Vydání 3/2014

Číslo: 3/2014 · Ročník: XII

2990/2014

Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění

Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění
k § 40 odst. 3 soudního řádu správního
k § 13 a § 17 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
Na lhůtu pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění dle § 13 ve spojení s § 17 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, je třeba pohlížet jako na lhůtu určenou podle hodin. Skončí-li takto určená lhůta v sobotu, neděli nebo svátek, neprodlužuje se do nejbližšího pracovního dne (§ 40 odst. 3 s. ř. s.).
(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 10. 2013, čj. 22 A 122/2013-8)
Prejudikatura:
č. 2920/2013 Sb. NSS.
Věc:
Ondřej M. proti Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih o rozpuštění shromáždění.
Žalobce se podanými námitkami domáhal vyslovení nezákonnosti rozpuštění shromáždění konaného 27. 9. 2013 na ulici Čujkovově v Ostravě. Toto shromáždění bylo dle žalobních tvrzení rozpuštěno místostarostou žalovaného uvedeného dne navečer (někdy po 17:00).
Námitky byly dle presenčního razítka doručeny soudu poštou dne 15. 10. 2013; k poštovní přepravě byly odevzdány dle připojené obálky předchozího dne.
Krajský soud v Ostravě námitky odmítl.
Z odůvodnění:
Dle § 13 zákona o právu shromažďovacím „[p]
roti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního.
Dle § 17 citovaného zákona „[j]
e-li v tomto zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od události, k níž se lhůta váže
“.
Ze systematického výkladu obou citovaných ustanovení zákona o právu shromažďovacím vyplývá závěr, který již byl podepsaným soudem judikován, že námitky dle § 13 citovaného zákona je třeba podat ve lhůtě 360 hodin od okamžiku rozpuštění shromáždění (srov. usnesení podepsaného soudu ze dne 23. 5. 2013, čj. 22 A 48/2013-16, č. 2920/2013 Sb. NSS).
Dle § 40 odst. 1 s. ř. s. „[l]
hůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.
“ Dle § 40 odst. 3 s. ř. s. „[p]
řipadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.
“ Dle § 40 odst. 4 s. ř. s. „[l]
hůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak
“.
V posuzované věci je vzhledem ke zvláštní právní úpravě obsažené v § 17 zákona o právu shromažďovacím třeba počítat lhůty podle pravidel stanovených pro lhůty určené podle hodin, tedy
a momento ad momentum
s vyloučením
prolongace
lhůty, jejíž konec připadá na sobotu, neděli nebo svátek.
Bylo-li tedy předmětné shromáždění rozpuštěno 27. 9. 2013 navečer (po 17:00), počala podle § 17 citovaného zákona tímto okamžikem běžet lhůta 360 hodin pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění, přičemž běh této lhůty skončil dne 12. 10. 2013 navečer. Byly-li námitky podány k poštovní přepravě až 14. 10. 2013, může soud i bez znalosti přesného okamžiku, kdy bylo shromáždění dne 27. 9. 2013 rozpuštěno, uzavřít, že námitky jsou opožděné.
Námitky tak byly podány až po uplynutí lhůty k jejich podání. Proto je soud jako opožděné podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.