Vydání 11/2013

Číslo: 11/2013 · Ročník: XI

2920/2013

Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění

Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění
k § 13 a § 17 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
Námitky proti rozpuštění shromáždění podané později než 360 hodin od okamžiku rozpuštění shromáždění jsou opožděné (§ 13 a § 17 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím).
(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2013, čj. 22 A 48/2013-16)
Věc:
Sdružení Stop Genocidě proti Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba o námitky proti rozpuštění shromáždění.
Žalobce se podanými námitkami domáhal vyslovení nezákonnosti rozpuštění shromáždění žalobce konaného 25. 4. 2013 na veřejném prostranství v blízkosti Střední školy prof. Matějíčka na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě.
Z potvrzení o ústním vyhlášení rozhodnutí, které žalobce přiložil k žalobě, soud zjistil, že shromáždění bylo rozpuštěno žalovaným dne 25. 4. 2013 ve 12:55 hod.
Ze sdělení České pošty, s. p., soud dále zjistil, že poštovní zásilka, kterou žalobce zaslal námitky proti rozpuštění zdejšímu soudu, byla podána k poštovní přepravě dne 10. 5. 2013 v 18:10 hod.
Krajský soud v Ostravě námitky usnesením odmítl.
Z odůvodnění:
Dle § 13 zákona o právu shromažďovacím „[p]
roti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat námitky u soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního
.“
Dle § 17 téhož zákona „[j]
e-li v tomto zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od události, k níž se lhůta váže
“.
Dle § 40 odst. 4 s. ř. s. „[l]
hůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak
“.
V posuzované věci je vzhledem ke zvláštní právní úpravě obsažené v § 17 zákona o právu shromažďovacím vyloučena aplikace obecného ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. o počítání lhůt, neboť zvláštní zákon v tomto případě stanoví jiné počítání.
Bylo-li tedy předmětné shromáždění rozpuštěno 25. 4. 2013 ve 12:55 hod., počala podle § 17 zákona o právu shromažďovacím tímto okamžikem běžet lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění, přičemž běh této lhůty skončil dne 10. 5. 2013 ve 12:55 hod.
Pro zachování lhůty je v posuzovaném případě, kdy námitky byly soudu zaslány poštou, rozhodný okamžik podání zásilky k poštovní přepravě. K tomu však došlo až po okamžiku 10. 5. 2013 12:55 hod. (konkrétně až téhož dne v 18:10 hod.).
Námitky tak byly podány až po uplynutí lhůty k jejich podání. Proto je soud jako opožděné podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.