Vydání 12/2015

Číslo: 12/2015 · Ročník: XIII

3317/2015

Školství: žádost o přiznání sociálního stipendia; hodnocení míry integrace studenta v rámci České republiky

Školství: žádost o přiznání sociálního stipendia; hodnocení míry integrace studenta v rámci České republiky
k § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákonů č. 552/2005 Sb., č. 261/2007 Sb. a 110/2009 Sb.
k čl. 18 Smlouvy o fungování Evropské unie
k čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS
I. Podá-li student vysoké školy žádost o přiznání sociálního stipendia (v případě tíživé sociální situace), musí vysoká škola tuto žádost posoudit nejen ve vztahu ke splnění podmínek podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nýbrž i ve vztahu ke splnění "dalších" podmínek podle § 91 odst. 2 písm. d) téhož zákona v souladu se stipendijním řádem vysoké školy.
>II. Ze zásady zákazu diskriminace (článek 18 Smlouvy o fungování EU, respektive článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států) nevybočuje, pokud Česká republika jako členský stát Evropské unie v postavení "hostitelského státu" váže vznik nároku na sociální stipendium při vysokoškolském studiu na dosažení dostatečné míry integrace studenta v rámci České republiky.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2014, čj. 62 Af 21/2013-83)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 14/2000 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 22/99); rozsudky Soudního dvora ze dne 14. 2. 1995, Schumacker (C-279/93, Sb. rozh., s. I-00225), ze dne 15. 6. 2000, Sehrer (C-302/98, Sb. rozh., s. I-04585), ze dne 23. 3. 2004, Collins (C-138/02, Sb. rozh., s. I-02703), ze dne 15. 3. 2005, Bidar (C-209/03, Sb. rozh., s. I-02119) a ze dne 18. 11. 2008, Förster (C-158/07, Sb. rozh., s. I-08507).
Věc:
Alena Š. proti Masarykově univerzitě o přiznání stipendia.
Rektorátu žalované byla dne 26. 11. 2012 doručena žádost o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta, prostřednictvím níž se žalobkyně domáhala přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace v akademickém roce 2012/2013, kterou odůvodňovala naplněním všech zákonných podmínek a k níž připojila
Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti
ze dne 16. 11. 2012, výplatní pásku svého otce a Potvrzení o studiu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
Dne 27. 11. 2012 prorektor žalované vydal rozhodnutí I. stupně, kterým zamítl žádost žalobkyně o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách za podmínek vymezených v § 91 odst. 3 citovaného zákona.
Žalobkyně následně podala žádost o přezkoumání rozhodnutí I. stupně. O ní rozhodl rektor žalované dne 18. 2. 2013 tak, že rozhodnutí I. stupně potvrdil; toto rozhodnutí je založeno na argumentaci, podle které nejsou splněny podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Podle tohoto rozhodnutí výklad § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách obsažený v rozhodnutí I. stupně není výkladem diskriminačním s ohledem na znění článku 24 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.
Žalobkyně posléze podala ke krajskému soudu žalobu, kterou se domáhá zrušení rozhodnutí rektora žalované ze dne 18. 2. 2013, stejně jako i rozhodnutí I. stupně ze dne 27. 11. 2012.
Žalobkyně předně namítá nezákonný procesní postup před vydáním napadeného rozhodnutí; podle žalobkyně napadené rozhodnutí obsahuje překvapivou argumentaci oproti rozhodnutí I. stupně ohledně toho, že rozsudek Soudního dvora ze dne 15. 3. 2005,
Bidar
, C-209/03, Sb. rozh. s. I-02119, nelze vztáhnout na právě posuzovanou věc, neboť žalobkyně není dostatečně integrovaná do společnosti v České republice. Podle žalobkyně tím bylo porušeno právo na dvojinstančnost správního řízení.
Dále žalobkyně napadá právní hodnocení obsažené v rozhodnutí II. stupně; žalobkyně nesouhlasí se žalovanou, podle níž vazba mezi poskytnutím sociálního stipendia a pobíráním přídavku na dítě není projevem diskriminace, nýbrž stanovením souboru objektivních kritérií umožňujících zkoumat míru integrace žadatele do společnosti členského státu. Žalobkyně má za to, že podmínky stanovené zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, neumožňují získat nárok na přídavek na dítě osobě, jejíž rodiče bydlí v jiném členském státě, z čehož žalobkyně dovozuje, že znění § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách je v rozporu s článkem 18 Smlouvy o fungování EU, který zakazuje jakoukoli diskriminaci. Žalobkyně tu rovněž poukazuje na rozsudek Soudního dvora
Bidar
a dovozuje, že soud zde potvrdil, že podpora poskytovaná studentům, kteří studují na vysoké škole, určená na pokrytí životních nákladů, spadá do působnosti Smlouvy o založení ES, a tím i do prvního pododstavce článku 12 Smlouvy o založení ES obsahujícího zákaz diskriminace. To však podle žalobkyně nekoresponduje s § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře, podle něhož náleží přídavek na dítě cizinci pouze v případě, že on sám a osoby společně s ním posuzované mají na území České republiky trvalý pobyt a současně mají na území České republiky bydliště; bydlištěm je místo středu zájmů žadatele a v případě studentů se podle žalobkyně jedná o místo, kde se nachází jejich zdroj příjmů.
Žalobkyně dále podrobnou argumentací dovozuje, že ze žádného ustanovení zákona o vysokých školách jednoznačně nevyplývá, že příjemce sociálního stipendia musí současně pobírat přídavek na dítě v České republice. Podle žalobkyně samotná skutečnost, že zákon o vysokých školách v poznámce pod čarou odkazuje na zákon o státní sociální podpoře, nemůže vést k tvrzení, že zákon o vysokých školách jí zastávaný výklad neumožňuje; poznámky pod čarou nemají normativní charakter.
Konečně žalobkyně ve své argumentaci uvádí, že
judikatura
ve skutečnosti připouští určitou míru diskriminace při přiznávání sociálních stipendií či studijních půjček, avšak tato diskriminace musí být do vnitrostátního práva provedena způsobem, jenž umožní příslušným orgánům přiznat tyto dávky i osobám, které přestože nejsou státními příslušníky hostitelského státu, vytvořily si k tomuto státu "
úzký vztah
". Žalobkyně má však za to, že výklad zákona o vysokých školách zastávaný žalovanou neumožňuje jakoukoli diskreci při přiznávání sociálního stipendia osobám vykazujícím tento vztah ke společnosti hostitelského státu.
Žalobkyně má za to, že by případný souhlas s jednáním žalované mohl ve svém důsledku vést až k ohrožení práva na vzdělání, což je v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
Žalovaná považuje žalobu za nedůvodnou. Podle žalované jsou obě rozhodnutí věcně, přehledně, srozumitelně a jednoznačně odůvodněna a jsou také rozhodnutími správnými. Žalovaná setrvává na svém postoji vyjádřeném už v napadeném rozhodnutí a uvádí, že z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že nárok občanů Evropské unie s legálním pobytem v členském státě na dávky není absolutní. Ve svém vyjádření rovněž odkazuje na rozsudek Soudního dvora ve věci
Bidar
, podle něhož členský stát může udělovat podporu pouze studentům, kteří prokázali určitý stupeň integrace do společnosti tohoto státu.
Krajský soud v Brně rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
IV. Posouzení věci
(...)
IV.1
Žalobkyně v podané žalobě předně poukazovala na procesní vady před správním orgánem, konkrétně na překvapivou argumentaci obsaženou v napadeném rozhodnutí a na zcela formální řízení před orgánem I. stupně. Žalobkyně z toho dovozovala porušení dvojinstančnosti řízení.
V této argumentaci zdejší soud žalobkyni za pravdu nedává. Předně zdejší soud nemůže přehlédnout skutečnost, že prorektor v procesním postavení orgánu I. stupně rozhodoval o tom, zda žalobkyně má nárok na sociální stipendium, na základě žádosti o přiznání tohoto stipendia. V rámci své argumentace vycházel ze zákona o vysokých školách a dovozoval, že uchazeč o toto stipendium musí předložit potvrzení příslušného orgánu státní sociální podpory o tom, že má nárok na přídavek na dítě ve smyslu zákona o státní sociální podpoře, a vzhledem k tomu, že žalobkyně toto potvrzení nepředložila, její žádost byla zamítnuta. Na straně třetí rozhodnutí I. stupně je přitom argumentováno v tom směru, že skutečnost, že Česká republika nabízí svým občanům jiný rejstřík sociálních dávek, v jiných výších a za jiných podmínek než Slovenská republika, nemůže být důvodem pro přisvědčení argumentu o nerovném zacházení a diskriminaci. Základ argumentace ohledně nediskriminace je tedy v rozhodnutí I. stupně zřetelně obsažen a jestliže je v napadeném rozhodnutí argumentováno v tom směru, že rozsudek Soudního dvora ve věci
Bidar
nelze vztáhnout na právě posuzovanou věc, neboť žalobkyně není dostatečně integrovaná do společnosti v České republice (a je uváděn rozdíl mezi situací žalobkyně a skutkovým stavem ve věci
Bidar
), pak jde o reakci na předešlou argumentaci žalobkyně; z pohledu instančního je tím "
ve II. stupni
" vypořádávána argumentace žalobkyně proti rozhodnutí "
v I. stupni
" obsažená v její žádosti o přezkoumání rozhodnutí I. stupně (prorektora). Nejde tak o argument nikterak překvapivý, který by byl výsledkem jakkoli procesně nekorektního postupu, tj. který by byl v rozporu s jakýmkoli konkrétním procesním pravidlem či s obecnější zásadou.
Tento žalobní argument tedy důvodným není.
IV.2
Žalobkyně ovšem především napadá samotné právní posouzení věci. Podstatou žalobní argumentace je právní názor, podle něhož vazba mezi poskytnutím sociálního stipendia na straně jedné a pobíráním přídavku na dítě na straně druhé je diskriminační, oproti právnímu názoru žalované, podle něhož tato vazba vyjadřuje objektivní kritéria umožňující zkoumat míru integrace žadatele do společnosti členského státu.
Podle § 91 odst. 1 zákona o vysokých školách "[s]
tudentům vysoké školy mohou být přiznána stipendia
". Podle § 91 odst. 2 zákona o vysokých školách "[s]
tipendia hrazená z
dotace
nebo z příspěvku mohou být studentům přiznána a) za vynikající studijní výsledky, b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, d) v případě tíživé sociální situace studenta, e) v případech zvláštního zřetele hodných
".
Podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách "[s]
tipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) se přiznává též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium ve výši 1 620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
"
Zvláštním právním předpisem je tu poznámkou pod čarou k § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách míněn zákon o státní sociální podpoře, který v § 17 obsahuje pravidlo, podle kterého "[n]
árok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40
". Nezaopatřeným dítětem je podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o státní sociální podpoře "
dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 12 až § 15 [zákona o státní sociální podpoře])
". Soustavnou přípravou na budoucí povolání se pak rozumí i studium dítěte na vysoké škole (§ 14 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře).
Podle § 7 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře se za rodinu pro účely použití zákona o státní sociální podpoře považuje "
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba
", přičemž žádná z oprávněných či společně posuzovaných osob nemůže být posuzována ve více rodinách. Společně posuzovanými osobami jsou podle § 7 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře "
a) nezaopatřené děti (§ 11), b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner, rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, c) manželé, partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b), d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče [písmeno b)] těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby
".
Podle § 91 odst. 4 zákona o vysokých školách "[s]
tipendia hrazená z
dotace
nebo z příspěvku mohou být přiznána též a) na podporu studia v zahraničí, b) na podporu studia v České republice, c) studentům doktorských studijních programů
". Podle § 91 odst. 5 zákona o vysokých školách "[s]
tipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu
".
Žalobkyně žádala o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta [§ 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách] a mimo jiné dovozovala, že jí má být přiznáno proto, že splňuje podmínky podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách. Stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách se přiznává za splnění podmínek, které jsou v tomto ustanovení uvedeny; první z podmínek je vznik nároku na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře (subpodmínka nezaopatřeného dítěte a subpodmínka rozhodného příjmu v rodině nepřevyšujícího součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,4, to vše podle § 17 zákona o státní sociální podpoře, a subpodmínka obecných předpokladů pro vznik nároku na dávky státní sociální podpory podle § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře), druhou z podmínek je rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšující součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
Žalovaná dovodila nesplnění první z obou podmínek, konkrétně nesplnění subpodmínky obecných předpokladů pro vznik nároku na dávky státní sociální podpory podle § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře; tento nárok totiž podle žalované náleží "
pouze fyzické osobě
[...]
, jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu, jde-li o státní občany České republiky, nebo mají na území České republiky trvalý pobyt, jde-li o cizince
,
podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště
".
Podstatou sporu ohledně právního posouzení splnění podmínek pro vznik nároku na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách je tedy spor o to, zda dovození nesplnění naposledy uvedené subpodmínky obecných předpokladů pro vznik nároku na dávky státní sociální podpory podle § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře je (jak tvrdí žalobkyně), či není (jak tvrdí žalovaná) závěrem diskriminačním, a tedy žalobkyni z tohoto důvodu zkracujícím na jejích právech.
Z konstrukce § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a § 17 a § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře zdejší soud dovozuje, že pro vznik nároku na toto konkrétní stipendium je zapotřebí naplnit znaky "
bezprostředního vztahu
" ("
přímého vztahu
", "
úzkého vztahu
") žadatele ke státu, na jehož území studuje (a kde o sociální stipendium žádá). Je tím vyjádřen požadavek na dosažení určité (dostatečné) míry integrace (tu nikoli občana České republiky, nýbrž občana členského státu Evropské unie) do společnosti členského státu, na jehož území studuje.
Fikce
dosažení dostatečné míry integrace nastává splněním podmínky trvalého pobytu žadatele (a dalších osob společně s ním posuzovaných) na území České republiky a faktického bydliště.
Vznik
fikce
dosažení dostatečné míry integrace tedy není odvislý od toho, zda žadatel je občanem České republiky či občanem jiného členského státu Evropské unie. Pokud by takto žalovaná pojímala konstrukci § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a § 17 a § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře, musel by dát zdejší soud za pravdu žalobkyni.
Nesplnění podmínek pro vznik nároku na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách však žalovaná neopírá o skutečnost, že žalobkyně není občankou České republiky; tento fakt žalovaná akcentuje - na straně 2 napadeného rozhodnutí - jen jako nesplnění jedné z podmínek alternativně přicházejících v úvahu, souběžně s tím totiž dovozuje kumulativní nesplnění podmínek podle § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře z toho, že žalobkyně nemá v České republice trvalý pobyt.
Vznik
fikce
dosažení dostatečné míry integrace pro splnění nároku na stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách je vázáno na podmínku faktického bydliště a trvalého pobytu na území České republiky.
Staví-li žalobkyně svoji argumentaci na dovození shodných skutkových znaků jako ve věci
Bidar
, nedává jí zdejší soud za pravdu.
Ve věci
Bidar
byl pan Bidar francouzským státním příslušníkem, který vstoupil na území Spojeného království (kde bydlel u své babičky a poté, co ukončil střední školu na náklady nikoli hostitelského státu, začal studovat vysokou školu) a žádal o poskytnutí finanční podpory na pokrytí jeho životních nákladů. Pan Bidar nebyl usazen ve Spojeném království. Potud je skutkový příběh ve věci
Bidar
a ve věci nyní posuzované v podstatných ohledech shodný.
Z rozsudku Soudního dvora ve věci
Bidar
je však zdejšímu soudu patrno, že podle tehdejších britských právních předpisů nemohl žádný státní příslušník jiného členského státu obdržet jako student
status
usazené osoby, tj. nemohl být v takovém případě nikdy dovozen "
bezprostřední vztah
" žadatele ke státu, na jehož území studuje (a kde o finanční podporu žádá), pokud neměl bydliště na jeho území v období tří let předcházejících prvnímu dni akademického roku, v němž o podporu žádal. Soudní dvůr přitom judikoval za situace, kdy pan Bidar nebyl ve Francii v té době fakticky usazen, neměl možnost se tam vrátit, neboť jeho babička, usazená ve Spojeném království, byla jeho opatrovnicí. To bylo skutkovým základem závěru Soudního dvora, podle něhož postup Spojeného království vůči příslušníkovi jiného členského státu, jenž ke svému domovskému státu ovšem "
bezprostřední vztah
" již neměl, byl diskriminačním (bod 52 rozsudku ve věci
Bidar
).
Jasně se přitom za shora zdůrazněného skutkového stavu tamní věci v navazujícím bodu 53 rozsudku ve věci
Bidar
uvádí, že jak podmínka, která vyžaduje od žadatele o finanční podporu, aby byl usazen ve Spojeném království, tak podmínka, která mu ukládá, aby měl bydliště na britském území v době předcházející studiu, může být snadněji splněna státními příslušníky Spojeného království, a tato kumulace je základem dovozené diskriminace. Podle Soudního dvora podmínka, podle které studenti mají nárok na podporu pokrývající jejich životní náklady pouze pokud jsou zároveň usazeni v hostitelském členském státě, by jistěže podobně jako podmínka, která vyžaduje bydliště po dobu tří let, mohla odpovídat legitimnímu cíli, který má zaručit, že žadatel o podporu prokáže určitý stupeň integrace do společnosti tohoto státu, nicméně je nesporné, že právní úprava dotčená v původním řízení vylučuje jakoukoli možnost státního příslušníka jiného členského státu získat jako student
status
usazené osoby. Tato právní úprava znemožňuje tedy takovému státnímu příslušníkovi bez ohledu na jeho stupeň skutečné integrace do společnosti hostitelského členského státu (za situace, kdy není integrován ani ve svém domovském státě) uvedenou podmínku splnit, a v důsledku toho využívat právo na podporu pokrývající jeho životní náklady. Takovéto zacházení přitom nelze považovat za odůvodněné legitimním cílem, který má tatáž právní úprava zaručit (bod 61 rozsudku ve věci
Bidar
).
Podstatný rozdíl mezi věcí
Bidar
a věcí nyní posuzovanou tedy podle zdejšího soudu spočívá v tom, že pan Bidar nemohl na finanční podporu (tam studentskou půjčku za účelem podpory pro úhradu životních nákladů) dosáhnout z toho důvodu, že neměl v předcházejících třech letech na území Spojeného království bydliště (přestože tam fakticky pobýval už během své docházky na střední školu, což mu vztah k hostitelskému státu vytvořilo), ať už by měl v době, kdy o podporu žádal, bydliště kdekoli, zatímco ve věci právě posuzované bylo nedosažení dostatečné míry integrace pro splnění nároku na stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách odvozeno od neusazení žalobkyně v České republice formálním pobytem a skutečným bydlištěm v době, kdy o stipendium žádala (to je doba, ve vztahu k níž se posuzoval vznik nároku podle zákona o státní sociální podpoře). Rozdíl lze shledávat i v míře integrace tamního žalobce a zdejší žalobkyně ve svém domovském státě. Pokud Soudní dvůr v bodu 63 rozsudku ve věci
Bidar
uzavřel, že v testu diskriminace neobstojí taková vnitrostátní právní úprava, která poskytuje studentům nárok na podporu pokrývající jejich životní náklady, pouze pokud jsou usazeni v hostitelském členském státě, a přitom vylučuje, aby státní příslušník jiného členského státu obdržel jako student
status
usazené osoby, i když tento státní příslušník v hostitelském členském státě legálně pobývá a absolvoval tam podstatnou část svého středoškolského studia, a v důsledku toho si vytvořil skutečný vztah ke společnosti tohoto státu, pak zdejší soud je toho názoru, že výklad § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách podávaný žalovanou nestanoví podmínku bydliště "
zpětně
", ani žalobkyni absolutně nevylučuje získání statutu usazené osoby bez splnění této podmínky.
To jsou také rozdíly, o které zdejší soud opírá závěr, že ve vztahu k žalobkyni se o nepřípustnou diskriminaci nejedná. Právě z rozsudku ve věci
Bidar
(bod 61 a násl.) podle zdejšího soudu vyplývá, že pro vznik nároku na jakoukoli finanční podporu v situaci žalobkyně (zde stipendium při studiu na vysoké škole) je nezbytné zohledňovat míru integrace žadatele v hostitelské zemi při zohlednění integrace v domovském státě. Ta je podle zdejšího soudu nediskriminačně vyjádřena právě bydlištěm a trvalým pobytem, přitom splnění těchto podmínek není vyžadováno zpětně (§ 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře).
Ostatně v rozsudku ze dne 18. 11. 2008,
Förster
, C-158/07, Sb. rozh., s. I-08507, Soudní dvůr pokládal za přiměřený pro vznik
fikce
dosažení dostatečné míry integrace požadavek nepřetržitého pětiletého pobytu v hostitelské zemi. Podle Soudního dvora podmínka nepřetržitého pobytu po dobu pěti let nemůže být považována za nepřiměřenou zejména vzhledem k uplatňovaným požadavkům ohledně stupně integrace cizích státních příslušníků v hostitelském členském státě (bod 54 uvedeného rozsudku). Za podstatnou podmínku přiměřenosti požadavku pobytu Soudní dvůr přitom pokládal to, že tento požadavek musí být vnitrostátními orgány uplatňován na základě jasných a předem známých kritérií, a tím, že dotčeným osobám umožňuje jednoznačně zjistit jejich práva a povinnosti, může požadavek pobytu stanovený posuzovanou právní úpravou, a to již svou samotnou existencí, zaručit vysokou míru právní jistoty a transparentnosti v rámci udělování stipendií na životní náklady pro studenty (body 56 a 57 uvedeného rozsudku s odkazem na dříve rozhodnutou věc - rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 3. 2004,
Collins
, C-138/02, Sb. rozh., s. I-02703). Za těchto okolností pak Soudní dvůr v bodu 58 rozsudku uzavřel, že takový požadavek pobytu po dobu pěti let, který je stanoven vnitrostátní právní úpravou dotčenou v původním řízení, nepřekračuje meze toho, co je nezbytné k dosažení cíle zajistit určitý stupeň integrace v hostitelském členském státě, pokud jde o studenty pocházející z jiných členských států.
Aplikovatelná výkladová pravidla ve vztahu k právě posuzované věci vyplývají pro zdejší soud ze shora uvedených rozsudků ve věcech
Bidar
a
Förster
zřetelně. Byla-li by snad namítána nejasnost závěrů v obou věcech v jejich vzájemném kontextu či dokonce vzájemná
kolize
obou právních závěrů, zdejší soud nic takového nedovozuje. Závěry ve věci
Förster
jsou závěry obecněji aplikovatelnými, tj. použitelnými bez přistoupení zvláštních okolností, jaké byly akcentovány ve věci
Bidar
(tj. faktické usazení v minulosti docházkou na střední školu a nedostatek faktické integrace v domovském státě). Závěry ve věci
Bidar
nadto nemohou překonávat obecně aplikovatelná pravidla dovozená ve věci
Förster
, neboť věc
Förster
byla Soudním dvorem rozhodována později.
Závěr žalované, že
fikce
dosažení dostatečné míry integrace nenastala pro nesplnění podmínky trvalého pobytu žalobkyně podle § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře, není podle zdejšího soudu v rozporu ani s článkem 24 směrnice 2004/38/ES.
Oporou pro tento závěr může být zdejšímu soudu už samotné vyjádření Soudního dvora v bodu 55 rozsudku ve věci
Förster
.
Podle čl. 24 odst. 1 směrnice 2004/38/ES "[s]
výhradou zvláštních ustanovení výslovně uvedených ve Smlouvě
[o fungování EU]
a v sekundárních právních předpisech požívají všichni občané Evropské unie, kteří pobývají na základě této směrnice na území hostitelského členského státu, v oblasti působnosti
[Smlouvy o fungování EU]
stejného zacházení jako státní příslušníci tohoto členského státu. Právo na rovné zacházení se vztahuje i na rodinné příslušníky, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu a mají právo pobytu nebo trvalého pobytu.
"
Podle čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38/ES "
není hostitelský členský stát povinen přiznat nárok na sociální pomoc v prvních třech měsících pobytu nebo případně během delšího období stanoveného v čl. 14 odst. 4 písm. b)
[této směrnice]
, ani není povinen přiznat před nabytím práva trvalého pobytu vyživovací podporu při studiu, včetně odborné přípravy, jíž se rozumí stipendia nebo půjčky na studium osobám jiným než zaměstnaným osobám, osobám samostatně výdělečně činným, osobám ponechávajícím si takové postavení a jejich rodinným příslušníkům
".
Fikce
nedosažení dostatečné míry integrace pro nesplnění podmínky trvalého pobytu žalobkyně podle § 3 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře tedy odpovídá pravidlu podle čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38/ES, podle něhož členský stát Evropské unie v postavení "
hostitelského státu
" (zde tedy ve vztahu k žalobkyni Česká republika) není povinen přiznat vyživovací podporu při studiu, včetně odborné přípravy, před nabytím práva trvalého pobytu.
Zdejší soud je přesvědčen, že právní úprava vyplývající z čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38/ES vyjadřuje legitimní cíl v rámci studia finančně podporovat osoby, jejichž usazení, a tedy "
bezprostřední vztah
" k členskému státu, na jehož území studuje a který o finanční podporu žádá, je vázáno na trvalý pobyt v tomto členském státě.
Pak se tedy nemohou uplatnit ani obecné závěry Soudního dvora ohledně skryté formy diskriminace obsažené v rozsudku ze dne 15. 6. 2000,
Sehrer
, C-302/98, Sb. rozh., s. I-04585, a ze dne 14. 2. 1995,
Schumacker
, C-279/93, Sb. rozh., s. I-00225, týkající se rozlišování osob členských států Evropské unie podle vlastností majících vazbu na původ po Evropě migrující osoby.
Nadto jde podle zdejšího soudu o právní úpravu dostatečně zřetelnou, tj. umožňující předem identifikovat práva a povinnosti z pohledu žadatelů o tento druh stipendia.
Zdejší soud tedy odlišně od žalobkyně dospívá k závěru, že ze zásady zákazu diskriminace nevybočuje, a tedy ani samotnou Smlouvu o fungování EU neporušuje, ani to, že Česká republika jako členský stát Evropské unie v postavení "
hostitelského státu
" váže vznik nároku na sociální stipendium při studiu na dosažení dostatečné míry integrace žalobkyně coby žadatelky, ani to, že nesplněním podmínky trvalého pobytu nastává
fikce
nedosažení dostatečné míry integrace.
Výklad § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, na němž vystavěla žalovaná napadené rozhodnutí, podle zdejšího soudu nikterak neomezuje účinnost unijního práva ani dosažení cílů dnes sledovaných Smlouvou o fungování EU. Je-li žalobkyní dovozováno porušení článku 18 Smlouvy o fungování EU, pak toto ustanovení zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti, a ta ve vztahu k žalobkyni dovoditelná není.
Namítá-li žalobkyně, že samotná poznámka pod čarou v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, odkazující na zákon o státní sociální podpoře, nemá normativní charakter, jde sice o námitku prokazující její odborný právní rozhled, na posouzení věci zdejším soudem ani tato skutečnost nic nemění. Zdejší soud nehodlá vést disputaci jakkoli zpochybňující, že posláním poznámek pod čarou či vysvětlivek je pouhé zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu formou legislativní pomůcky, která z povahy věci nemůže stanovit závazná pravidla chování nebo pravidla pro interpretaci daného ustanovení, že taková pravidla musí právní předpis buď uvést přímo, nebo odkázat na jiný zřetelný právní předpis či pravidlo chování vyjádřené jinou formou (např. mezinárodní smlouva apod.) a že obecné ustanovení v zákoně a jeho vymezení až ve vysvětlivce pod čarou neodpovídá uznávaným principům právního státu v demokratických systémech (to plyne např. z nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99, č. 14/2000 Sb. ÚS). Z dikce § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, podle níž stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách se přiznává též studentům, kteří (mj.) mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, však zdejší soud dovozuje, že poznámka pod čarou odkazující na § 17 zákona o státní sociální podpoře má přesně takový charakter, o němž se zmiňuje i Ústavní soud, neboť (toliko) napomáhá přehlednosti a orientaci v právním řádu; pravidlo, podle něhož se stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách přiznává též studentům, kteří (mj.) mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, neplyne z právního předpisu, na který je pod čarou odkazováno, nýbrž ze samotného § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách.
Pokud žalobkyně dále namítá, že postup (výklad § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách) žalované může odpírat její právo na vzdělání, pak zdejší soud nic takového v tomto směru nedovozuje. Právo na vzdělání žalobkyně využívá už tím, že na vysoké škole v České republice studuje. Fakt, že nezískala jedno ze stipendií, její právo na vzdělání nikterak neatakuje. Nebyl-li přitom shora dovozen diskriminační charakter podmínky podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, pak nelze dovozovat ani zprostředkovaný (nepřímý) atak jejího práva na vzdělání prostřednictvím diskriminačně nastavených podmínek pro podporu osob, které se studiem na vysoké škole vzdělávají.
Potud je žaloba nedůvodná.
Právě uvedené (v části IV.2 odůvodnění tohoto rozsudku) je však zapotřebí vnímat v kontextu s níže uvedeným (v části IV.3 odůvodnění tohoto rozsudku).
IV.3
Namítala-li žalobkyně v části své žalobní argumentace, že zákon o vysokých školách umožňuje přiznat sociální stipendium i studentům, kteří nesplňují podmínky stanovené § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, a sice podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách, v tom dává zdejší soud žalobkyni za pravdu.
Podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách lze přiznat stipendium i "
v případě tíživé sociální situace studenta
". Dle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách se stipendium podle odstavce 2 písm. d) zákona o vysokých školách přiznává též studentům, kteří splňují tam uvedené podmínky. Podle § 91 odst. 5 zákona o vysokých školách "[s]
tipendia přiznává studentům vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu
".
Tady zdejší soud odkazuje na čl. 5 písm. e) Stipendijního řádu Masarykovy univerzity (dále jen "stipendijní řád"), podle kterého lze mimo stipendijní program příslušné fakulty přiznat i tzv.
mimořádné stipendium
. Podle článku 10 stipendijního řádu mimořádné stipendium může v souladu s § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách přiznat studentovi rektor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí pracoviště žalované, a to i bez žádosti.
Žalobkyně adresovala žalované "
Žádost o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
", ve které mj. uvádí: "[D]
ovoluji si Vás tímto požádat o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace (dále jen ,Sociální stipendium') v akademickém roce 2012/2013
".
Z obou postupně vydaných rozhodnutí žalované plyne, že žádost byla zamítnuta z toho důvodu, že žalobkyně nesplňuje podmínky podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách. Žalovaná svůj závěr vystavěla na konstrukci, podle které žalobkyně ve svých žádostech (a to jak v žádosti o přiznání stipendia v případě tíživé životní situace, tak v žádosti o přezkoumání rozhodnutí I. stupně) opětovně zdůrazňovala, že se domáhá přiznání stipendia dle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, a za tohoto stavu žalovaná nemůže posuzovat takovou žádost dle vlastního uvážení, nýbrž musí takovou žádost posoudit dle zákonem stanovených podmínek.
Zdejší soud sice připouští, že těžiště argumentace předestřené žalobkyní v podaných žádostech míří k naplnění podmínek uvedených v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, touto argumentací se však žádost nevyčerpává zcela. Žalobkyně totiž uvádí, že ji lze zařadit do okruhu osob, kterým za předpokladu, že splní podmínky podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, vzniká automaticky nárok na přiznání stipendia dle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách, zároveň však žalobkyně obsahem svého podání fakticky zdůrazňuje, že musí existovat i "
jiná cesta
" k přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace, než vázaná na podmínku vzniku nároku na pobírání přídavku na dítě dle zákona o státní sociální podpoře. Na straně 3 žádosti o přezkoumání rozhodnutí I. stupně žalobkyně uvedla, že lze přiznat toto stipendium i mimo rámec § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách - tedy na základě samotné aplikace § 91 odst. 2 písm. d) téhož zákona. S takovým výkladem vzájemného vztahu § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách a § 91 odst. 3 citovaného zákona se zdejší soud ztotožňuje.
Pokud zákon o vysokých školách umožňuje přiznat sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta [§ 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách] a pokud zároveň v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách stanoví, za jakých podmínek se stipendium udělí vždy, neznamená to, že bez splnění podmínek podle § 91 odst. 3 citovaného zákona nemůže být toto stipendium přiznáno. Pokud se stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách přiznává též v případě splnění podmínek podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (v tomto případě bez možnosti jakékoli diskrece žalované), pak přiznání stipendia za podmínek podle § 91 odst. 3 uvedeného zákona je přiznáním stipendia podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách, a tedy nutně při aplikaci zákona o vysokých školách existuje prostor pro přiznání tohoto stipendia i mimo naplnění předpokladů dle § 91 odst. 3 daného zákona, a to na základě podmínek stanovených jednotlivou školou - zde konkrétně ve stipendijním řádu.
Žádala-li žalobkyně o přiznání sociálního stipendia, musela žalovaná tuto žádost posoudit nejen ve vztahu ke splnění podmínek podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, nýbrž i podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách. Musela tedy posoudit, zda i v případě, kdy žalobkyně nesplňuje podmínky podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, jí lze stipendium přiznat z jiných důvodů, tedy podle stipendijního řádu.
Pokud tedy žalobkyně zřetelně argumentovala v tom směru, že se nachází v situaci odůvodňující přiznání sociálního stipendia, musela žalovaná vyhodnotit, zda doložené podklady neodůvodňují získání stipendia "
alespoň
" dle stipendijního řádu, tedy podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách.
Jestliže tedy žalobkyně žádala o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace a žalovaná tuto žádost posoudila jen ve smyslu § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách a rezignovala na posouzení dalších možností pro přiznání tohoto stipendia [podle § 91 odst. 2 písm. d) citovaného zákona pro splnění podmínek podle stipendijního řádu], pak vzájemný vztah obou ustanovení vyložila nezákonným způsobem, jenž způsobil, že žádost žalobkyně nebyla vyčerpána zcela.
Tím žalovaná zatížila svoje rozhodování nezákonností, jež žalobkyni zkrátila na jejích veřejných subjektivních právech, neboť jí bylo upřeno právo na posouzení splnění podmínek pro získání sociálního stipendia v tíživé sociální situaci [konkrétně dle čl. 5 písm. e) stipendijního řádu].

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.