Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III

452/2005

Služební poměr vojáka z povolání (odchodné)

Ej 543/2004
Interpretace a aplikace práva ve změněných společenských a právních podmínkách. Služební poměr vojáka z povolání: odchodné
k čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky
k § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (v textu též "zákon o mimosoudních rehabilitacích")
k § 5 odst. 2 bodu 3 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích
I. K výkladu a používání právních předpisů je nezbytné přistupovat nikoliv z hlediska doby jejich vzniku (doby minulé), ale z hlediska doby, kdy k interpretaci a aplikaci dochází. Soudobá Česká republika je demokratický právní stát, z kteréžto příčiny jsou
imanentní
součástí právních předpisů aplikovaných v dnešní době vždy i principy uznávané demokratickými právními státy.
II. Zanikl-li služební poměr vojáka z povolání v roce 1949 neplatně z důvodu politické perzekuce, hledí se na něj na základě nevyvratitelné právní domněnky stanovené v § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, tak, jako by byl propuštěn z reorganizačních důvodů. Vzhledem k tomu, že reorganizačním důvodům svým významem odpovídá pojem důvodů služebních, náleží takové vojenské osobě odchodné ve výši jednoročního služného podle § 5 odst. 2 bodu 3 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2004, čj. 6 A 136/2000-43)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 523/1999 a č. 766/2001.
Věc:
Oldřich E. v Ch. proti Ministerstvu vnitra o odchodné.
Žalobce podal dne 20. 2. 1994 žádost o přiznání a vyplacení odchodného a výslužného. Žádosti o odchodné Vojenský úřad sociálního zabezpečení nevyhověl rozhodnutím ze dne 14. 11. 1994, žádosti o výsluhový příspěvek potom rozhodnutím ze dne 9. 2. 1995. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odchodné potvrdilo Ministerstvo obrany v odvolacím řízení rozhodnutím ze dne 14. 12. 1994, rozhodnutí o výsluhovém příspěvku pak dne 28. 2. 1995.
Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 8. 1997 zamítl žalobu žalobce, pokud se jí domáhal zrušení rozhodnutí o výsluhovém příspěvku, a pokud se domáhal zrušení rozhodnutí o odchodném, řízení zastavil. Vyslovil přitom právní názor, že z ustanovení § 30 zákona o mimosoudních rehabilitacích ani z ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (ve znění zákonů č. 226/1992 Sb. a č. 34/1995 Sb.) nelze dovodit, že osobám, které byly nezákonně propuštěny ze služebního poměru vojáka z povolání počátkem padesátých let, vznikl po účinnosti zákona č. 226/1992 Sb., tj. po 13. 5. 1992, nárok na výsluhový příspěvek a na odchodné podle § 33 a 33a zákona o některých služebních poměrech vojáků Na druhou stranu však připustil, že není zřejmě sporu o tom, že i v době, kdy vojáci byli ze služebního poměru nezákonně propuštěni, tu existovala zcela jiná právní úprava takového poměru, která v té či oné míře řešila zabezpečení osob propuštěných z důvodů organizačních. Právní úprava I. ČSR (zákon č. 76/1922 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích) platila až do účinnosti zákona č. 33/1957 Sb., o sociálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, a novelizace provedená zákonem č. 89/1952 Sb. (o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil) nabyla účinnosti až 1. 1. 1953, tedy poté, kdy byl služební poměr se žalobcem již ukončen.
Na základě citovaného rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalobce dne 10. 8. 1998 žádost, v níž se podle § 4 a § 5 odst. 3 (správně § 5 odst. 2 bodu 3) zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. domáhal vyplacení odbytného ve výši jednoročního služného, tj. ve výši 22 089 Kč.
Vojenský úřad sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 29. 12. 1998 žádost zamítl. Ministerstvo obrany rozhodnutím ze dne 26. 2. 1999 odvolání žalobce ze dne 6. 1. 1999 zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo.
Na základě žalobcem podané správní žaloby zrušil Vrchní soud v Praze rozhodnutí Ministerstva obrany ze dne 26. 2. 1999 a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vrchní soud vyslovil právní názor, že z významu, účelu a užití pojmu "reorganizační důvody" v § 30 zákona o mimosoudních rehabilitacích lze dovodit, že mu odpovídá zákonem č. 76/1922 Sb. z. a n. použitý termín důvodů služebních. Naplnění tohoto pojmu však neponechal zákonodárce na úvaze, ale v § 5 odst. 2 bodu 3 stanovil, že k určení případů, kdy se tak může stát a jak přitom postupovat, bude vydán zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem byl i podle názoru Vrchního soudu v Praze zákon č. 154/1923 Sb. z. a n., konkrétně ustanovení § 34 odst. 1 a 2. K posouzení, zda v případě žalobce skutečně šlo o propuštění ze služebních důvodů či nikoliv, však ve správním řízení nebylo zjištěno dostatek rozhodných skutečností, zejména vůbec nebyly zjišťovány okolnosti, za nichž byl žalobce propuštěn z armády. Z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci tedy Vrchní soud v Praze postupoval naznačeným způsobem.
Žalovaný poté dne 7. 11. 2000 (tedy po více než rok a půl trvající nečinnosti ve věci) znovu rozhodl o odvolání žalobce rozhodnutím, které je na základě správní žaloby předmětem přezkumu u Nejvyššího správního soudu, a to tak, že odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 29. 12. 1998.
Žalobce v žalobě především namítal, že má nárok na požadované odbytné, protože splňuje požadavky zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. Žalovaný ve vyjádření k žalobě popíral žalobcův nárok především tvrzením, že podle § 4 a § 5 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. splňovali nárok na tuto dávku pouze vojenští gážisté, kteří byli ze služebního poměru vojáka z povolání propuštěni ze zdravotních důvodů, nebo vojenské osoby, které byly dány do výslužby, pokud dovršily 55. rok věku, anebo osoby, které měly 40 služebních započitatelných let a z toho aspoň 30 let skutečných, případně osoby, které nebylo možné ponechat v činné službě ze služebních důvodů. Kdy se tak mohlo stát a jakým způsobem bylo v těchto případech třeba postupovat, upravoval podle § 5 druhého odstavce tohoto zákona zvláštní zákon, jímž byl zákon č. 154/1923 Sb. z. a n.
Žalobce v replice poukázal na to, že pokud se žalovaný odvolává na vojenský trestní řád (zákon č. 154/1923 Sb. z. a n.), nebere v úvahu, že důvody žalobcova propuštění byly politické, zejména jeho postoj k únorovému puči; citovaný zákon však takový důvod nepředpokládá, proto se na něj nelze ani odvolávat.
Při ústním jednání žalobce podotkl, že zákon č. 154/1923 Sb. z. a n., na nějž se odvolává žalovaný, neobsahuje řešení jeho situace, neboť jde o předpis z časů, kdy armáda byla apolitická, a propuštění z politických důvodů tedy nemohlo přicházet v úvahu. Připomněl, že obdobná skupina vojáků, jež byla propuštěna z armády po roce 1968, obdržela všechny náležitosti, tedy odchodné i výslužné, zatímco vojáci propuštění po roce 1948 nikoliv, neboť se na ně vztahuje zákon č. 76/1922 Sb. z. a n. a ostatní zákony byly přijaty až po jejich propuštění.
Skutkový příběh souzené věci sahá hluboko do let minulých, jak se podává z těchto pro souzený případ relevantních skutkových okolností vyplývajících ze správního spisu:
Žalobce byl dne 1. 10. 1946 při dobrovolném odvodu odveden na 24 měsíců činné služby a zároveň byl jako nováček vtělen k Letecké vojenské akademii jako vojenský letecký akademik. Téhož dne byl prezentován k vykonávání zákonité prezenční služby vojenské a zavázal se setrvat v činné službě ode dne jmenování důstojníkem na dobu devíti let. Dne 1. 6. 1948 byl žalobce jmenován podle služebního předpisu L-I-2 pilotem II. třídy. Žalobce byl z Letecké vojenské akademie vyloučen dne 21. 1. 1949 podle článku 64 písm. c) služebního předpisu Š-II-1 ("Propuštěn může být, kdo se nehodí k dalšímu školení svou povahou nebo vlastnostmi...") a zároveň mu byl odňat charakter leteckého vojenského akademika a podle článku 30 písm. c) služebního předpisu L-I-1 byl zbaven charakteru výkonného letce, pilota II. třídy. Téhož dne byla žalobci započtena doba strávená ve vojenské akademii do zákonité prezenční služby podle článku 62 služebního předpisu Š-II-1; z tohoto důvodu nebyl povinen další činnou službou. Z písemnosti z tohoto dne, označené jako "Věc: leteckí vojenskí akademici - prepustenie", se podává, že důvodem propuštění tam uvedených leteckých vojenských akademiků (mezi nimi i žalobce) je jejich záporný postoj k lidově-demokratickému zřízení, přímá a otevřená opozice vůči státu a KSČ, vědomé převzetí všech negativních politických zásad od bývalých reakčních a protilidových příslušníků velitelského a profesorského sboru Letecké vojenské akademie, nesouhlas se spojeneckými smlouvami s lidově-demokratickými státy (zejména se SSSR), zesměšňování a kritizování představitelů vlády a národní fronty, jakož i to, že ani po únorových událostech se nezměnili a i nadále jsou nositeli a propagátory západní ideologie a není žádného předpokladu na jejich převýchovu. Dne 24. 1. 1949 byl žalobce propuštěn do poměru mimo činnou službu po splnění zákonité prezenční služby a byl přeložen do I. zálohy jako vojín v záloze a současně k náhradní letce LNP 1. Při přezkumu zdravotního stavu dne 13. 6. 1957 byl zdravotně klasifikován jako "neschopen vojenské služby"; při přezkoušení zdravotního stavu dne 24. 7. 1958 byl učiněn stejný závěr a žalobce byl z tohoto důvodu vymazán z evidence Okresní vojenské správy Rakovník.
Dne 29. 5. 1992 vydalo Federální ministerstvo obrany, Personální správa, žalobci osvědčení podle § 22 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v němž se výslovně osvědčuje nejen skutečnost, že žalobce dne 1. 10. 1946 zahájil studium na vojenské škole, ale že tímto dnem byl zároveň přijat do služebního poměru vojáka z povolání, z něhož byl propuštěn dnem 24. 1. 1949. Dále se zde osvědčuje, že ze studia vojenské školy byl vyloučen dnem 21. 1. 1949. Tato doba se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako výkon funkce I. kategorie.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení podle § 132 s. ř. s., pro nezákonnost zrušil rozhodnutí správních orgánů obou stupňů.
Z odůvodnění:
Je nezbytné předeslat, že aplikace práva vykazuje v tomto složitém případě jisté zvláštnosti, jimiž se odlišuje od případů jednoduchých: žalovaný a správní orgán I. stupně měli aplikovat a interpretovat právní předpis z roku 1922 na případ z roku 1949, přičemž tak činili nikoliv v posléze uvedeném roce, ale s odstupem několika desítek let, tj. v letech 1998, 1999 a 2000. Zákony a jiné právní předpisy stanoví pravidla pro přítomnou dobu, a proto i k jejich výkladu a používání je nezbytné přistupovat nikoliv z hlediska doby jejich vzniku (doby minulé), ale z hlediska doby, kdy k interpretaci a aplikaci dochází. Právní normy se mohou v průběhu vývoje měnit, třebaže jejich jazykové vyjádření v zákoně zůstane stejné. Příčinou tohoto jevu jsou nejenom proměny normativního okolí, ale též postupné či kvalitativně odlišné změny ve společnosti a v hodnotách jí zastávaných. Společnost vypadala zcela jinak ve dvacátých letech minulého století než v době žalobcova propuštění z armády (žalobce správně poukazuje na to, že sice byl propuštěn z politických důvodů, avšak zákon č. 76/1922 Sb. z. a n. pochází z časů, kdy armáda byla ještě apolitická, a proto takové případy nereguloval) a zcela jinak vypadá a jiné hodnoty vyznává dnes. Soudobá Česká republika je demokratický právní stát, z kteréžto příčiny jsou
imanentní
součástí právních předpisů aplikovaných v dnešní době vždy i principy uznávané demokratickými právními státy.
Česká společnost vyjádřila již na počátku devadesátých let hodnotovou diskontinuitu s komunistickým režimem, jímž byl žalobce perzekvován, a snažila se odčinit - pokud je to vůbec možné - spáchané morální a majetkové křivdy, za kterýmžto účelem mj. přijala tzv. rehabilitační zákony. Rehabilitacemi leteckých vojenských akademiků se zabýval i Ústavní soud, který v právní větě k nálezu ze dne 25. 11. 1998, sp. zn. II. ÚS 27/98, konstatoval, že "
u vojáků je třeba zvlášť pečlivě dbát na zachování rovnosti účastníků služebních vztahů, kdy na jedné straně mohlo docházet k finančnímu uspokojování osob, které byly zatíženy totalitní minulostí a ze služby musely odejít, a na druhé straně by se nenašla vůle k zákonnému odškodnění osob, perzekvovaných mnohdy právě výše uvedenými osobami. Podobný postup by znehodnocoval účel restitučních zákonů
". Citovaný právní názor si plně osvojil i Nejvyšší správní soud a rovnost, teleologický výklad, jakož i právu
imanentní
hledisko spravedlnosti učinil východiskem svého přístupu k souzené věci. Z popsaného skutkového stavu, zejména z písemnosti nadepsané jako "Věc: leteckí vojenskí akademici - prepustenie", jakož i z osvědčení Federálního ministerstva obrany vydaného podle zákona o mimosoudních rehabilitacích, je totiž patrné, že vyloučení žalobce z letecké vojenské akademie a jeho propuštění do poměru mimo činnou službu mělo zřetelný charakter politické perzekuce, která poznamenala celý následující žalobcův život.
Zákon č. 76/1922 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích, stanovoval čtyři různé případy, v nichž náleželo odbytné. V prvém případě měl nárok na odbytné gážista (čekatel), jenž se stal z důvodů zdravotních trvale neschopným vojenského povolání, měl méně než deset služebních let započitatelných a neměl nárok na trvalé výslužné podle § 3 citovaného zákona; splnění těchto podmínek se zjišťovalo v tzv. superarbitračním řízení. Souzený případ nelze pod antecedent citovaného ustanovení subsumovat, neboť žalobce nebyl propuštěn do poměru mimo činnou službu (nestal se neschopným vojenského povolání) ze zdravotních důvodů, ale z důvodu politické perzekuce. Stejně tak žalobci, který se narodil 15. 11. 1927 a jemuž bylo v době propuštění teprve dvacet dva let, nenáleží odbytné ani podle ustanovení § 5 odst. 2 bodu 1 či bodu 2 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n., neboť podle bodu 1 bylo podmínkou dovršení 55. roku věku a podle bodu 2 dosažení alespoň 40 služebních let započitatelných, a z toho alespoň 30 let skutečných. Ani druhá a třetí zákonem stanovená alternativa tedy žalobci nárok na odbytné nezakládala.
Na žalobcův případ ovšem dopadá § 5 odst. 2 bod 3 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích, a tedy na základě tohoto právního titulu mu náleží odbytné. Citované ustanovení normovalo, že "
vojenské osoby - vyjímajíc justiční důstojníky jako soudce mohou býti dány do výslužby (mohou obdržeti odbytné podle § 4) bez superarbitračního řízení a bez vlastní žádosti, není-li ze služebních důvodů možno ponechati je v činné službě. Kdy se tak státi může a jakým způsobem při tom dlužno postupovati, o tom bude vydán zvláštní zákon
". Z § 4 téhož zákona se podává, že "
odbytné činí až do pěti služebních let započitatelných jednoroční služné, při více než pěti služebních letech započitatelných dvouleté služné, kterého gážista (čekatel) naposledy požíval
".
Citované ustanovení tedy zakládá nárok na odbytné té vojenské osobě, již nebylo možno ponechat v činné službě ze "služebních důvodů". Právě otázka, zda žalobce byl propuštěn ze služebních důvodů či nikoliv, představovala jeden ze sporných momentů. Nejvyšší správní soud stojí na tomto stanovisku: žalobcův služební poměr vojáka z povolání byl ukončen neplatně, a proto se na něj na základě nevyvratitelné právní domněnky stanovené v § 30 zákona o mimosoudních rehabilitacích hledí tak, jako by byl propuštěn z reorganizačních důvodů. Zdejší soud se přitom zcela ztotožňuje s názorem žalobce, explicitně formulovaným již v odvolání ze dne 6. 1. 1999, jakož i s názorem Vrchního soudu v Praze, vyjádřeným v rozsudku ze dne 26. 2. 1999, že pojem služebních důvodů, jejž používá § 5 odst. 2 bod 3 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n., je z hlediska svého významu, účelu a způsobu užití totožný s pojmem reorganizačních důvodů ve smyslu § 30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Doslovný a mechanický jazykový výklad, podle něhož jsou reorganizační a služební důvody něčím odlišným, je matoucí a v souzené věci vede k nesprávnému závěru; právní pojmy je totiž zapotřebí vykládat podle jejich skutečného obsahu, a nikoliv podle jejich formálního (jazykového) označení. Z tohoto pohledu je nepochybné, že propuštění z reorganizačních důvodů podle zákona o mimosoudních rehabilitacích je totožné s propuštěním z důvodů služebních ve smyslu zákona č. 76/1922 Sb. z. a n.
Z obdobných příčin je nesprávný závěr žalovaného, že podle § 30 zákona o mimosoudních rehabilitacích lze posuzovat pouze nároky na sociální dávky vyplývající ze zákonů o služebních poměrech vojáků z povolání, přičemž vzhledem k tomu, že tyto služební poměry byly poprvé upraveny teprve zákonem č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, a zabezpečení propuštěných vojáků sociálními dávkami do něj bylo vloženo teprve zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 165/1964 Sb. a zákonem č. 59/1969 Sb., lze za zákon o služebním poměru vojáka z povolání rozumět až zákon č. 76/1959 Sb., ve znění platném (správně účinném) od 1. 10. 1964 Sb., resp. od 1. 7. 1969. Služební poměr vojáka z povolání je právním institutem, který označuje určitý okruh společenských vztahů, přičemž tyto společenské vztahy mají svá specifika: jsou to vztahy nadřízenosti a podřízenosti, v nichž se uplatňuje nedílná velitelská pravomoc a odpovědnost a vojenská kázeňská pravomoc. Není důležité, jak je který právní institut zákonem pojmenován, důležitý je pouze jeho obsah. Z tohoto pohledu je nepochybné, že i právní vztah vojáků z povolání ke státu před přijetím zákona č. 76/1959 Sb. lze charakterizovat jako služební poměr. Ostatně pojem služebního poměru nebyl neznámý ani prvorepublikové doktríně, o čemž svědčí např. heslo "Vojenství" ve Slovníku veřejného práva československého (namátkou na straně 274 se pod bodem 5 hovoří o právní úpravě "jednotlivých stránek služebního poměru důstojníků a rotmistrů z povolání").
Nelze dále přisvědčit právnímu názoru žalovaného, že § 5 odst. 2 bod 3 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n. odkazuje ohledně případů, kdy mohla být vojenská osoba dána do výslužby ze služebních důvodů, na § 34 zákona č. 154/1923 Sb. z. a n., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním. Pojem služebních důvodů je totožný s pojmem důvodů reorganizačních ve smyslu § 30 zákona o mimosoudních rehabilitacích, jak již bylo uvedeno shora. Zákon o mimosoudních rehabilitacích přitom propuštění z reorganizačních důvodů stanovuje nevyvratitelnou právní domněnkou (arg. "
posuzují se...jako kdyby byly propuštěny z reorganizačních důvodů
"). Z této příčiny zde není místa pro přezkoumávání otázky, zda žalobce byl skutečně propuštěn z reorganizačních (služebních) důvodů či nikoliv: na žalobce se v důsledku nevyvratitelné právní domněnky hledí, jako by z reorganizačních (služebních) důvodů propuštěn byl. Tuto zákonnou konstrukci je třeba chápat i v kontextu § 21 odst. 1 zákona o mimosoudních rehabilitacích: skončení žalobcova služebního poměru bylo neplatné, neboť k němu došlo z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody. Ať již bylo žalobcovo propuštění formálně opřeno o kterýkoliv důvod, skutečným důvodem byla politická perzekuce (viz důvody uvedené v písemnosti ze dne 21. 1. 1949, nazvané "Věc: leteckí vojenskí akademici - prepustenie"). Aby zákonodárce dosáhl nápravy této křivdy, stanovil, že u takto perzekvovaných osob není rozhodující formální důvod jejich propuštění, ale že se pro účely posuzování nároků na sociální zabezpečení na ně bude hledět, jako by byly propuštěny z reorganizačních důvodů; nárok na tyto dávky je totiž z morálního hlediska plně odůvodněn jejich utrpením v době od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990.
Z těchto důvodů vznikl žalobci nárok na odbytné, a to ve výši jednoročního služného, kterého naposledy požíval, ve smyslu druhé věty § 4 zákona č. 76/1922 Sb. z. a n., neboť doba jeho započitatelné vojenské služby činila dva roky, tři měsíce a dvacet čtyři dny, tedy méně než pět let.
(axa)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.