Vydání 4/2005

Číslo: 4/2005 · Ročník: III

500/2005

Služební poměr vojáka z povolán a k pojmu "reatestace"

Ej 26/2005
Služební poměr vojáka z povolání: k pojmu reatestace
k § 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v původním znění
Reatestace prováděné ve smyslu § 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, se vztahují pouze k rozkazu ministra obrany č. 015/90.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2003, čj. 7 A 143/2000-40)
Věc:
RSDr. Zdeněk K. v D. proti Ministerstvu obrany o zpětné přiznání výsluhového příspěvku.
Rozhodnutím ze dne 5. 5. 2000 zamítl Vojenský úřad sociálního zabezpečení žalobcovu žádost o zpětné přiznání výsluhového příspěvku podle § 142 a § 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (dále též "zákon o vojácích z povolání"), a to s odůvodněním, že žalobce nebyl v době reatestací podle rozkazu ministra obrany (RMO) č. 015/90 zařazen na funkci ve vojenském obranném zpravodajství, a proto nemohl být dobrovolně reatestován ve smyslu § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání; nesplnil tak stanovené podmínky pro opětovné přiznání výsluhového příspěvku.
Ministerstvo obrany svým rozhodnutím ze dne 3. 6. 2000 nevyhovělo žalobcovu odvolání a napadené rozhodnutí potvrdilo; podrobně přitom zdůvodnilo, proč se žalobce netýká ustanovení § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání. Z obsahu správního spisu je zřejmé, že rozhodnutím Vojenského úřadu sociálního zabezpečení ze dne 20. 1. 1994 byl žalobci přiznán výsluhový příspěvek ve výši 11 745 Kč. Následně došlo s poukazem na znění zákona č. 34/1995 Sb. k vyloučení doby 3 roků, 3 měsíců a 5 dnů ze zápočtu činné služby rozhodné pro výpočet výsluhového příspěvku a k úpravě výsluhového příspěvku na částku 5145 Kč. Toto rozhodnutí potvrdilo Ministerstvo obrany, finanční odbor, dne 7. 9. 1995. Dopisem ze dne 1. 12. 1999 požádal žalobce o zpětné přiznání výsluhového příspěvku, a to právě s poukazem na zmiňovaný § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání. Podle sdělení ředitele Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany ze dne 17. 10. 2000 se žalobce zúčastnil pohovoru před komisí v září 1990, a to v souvislosti s rozkazem č. 11 vydaným dne 16. 2. 1990 ohledně atestačního řízení v Čs. lidové armádě, na jehož základě se prováděla mimořádná hodnocení vojáků z povolání k posouzení schopnosti k výkonu jejich další služby. Na žalobce bylo zpracováno mimořádné komplexní hodnocení, byl v závěru hodnocen jako způsobilý pro službu vojáka z povolání s tím, že má být ponechán v dosavadní funkci náčelníka skupiny výchovy a kultury pluku. Žádný rozkaz k reatestacím osob, mimo bývalé příslušníky vojenské kontrarozvědky, vydán nebyl. Šlo tak o pohovor, nikoli o reatestaci.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí, podané k Vrchnímu soudu v Praze, žalobce namítl, že poznámka pod čarou č. 48 k § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání není normativní součástí zákona a žalovaný nesprávně spojuje tento pojem reatestace výhradně s reatestacemi důstojníků a praporčíků vojenského obranného zpravodajství, které byly nařízeny právě RMO č. 015/90. Takovýto význam pojmu "reatestovat" však nelze dovozovat. K reatestacím došlo nejen na základě tohoto rozkazu, ale i na základě jiných podkladů, např. rozkazu RMNO č. 11/90; nejde o pozitivní
taxativní
enumeraci k případu reatestace. Žalovaný se tak nezabýval zjišťováním, zda nedošlo k reatestacím ještě u nějaké jiné skupiny důstojníků, kteří byli předtím atestováni. Žalobce doložil dálnopisné zprávy zaslané v září 1990, z nichž vyplývá, že u některých útvarů byly provedeny "pohovory" s vojáky z povolání zařazenými ve výchovném a kulturním aparátu, a byla tak provedena mimořádná komplexní hodnocení, která byla zpracována k atestačnímu řízení. Komise nesporně přezkoumávaly objektivnost závěrů atestací, které u vojáků z povolání zařazených v aparátu výchovy a kultury probíhaly v době od 1. 5. do 30. 6. 1990, jak je stanoveno pod bodem A odst. 2 písm. a) ukládací části RMNO č. 11/90. Tyto reatestace probíhaly v reakci na skutečnost, že i po atestaci podle RMNO č. 11/90 zůstali v aparátu výchovy a kultury bývalí příslušníci politického aparátu Čs. lidové armády, což bylo nepřijatelné. Na základě těchto reatestací pak byli ti vojáci z povolání, kteří byli shledáni způsobilými služby, zařazeni na jiné funkce mimo aparát výchovy a kultury. Druhou skupinou vojáků z povolání, od kterých měla být armáda očištěna, byli vojáci původně zařazení ve vojenské kontrarozvědce. Po zřízení vojenského obranného zpravodajství na něj přešla většina bývalých příslušníků vojenské kontrarozvědky, kteří zde zůstali i po provedení atestací na základě RMNO č. 11/90. Když byla prostřednictvím reatestací provedena v září 1990 očista od bývalých politruků zařazených v aparátu výchovy a kultury, byla věc předmětem diskuse ve Federálním shromáždění ČSFR a výsledkem bylo vydání RMO č. 015/90, na jehož základě byly reatestace příslušníků vojenského obranného zpravodajství, dříve působících ve vojenské kontrarozvědce, provedeny. Opětovné ověřování způsobilosti konat službu u vojáků z povolání zařazených v aparátu výchovy a kultury provedené v září 1990 a reatestace příslušníků vojenského obranného zpravodajství, dříve zařazených ve vojenské kontrarozvědce, provedené v prosinci 1990, tak vykazují v podstatě totožné znaky co do účelu, způsobu provedení i složení komise. Je tak irelevantní, jak bylo opětovné ověřování způsobilosti konat službu nazýváno. V roce 1993 proběhla další vlna ověřování způsobilosti k výkonu služby v armádě u všech důstojníků, vojáků z povolání. Toto ověřování dříve atestovaných podle RMNO č. 11/90 lze také považovat za reatestace (RMO č. 23/93). Je tak možné zjistit, že na základě RMNO č. 11/90 byl žalobce atestován, a jeho způsobilost konat službu byla opětovně posuzována i na základě RMO č. 23/93. Konečně žalobce uvedl, že jazykovým výkladem lze jednoznačně vyvozovat význam použitého pojmu "reatestovat", kterým je beze sporu jakékoliv opakované prověřování způsobilosti ke službě v armádě po atestacích dle RMNO č. 11/90.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že zákonodárce ustanovením § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání zamýšlel zmírnit dopad zákona č. 34/1995 Sb. na určitou skupinu osob - vojáků z povolání zařazených ve vojenském obranném zpravodajství, kteří v době konfliktu v Perském zálivu zabezpečovali úkoly spojené s bezpečností státu a s ochranou rodinných příslušníků u těch vojáků z povolání, kteří byli v tomto válečném konfliktu přímo nasazeni. Z toho důvodu byl v odkazu zřejmě uveden pouze a jedině RMO č. 015/90. V opačném případě by nebyl pojem reatestace užit jako jedna z podmínek, ale byl by užit pojem zahrnující všechny druhy či způsoby prověřování či zjišťování způsobilosti vojáků z povolání k jejich dalšímu setrvání ve služebním poměru po roce 1989. Žalovaný rovněž podotkl, že žalobce nesplňuje podmínku trvání služebního poměru vojáka z povolání ke dni 1. 12. 1999. Podle RMNO č. 11 ze dne 16. 2. 1990 mělo atestační řízení u vojáků z povolání a v další službě zařazených ve funkcích v ustanovovací pravomoci prezidenta ČSSR a ministra národní obrany ČSSR, pracovníků aparátu výchovy a kultury, pracovníků vojenské kontrarozvědky a pracovníků personálního úseku začít od 1. 5. 1990 a skončit do 30. 6. 1990. U vojáků z povolání a v další službě zařazených ve funkcích v ustanovovací pravomoci zástupců ministra národní obrany, velitelů vojenských okruhů a funkcionářů s obdobným rozsahem ustanovovací pravomoci mělo být atestační řízení zahájeno od 1. 7. 1990 a ukončeno do 30. 9. 1990. U ostatních vojáků z povolání a v další službě a u vybraného okruhu občanských pracovníků vojenské správy a pracovníků státních podniků v oboru působnosti FMNO bylo třeba zahájit atestační řízení od 1. 10. 1990 a ukončit je do 31. 12. 1990. U těchto vyjmenovaných kategorií osob bylo atestační řízení podle RMNO č. 11/90 provedeno formou mimořádného komplexního hodnocení. Pokud byly později, např. v roce 1993 podle RMO č. 23/93, tyto osoby (s výjimkou vojáků z povolání zařazených ve vojenském obranném zpravodajství, na které se vztahoval RMO č. 015/90) znovu prověřovány, resp. byla opětovně zjišťována jejich způsobilost k dalšímu setrvání ve funkci či ve služebním poměru vojáka z povolání, bylo to prováděno formou mimořádných služebních hodnocení či komplexních služebních hodnocení, která nelze definovat jako dobrovolnou reatestaci ve smyslu ustanovení § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání, která proběhla podle RMO č. 015/90, a to pouze u vojáků z povolání zařazených ve vojenském obranném zpravodajství, kteří do ledna 1990 vykonávali službu v bývalé vojenské kontrarozvědce.
Z úřední činnosti je soudu známo, že rozkaz ministra národní obrany ČSSR č. 11 byl vydán dne 16. 2. 1990 s názvem "atestační řízení v České lidové armádě". Dne 26. 11. 1990 byl vydán rozkaz ministra obrany ČSSR č. 015/90 s názvem "reatestace důstojníků vojenského obranného zpravodajství", v němž bylo nařízeno provést reatestace, a rozkazem ministra obrany ČR č. 23 z 11. 5. 1993 bylo nařízeno "mimořádné hodnocení vojáků z povolání Armády ČR". Přitom reatestace se týkala výlučně důstojníků vojenského obranného zpravodajství, kdežto mimořádné hodnocení vojáků z povolání dle rozkazu č. 23/93 se této skupiny vojáků nedotýkalo.
Vrchní soud v Praze o žalobě nerozhodl do 31. 12. 2002; věc proto přešla na Nejvyšší správní soud, který žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění účinném ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalovaného (nyní odstavec 7), se vojákovi, který byl na základě dobrovolnosti reatestován a shledán způsobilým konat dále službu nebo jehož služební poměr trvá ke dni účinnosti tohoto zákona, do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí započítává doba služby v rozsahu uvedeném v odstavci 7 bez přihlédnutí k vyloučení služby podle zvláštního právního předpisu. Pokud byl takovému vojákovi po skončení služebního poměru přiznán výsluhový příspěvek, který mu byl snížen nebo zastaven z důvodu uvedeného zvláštním právním předpisem, přiznává se výsluhový příspěvek zpětně a jeho výše se přepočte ode dne účinnosti tohoto zákona, a to za podmínek a ve výši náležející ke dni služebního poměru po přičtení všech zvýšení, která by k němu náležela od tohoto dne, pokud nárok na výsluhový příspěvek nezanikl uplynutím doby nebo dosažením věku 60 let.
Žalobce ani žalovaný nezpochybňovali skutkový stav, který oba vylíčili v podstatě shodně; není sporu ani o průběhu vykonané služby žalobce ani o době skončení činné služby, avšak jde o otázku výkladu ustanovení § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání, na jehož základě se zpětné přiznání výsluhového příspěvku přiznává. Rozhodující a v podstatě jedinou žalobní námitkou tak zůstává posouzení charakteru prověrky, jíž se žalobce podrobil v roce 1990 na podkladě rozkazu ministra národní obrany č. 11 ze dne 16. 2. 1990.
K tomu, aby soud mohl uvážit o zákonnosti rozhodnutí žalovaného, se musel vypořádat se stěžejní otázkou, co lze do pojmu reatestace zahrnout. Zákon v citovaném ustanovení § 165 odst. 8 uvádí pojem reatestace spolu s odkazem na poznámku pod čarou č. 48, v níž se poukazuje na rozkaz ministra obrany č. 015/90 a usnesení branných a bezpečnostních výborů FS ČSFR ze dne 18. 12. 1990, č. 47, o vyslání poslanců FS ČSFR do prověrkových komisí Ministerstva obrany ČSFR. Problematikou, jak posuzovat poznámku pod čarou, se zabýval Ústavní soud ČR, mj. ve věcech I. ÚS 277/96 a II. ÚS 276/96. Poznámky pod čarou nejsou součástí právního předpisu a jedná se o informaci k výkladu
e ratione legis
. S tímto vědomím soud přistupoval k řešení ve věci samé. Pojem reatestace se poprvé objevuje na terénu branného zákonodárství spolu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Poté až vyhláška č. 473/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství pracuje s pojmem reatestace, avšak v jiných souvislostech. Český právní řád zná pojem atest, atestace či atestování, avšak s výjimkou nařízení vlády ČR č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek, orgánů celní správy, příslušníků sborů požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), a to v souvislosti s prováděním atestů léčiv, je to vždy mimo oblast branného zákonodárství. Soud při výkladu tohoto pojmu také zvážil, že reatestace není zařazena do slovníku spisovné češtiny (Slovník spisovné češtiny,
Academia
2001); jde tedy o slovo cizí, a proto je třeba jeho význam posuzovat i vzhledem k tomuto faktu. Jinak by tomu bylo, pokud by zákonodárce neužil cizího slova, ale výrazového prostředku jako opětovná atestace, opakovaná atestace apod. Neobvyklost a výrazná ohraničenost užití tohoto cizího slova tak z pohledu gramatického výkladu nutí soud vnímat tuto zákonnou podmínku v souvislosti s poskytnutím dobrodiní zákona jako vážící se toliko k určité ohraničené skupině vojáků z povolání. Zákon přiznává materiální výhody rovněž jen jedné skupině občanů, totiž vojákům z povolání (platové náležitosti, náborový příspěvek, cestovní a jiné náhrady). Tato specifičnost zabezpečení skupiny občanů není vnímána jako diskriminační; soud nevnímá jako diskriminační opatření, pokud v rámci této skupiny dochází k jisté diferenciaci. Z hlediska gramatického nelze užít výklad, jenž by se opíral pouze o volný překlad slova reatestace, jak žalobce naznačuje, protože výjimečnost užití tohoto slova je neumožňuje chápat v extenzivním rozsahu. Soud proto chápe pojem reatestace podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, výlučně ve vazbě na RMO č. 015/90 ze dne 26. 11. 1990, neboť jiný podklad zákon nenabízí. Jestliže se tedy nelze opřít o obecně závazný právní předpis, jenž by pojem reatestace dříve uváděl, nelze než v duchu zásady
e ratione legis
vztáhnout dobrodiní ustanovení § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání právě k odkazu pod čarou, tj. na RMO č. 015/90 a na navazující usnesení výborů FS ČSFR. Jakkoliv tedy mohly být prováděny prověrky obdobné povahy před vydáním tohoto rozkazu Ministerstva obrany či po něm, přiznání výsluhového příspěvku zpětně se váže jen na reatestace, jež byly uskutečněny na jeho základě, resp. pokud byly uskutečněny na základě takového rozkazu, jenž pohovory či prověrky výslovně za reatestaci označil. Případná obsahová podobnost s dříve či posléze prováděnými prověrkami či pohovory tak není rozhodující. Skutečnost, že reatestaci dle RMO č. 015/90 se nepodrobil, žalobce nezpochybnil. Za této situace je dále nadbytečné zkoumat, zda se žalobce podrobil jiným pohovorům, neboť na podstatě věci by se tím nic nezměnilo. Nepodrobil-li se tedy žalobce reatestaci na základě RMO č. 015/90 a žalovaný zamítl jeho žádost o zpětné přiznání výsluhového příspěvku podle ustanovení § 142 a § 165 odst. 8 zákona o vojácích z povolání, zákon porušen nebyl.
Z odůvodnění usnesení Ústavního soudu:*)
Stěžovatel v ústavní stížnosti zejména namítá porušení základního práva zaručeného v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy, tj. porušení práva na soudní ochranu a na spravedlivý proces. Tuto argumentaci akceptovat nelze. Ze soudního spisu je totiž zřejmé, že stěžovateli nebylo nijak bráněno v tom, aby se ochrany svých práv zákonem stanoveným způsobem (postupem) u Nejvyššího správního soudu domáhal, byl zastoupen advokátem, který v jeho věci intervenoval, a nelze ani dovozovat, že by byl soud nepostupoval nestranně a nezávisle.
Sám obecný soud se v souzené věci - jak vyplývá z obsahu spisu - posouzením základní žalobní námitky, tj. charakteru prověrky a toho, co lze zahrnout do pojmu reatestace, důkladně zabýval. Vycházel přitom z toho, že zpětné přiznání výsluhového příspěvku se váže jen na reatestace na základě dobrovolnosti. Reatestace byla v armádě výslovně upravena RMO č. 015/90, který tento pojem spojil s přezkoumáním objektivnosti závěrů z atestací důstojníků a praporčíků vojenského obranného zpravodajství, kteří do ledna 1990 vykonávali službu v bývalé vojenské kontrarozvědce. Ústavní soud považuje za liché (spektakulární) tvrzení stěžovatele, že pokud by mělo jít o zpětné přiznání výsluhového příspěvku pouze u vojáků reatestovaných podle RMO č. 015/90, byl by to zákonodárce uvedl přímo v zákoně. Rysy spektakularity (obdobně jako výše uvedené) zahrnuje také stěžovatelova úvaha, že pojem reatestace musí mít povahu obecnou, takže zákonodárce jej prý chtěl vztáhnout i na jiné dobrovolné prověrky než toliko na prověrky přezkoumávající objektivnost závěrů z atestací důstojníků a praporčíků vojenského obranného zpravodajství, tj. podle RMO č. 015/90. Ústavní soud je proto - v souladu s názorem Nejvyššího správního soudu - přesvědčen, že za situace, kdy pojem reatestace byl použit pouze v rozkazu ministra obrany ČSFR č. 015/90 (tj. v aktu řízení v armádě ČSFR), jemuž nepředcházel žádný obecně závazný právní předpis či jiný akt řízení, který by v armádě reatestace zavedl, nelze než pojem reatestace podle zákona č. 221/1999 Sb. vyložit pouze ve vazbě na RMO č. 015/90, který je uveden v poznámce pod čarou č. 48 k § 165 odst. 8 tohoto zákona. Nejvyšší správní soud správně zdůraznil - což je v souladu s citovanou judikaturou Ústavního soudu - že sama poznámka pod čarou sice není součástí právního předpisu, leč jedná se o informaci k výkladu
e ratione legis
. Takový výklad použil i obecný soud, který jej přesvědčivě a logicky odůvodnil, takže Ústavní soud nevidí důvody, aby jej - z hlediska ústavnosti - neakceptoval. Ani v tomto směru tedy nelze dovozovat, že by byl obecný soud porušil čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jichž se stěžovatel dovolává.
Stěžovateli proto nelze přisvědčit ani v tom smyslu, že by tvrzeným porušením základních práv v čl. 90 a 95 odst. 1 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 1 Úmluvy došlo ze strany Nejvyššího správního soudu k systémovému porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR (a také čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), tj. k popření právního charakteru státu založeného na úctě k právům člověka a občana. Za této situace, kdy právní závěry Nejvyššího správního soudu nejsou - podle ustálené judikatury - svévolné, ani v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními (což stěžovatel ani netvrdí), nelze rovněž akceptovat stěžovatelovu námitku porušení principu rovnosti zakotveného v čl. 1 Listiny, které stěžovatel spatřoval v neposkytnutí ochrany jeho právu na opětovné přiznání výsluhového příspěvku podle ustanovení § 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb.
Je tedy zřejmé, že napadeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu k zásahu do základních práv a svobod stěžovatele, které jsou zaručeny ústavním pořádkem, nedošlo.
Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl [ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].
(ovo)
*) Žalobce napadl rozsudek Nejvyššího správního soudu ústavní stížností, kterou Ústavní soud odmítl usnesením sp. zn. I. ÚS 455/03 ze dne 11. 11. 2004.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.