Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

777/2006

Služební poměr vojáka z povolání a výsluhový příspěvek

Ej 217/2004
Služební poměr vojáka z povolání: výsluhový příspěvek
k § 33d odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.*)
Pokud služební poměr žalobce byl ukončen ke dni 31. 3. 1993, nemohly mu být při vyměření výsluhového příspěvku započítány doplatky platového tarifu, příplatky za vedení a zvláštní příplatek vyplacené sice v měsíci březnu 1993, ale náležející za měsíc předcházející (§ 33d odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků)**). Rovněž nebylo možné započítat případné náhrady za bojové rozdílení či proplacení náhradního volna a služeb podle nařízení náčelníka generálního štábu č. 19/1992, neboť je nelze zařadit mezi náležitosti uvedené v citovaném ustanovení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2004, čj. 6 A 140/2002-42)
Věc:
Vladimír K. proti Ministerstvu obrany o výsluhový příspěvek.
Rozhodnutím ze dne 10. 6. 2002 snížil Vojenský úřad sociálního zabezpečení žalobci výsluhový příspěvek na částku 6462 Kč. Odvolání žalobce zamítl žalovaný svým rozhodnutím ze dne 3. 9. 2002 a napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou k Vrchnímu soudu v Praze. Žádal, aby mu byl výsluhový příspěvek zvýšen na tarif ve funkci velitele roty, kterou vykonával do 5. 1. 1992, a aby mu byl přiznán příplatek za vedení a příplatek za bojové rozdílení. Dále žalobce namítal, že při stanovení výsluhového příspěvku nepřihlédl žalovaný k nároku na proplacení náhradního volna a služeb podle nařízení náčelníka generálního štábu č. 19/92.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě poukázal na § 33d odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (dále jen „zákon č. 76/1959 Sb.“), podle nějž nelze vyhovět požadavku žalobce na započtení platového tarifu odpovídajícího funkci velitele roty a příplatku za vedení roty, protože žalobci již nenáležely v rozhodném měsíci březnu 1993. Žalobci nelze také stanovit výši výsluhového příspěvku se započtením zvláštního příplatku za bojové rozdílení, protože zákon zvláštní příplatek za takovou činnost neposkytuje. Pro vyměření výsluhového příspěvku rovněž nelze započítat případné proplacení náhradního volna a služeb podle nařízení náčelníka generálního štábu č. 19/1992: tyto částky totiž nelze považovat za plat či jeho složky, které upravuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v tehdy platném znění.
Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla z Vrchního soudu v Praze podle § 132 s. ř. s., žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V době ukončení služebního poměru žalobce (služební poměr byl ukončen ke dni 31. 3. 1993) bylo rozhodováno o výsluhovém příspěvku podle tehdy platné právní úpravy, tj. podle zákona č. 76/1959 Sb., který v § 33 stanovil výši a podmínky přiznání výsluhového příspěvku vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru. Jelikož žalobce konal službu v ozbrojených silách po dobu 20 let, vztahoval se na něj § 33 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, podle něhož mu náležel výsluhový příspěvek do 60 let věku ve výši 30 % platu. Podle odst. 1 citovaného ustanovení je pro vyměření dávek podle tohoto zákona rozhodný platový tarif a pravidelné měsíční příplatky náležející vojákovi z povolání v posledním kalendářním měsíci trvání služebního poměru a měsíční průměr proměnlivých příplatků, odměn a prémií vyplacených v kalendářním roce předcházejícím dni skončení služebního poměru, pokud podléhají dani ze mzdy. Rozhodnutím Vojenského úřadu sociálního zabezpečení ze dne 12. 5. 1993 byl žalobci přiznán výsluhový příspěvek podle citovaného zákona na dobu od 1. 4. 1993 do 28. 8. 2014 ve výši 3375 Kč. Tato částka byla vypočítána ze základu ve výši 9220 Kč tvořeného částkou 9180 Kč (výše platu náležící v posledním kalendářním měsíci před propuštěním) a částkou 40 Kč (měsíční průměr proměnlivých složek platu vyplacených v kalendářním roce předcházejícím dni skončení služebního poměru, pokud podléhají dani ze mzdy), přičemž za 20 let služby v ozbrojených silách náleželo žalobci 30 % uvedeného základu, tedy částka 2766 Kč, zvýšená podle zákona č. 547/1992 Sb. o 22 % (609 Kč).
Rozhodování o snížení výsluhového příspěvku probíhalo již za účinnosti nové právní úpravy výsluhových náležitostí podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, který v § 165 odst. 4 stanoví, že výsluhový příspěvek přiznaný podle dosavadních předpisů se považuje za výsluhový příspěvek podle tohoto zákona, a to ve výši, v jaké náležel ke dni účinnosti tohoto zákona, a nadále se vyplácí a zvyšuje za podmínek, které stanoví tento zákon. Podle § 142 odst. 4 citovaného zákona platí pro organizaci a řízení o výsluhových náležitostech a jejich výplatě ustanovení zvláštních právních předpisů, přičemž zákon odkazuje na § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon č. 155/1995 Sb.“). Podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. c) tohoto zákona zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, důchod se sníží, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen.
Rozhodnutí Vojenského úřadu sociálního zabezpečení ze dne 10. 6. 2002 o snížení částky výsluhového příspěvku přiznaného rozhodnutím ze dne 12. 5. 1993, a to ode dne 1. 7. 2002, vydal správní orgán poté, co zjistil, že pro dřívější výpočet výsluhového příplatku byla použita nesprávná výše hrubého platu. Při stanovení výsluhového příspěvku rozhodnutím ze dne 12. 5. 1993 totiž došlo k chybnému výpočtu jeho výše, kdy do něj byly započítány rovněž doplatky platového tarifu, příplatky za vedení a zvláštní příplatek vyplacené sice v měsíci březnu 1993, ale náležející za měsíc předcházející. Snížení bylo provedeno podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. Výsluhový příplatek byl vypočítán ze základu 7920 Kč tvořeného výší platu náležejícího v posledním kalendářním měsíci před propuštěním ve výši 7880 Kč a měsíčního průměru proměnlivých složek platu vyplacených v kalendářním roce předcházejícím dni skončení služebního poměru, pokud podléhají dani ze mzdy, ve výši 40 Kč. Podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/1959 Sb. náleží za 20 let služby 30 % základu, tedy 2 376 Kč, po zvýšení zákonem č. 547/1992 Sb. o 22 %, tedy o 523 Kč, jde o částku 2899 Kč. Po dalších zvýšeních zákonnými úpravami byl výsluhový příspěvek stanoven na celkovou výši 6462 Kč.
Námitka žalobce o výpočtu výsluhového příspěvku podle platového tarifu podle stavu před jeho ustanovením do nižší funkce je vzhledem k výše uvedené právní úpravě výsluhových náležitostí neopodstatněná. Rovněž není při stanovení výše výsluhového příspěvku možné započítat případné náhrady za bojové rozdílení či proplacení náhradního volna a služeb podle nařízení náčelníka generálního štábu č. 19/1992, neboť je nelze zařadit mezi náležitosti uvedené v § 33d odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb. Postup správních orgánů proto nelze vyhodnotit jako nezákonný.
*) Zrušen k 1. 12. 1999 zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
**) Nyní srov. § 143 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.