Vydání 7/2006

Číslo: 7/2006 · Ročník: IV

896/2006

Služební poměr příslušníků Policie ČR a podmínky propuštění

Ej 565/2004
Služební poměr příslušníků Policie ČR: podmínky propuštění
k § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky*)
Základem pro úsudek o propuštění policisty ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, je úsudek o obsahu a rozsahu neurčitého právního pojmu "porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem". Teprve poté, kdy správní orgán tento neurčitý právní pojem vyloží, může jej konfrontovat se skutkovými zjištěními konkrétního případu a usoudit, zda jednání policisty spočívající v porušení služební přísahy dosáhlo takové intenzity, že naplňuje zákonný znak zvlášť závažného porušení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2004, čj. 1 As 10/2003-58)
Prejudikatura:
srov. č. 849/2006 Sb. NSS.
Věc:
Pavel M. proti Policii České republiky, Správě Západočeského kraje, o propuštění ze služebního poměru, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím ředitele okresního ředitelství Policie České republiky ze dne 19. 11. 2002 byl žalobce propuštěn podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (dále jen "služební zákon"), ze služebního poměru. V odůvodnění správní orgán uvedl, že žalobce dne 13. 11. 2002 v prodejně v Ch. odcizil zubní pastu a rostlinný tuk; za toto jednání uložili přivolaní strážníci Městské policie Ch. žalobci blokovou pokutu ve výši 200 Kč, kterou žalobce dobrovolně zaplatil. Správní orgán konstatoval, že žalobce se výše uvedeným jednáním dopustil porušení služební přísahy úmyslně zvlášť závažným způsobem. Tímto jednáním žalobce zklamal důvěru občanů v Policii ČR, a poškodil tak její autoritu v očích veřejnosti.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání; uznal, že se jednání dopustil, má však za to, že rozhodnutí o propuštění je nepřiměřené všem okolnostem případu. Žalovaný rozhodnutím ze dne 21. 1. 2003 odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou. Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 14. 5. 2003 rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozhodnutí krajského soudu včas podanou kasační stížností. Uvedl, že posouzení, zda byla služební přísaha porušena zvlášť závažným způsobem, je v právní úvaze příslušného služebního funkcionáře s personální pravomocí. Je nutno jinak posuzovat nedbalostní jednání policisty a jinak jednání úmyslné, jak tomu bylo v předmětném případě. Z obecného hlediska je nepřípustné, aby policista, který úmyslně odcizil zboží v obchodě, byl nadále ve služebním poměru k Policii ČR. Pokud se policista dopustí krádeže, může jít jedině o zvlášť závažné porušení služební přísahy. V opačném případě by došlo k diskreditaci Policie České republiky, což nelze připustit. Podle žalovaného bylo podrobné zdůvodnění závažného porušení služební přísahy v rozhodnutí žalovaného dostatečně rozvedeno.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 106 odst. 1 písm. d) služebního zákona může být policista propuštěn ze služebního poměru, jestliže porušil služební přísahu nebo služební povinnost zvlášť závažným způsobem.
Z hlediska skutkových zjištění bylo v průběhu správního řízení prokázáno (a mezi účastníky řízení o tom ani není sporu), že žalobce odcizil zboží v celkové hodnotě 42,80 Kč, a jeho jednání tak splňuje znaky porušení služební přísahy, jejíž obsah vymezuje § 6 odst. 2 služebního zákona. Důvodem pro propuštění ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) služebního zákona však může být porušení služební přísahy jen tehdy, dosáhlo-li intenzity zvlášť závažného porušení. Spor je o to, zda žalobcovo jednání intenzity zvlášť závažného porušení služební přísahy dosáhlo.
Nejvyšší správní soud se plně ztotožňuje s argumentací krajského soudu v odůvodnění napadeného rozsudku a na tuto argumentaci v podrobnostech odkazuje. Základem pro úsudek o propuštění policisty ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) je úsudek o obsahu a rozsahu neurčitého právního pojmu "porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem". Teprve poté, kdy správní orgán tento neurčitý právní pojem vyloží, může jej konfrontovat se skutkovými zjištěními konkrétního případu a usoudit, zda jednání policisty spočívající v porušení služební přísahy dosáhlo takové intenzity, že naplňuje zákonný znak zvlášť závažného porušení, či nikoliv.
Úkolem soudu při přezkumu ve správním soudnictví je kontrola zákonnosti rozhodnutí správního orgánu a dodržení zákonem stanovených pravidel v řízení, jež vydání správního rozhodnutí předcházelo. Soudu nepřísluší, aby správní orgán nahradil a vlastní úvahou obsah neurčitého právního pojmu vymezil a jím pak poměřil jednání žalobce a posoudil, zda takové jednání naplnilo či nenaplnilo svou intenzitou znaky takto vymezeného zvlášť závažného porušení služební přísahy, neboť by tak soud nepřípustným způsobem zasáhl do diskrečního práva žalovaného. Soud však musí mít možnost přezkoumat, zda
interpretace
a aplikace takového pojmu správním orgánem je v souladu se zákonem, jaké podklady pro své rozhodnutí k tomu správní orgán soustředil, zda tak učinil v rozsahu, který mu umožnil ve věci správně rozhodnout a zda jeho zjištění nejsou s těmito podklady v logickém rozporu. Jestliže rozhodnutí správního orgánu takový přezkum neumožňuje, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Krajský soud v Plzni proto v právním úsudku nepochybil, jestliže napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
*)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.