Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

778/2006

Služební poměr vojáka z povolání a výsluhový příspěvek

Ej 222/2004
Služební poměr vojáka z povolání: výsluhový příspěvek
k § 26 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění vyhlášeném předsednictvem Federálního shromáždění pod č. 122/1978 Sb.
k čl. IV odst. 2 zákona č. 74/1990 Sb., kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti (dále jen „zákon č. 74/1990 Sb.“)
k § 75 odst. 2 soudního řádu správního
Soud nemůže v rámci řízení o přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán nevyhověl žádosti o přiznání výsluhového příspěvku, přezkoumat důvod skončení služebního poměru vojáka z povolání, neboť je vázán (§ 75 odst. 2 s. ř. s.) vydaným rozkazem, a to pokud jde o propuštění žalobce ze služebního poměru vojáka z povolání ke dni 31. 7. 1990, i pokud jde o důvod jeho propuštění podle čl. IV odst. 2 zákona č. 74/1990 Sb., tedy proto, že odmítl složit vojenskou přísahu.
Proti rozkazu ministra národní obrany ze dne 29. 6. 1990 o propuštění žalobce ze služebního poměru vojáka z povolání ke dni 31. 7. 1990 nebyl opravný prostředek přípustný, neboť jej zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění tehdy účinném, ani jiný právní předpis nepřipouštěl. Správní soudnictví se stalo součástí právního řádu až změnou občanského soudního řádu zákonem č. 519/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, čj. 7 A 68/2001-62)
Věc:
MUDr. Josef Č. proti Ministerstvu obrany o výsluhový příspěvek.
Vojenský úřad sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 6. 2. 2001 nevyhověl žádosti žalobce o přiznání výsluhového příspěvku podle § 132 odst. 1 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, protože mezi důvody propuštění ze služebního poměru, které zakládaly nárok na výsluhový příspěvek, není propuštění z důvodu nepodepsání přísahy podle zák. č. 74/1990 Sb. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včas odvolání, o němž rozhodl žalovaný dne 20. 3. 2001 tak, že odvolání nevyhověl a napadené rozhodnutí v plném rozsahu potvrdil proto, že podle výpisu z rozkazu Ministra obrany ČSFR č. 0309 ze dne 29. 6. 1990 byl žalobce propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání dnem 31. 7. 1990 podle ustanovení článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb., neboť odmítl složit vojenskou přísahu. Ke dni jeho propuštění ze služebního poměru náležel příspěvek za službu podle § 33 odst. 1 zák. č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (dále jen „zákon č. 76/1959 Sb.“), těm vojákům z povolání, kteří byli propuštěni ze služebního poměru podle § 26 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až e) tohoto zákona. To však nebyl případ žalobce.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce podle procesních předpisů tehdy účinných obsáhlý opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze (věc jako neskončenou posléze po datu 31. 12. 2002 převzal Nejvyšší správní soud a projednal ji podle nových procesních předpisů jako žalobu). Žalobce namítal, že podal opakovaně žádost o příspěvek za službu, a to nejen k datu 31. 7. 1990; příspěvek za službu mu nebyl přiznán a nebylo ani vydáno rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru. Tím mu byla odňata možnost podat jakýkoliv opravný prostředek. S ohledem na protiústavní a protizákonnou interpretaci poslední věty článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. služebními funkcionáři se obracel opakovaně a bezúspěšně na různé ministry obrany s žádostí o odstranění tvrdosti zákona, a to ve smyslu § 33 odst. 11 zák. č. 76/1959 Sb. Z tohoto pohledu je tvrzení žalovaného i správního orgánu I. stupně v tom, že nesplnil podmínku „podání žádosti“ o příspěvek za službu, vyvratitelné. Poukázal na to, že v zákonné dvouměsíční lhůtě, tedy do 14. 5. 1990, kdy měla být přísaha předložena ke složení, měnila přísaha třikrát svůj text. V plném rozsahu odmítl složit přísahu dle textu platného v době od 14. 3. 1990 do 29. 3. 1990.*)
Dále žalobce namítl, že čl. IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. stanoví povinnost velitelů předložit přísahu vojákovi ke složení ve dvouměsíční lhůtě a ponechat vojákovi jednoměsíční lhůtu k uvážení. Přísaha nebyla předložena ke složení dne 7. 5. 1990, tedy v zákonné dvouměsíční lhůtě, a žalobce dne 7. 5. 1990 přísahu složil, aniž si ponechal lhůtu k uvážení. Dne 25. 5. 1990 mu velitel předal úřední formulář o složení vojenské přísahy dle tohoto zákona, které žalobce učinil dne 7. 5. 1990. Velitel žalobce přesvědčil, aby sepsal „čestné prohlášení“, že odmítá složit vojenskou přísahu podle tohoto zákona. Ještě v jednoměsíční ochranné lhůtě k uvážení byl zpracován návrh na propuštění ze služebního poměru, tj. dnem 1. 6. 1990, i když ochranná lhůta končila dnem 7. 6. 1990. Již v tomto návrhu bylo uváděno, že „přiznání osobního důchodu nesplňuje“. Dne 20. 6. 1990 byl se žalobcem proveden kádrový pohovor ve smyslu směrnice NPS FMNO čj. 63143-D-38, jehož nedílnou součástí je jeho žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31. 7. 1990 z důvodu nástupu do nového zaměstnání, tedy z důvodů hodných zvláštního zřetele ve smyslu § 26 odst. 2 písm. d) zák. č. 76/1959 Sb., ve znění v té době účinném. Uvedená žádost obsahuje i žalobcovo prohlášení, že netrvá na dodržení tříměsíční ochranné lhůty ve smyslu § 26 odst. 6 citovaného zákona. K zániku služebního poměru vojáka z povolání u žalobce došlo prokazatelně propuštěním ze služebního poměru rozkazem Ministra národní obrany ČSFR ve věcech personálních č. 0309 ze dne 29. 6. 1990. K zániku služebního poměru by však nedošlo, pokud by žalobce byl náležitě poučen o opravném prostředku proti tomuto rozkazu. K zániku služebního poměru dle čl. IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. (poslední věta) ani nemohlo dojít, neboť žalobce dne 7. 5. 1990 prokazatelně složil vojenskou přísahu. Článek IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. lze interpretovat dvojím způsobem: buď tak, že vojáka, který odmítl složit vojenskou přísahu podle tohoto zákona, lze propustit podle § 26 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 písm. d) zák. č. 76/1959 Sb., tedy dle ustanovení zákona upravujícího zánik služebního poměru, přičemž těmto vojákům zůstávají nároky na náležitosti (příspěvek za službu apod.), nebo že voják bude propuštěn podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. bez jakýchkoliv nároků na náležitosti, i když jinak splňuje zákonem dané podmínky, neboť jednou z podmínek přiznání nároku ve smyslu § 33 zák. č. 76/1959 Sb. je propuštění z důvodů uvedených v § 26 odst. 1, odst. 2 písm. a) až e) zák. č. 76/1959 Sb. V situaci, kdy určité ustanovení právního předpisu umožňuje dvě různé
interpretace
, je úkolem všech státních orgánů interpretovat dané ustanovení konformním způsobem. Vzhledem k tomu, že personálním rozkazem č. 0309 ze dne 29. 6. 1990 „se propustil ze služebního poměru vojáka z povolání“, mohlo se tak stát pouze ve smyslu § 26 odst. 1 písm. c) zák. č. 76/1959 Sb., nikoliv dle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb.
Žalovaný proti tomu uvedl, že žalobce uplatnil nárok poprvé až žádostí ze dne 29. 1. 2001 a do této doby se zásadně domáhal u příslušných orgánů resortu obrany i v rámci soudního řízení určení, zda mu vznikl nárok na příspěvek za službu (výsluhový příspěvek), nebo se opakovaně obracel na ministry obrany s žádostí o mimořádné řešení věci. Pro posuzování nároku na příspěvek za službu (výsluhový příspěvek) není rozhodnou skutečností jeho odmítnutí složit vojenskou přísahu podle textu platného po určitou dobu, ale ta skutečnost, že podle výpisu z rozkazu Ministra obrany ČSFR č. 0309 ze dne 29. 6. 1990 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb., protože odmítl složit vojenskou přísahu. Ke dni jeho propuštění (k 31. 7. 1990) náležel příspěvek za službu podle § 33 odst. 1 zák. č. 76/1959 Sb. vojákům z povolání, kteří byli propuštěni ze služebního poměru podle § 26 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až e) tohoto zákona a konali službu v ozbrojených silách po dobu nejméně 20 roků a při propuštění dosáhli věku alespoň 40 let. Žalobce nebyl propuštěn ze služebního poměru podle § 26 a nárok na příspěvek za službu mu nevznikl. Na tomto konstatování nic nemění ani jeho domněnka, že mu nebyla v oprávněné míře poskytnuta doba jednoho měsíce pro uvážení, zda vojenskou přísahu podle zák. č. 74/1990 Sb. složí. Odvolává-li se žalobce na záznam o kádrovém pohovoru ze dne 20. 6. 1990, jehož součástí je jeho žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31. 7. 1990 z důvodu nástupu do nového zaměstnání, a vyvozuje-li z toho, že jeho služební poměr skončil z důvodu hodného zvláštního zřetele podle § 26 odst. 2 písm. d) zák. č. 76/1959 Sb., přehlíží, že součástí záznamu je i odmítnutí podepsat nové znění vojenské přísahy z důvodu neztotožnění se s činnou službou vojáka z povolání. Žalobce byl při pohovoru také seznámen s tím, že bude zpracován návrh na propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání z důvodu, že odmítl složit vojenskou přísahu podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. V záznamu není zmínka o tom, že by žalobce nesouhlasil s obsahem pohovoru, a tedy i s tím, že bude propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání, protože odmítl složit vojenskou přísahu. Žalobce se v tomto záznamu zmiňuje o nástupu do civilního zaměstnání, ale pouze proto, aby odůvodnil, proč žádá propustit ze služebního poměru vojáka z povolání k 31. 7. 1990.
Podle názoru žalovaného zákonem č. 74/1990 Sb. vznikl nový důvod propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání – odmítnutí složit vojenskou přísahu. Takovým propuštěním nevzniká nárok na příspěvek za službu (nyní výsluhový příspěvek).
Dne 17. 6. 2003 žalovaný Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že dne 1. 6. 2003 vyslovil ministr obrany v rámci odstranění tvrdosti zákona souhlas s tím, aby byl výsluhový příspěvek žalobci přiznán, a požádal proto o stanovení lhůty k vydání takového rozhodnutí ve smyslu § 62 s. ř. s. Posléze žalovaný vydal 4. 11. 2003 rozhodnutí, jímž žalobci přiznal od 1. 6. 2003 výsluhový příspěvek v částce 4992 Kč s tím, že výsluhový příspěvek mu náleží do dovršení 60 let věku, tj. do 8. 2. 2009. Žalobce nato 19. 11. 2003 soudu sdělil, že nesouhlasí s výší příspěvku ani s datem přiznání od 1. 6. 2003, neboť o tento příspěvek žádal již po ukončení služebního poměru k 31. 7. 1990.
Za této situace Nejvyšší správní soud pokračoval v řízení, neboť následným rozhodnutím správního orgánu nedošlo k uspokojení práva žalobce.
Ze správních spisů vyplynulo, že podle výpisu z rozkazu Ministra národní obrany ČSFR (ve věcech personálních) č. 0309 ze dne 29. 6. 1990 byl žalobce podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání (trvajícího od 14. 8. 1967) dnem 31. 7. 1990, protože odmítl složit vojenskou přísahu. Zákon č. 74/1990 Sb. svým článkem I změnil zák. č. 76/1959 Sb. a původní text vojenské přísahy nahradil textem novým. Nepřímou novelizací (ústavními zákony č. 81/1990 Sb. a č. 101/1990) byl v textu přísahy změněn název Československé socialistické republiky nejprve na „Československá federativní republika“, posléze na „Česká a Slovenská Federativní Republika“.
V obsahu spisu se nachází fotokopie záznamu o kádrovém pohovoru ze dne 20. 6. 1990. Podle něj žalobce „
byl seznámen s tím, že pohovor je veden podle směrnic náčelníka personální správy FMNO č. j. 63143-D-38, podle něhož byl zpracován návrh na propuštění se závěrem, že bude propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání z důvodů, že odmítl složit vojenskou přísahu podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb
.“. Dále je v něm uvedeno vyjádření žalobce: „
Nové znění vojenské přísahy odmítám podepsat z důvodů neztotožnění se s činnou službou vojáka z povolání. Žádám zrušení 3měsíční ochranné lhůty a vzhledem k nástupu do civilního zaměstnání žádám propustit k termínu 31. 7. 1990.
“ Obsah a správnost záznamu nenapadá ani žalobce ani žalovaný. Je založena fotokopie prohlášení žalobce ze dne 25. 5. 1990 tohoto znění: „
Na základě R MNO č. 15 ze dne 15. 3. 1990 jsem převzal dne 7. 5. 1990 tiskopis nového znění vojenské přísahy, který dne 14. 3. 1990 schválilo Federální shromáždění ČSR. Prohlašuji, že nové znění přísahy odmítám podepsat. V D., 25. 5. 1990.
“ Ministr národní obrany ČSFR vydal rozkaz č. 0309 o propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání pro odmítnutí složení vojenské přípravy, mimo jiné žalobce, dne 29. 6. 1990.
Nejvyšší správní soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V žalobě proti rozhodnutí žalovaného o nepřiznání výsluhového příspěvku nyní žalobce tvrdí, že přísahu podle zák. č. 74/1990 Sb., v jejím znění od 23. 4. 1990, vykonal. O tom předkládá fotokopii této vojenské přísahy podepsané jím 7. 5. 1990. Z obsahu spisu nevyplývá, jakým způsobem byli vojáci povinni vykonat přísahu podle § 2 odst. 2 zák. č. 76/1959 Sb., ve znění zák. č. 74/1990 Sb., ani zda vojenská přísaha žalobcem podepsaná dne 7. 5. 1990 se dostala do dispozice příslušných nadřízených orgánů. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě žalobce pouze uvedl, že pro posuzování nároku na příspěvek za službu (výsluhový příspěvek) žalobce není rozhodnou skutečností jeho odmítnutí složit vojenskou přísahu podle textu platného po určitou dobu, ale ta skutečnost, že podle výpisu z rozkazu Ministra obrany ČSFR č. 0309 ze dne 29. 6. 1990 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb., protože odmítl složit vojenskou přísahu. Podle žalovaného žalobci zanikl služební poměr vojáka z povolání dnem 31. 7. 1990 propuštěním z tohoto poměru, protože podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. odmítl složit vojenskou přísahu.
Žalobce nemá námitky proti tomu, že jeho služební poměr vojáka z povolání skončil dnem 31. 7. 1990, avšak nesouhlasí s důvodem jeho ukončení a v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného o nevyhovění jeho žádosti o přiznání výsluhového příspěvku žádá, aby soud tento důvod přezkoumal. Takto by soud mohl postupovat jen při splnění podmínek stanovených v § 75 odst. 2 s. ř. s., tedy pokud by jím sám nebyl vázán. O takový případ zde však nejde. Žalobce byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání 31. 7. 1990 podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb., protože odmítl složit vojenskou přísahu, rozkazem Ministra národní obrany ČSFR (ve věcech personálních) č. 0309 ze dne 29. 6. 1990. Žalobce tvrdí, že v rozkazu nebyl poučen o možnosti podání opravného prostředku proti němu. O jeho tvrzení soud nepochybuje, neboť sám má za to, že proti citovanému rozkazu vzhledem k době jeho vydání opravný prostředek ani nebyl přípustný, neboť jej zák. č. 76/1959 Sb. ani zák. č. 74/1990 Sb. nepřipouštěly a možnost podání opravného prostředku proti němu nevyplývala ani z jiných právních předpisů. Správní soudnictví se stalo součástí občanského soudního řádu až jeho změnou zákonem č. 519/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992. Jestliže tedy v době vydání citovaného rozkazu nebyl proti němu přípustný opravný prostředek, nelze jeho zákonnost přezkoumat k žalobní námitce žalobce v tomto řízení, neboť je jím soud vázán, pokud jde o otázku propuštění žalobce ze služebního poměru vojáka z povolání ke dni 31. 7. 1990, i pokud jde o důvod tohoto propuštění podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb., protože žalobce odmítl složit vojenskou přísahu.
Tvrzení žalobce o tom, že ke skončení jeho služebního poměru došlo na jeho žádost dnem 31. 7. 1990 z důvodu nástupu do nového zaměstnání, tedy z důvodů hodných zvláštního zřetele ve smyslu § 26 odst. 2 písm. d) zák. č. 76/1959 Sb., ve znění v té době účinném, nemá oporu v předložených listinách. Soud vychází především z výše již zmiňovaného záznamu o kádrovém pohovoru s žalobcem dne 20. 6. 1990, který byl veden dle směrnic náčelníka personální správy FMNO čj. 63143-D-38 z důvodu zpracování návrhu na propuštění se závěrem, že žalobce bude propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání z důvodu, že odmítl složit vojenskou přísahu podle článku IV odst. 2 zák. č. 74/1990 Sb. Toho si byl žalobce vědom, neboť ještě dne 20. 6. 1900 prohlásil, že nové znění vojenské přísahy odmítá podepsat z důvodu neztotožnění se s činnou službou vojáka z povolání. Při pohovoru vůbec nenamítal, že by přísahu dne 7. 5. 1990 vykonal, pouze požádal o zrušení tříměsíční ochranné lhůty vzhledem k nástupu do civilního zaměstnání a žádal propustit v termínu 31. 7. 1990. V tomto směru mu bylo vyhověno, a došlo tak oboustrannou dohodou ke stanovení kratší lhůty než stanovené v § 26 odst. 6 zák. č. 76/1959 Sb., ve znění účinném v té době. Dle tohoto ustanovení voják z povolání, který má být propuštěn ze služebního poměru, musí být o propuštění vyrozuměn nejméně 3 měsíce předem, není-li oboustrannou dohodou stanoveno jinak. V tomto případě bylo oboustrannou dohodou stanoveno jinak, a to jen lhůta, ke které měl být žalobce ze služebního poměru propuštěn. Soud při této příležitosti jen opakuje, že nemá důvodu o obsahu a správnosti záznamu o kádrovém pohovoru se žalobcem ze dne 20. 6. 1990 pochybovat, poněvadž žádný z účastníků jeho obsah a správnost nenapadl.
Žalobce byl ve služebním poměru vojáka z povolání. Podle § 25 zák. č. 76/1959 Sb., účinného v době skončení služebního poměru žalobce, služební poměr vojáka z povolání zaniká propuštěním z tohoto služebního poměru, odnětím nebo ztrátou vojenské hodnosti, propuštěním z vojska (§ 22 branného zákona) a úmrtím. Pokud by mělo dojít k zániku služebního poměru z jiných důvodů, v zákoně č. 76/1959 Sb. neuvedených, musel by to rovněž stanovit (zvláštní) zákon. K takovému případu došlo vydáním zák. č. 74/1990 Sb., účinného od 14. 3. 1990. Tento zákon v článku IV odst. 2 stanoví, že odmítne-li voják složit vojenskou přísahu podle tohoto zákona, bude propuštěn ministrem národní obrany ze služebního poměru. Tento zákon podle názoru soudu rozšiřuje důvody propuštění ze služebního poměru uvedené v § 26 odst. 1 a 2 zák. č. 76/1959 Sb. Zákonodárce tak učinil v souvislosti s tím, že tímtéž zákonem č. 74/1990 Sb. článkem I bodem 1 změnil § 2 odst. 2 zák. č. 76/1959 Sb., tudíž změnil znění vojenské přísahy v tomto ustanovení uvedené (a výše citované), a ve svém článku IV odst. 2 stanovil postup velitelů i vojáků při vykonání přísahy a stanovil i, jaký bude důsledek toho, odmítne-li voják složit vojenskou přísahu podle tohoto zákona. Zákonodárce tak učinil v důsledku politických změn.
Důvod propuštění žalobce ze služebního poměru vojáka z povolání tedy vyplýval ze zák. č. 74/1990 Sb., jeho článku IV odst. 2. Důvod propuštění vojáka ze služebního poměru je v tomto zákoně zcela jasně vyjádřen. Nemá proto oporu tvrzení žalobce, že mohl být propuštěn ze služebního poměru jen podle zák. č. 76/1959 Sb., tedy z důvodů propuštění ze služebního poměru tam uvedených v § 26 odst. 1 nebo odst. 2. Zákon č. 74/1990 Sb. však neobsahuje žádné ustanovení o tom, zda vojákovi propuštěnému ze služebního poměru podle tohoto zákona přísluší příspěvek za službu podle § 33 v té době účinného zák. č. 76/1959 Sb. Podle obsahu spisu správního orgánu I. stupně žalobce požádal o přiznání výsluhového příspěvku písemností ze dne 29. 1. 2001, došlou Vojenskému úřadu sociálního zabezpečení dne 31. 1. 2001. Žádost uplatnil podle § 132 odst. 1 zák. č. 221/1999 Sb. V žádosti uvedl, že bez podepsání přísahy nebylo lze konat vojenskou činnou službu a v daném případě z jeho strany šlo o služební nezpůsobilost ve smyslu § 26 odst. 2 písm. e) zák. č. 76/1959 Sb. Zák. č. 221/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 12. 1999 (jeho § 168).
Protože žalobcův služební poměr zanikl ke dni 31. 7. 1990, nelze nárok žalobce na výsluhový příspěvek posoudit podle zák. č. 221/1999 Sb., ale podle v době skončení jeho služebního poměru účinného zák. č. 76/1959 Sb. Tento zákon účinný ke dni zániku služebního poměru žalobce stanovil důvody propuštění ze služebního poměru v § 26 odst. 1 a odst. 2. V § 33 odst. 1 pak stanovil, že příspěvek za službu (dále jen příspěvek) náleží vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru podle § 26 odst. 1 nebo odst. 2 písm. a) až e), kteří konali službu v ozbrojených silách po dobu nejméně 20 roků a při propuštění dosáhli věku alespoň 40 let. V § 26 odst. 1 ani v odst. 2 písm. a) až e) není uveden důvod propuštění ze služebního poměru nesložení vojenské přísahy. Důvod propuštění ze služebního poměru – nesložení vojenské přísahy podle zák. č. 74/1990 Sb. nelze podřadit pod žádný důvod uvedený v § 26 odst. 1 ani odst. 2 citovaného zákona. Pokud žalobce v žádosti o přiznání výsluhového příspěvku poukázal na § 26 odst. 2 písm. e) zák. č. 76/1959 Sb., tedy podle něhož ze služebního poměru vojáka z povolání lze propustit vojáka pro služební nezpůsobilost, pod niž zařadil nesložení vojenské přísahy, pak k tomu soud uvádí, že toto ustanovení nebylo součástí zák. č. 76/1959 Sb., v jeho znění ke dni skončení služebního poměru žalobce, ale bylo do tohoto zákona vloženo až zák. č. 228/1991 Sb., který nabyl účinnosti 24. 6. 1991.
Příspěvek za službu, výsluhový příspěvek, mají sociální a motivační charakter, garantují se jimi sociální jistoty vojáků z povolání vzhledem k psychické a fyzické náročnosti vojenské služby, potenciálnímu ohrožení života při přípravě na bojovou činnost, vykonávání služby v místě podle potřeby ozbrojených sil. V neposlední řadě tyto dávky kompenzují omezení některých hospodářských a v současné době i politických práv. Přechod vojáků z povolání do občanského života je velmi problematický, zejména z hlediska jejich začlenění do občanského a zejména pracovního života. Výsluhový příspěvek má tento přechod usnadnit. Nárok na něj mají všichni vojáci z povolání, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, bez ohledu na jejich konkrétní sociální situaci (nález Ústavního soudu III. ÚS 189/95)*). Protože žalobce v době skončení jeho služebního poměru nesplňoval zákonem stanovené podmínky pro přiznání příspěvku – výsluhového příspěvku, nepochybily správní orgány, když jeho žádosti o přiznání výsluhového příspěvku nevyhověly.
*) Zákon č. 74/1990 Sb. nabyl účinnosti 14. 3. 1990. Námitka souvisí s ústavními změnami v názvu státu v roce 1990 (viz dále).
*) Uveřejněno jako č. 138/1996 Sb. ÚS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.