Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1646/2008

Služební poměr: propuštění policisty ze služebního poměru pro porušení služební přísahy

Služební poměr: propuštění policisty ze služebního poměru pro porušení služební přísahy
k § 6 a § 103 a násl. zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákonů č. 23/1993 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 155/2000 Sb. a č. 436/2004 Sb. (v textu též "zákon o služebním poměru")*)
I. Při souběhu více právních úkonů směřujících k rozvázání služebního poměru policisty (zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů) se jednotlivé právní úkony posuzují samostatně a samostatně také nastávají jejich právní důsledky.
II. Policista je vázán služební přísahou po celou dobu trvání služebního poměru, tedy jak v době výkonu služby, tak mimo ni (např. i v době pracovní neschopnosti); policistu proto nezbavuje povinnosti svým chováním dbát a naplňovat služební přísahu ani jím předpokládané skončení služebního poměru.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008, čj. 3 Ads 30/2008-95)
Prejudikatura:
č. 231/2004 Sb. NSS, č. 849/2006 Sb. NSS, č. 896/2006 Sb. NSS a č. 1002/2006 Sb. NSS.
Věc:
Jaroslav V. proti Policii České republiky o propuštění ze služebního poměru, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce dne 13. 7. 2005 v době kolem 19.39 hod. v prostoru čerpací stanice OMV v Klímkovicích, poté, co svým osobním vozidlem čelně narazil do stojanu č. 3, požádal nezúčastněnou osobu - Petra K., aby se při šetření této dopravní nehody sám přihlásil jako její viník, a za tímto účelem mu předal doklady od vozidla. O podání této nepravdivé informace požádal také obsluhu čerpací stanice paní Lenku F. Následně z místa dopravní nehody v průběhu jejího šetření ujel, a to i přes výzvu policisty, aby vyčkal příjezdu skupiny dopravních nehod.
Rozhodnutím ředitele Policie České republiky správy Severomoravského kraje ze dne 18. 7. 2005 byl žalobce dne 20. 7. 2005, kdy mu bylo podle § 108 odst. 3 zákona o služebním poměru toto rozhodnutí doručeno, propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky podle § 106 odst. 1 písm. d) téhož zákona, neboť úmyslně a zvlášť závažným způsobem porušil služební přísahu policisty.
Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 24. 10. 2005 zamítl. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že přímými svědky, a to Petrem K., Lenkou F., npor. Janem Š., a kamerovým záznamem z čerpací stanice bylo prokázáno žalobcovo jednání v podobě ovlivňování svědků dopravní nehody a ujetí z místa dopravní nehody před jejím prošetřením. Jednání žalobce je v příkrém rozporu se služební přísahou, kterou složil dne 4. 1. 1993 podle § 6 odst. 2 zákona o služebním poměru. Jednání žalobce vykazovalo znaky úmyslného jednání a má negativní vliv jak na ostatní policisty, tak i veřejné mínění. Složení služební přísahy není právně nezávazným prohlášením, tedy formalitou bez účinků a následků. Dále dodal, že i když žalobci v době jeho jednání a následném rozhodování o jeho propuštění plynula výpovědní lhůta, pak tato skutečnost nemohla být důvodem bránícím jeho propuštění ze služebního poměru pro úmyslné, zvlášť závažné porušení služební přísahy. Žalobce byl služební přísahou vázán po celou dobu trvání jeho služebního poměru, kterou je i výpovědní lhůta, a to i když byl v civilním oděvu a nedovolával se příslušnosti k Policii České republiky.
Rozhodnutí žalovaného žalobce napadl žalobou u Městského soudu v Praze, v níž mimo jiné namítal, že žalovaný při posuzování intenzity porušení služební přísahy nepřihlédl k jeho osobě, dosavadnímu bezproblémovému výkonu služebních povinností, a k situaci, v níž došlo k porušení služební přísahy, k jejím důsledkům pro Policii České republiky, a zda jí byla jeho jednáním způsobena škoda.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 9. 2007 žalobu zamítl, přičemž označil jednání žalobce, který po spáchání dopravní nehody nabádal jiné osoby k nepravdivé výpovědi v jeho prospěch a vzdor předchozí výzvě vyšetřujícího policisty svévolně opustil místo dopravní nehody, aby poté v místě svého bydliště nebyl k zastižení, za jednání policisty, které je v příkrém rozporu s povinnostmi, morálkou a etikou příslušníků Policie České republiky, jejichž dodržování je právem očekáváno i v době mimo službu, tj. i v době trvání pracovní neschopnosti a v civilním oděvu. Podle soudu jednání žalobce bylo zvlášť závažným úmyslným porušením služební přísahy a bylo právem důvodem k propuštění žalobce ze služebního poměru policisty podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmý úsudek o obsahu a rozsahu neurčitého právního pojmu "
porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem
", který žalovaný vyložil a konfrontoval se skutkovými zjištěními, a správně usoudil, že jednání žalobce spočívající v porušení služební přísahy dosáhlo takové intenzity, že naplňuje znak jejího zvlášť závažného porušení. Žalobce si s ohledem na své služební postavení musel být vědom důsledků svého jednání. Tudíž i přes dosavadní kladná hodnocení žalobce svým jednáním naplnil důvody pro postup podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru.
Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž mimo jiné namítal, že soud měl přihlédnout k tomu, že dopravní nehodu způsobil v době, kdy se nacházel ve stavu pracovní neschopnosti. Protože se bál možného postihu, požádal Petra K., aby vinu vzal na sebe. Náraz do čerpacího stojanu pro stěžovatele znamenal šok, v jehož důsledku jednal zkratkovitě. Soud dále dle stěžovatele při hodnocení intenzity porušení služební přísahy nepřihlédl k tomu, že na místě dopravní nehody vystupoval jako civilní osoba v občanském oděvu a svým chováním nepoškozoval Policii České republiky na veřejnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V řízení před služebními funkcionáři bylo postaveno na jisto, že stěžovatel dne 13. 7. 2005 svým osobním vozem, v době, kdy se nacházel ve stavu práce neschopných, způsobil dopravní nehodu, přičemž ovlivňoval její svědky tak, aby tito posléze svědčili v jeho prospěch. Argumentuje-li stěžovatel, že po celou dobu vyšetřování byl v civilním oděvu a nedovolával se své příslušnosti k Policii České republiky, pak Nejvyšší správní soud dodává, že i přesto, jak je patrno z výpovědí Petra K. a Lenky F., které jsou součástí spisu, tito o jeho služebním poměru věděli. Jak naprosto správně konstatoval soud, policista je vázán služební přísahou jak v době výkonu služby, tak mimo ni, kdy se nachází v civilním oděvu. Tudíž i v době pracovní neschopnosti, pokud služební poměr příslušníka Policie České republiky trvá, je tento vázán služební přísahou a svým jednám je povinen ji naplňovat. Z jednání, kterým se stěžovatel snažil ovlivňovat svědky dopravní nehody, je zřejmý naprostý opak..
(...) Nejvyšší správní soud se zcela ztotožňuje se soudem v tom, že z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí je zřejmý úsudek o obsahu a rozsahu neurčitého právního pojmu "
porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem
", který žalovaný vyložil a konfrontoval se skutkovými zjištěními, a správně usoudil, že jednání žalobce spočívající v porušení služební přísahy dosáhlo takové intenzity, že naplňuje znak jejího zvlášť závažného porušení. Služební funkcionáři tak dostáli požadavkům, které na ně klade
judikatura
správních soudů, představovaná rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2004, čj. 1 As 10/2003-58, publikovaným pod č. 896/2006 Sb. NSS.
Podle Nejvyššího správního soudu si stěžovatel, s ohledem na své služební postavení, musel být vědom nesprávnosti, tak i důsledků svého jednání, což je uvedeno i v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2006, čj. 6 As 60/2004-56, publikovaném pod č. 849/2006 Sb. NSS. Tudíž i přes dosavadní kladná hodnocení stěžovatel svým jednáním naplnil důvody pro postup podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru. Právní úprava klade na příslušníky Policie České republiky zvláštní nároky, což je dáno jejími specifickými úkoly převážně na úseku zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti. Proto i takové jednání, které by u jiného případně nevyústilo v nepříznivé pracovněprávní následky, u příslušníků Policie České republiky může vést až k jejich propuštění ze služebního poměru.
Protože se jednalo o důvod propuštění podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru, soudu nelze vytýkat to, že shledal správným a zákonným postup služebních funkcionářů podle § 108 odst. 3 téhož zákona, podle kterého při propuštění z důvodu podle § 106 odst. 1 písm. d) je služební poměr ukončen dnem doručení rozhodnutí o propuštění. V posuzovaném případě tedy dnem 20. 7. 2005. Opačný postup by byl navíc v rozporu se zákonem, a stěžovatele by zjevně ve svých důsledcích zvýhodnil. Stěžovatelovo propuštění ze služebního poměru krátce před tím, než měl být ukončen služební poměr na základě jeho žádosti ze dne 6. 5. 2005, nelze v žádném případě hodnotit jako neúčelné, jak uvedl ve svém rozhodnutí soud. K ukončení služebního poměru propuštěním došlo za doby jeho trvání, což bylo v daném ohledu rozhodující. Skutečnost, že se tomu tak stalo v době, kdy již bylo zřejmé, že služební poměr stěžovatele skončí ke dni 31. 7. 2005, nemá relevanci. Propuštění ze služebního poměru je důsledkem stěžovatelova jednání a úmyslného porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem. Namítá-li stěžovatel, že tímto postupem byl zbaven nároků podle § 114 a násl. zákona o služebním poměru, pak Nejvyšší správní soud dodává, že tyto nároky přísluší policistům, kteří po celou dobu služby řádně a příkladě plnili služební povinnosti a nezpronevěřili se služební přísaze a jejímu obsahu. (...)
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.