvání dohody o výkonu pěstounské péče. Otázka, před kterou nyní Nejvyšší správní soud stojí, je, jak dlouho paní A. K. měla v pěstounské péči ve smyslu § 47a odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí svého vnuka, tj. jak dlouho byla jeho poručnicí, která o něj zároveň osobně pečovala.
[14] Již na tomto místě Nejvyšší správní soud upozorňuje, že pro postavení osoby pečující ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí je vždy určující rozhodnutí příslušného orgánu (tj. soudu péče o nezletilé) o svěření dítěte do péče [§ 4a písm. a) tohoto zákona]; pouhý faktický stav spočívající v tom, že osoba o dítě skutečně pečuje (aniž by byla osobou pečující ve smyslu § 4a), v tomto směru nestačí (viz též výše citovaný komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, § 4a). Pro úplnost lze uvést, že nestačí ani pouhé rozhodnutí soudu, pokud osoba, jíž bylo tímto rozhodnutím dítě do péče svěřeno, o ně skutečně nepečuje (viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2021, čj. 20 Ad 2/2021-23, přiměřeně též rozsudek NSS ze dne 20. 10. 2015, čj. 8 Ads 17/2015-49, č. 3353/2016 Sb. NSS). Jinými slovy, podmínky pro uzavření a trvání dohody o výkonu pěstounské péče, spočívající v existenci rozhodnutí o svěření dítěte do péče a skutečně poskytované péči ze strany osoby pečující, musejí být splněny kumulativně (obě).
[15] V projednávaném případě byla matka nezletilého omezena ve svéprávnosti (tehdy způsobilosti k právním úkonům) ještě za účinnosti starého občanského zákoníku a zákona o rodině. Podle § 34 odst. 2 zákona o rodině tak pozbyla rodičovskou zodpovědnost (jak správně uváděl již krajský soud).
[16] Naproti tomu nový občanský zákoník vyžaduje, aby soud, který rozhoduje o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodl zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti (§ 865 odst. 2). Rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti je tedy od 1. 1. 2014 nutnou součástí rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Je-li svéprávnost rodiče v oblasti rodičovské odpovědnosti omezena, je po dobu omezení svéprávnosti pozastaven výkon rodičovské odpovědnosti, ledaže soud rozhodne, že se rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem (§ 868 odst. 2 nového občanského zákoníku). Rodič omezený v rozsahu rodičovské odpovědnosti tedy má pozastaven její výkon v plném rozsahu (rozsudek NS ze dne 19. 9. 2018, sp. zn. 30 Cdo 412/2018) a dítěti musí být jmenován poručník [Westphalová, L. § 868. In: Králíčková, Z.; Hrušáková, M.; Westphalová, L. a kol.
Občanský zákoník. II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář
. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020].
[17] V režimu nového občanského zákoníku tudíž výrok o omezení svéprávnosti nemá sám o sobě vliv na rozsah a výkon rodičovské odpovědnosti.
[18] Podle § 3028 odst. 2 nového občanského zákoníku se ustanoveními tohoto zákona řídí i
právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů
.
[19] Omezení svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) a jeho důsledky, k nimž došlo ještě před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, je tak třeba posuzovat podle tehdy účinných předpisů (starého občanského zákoníku a zákona o rodině). Od účinnosti nového občanského zákoníku se takto založené právní poměry řídí jeho ustanoveními. To znamená, že matka nezletilého měla i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku omezenou svéprávnost i omezenou rodičovskou odpovědnost (neboť podle zákona o rodině pozbyla rodičovskou odpovědnost automaticky jako důsledek omezení ve způsobilosti k právním úkonům).
[20] Nejvyšší správní soud se dále zabýval důsledky rozhodnutí Okresního soudu v Mostě o navrácení svéprávnosti matce nezletilého (rozsudek ze dne 14. 12. 2015, čj. 19 P 155/98-116). Přisvědčil přitom krajskému soudu a žalovanému, že v okamžiku jeho právní moci se matce obnovila i rodičovská odpovědnost, ačkoli to soud ve výroku svého rozhodnutí výslovně neuvedl. Vyšel přitom ze základního pravidla pro omezování svéprávnosti v novém občanském zákoníku, podle něhož soud v rozhodnutí o omezení svéprávnosti
vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil
(§ 57 odst. 1). Z toho vyplývá, že člověk je vždy omezen ve svéprávnosti jen v takovém rozsahu, v jakém je to výslovně uvedeno v rozhodnutí soudu, přičemž soud vždy musí důsledně dbát, aby svéprávnost omezil jen v nezbytném rozsahu (viz například rozsudek NS ze dne 27. 9. 2022, sp. zn. 24 Cdo 128/2022, a tam citovanou judikaturu). Obdobně je třeba nahlížet i na rodičovskou odpovědnost (která je v jistém smyslu jednou ze složek svéprávnosti, jak naznačuje výše zmíněný § 868 odst. 2 nového občanského zákoníku, který hovoří o
omezení svéprávnosti v oblasti rodičovské odpovědnosti
) – pokud ji soud výslovně neomezí, respektive v případech podobným tomu nyní posuzovanému výslovně neuvede, že se dotčené osobě navrací svéprávnost, ale zároveň zůstává omezena její rodičovská odpovědnost, je třeba vycházet z toho, že tato osoba rodičovskou odpovědnost nadále má; právě to dle názoru Nejvyššího správního soudu vyplývá z požadavku výše citovaného § 865 odst. 2 nového občanského zákoníku, dle něhož je třeba s omezením svéprávnosti rozhodnout i o rodičovské odpovědnosti.
[21] Popsané pravidlo se uplatní především v případech, kdy rodič pozbyl rodičovskou odpovědnost automaticky (
ex lege
) v důsledku omezení způsobilosti k právním úkonům ještě podle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013. Naopak v případech omezení svéprávnosti a rodičovské odpovědnosti v režimu nového občanského zákoníku, podle něhož již musí rozhodnutí soudu obsahovat samostatný výrok o rodičovské odpovědnosti (má-li být omezena), bude nutné zvlášť posoudit vztah jednotlivých výroků a zejména dopady pozdějšího rozhodnutí o navrácení svéprávnosti na výrok o omezení rodičovské odpovědnosti. Tato úvaha, pro niž by mohly být
relevantní
i poukazy stěžovatele na procesní úpravu v zákoně o zvláštních řízeních soudních (zejména § 468a, který je však součástí právního řádu až od 30. 9. 2017, tedy od doby výrazně pozdější, než kdy Okresní soud v Mostě v této věci rozhodoval o navrácení svéprávnosti matce), však již dalece přesahuje rámec tohoto případu.
[22] Pokud tedy Okresní soud v Mostě rozhodl (bez dalšího) o navrácení svéprávnosti matce nezletilého, obnovil jí tím i rodičovskou odpovědnost. S ohledem na § 935 odst. 1 větu první nového občanského zákoníku zároveň zaniklo poručenství babičky k nezletilému, a tím i dohoda o výkonu pěstounské péče, neboť babička přestala být osobou pečující ve smyslu § 4a písm. b) bodu 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
[23] Za zavádějící je třeba označit argument stěžovatele, že Okresní soud v Mostě o rodičovské odpovědnosti matky rozhodl až po vydání rozhodnutí žalovaného. Rozsudek ze dne 31. 7. 2020, čj. 19 P 52/2011-91, se totiž nijak netýká rodičovské odpovědnosti, nýbrž jím byla babička nezletilého P. pouze zproštěna funkce poručníka a zároveň byl nezletilý svěřen do její pěstounské péče. Z odůvodnění tohoto rozsudku přitom vyplývá, že i Okresní soud v Mostě považoval matku za nositelku i vykonavatelku rodičovské odpovědnosti již v době svého rozhodování (Nejvyšší správní soud jen pro úplnost podotýká, že v takovém případě bylo rozhodnutí o zproštění funkce poručníka nadbytečné, neboť poručenství zaniklo
ex lege
).
IV. Závěr a náklady řízení
[24] Nejvyšší správní soud uzavírá, že dne 30. 1. 2016, kdy byla matce nezletilého pravomocně navrácena plná svéprávnost, ztratila babička nezletilého postavení osoby pečující (zaniklo její poručenství vůči nezletilému), a tím pádem zanikla dohoda o výkonu pěstounské péče se stěžovatelem. Žalovaný tedy správně rozhodl o zkrácení příspěvku na výkon pěstounské péče.
[25] Jen pro úplnost Nejvyšší správní soud podotýká, že se v tomto řízení nezabýval otázkou, zda by nebylo možné babičku i po obnovení rodičovské odpovědnosti matky považovat za osobu pečující podle jiného ustanovení § 4a písm. b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Je totiž vázán důvody kasační stížnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), v níž se stěžovatel soustředil pouze na otázku existence poručenského vztahu babičky k nezletilému.
*) S účinností od 1. 1. 2022 byl § 4a zrušen a jeho obsah přesunut do nového § 2a [písm. a) až c)].
**) S účinností od 1. 1. 2014 předpis zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
***) S účinností od 1. 1. 2014 předpis zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.