Vydání 12/2008

Číslo: 12/2008 · Ročník: VI

1734/2008

Služební poměr: náhrada nákladů spojených se vzděláváním celníka

Služební poměr: náhrada nákladů spojených se vzděláváním celníka
k § 12 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.*)
k § 64 odst. 5 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky**)
V souladu s § 12 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, příslušela ve věcech služebního poměru celníků Ministerstvu financí působnost, která podle zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, přísluší Ministerstvu vnitra. Pokud tedy podle § 64 odst. 5 zákona č. 186/1992 Sb. do působnosti Ministerstva vnitra mj. náleželo stanovit prováděcím předpisem podrobnosti o sjednávání dohod o rozšíření nebo zvýšení vzdělání policistů, ve věcech služebního poměru celníků spadalo vydání takového prováděcího předpisu do působnosti Ministerstva financí. Proto při určení výše náhrady, kterou je správní orgán oprávněn na žalobci – bývalém celníku požadovat v důsledku nesplnění jeho závazku setrvat po sjednanou dobu ve služebním poměru, nelze aplikovat výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a v něm stanovenou maximální částku výše nákladů vynaložených na zvýšení vzdělání.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2006, čj. 9 Ca 203/2004-53)
Věc:
Bc. Jan D. proti Generálnímu ředitelství cel o náhradu nákladů spojených se zvýšením vzdělání žalobce.
Dne 26. 9. 1997 uzavřel žalobce s Celním ředitelstvím Hradec Králové dohodu o vzdělání ohledně studia žalobce na vysoké škole. V dohodě o vzdělání bylo uvedeno, že předpokládaná doba studia žalobce jsou tři roky a žalobce se v ní zavázal setrvat ve služebním poměru po skončení studia po dobu tří let. V případě nedodržení tohoto závazku či jeho části se žalobce zavázal nahradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením svého vzdělání, resp. jejich poměrnou část, maximálně však částku 150 000 Kč.
Od 1. 9. 2002 došlo u žalobce ke změně služebního poměru na pracovní poměr v rámci tzv. zcivilnění; služební poměr žalobce tedy skončil ke dni 31. 8. 2002. Jeho pracovní poměr u žalovaného pak skončil dohodou ke dni 15. 12. 2002. Při skončení jak služebního, tak pracovního poměru bylo žalobci potvrzeno, že zaměstnavatel vůči němu nemá žádné nároky.
Ředitel Celního ředitelství Hradec Králové dne 9. 2. 2004 žalobci uložil povinnost uhradit náklady spojené se zvýšením jeho vzdělání ve výši 35 024 Kč. Dne 15. 6. 2004 generální ředitel Generálního ředitelství cel odvolání zamítl a rozhodnutí vydané v I. stupni potvrdil.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně. V žalobě poukázal na § 64 zákona č. 186/1992 Sb., dle něhož ministerstvo stanoví obecně závazným právním předpisem podrobnosti o sjednávání dohod o rozšíření nebo zvýšení vzdělání; stanoví též rozsah nákladů a výši úhrady, které lze na policistovi požadovat, a může stanovit, ve kterých případech a v jakém rozsahu lze policistovi úhradu nákladů prominout. Tyto podrobnosti stanovil výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (dále jen „výnos č. 374/1992 Sb.“). V případě, jako je žalobcův, činí výše nákladů vynaložených na rozšíření nebo zvýšení vzdělání při nesplnění závazku k setrvání ve služebním poměru podle přílohy č. 4 výše zmíněného výnosu 500 Kč za jeden měsíc. Žalobce proto namítá, že žalovaný byl oprávněn sjednat s ním pro případ nedodržení závazku setrvat ve služebním poměru po dobu předpokládané doby studia 3 let náhradu nejvýše v částce 18 000 Kč, což v rozporu s platným právním předpisem neučinil.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Neopodstatněnou shledal soud námitku, v níž žalobce s poukazem na přílohu č. 4 výnosu č. 374/1992 Sb. dovozuje, že výše nákladů vynaložených na zvýšení jeho vzdělání činila maximálně 500 Kč za jeden měsíc studia, a že žalovaný proto pochybil, pokud s ním v dohodě o zvýšení vzdělání sjednal pro případ nedodržení závazku setrvat ve služebním poměru náhradu převyšující částku 18 000 Kč. Soud dospěl k závěru, že výnos č. 374/1992 Sb. v projednávané věci aplikovat nelze. Uvedený výnos byl vydán Ministerstvem vnitra na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 64 odst. 5 zákona č. 186/1992 Sb. a jeho aplikace je samozřejmě namístě v případě dohod o rozšíření nebo zvýšení vzdělání uzavřených mezi policií a policistou, což ale není případ žalobce, který dne 26. 9. 1997 uzavřel se žalovaným dohodu o zvýšení vzdělání jako příslušník celní správy ve služebním poměru. V souladu s § 12 odst. 3 písm. d) celního zákona, ve znění účinném ke dni uzavření předmětné dohody o zvýšení vzdělání, příslušela ve věcech služebního poměru celníků Ministerstvu financí působnost, která podle zákona č. 186/1992 Sb. přísluší Ministerstvu vnitra. Pokud tedy podle § 64 odst. 5 zákona č. 186/1992 Sb. do působnosti Ministerstva vnitra mj. náleželo stanovit prováděcím předpisem podrobnosti o sjednávání dohod o rozšíření nebo zvýšení vzdělání policistů, ve věcech služebního poměru celníků spadalo vydání takového prováděcího předpisu výlučně do působnosti Ministerstva financí. Vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, a kterou Ministerstvo financí v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v § 64 odst. 5 zákona č. 186/1992 Sb. upravilo též některé podrobnosti týkající se dohod o rozšíření nebo zvýšení vzdělání celníků (viz § 52 a § 53 citované vyhlášky), sice nabyla účinnosti teprve dne 17. 10. 1997, tedy až po uzavření dohody o zvýšení vzdělání mezi žalobcem a žalovaným, z této časové posloupnosti však rozhodně nelze dovozovat, že by na dohodu o zvýšení vzdělání uzavřenou mezi žalobcem a žalovaným bylo možné vztáhnout prováděcí předpis vydaný Ministerstvem vnitra. Takový postup by byl dle náhledu soudu v rozporu s výše citovaným ustanovením § 12 odst. 3 písm. d) celního zákona. Z výše řečeného vyplývá, že výnos č. 374/1992 Sb. a v něm stanovená maximální částka výše nákladů vynaložených na zvýšení vzdělání [500 Kč za jeden měsíc studia na vysoké škole při výkonu služby, viz bod 1. písm. a) přílohy č. 4 uvedeného výnosu] se při určení výše náhrady, kterou je žalovaný oprávněn na žalobci požadovat v důsledku nesplnění jeho závazku setrvat po sjednanou dobu ve služebním poměru u žalovaného, nepoužije.
Soud v dané věci považuje za potřebné zdůraznit, že dohoda o zvýšení vzdělání uzavřená mezi žalobcem a žalovaným obsahuje všechny podstatné náležitosti vyžadované pro takové dohody pod sankcí neplatnosti ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb.; je tudíž platná a strany této dohody jsou povinny se jí řídit. Zákon č. 186/1992 Sb. nestanovil, jakým způsobem má být v dohodách o rozšíření nebo zvýšení vzdělání sjednávána doba, po kterou se policista zavazuje setrvat po skončení studia ve služebním poměru. Pokud se tedy žalobce v předmětné dohodě zavázal setrvat ve služebním poměru k celní správě po skončení studia po dobu tří (rozumí se kalendářních) let, a dále uhradit celní správě náklady spojené se zvýšením svého vzdělání v případě, že tento závazek (setrvat po sjednanou dobu ve služebním poměru u žalovaného) nesplní, je takový závazek platný bez ohledu na to, jaká byla skutečná doba studia žalobce. Měl-li žalobce zato, že doba jeho setrvání ve služebním poměru po ukončení studia měla být v dohodě upravena jiným způsobem, měl se příslušné
modifikace
tohoto smluvního ujednání domáhat při uzavírání předmětné dohody. Dobu setrvání žalobce ve služebním poměru
„nestanovil“
v dohodě o zvýšení vzdělání jednostranně žalovaný, ale toto ujednání, jako ostatně i celá dohoda, je projevem svobodné smluvní vůle obou zúčastněných stran, kterou soud musí respektovat. Žalobce předmětnou dohodu uzavírat nemusel; pokud tak ale učinil, bylo a je jeho smluvní povinností dostát všem závazkům v ní platně sjednaným. Soud tedy uzavírá, že při výpočtu náhrady, kterou je žalobce povinen žalovanému v souladu s čl. II. bodem 2 a čl. IV. dohody o zvýšení vzdělání ze dne 26. 9. 1997 zaplatit, je nutno vycházet z toho, že smluvně převzatou povinností žalobce bylo setrvat ve služebním poměru u žalovaného po dobu tří let od skončení studia, přičemž ke skutečné době studia žalobce na vysoké škole přihlížet nelze.
*) Ustanovení bylo zákonem č. 187/2004 Sb. nejprve pozměněno a s účinností od 1. 1. 2007 zrušeno.
**) Zákon byl s účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.