Vydání 7/2021

Číslo: 7/2021 · Ročník: XIX

4193/2021

Služební poměr: rozvržení doby služby

Služební poměr: rozvržení doby služby
k § 53 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 169/2005 Sb., č. 413/2005 Sb. a 530/2005 Sb. (v textu jen „zákon o služebním poměru“)
K zákonnosti oznámení změny rozvržení doby služby (§ 53 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) ve lhůtě kratší tří dnů před nástupem do služby, je třeba nenadálé, náhlé, akutní potřeby služby, kterou ve lhůtě tří dnů před nástupem do služby nebylo možno zohlednit.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 9. 2. 2021, čj. 65 A 74/2020-73)
Prejudikatura:
č. 1764/2009 Sb. NSS.
Věc:
P. K. proti Vedoucímu 1. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem.
Žalobce se podanou žalobou domáhal ochrany před zásahem žalovaného spočívajícího v tom, že žalovaný dne 15. 5. 2020 nařídil žalobci, že místo plánovaného výkonu služby má dne 16. 5. 2020 čerpat náhradní volno za službu ve svátek.
Namítal, že podle § 53 odst. 1 věty druhé zákona o služebním poměru mu měla být změna oznámena zpravidla nejpozději 3 dny před nástupem do služby. Podle plánu služeb pro 5/2020 měl žalobce na 16. 5. 2020 plánovaný výkon služby od 7:00 do 19:00 s plánovanými přestávkami od 11:30 do 12:00 a od 15:30 do 16:00. Již takto naplánovaná směna byla stanovena ve zvláštním režimu způsobeném anticovidovými opatřeními. Dne 15. 5. 2020 však žalovaný žalobci v 9:21 sdělil, že žalobce má nárok na 12 hodin náhradního volna za svátek a do 19. 5. 2020 má sdělit, kdy si toto volno vybere (v době cca do poloviny 6/2020, do kdy měl žalobce plánované směny). V 15:49 téhož dne pak žalovaný žalobci sdělil, že dne 16. 5. 2020 bude čerpat těchto 12 hodin náhradního volna za práci ve svátek. Pokud by žalobce věděl již předem, že má volný celý víkend (16. 5. 2020 byla sobota), jistě by si ho zorganizoval zcela jinak. Svou aktivní žalobní legitimaci dovozoval z toho, že zkrácení na jeho právech není
a priori
vyloučeno.
Dále žalobce popisoval okolnosti, za nichž se 16. 5. 2020 do práce dostavil a byly mu i jinými policisty přiděleny služební úkoly, byť od nich bylo posléze upuštěno.
Žalovaný navrhnul žalobu zamítnout. Zdůraznil, že žalobci nebyla nenadále nařízena směna, ale naopak volno, které nemohlo do žalobcova života zasáhnout jinak než pozitivně. Předmětný zásah podle žalovaného nemohl nikterak negativně zasáhnout do žalobcova rodinného, společenského či jiného soukromého života.
Žalovaný měl za to, že tu byla dána výjimečnost situace umožňující žalovanému zkrácení lhůty stanovené v § 53 odst. 1 větě druhé zákona o služebním poměru. Pro Českou republiku byl vyhlášen výjimečný stav. Jednalo se o mimořádnou a dosud neznámou epidemiologickou situaci, na kterou nebyla Policie ČR připravena. Nouzový stav trval do 17. 5. 2020 přičemž preventivní rozdělení příslušníků (podle něhož byl i plánován žalobcův výkon služby pro 5/2020) mělo být ukončeno k 31. 5. 2020. Bylo zřejmé, že od 1. 6. 2020 dojde opětovně ke změně v rozvrhování služeb, kdy žalobce měl v 6/2020, 7/2020 a 8/2020 naplánováno studijní volno, řádnou dovolenou nebo ozdravný pobyt a nezbýval již prakticky prostor pro čerpání náhradního volna za práci ve svátek.
Dále žalovaný popsal okolnosti žalobcova příchodu do práce dne 16. 5. 2020 a k těm navrhl výslechy svědků H. a J.
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci žalobě vyhověl a určil, že výše popsaný zásah žalovaného byl nezákonný.
Z odůvodnění:
[8] Podle § 82 s. ř. s. „[k]
aždý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen ‚zásah‘) správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný
“.
[9] Pokud žalovaný namítal minimální až nulový zásah do práv žalobce, neboť žalobci nebyla nařízena směna, ale volno, krajský soud vycházel z ustálené judikatury soudů ve správním soudnictví, která dovodila, že žalobní legitimace žalobce v posuzovaném případě dána je, pokud nelze zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do žalobcovy právní sféry v žádném případě dojít nemohlo (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 47/2005-86, č. 1764/2009 Sb. NSS). V nyní posuzovaném případě soud přitakává žalobci, že v případě, že by dopředu věděl, že po celý víkend bude mít volno, mohl si svůj čas zorganizovat jinak [s partnerkou (partnerem), posezením ve společenském zařízení s přáteli, strávením víkendu s rodiči, dětmi atd.]. Soud proto uzavírá, že provedený zásah byl způsobilý zasáhnout žalobcovu právní sféru.
[10] Podle § 53 odst. 1 zákona o služebním poměru „[d]
oba služby se rozvrhuje na jednotlivé směny předem zpravidla na období 1 měsíce, a to rovnoměrně, nebo nerovnoměrně. Změna rozvržení doby služby musí být oznámena příslušníkovi zpravidla nejpozději 3 dny před nástupem do služby. Neumožňuje-li povaha služby stanovit příslušníkovi nerovnoměrné rozvržení doby služby předem, určí mu služební funkcionář nejpozději 1 den předem počátek směny. Konec směny určí podle potřeb služby
.“
[11] Z uvedeného ustanovení vyplývá, že změna rozvržení doby služby musí být oznámena příslušníkovi zpravidla 3 dny před nástupem do služby, ledaže by to neumožnovala povaha služby.
[12] Krajský soud zastává názor, že jakkoli při službě policisty nelze vyloučit nenadálou potřebu či událost, která zasáhne do potřeb služby tak, že je třeba rozvržení služby změnit, obecné pravidlo obsažené v § 53 odst. 1 zákona o služebním poměru (vyjádřené slovem „zpravidla“) musí být vykládáno tak, že platí vždy, pokud nevznikne zvláštní nenadálá akutní potřeba služby, která by změnu rozvržení služby odůvodňovala. Nemusí nutně dojít k nenadálému nařízení služby, může se jednat podle soudu i o odvolání služby (služebního výkonu), ovšem vždy právě z takových důvodů, na které nebylo možno pamatovat při předchozím stanovení rozvržení služby.
[13] Žalovaný v nyní posuzovaném případě argumentuje toliko výjimečností nouzového stavu a skutečností, že žalobci již nebylo kdy čerpání náhradního volna nařídit.
[14] Co do tvrzení, že žalobci již nebylo kdy čerpání náhradního volna nařídit, žalovaný ovšem ani netvrdí, že by tu tato skutečnost nebyla již tři dny před předmětnou sobotou 16. 5. 2020, že by se jednalo o skutečnost nenadálou, náhlou, akutní. I kdyby tedy soud pokládal toto tvrzení za pravdivé (jakkoli ho žalobce rozporuje), nejednalo by se o skutečnost, která by umožňovala zkrácení pravidelné třídenní lhůty k oznámení změny rozvržení služby žalobci, pročež soud nemůže tuto argumentaci žalovaného aprobovat.
[15] Týká-li se nouzového stavu, ten tu objektivně byl také více než 3 dny před sobotou 16. 5. 2020, pročež sám o sobě není ve vztahu k provedené změně rozvržení služby
relevantní
. V tomto směru se účastníci ostatně shodují v tom, že již stanovení služby žalobci na 16. 5. 2020 bylo provedeno s ohledem na proticovidová opatření a nouzový stav.
[16] Krajský soud proto uzavírá, že v řízení neshledal žádnou nenadálou, náhlou, akutní potřebu výkonu služby, která by ospravedlňovala oznámení změny rozvržení doby služby ve lhůtě kratší tří dnů.
[17] S ohledem na tento závěr se již krajský soud nezabýval povahou umožnění práce příslušníkovi ozbrojeného sboru z domova (polemiku ohledně této otázky podání účastníků obsahují) ani okolnostmi příchodu žalobce do práce dne 16. 5. 2020, když tyto skutečnosti nemohou na zákonnosti změny rozvržení doby služby provedené již 15. 5. 2020 ničeho změnit. Soud proto ani neprovedl důkazní návrhy navržené k těmto skutečnostem.
[18] Soud pro úplnost dodává, že neprovedl ani další důkazy, které měly směřovat toliko k prokázání skutečností, které byly mezi účastníky nespornými, tj. že žalobce původně na 16. 5. 2020 službu nařízenu měl, čerpání volna mu bylo nařízeno dne 15. 5. 2020.
[19] Z uvedených důvodů krajský soud podle § 87 odst. 2 s. ř. s. určil nezákonnost provedeného zásahu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.