Vydání 9/2008

Číslo: 9/2008 · Ročník: VI

1672/2008

Rybářské právo: vyhlášení rybářského revíru

Rybářské právo: vyhlášení rybářského revíru
k § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Při rozhodování o vyhlášení rybářského revíru dle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, je posouzení otázky "uzavřenosti vody" výlučně kompetencí rybářského orgánu; nejde o otázku, která by měla být řešena ve vodoprávním řízení v režimu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2007, čj. 1 As 11/2006-82)
Prejudikatura:
srov. č. 316/2004 Sb. NSS.
Věc:
Moravský rybářský svaz proti Ministerstvu zemědělství, za účasti Ing. Františka F., o vyhlášení rybářského revíru, o kasační stížnosti Ing. Františka F.
Rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 1. 2005 bylo postupem dle § 59 odst. 2 správního řádu z roku 1967 zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 3. 8. 2004, a toto rozhodnutí bylo současně potvrzeno. Rozhodnutím orgánu I. stupně byl na základě § 4 odst. 1 a 3 písm. b) zákona o rybářství vyhlášen mimopstruhový rybářský revír
"Gejle 7"
, tvořený blíže specifikovanými pozemky s uzavřenou vodou. Současně s tím byl, s odkazem na § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona o rybářství, k tomuto revíru povolen Ing. Františku F. na dobu 10 let od právní moci tohoto rozhodnutí výkon rybářského práva a byl též [ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona] ustaven hospodář nově vzniklého revíru. Konečně bylo tímto rozhodnutím (postupem dle § 4 odst. 6 zákona o rybářství) změněno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 28. 1. 1993, kterým byl vyhlášen rybářský revír
"Dyje 4C č. 461 159"
.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Městského soudu v Praze žalobou. Městský soud napadené rozhodnutí svým rozsudkem ze dne 15. 9. 2005 zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí zejména uvedl, že podstatným pro posouzení zákonnosti postupu obou správních orgánů v této věci je posouzení, zda část nově vzniklého rybářského revíru, konkrétně
"Nové jezero"
, je možno považovat za vodní tok. Tato otázka je předmětem vodoprávního řízení, které v jeho případě skutečně bylo vedeno, nebylo však v době rozhodování městského soudu dosud pravomocně skončeno. Vodoprávní řízení o odstranění pochybností, zda je konkrétní vodní útvar tokem, či nikoli, je upraveno v § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); jeho výstupem je rozhodnutí vydávané ve správním řízení (tedy obsahující náležitosti vyžadované správním řádem), jak vyplývá z § 115 odst. 1 vodního zákona. Podle městského soudu však žalovaný tuto skutečnost nezohlednil, zejména pak nevzal v potaz rozhodnutí orgánu II. stupně ve shora zmiňovaném vodoprávním řízení, který vrátil věc k novému projednání s doporučením provedení dalších důkazních prostředků, včetně vypracování znaleckého posudku z oboru vodního hospodářství.
Rozsudek městského soudu napadl Ing. František F., osoba na řízení zúčastněná (stěžovatel), kasační stížností, ve které mj. označil za nesprávný právní názor městského soudu, dle kterého je pro právní posouzení věci podstatné, zda
"Nové jezero"
je, či není vodním tokem ve smyslu § 43 vodního zákona. Stěžovatel uvedl, že jakkoli rozhodnutí vodoprávních orgánů o tom, zda vodní útvary tvořící rybářský revír
"Gejle 7"
mají charakter vodního toku, bylo podkladovým rozhodnutím pro řízení o vyhlášení tohoto revíru, pro rozhodování rybářských orgánů v této věci nejde o otázku
relevantní
. Rybářské orgány totiž při posuzování, zda konkrétní vodní útvary jsou uzavřenou vodou, nemusí vycházet z právního názoru vyjádřeného v rozhodnutí vodoprávního úřadu, jímž je rozhodnuto o tom, zda mají povahu vodního toku, či nikoliv. Mezi pojmy
"uzavřená voda"
[§ 2 písm. g) zákona o rybářství] a
"vodní tok"
(§ 43 vodního zákona) neexistuje bezprostřední souvislost (zde stěžovatel poukázal na otázku tzv. "slepých ramen", jež jsou oběma předpisy posuzována rozdílně). Dle názoru stěžovatele tedy žalovaný nepochybil, pokud si o otázce uzavřenosti vodních útvarů tvořících rybářský revír
"Gejle 7"
učinil závěr sám. Posouzení uzavřenosti předmětných vodních útvarů je navíc otázkou právní, nikoli skutkovou. Za situace, kdy je pojem
"uzavřená voda"
definován přímo v § 2 písm. g) zákona o rybářství, je závěr o tom, zda je konkrétní vodní útvar uzavřenou vodou, závěrem, který jsou oprávněny učinit si výlučně rybářské orgány, popřípadě soudy při aplikaci zákona o rybářství. Posouzení této otázky nepřísluší vodoprávním úřadům, což ostatně vyplývá i z § 4 odst. 1 věty druhé zákona o rybářství. Jediným předmětem skutkového hodnocení věci může být v této souvislosti otázka, zda vodní útvar je, či není volně spojen s přítokem nebo odtokem [§ 2 písm. g) zákona o rybářství]; tuto otázku však oba správní orgány hodnotily samostatně v rámci místního šetření.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) I přes výše konstatovanou nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku považuje Nejvyšší správní soud za vhodné vyjádřit se alespoň
obiter dictum
k další stížní námitce zpochybňující správnost právního názoru městského soudu, dle kterého je pro právní posouzení věci podstatné, zda vodní útvar
"Nové jezero"
je vodním tokem ve smyslu § 43 zákona o vodách, či nikoli. Jak bylo již výše uvedeno, prvostupňovým správním rozhodnutím bylo rozhodnuto o vyhlášení rybářského revíru (výrok I.), dále o povolení výkonu rybářského práva v něm, včetně ustanovení rybářského správce a jeho zástupce (výroky II. a III.) a bylo jím též změněno stávající rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru (výrok IV.). Nezákonnost správních rozhodnutí obou stupňů přitom žalobce spatřoval již v samotném rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru (podmiňujícím fakticky zbývající části rozhodnutí), což dovozoval z tvrzené neexistence podmínky uzavřenosti vody vodních útvarů pojímaných do nového rybářského revíru. Dle názoru městského soudu při posouzení otázky, zda jde (v případě Nového jezera) o uzavřenou vodu, či nikoli, je nutno vycházet ze zjištění, zda tento útvar je vodním tokem; odkázal přitom na rozhodnutí vodoprávního orgánu o této otázce, vydané dle § 43 odst. 2 vodního zákona. Tento právní názor není správný.
Podle § 2 písm. e) zákona o rybářství se pro účely tohoto zákona rozumí rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí osádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství podle § 19 - § 24. S tímto ustanovením koresponduje i dikce v dané věci aplikovaného § 4 odst. 1 zákona o rybářství, dle kterého rybářský revír vyhlašuje na vodním toku, na rybníce nebo na uzavřené vodě svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán; ten je oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své územní působnosti. V případě pochybnosti, zda se jedná o uzavřenou vodu, rozhodne příslušný rybářský orgán. Z věty první před středníkem citovaného ustanovení je zřejmé, že všechny případy tam uvedené lze podřadit pod pojem
"povrchová voda"
. Podstatné přitom je, že zákon zde zcela zřetelně rozlišuje vodní toky (zákon o rybářství je nedefinuje, odkazuje pouze na § 43 vodního zákona), rybníky [pro potřeby zákona o rybářství jsou definovány v § 2 písm. c)] a uzavřenou vodu [definovány pro potřeby zákona o rybářství v § 2 písm. g)]. Je tedy zřejmé, že při vyhlašování rybářského revíru na uzavřené vodě ve smyslu § 4 odst. 3 písm. b) zákona o rybářství je aplikace zákona o vodách možná pouze při posouzení, zda posuzovaný vodní útvar vůbec lze považovat za povrchovou vodu, není však již nutné zabývat se tím, zda jde o jednu z jejich forem - vodní tok ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o vodách. Legální definice pojmu "uzavřená voda" je součástí zákona o rybářství [§ 2 písm. g)]. Uvedený závěr lze vyjádřit též tak, že při posuzovaní, zda určitý vodní útvar je možno považovat za uzavřenou vodu, není třeba vycházet z (ne)existence pojmových znaků vodního toku ve smyslu § 43 zákona o vodách. V této souvislosti lze konečně zcela přisvědčit též názoru stěžovatele i žalovaného, dle kterého úprava zákona o rybářství a zákona o vodách směřuje k úpravě rozdílných společenských vztahů (viz § 1 obou těchto zákonů), a nelze tedy bez dalšího zaměňovat či přejímat jejich instituty a terminologii, jak to ve svých důsledcích učinil městský soud. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.