Vydání 12/2006

Číslo: 12/2006 · Ročník: IV

1002/2006

Služební poměr: porušení povinností příslušníka Hasičského záchranného sboru

Ej 639/2004
Služební poměr: porušení základních povinností příslušníka Hasičského záchranného sboru; souběh kázeňského trestu a propuštění ze služebního poměru
k § 13 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (v textu též "zákon o Hasičském záchranném sboru")
k § 28 odst. 1 písm. a), § 33 a § 108 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (v textu též "zákon o služebním poměru")
I. Jednání příslušníka Hasičského záchranného sboru zařazeného ve funkci hasič - strojník spočívající v nástupu do služby pod vlivem alkoholu je porušením základních povinností příslušníka tohoto sboru upravených v § 13 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, a v § 28 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
II. Uložení kázeňského trestu podle § 33 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a propuštění ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) citovaného zákona (zde: porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem) pro týž skutek se nevylučuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, čj. 7 A 39/2002-67)
Věc:
Jaromír P. proti Ministerstvu vnitra o propuštění ze služebního poměru.
Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje rozhodnutím ze dne 9. 11. 2001 uložil žalobci kázeňský trest snížení hodnosti o jeden stupeň na dobu jednoho roku, a to z důvodu, že žalobce jako příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky nastoupil dne 3. 10. 2001 do služby pod vlivem alkoholu, čímž spáchal kázeňský přestupek.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje rozhodnutím ze dne 28. 11. 2001 propustil žalobce ze služebního poměru příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky podle ustanovení § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru. Nástupem do služby pod vlivem alkoholu žalobce porušil služební přísahu a základní povinnosti příslušníka Hasičského záchranného sboru. Současně porušil též povinnosti stanovené v § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a rovněž tak povinnosti stanovené Řádem strojní služby v požární ochraně SP-VPR č. 3/1996 ze dne 2. 1. 1996, hlava XII bod 37, a Řádem chemickotechnické služby v požární ochraně SP-VPR č. 1/1996 ze dne 2. 1. 1996, hlava II bod 20 písm. b); tím došlo k porušení služebních povinností zvlášť závažným způsobem.
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 30. 1. 2002 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo. V důvodech vyslovilo právní názor, podle něhož se správní orgán I. stupně nedopustil dvojího potrestání tím, že žalobce postihl za kázeňský přestupek a posléze jej propustil ze služebního poměru.
Žalobce v podané žalobě namítal, že neporušil předpisy uvedené v napadaných rozhodnutích a že v uvedený den byl připraven plnit povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o služebním poměru a zákona o Hasičském záchranném sboru; předně neporušil zákon č. 361/2000 Sb., neboť ustanovení, jehož porušení se mu vytýká [§ 5 odst. 2 písm. b)], se týká zákazu řízení vozidla, a žalobce vozidlo neřídil. Další námitka spočívá v žalobcově přesvědčení, že propuštěním ze služebního poměru byl za tentýž skutek potrestán dvakrát; poprvé se tak stalo uložením kázeňského trestu.
Žalovaný ve vyjádření poukázal na to, že žalobce nastoupil do služby pod vlivem alkoholu, pročež nemohl službu řádně a svědomitě vykonávat. Pro posouzení věci není rozhodující, že aplikace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může být sporná: i bez aplikace tohoto zákona byl dán důvod pro propuštění žalobce ze služebního poměru, neboť k porušení povinností příslušníka Hasičského záchranného sboru došlo. Žalobce nebyl potrestán dvakrát, neboť smysl a účel obou opatření jsou rozdílné. Uložením kázeňského trestu byl žalobce postižen za to, že svým jednáním naplnil skutkovou podstatu kázeňského přestupku. V případě propuštění ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru služební funkcionář posuzuje, zda došlo k porušení služebních povinností tak závažným způsobem, že je vyloučeno, aby příslušník Hasičského záchranného sboru setrval v jeho řadách. Propuštění ze služebního poměru tedy není trestem, nýbrž personálním opatřením. V posuzovaném případě mohlo dojít k propuštění i bez předchozího uloženého trestu. Kázeňským opatřením, proti němuž žalobce nepodal odvolání, však bylo porušení služební přísahy a služebních povinností pravomocně prokázáno, a důvod pro propuštění ze služebního poměru byl tedy dán.
Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 3. 10. 2001 žalobce jako příslušník Hasičského záchranného sboru v hodnosti praporčíka a ve služebním zařazení strojník - řidič nastoupil do služby pod vlivem alkoholu, což bylo prokázáno opakovanou dechovou zkouškou a posléze i rozborem krve, jenž potvrdil hladinu alkoholu v krvi 0,59 g/kg - protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem Nemocnice Č., soudně lékařské oddělení, ze dne 4. 10. 2001. Žalobce ve svém vyjádření k této skutečnosti dne 24. 10. 2001 (poté, co mu bylo sděleno, že bylo zahájeno šetření ve věci možného spáchání kázeňského přestupku) uvedl, že dne 3. 10. 2001 nastoupil do služby, neboť nepociťoval žádnou indispozici z důvodu vlivu alkoholu, která by snižovala jeho schopnost vykonávat činnost strojník - řidič. Pociťoval příznaky rýmy a kašle. Kladný výsledek orientační dechové zkoušky na alkohol ze dne 3. 10. 2001 byl pro něj překvapující.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobce byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky; podle § 10 odst. 1 zákona o Hasičském záchranném sboru se na služební poměr příslušníků Hasičského záchranného sboru užije zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak a s vyloučením některých taxativně stanovených ustanovení. Podle § 13 zákona o Hasičském záchranném sboru je příslušník Hasičského záchranného sboru povinen vykonávat službu svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, prohlubovat své odborné znalosti, udržovat fyzickou zdatnost a to prokazovat zkouškou odborné a fyzické způsobilosti. Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona o služebním poměru, který se na posuzovanou věc rovněž použije, je povinen plnit svědomitě a řádně úkoly uložené mu zákony a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i úkoly uložené mu rozkazy a pokyny služebních funkcionářů a nadřízených. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, stanoví, že řidič nesmí řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, kdy by mohl být ještě pod jeho vlivem. Podle Rozkazu č. 1/1996 (Řád chemickotechnické služby v požární ochraně) je hasič povinen hlásit při nástupu služby neprodleně nadřízenému veliteli indispozici či jiné důvody, které mu zabraňují použít prostředky chemickotechnické služby [bod 20.b)] a podle Rozkazu č. 3/1996 (Řád strojní služby v požární ochraně) je řidič a strojník povinen každou indispozici, která snižuje schopnost k řízení požárního automobilu, neprodleně nahlásit bezprostředně nadřízenému veliteli (bod 37). Služebnímu zařazení hasič - strojník v 7. platové třídě (což bylo žalobcovo zařazení) odpovídá podle služebního platového řádu (nařízení vlády č. 79/1994 Sb.) činnost: řízení a obsluha speciální požární techniky a vyprošťovacích zařízení při zásahu. Podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru, který na posuzovanou věc rovněž dopadá, může být příslušník Hasičského záchranného sboru propuštěn ze služebního poměru, jestliže porušil služební přísahu nebo služební povinnost zvlášť závažným způsobem.
Ačkoliv žalobce se ke skutkové stránce věci, tj. zda nastoupil dne 3. 10. 2001 do služby pod vlivem alkoholu, vyjadřuje v tom směru, že si této skutečnosti nebyl vědom, popřípadě, že byl závěry rozboru krve překvapen, anebo - při jednání soudu - že požil kapky proti kašli, nemá soud pochybnosti o tom, že jak trubicemi ALTEST, tak rozborem krve bylo prokázáno, že žalobce byl v době nástupu do služby pod vlivem alkoholu. Prvá dechová zkouška trubicí ALTEST v 7.20 hodin 3. 10. 2001 byla podle služebního záznamu z téhož dne pozitivní s délkou zabarvení téměř k rysce, rozbor krve odebrané v 9.10 hodin prokázal hladinu alkoholu 0,59 g/kg. Proto pro vyslovení úvahy o prvé námitce [tvrzení o tom, že se žalobce nedopustil porušení povinností stanovených příslušnými předpisy uvedenými v napadených rozhodnutích, zejména porušení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích] je rozhodující určení okruhu povinností (a to jak povinností stanovených obecně závaznými předpisy, tak rozkazy nadřízených služebních funkcionářů), jež tímto jednáním porušil.
Soud nejprve obecně poznamenává, že podstatnou náplní žalobcova služebního zařazení strojník - řidič je řízení složité požární techniky včetně její obsluhy při zásahu. Jestliže výše citovaná zákonná ustanovení vyžadují, aby příslušník Hasičského záchranného sboru vykonával službu svědomitě a řádně, přičemž § 5 odst. 2 písm. b) citovaného zákona č. 361/2000 Sb. zakazuje řidiči řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, pak žalobce svým jednáním bez jakýchkoli pochybností způsobil, že službu, jejímž obsahem je ochrana života a zdraví osob, k čemuž se rovněž zavázal služební přísahou, nemohl vykonávat vůbec, natož svědomitě a řádně. Na tom nic nemění subjektivní připravenost k výkonu služby. Bylo žalobcovou povinností uloženou zákonem zdržet se požívání alkoholických nápojů v takové době před nástupem do služby, aby mohl vykonávat svědomitě a řádně službu, jež spočívá v řízení vozidel a jejich obsluze. Nejvyšší správní soud proto neshledává právní kvalifikaci, kterou žalovaný na tento skutek užil, nesprávnou. Jistě nešlo o přímé porušení ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) citovaného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, neboť v řízení vozidla žalobci zabránili jeho nadřízení, nicméně aplikace tohoto ustanovení ve spojení s ustanoveními zákona o Hasičském záchranném sboru (§ 13) a zákona o služebním poměru [§ 28 odst. 1 písm. a)] vymezujícími základní povinnosti příslušníka skýtají dostatečnou oporu pro vyslovení závěru, že žalobce povinnosti příslušníka porušil. Na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani žalobcovo tvrzení, že ne při každé směně řídil vozidlo; podstatné je, že řízení vozidel a obsluha techniky byly náplní jeho práce a v případě nutnosti zásahu by býval musel tyto povinnosti plnit. V řízení o propuštění ze služebního poměru pak orgán I. stupně hodnotil toto porušení jako zvlášť závažné, kterýžto stupeň intenzity porušení právní povinnosti stanoví § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru jako podstatný znak, jehož naplnění zakládá možnost propustit příslušníka ze služebního poměru. Nejvyšší správní soud tedy dospěl k názoru, že žalobce porušil citovaná ustanovení předpisů upravujících služební poměr příslušníka Hasičského záchranného sboru ve spojení s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Hodnocení intenzity tohoto porušení provedené v napadených rozhodnutích spjaté se specifiky funkce, kterou žalobce zastával (hasič - strojník), se nevymyká mezím, které zákon pro takové posouzení skýtá.
Pokud jde o námitku dvojího postihu za tentýž skutek, Nejvyšší správní soud jí nepřisvědčuje. Smysl a účel uložení kázeňského trestu a propuštění ze služebního poměru jsou zcela odlišné. Uložením kázeňského trestu je příslušník Hasičského záchranného sboru postižen za to, že svým jednáním naplnil skutkovou podstatu kázeňského přestupku (§ 33 zákona o služebním poměru), přičemž uložení kázeňského trestu nepatří mezi důvody pro propuštění. Propuštění příslušníka ze služebního poměru je jedním ze způsobů jeho skončení. V případě propuštění podle § 106 odst. 1 písm. d) služební funkcionář posuzuje, zda došlo k porušení služební přísahy nebo služební povinnosti tak závažným způsobem, že je vyloučeno další setrvání příslušníka v řadách Hasičského záchranného sboru. Nejde tedy o potrestání za stejné jednání, neboť propuštění není z hlediska právního trestem, i když subjektivně tak může být vnímáno. Každé protiprávní jednání může vyvolat následky spočívající ve vyvození různého druhu odpovědnosti (trestní, kázeňské, za škodu atd.). Za nepřípustné by soud považoval pouze současné či postupné uplatnění takového druhu odpovědnosti, které se vzájemně vylučují (například trestní a kázeňské podle § 37 zákona o služebním poměru). Zákon o Hasičském záchranném sboru ani zákon o služebním poměru nebrání tomu, aby došlo k uložení kázeňského trestu a současně propuštění ze služebního poměru. Souběhu pak nebrání ani skutečnost, že v posuzovaném případě by v důsledku propuštění byl kázeňský trest (snížení hodnosti na dobu jednoho roku) fakticky nevykonatelný. Posuzování efektivity uloženého kázeňského trestu ostatně není věcí soudu. Soud rovněž dává za pravdu vyjádření žalovaného, že k propuštění ze služebního poměru mohlo v posuzovaném případě dojít i bez kázeňského potrestání - v tomto ohledu je odůvodnění napadeného rozhodnutí nepřesné, nicméně pro posouzení důvodnosti této i poslední námitky (zmatečnost napadeného rozhodnutí v odůvodnění, pokud jde o domněnku, že by nevydáním rozhodnutí o kázeňském přestupku došlo k porušení principu
presumpce
neviny) bez právní relevance.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.