Vydání 8/2008

Číslo: 8/2008 · Ročník: VI

1632/2008

Rozpočty: podmínky pro čerpání dotace

Rozpočty: podmínky pro čerpání dotace
k § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
k § 4 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Právní předpisy upravující podmínky pro čerpání
dotace
musí být formulovány tak, aby příjemcům finančních prostředků byly již v době jejich čerpání zřejmé podmínky, za nichž na poskytnuté prostředky vzniká nárok. Je nepřípustné, aby teprve v řízení o povinnosti vrátit neoprávněně čerpané finanční prostředky (§ 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) bylo příjemci těchto prostředků kladeno k tíži, že z daných předpisů nelze dovodit jednoznačný závěr, za jakých podmínek měly být finanční prostředky poskytnuty.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2008, čj. 11 Ca 371/2006-55)
Prejudikatura:
srov. č. 1361/2007 Sb. NSS a č. 1444/2008 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným Střední škola podnikatelská Bílovec proti Ministerstvu vnitra o odvod neoprávněně použitých peněžních prostředků.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje svými rozhodnutími ze dne 10. 3. 2006 uložil žalobci povinnost odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků a povinnost zaplatit penále. Správní orgán I. stupně totiž zjistil, že žáci žalobce v oboru Management obchodního podnikání studovali na základě individuálního učebního plánu, přičemž žalobci byla poskytnuta
dotace
za daný školní rok ve výši 60 % normativu pro denní formu studia na střední škole; pro formu studia podle individuálního učebního plánu byl ovšem normativ stanoven ve výši 5 % srovnatelné denní formy studia. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
Proti těmto rozhodnutím brojil žalobce odvoláními, v nichž především zdůraznil, že daný počet žáků byl přijat do denní, nikoli externí formy studia, a okolnost, že žáci studují podle individuálního studijního plánu, neznamená, že potřeba pedagogické práce, která se výší
dotace
především zohledňuje, je nižší.
Žalovaný odvolání dne 20. 9. 2006 zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí především zdůraznil, že normativ je vázán na náklady, které musí škola na určitého žáka během roku vynaložit, tedy že výše normativu by měla vyjadřovat skutečné náklady spojené se studiem žáka určitého oboru a v určité formě studia. Je zřejmé, že náklady na žáka stejného oboru a formy studia, který studuje v individuálním studijním plánu, budou nižší, oproti nákladům na žáka studujícího mimo individuální studijní plán. Jestliže má výše normativu zohledňovat náklady, pak je nutno připustit, aby při stanovení normativů bylo zohledněno studium v individuálním studijním plánu. Normativ určený dotčeným ustanovením se proto vztahuje k žákovi jakéhokoli studijního nebo učebního oboru a libovolného typu nebo formy studia.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobami, v nichž mimo jiné namítal, že napadená rozhodnutí jsou v rozporu s právními předpisy. Neoprávněnost čerpání peněžních prostředků žalovaný spatřoval v tom, že žalobce postupoval v rozporu s rozhodnutím ze dne 10. 1. 2001 zveřejněným ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kterým byly stanoveny "normativy" a rovněž "zvláštní" výše normativů. Jak se v rozhodnutí uvádí, tento zvláštní normativ je určen jako roční objem neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonu, tj. na žáka v libovolném typu a formě studia, který na základě individuálního učebního plánu absolvuje externí formu studia. Žalobci je vytýkáno, že někteří žáci denního studia studovali na základě individuálního učebního plánu, a proto měla být poskytnuta pouze
dotace
ve zvláštní výši. K tomu ovšem žalobce poznamenává, že sám žalovaný v napadeném rozhodnutí připustil pochybnosti o výkladu normativu. Externí forma studia, se kterou normativ operuje, je matoucí, protože jde o typ studia při zaměstnání a finanční normativ se nevztahuje pouze na externí studium. Tomu koresponduje i skutečnost, že v následujících letech byl stanovený normativ jasněji formulován. U žalobce sice docházelo k udělení individuálních studijních plánů, vždy však v rámci téhož druhu studia a z formulace zvláštní výše normativu je zřejmé, že se vztahuje na externí formu studia. Nejasnou formulaci podmínek nelze klást žalobci k tíži. Žalobce vždy údaje o žácích s individuálním studijním programem uváděl a nikdy nebyly finančními orgány zpochybněny.
Ve svém vyjádření k žalobám žalovaný především nesouhlasil s tím, že náklady na studenta denního studia a studenta denního studia studujícího na základě individuálního studijního plánu jsou totožné. To je v rozporu se samotnou podstatou individuálního studijního plánu. Rozdílné náklady na žáky podle studijního plánu byly rozhodující pouze pro výklad normy použité pro rozhodování, nikoli pro posouzení skutkového stavu. Při výkladu normativu bylo rovněž nerozhodné, zda v konkrétním případě mohly být skutečné náklady žáka individuálního studijního plánu obdobné nákladům na "běžného" žáka. V dané věci nebyl prostor po uplatnění pravidla zákazu výkladu k tíži adresáta, neboť výklad normativu nebyl nejasný, resp. nebyl dvojznačný, když problematická byla pouze formulace ustanovení, nikoli již význam, který byl výkladem dovozován. Z možných interpretačních metod bylo ustanovení normativu možno vyložit pouze výkladem
a ratione legis
, když žádný jiný z možných výkladů spolehlivě nevedl k obsahu právní normy. Pravidlo o výkladu ve prospěch účastníka nemůže být předřazeno či dokonce nadřazeno pokusu o výklad smyslu právní normy pomocí základních interpretačních metod.
Usnesením ze dne 11. 7. 2007, čj. 11 Ca 371/2006-44, spojil soud žaloby proti napadeným rozhodnutím ke společnému projednání.
Městský soud v Praze napadená rozhodnutí žalovaného zrušil a věci mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Žalobce vznesl námitky týkající se výkladu normativu neinvestičních výdajů regionálního školství. Tyto námitky soud shledal důvodnými. Podle § 4 odst. 1 a 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (dále též "zákon č. 306/1999 Sb."), se
dotace
škole s výjimkou předškolních a školských zařízení, které jinak podle zvláštního předpisu zřizuje obec, stanoví podle skutečného počtu žáků v souladu se statistickými výkonovými výkazy škol (MŠMT) řady V pro příslušný školní rok, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě nebo žáka ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo orgánem kraje v přenesené působnosti, nebo ve srovnatelném předškolním a školském zařízení zřizovaném ministerstvem nebo orgánem kraje v přenesené působnosti. Pro střední školy a vyšší odborné školy se výše procentního podílu z normativu od školního roku 2000/2001 stanoví na 60 %. Zvláštní normativ je stanoven v části XI. přílohy č. 1 rozhodnutí MŠMT ze dne 10. 1. 2001 pod čj. 34 100/2000-45, zveřejněným ve Věstníku MŠMT, a je určen jako roční objem neinvestičních výdajů z rozpočtu MŠMT na jednotku výkonu, tj. na žáka v libovolném typu a formě studia, který na základě individuálního učebního plánu absolvuje externí formu studia ve výši 5 % normativů srovnatelné denní formy studia.
Ve věci nebylo sporu o tom, co bylo v rámci kontroly zjištěno, tj. že žáci oboru Management obchodního podnikání studovali na základě individuálního učebního plánu, ale o to, zda takto zjištěný skutkový stav má za následek oprávnění správních orgánů vyžadovat vrácení poskytnuté
dotace
. Lze obecně konstatovat, že ustanovení, jehož obsah je třeba v souzené věci vyložit, je typem právní normy, kterou správní orgán, jehož relativně úzce zaměřená věcná příslušnost k provedení právní úpravy na konkrétním úseku výkonu státní správy je dána, stanoví výši neinvestičních výdajů a podmínky čerpání peněžních prostředků ve zcela konkrétní - dílčí situaci, která může nastat. Nejde tak o stanovení pravidla chování pro adresáty právní normy, ale o normu "technické" povahy, jejímž jediným účelem je objektivně stanovit, kolik peněžních prostředků v té které situaci školským zařízením náleží. Skutečnost, že zákonodárce stanoví tuto částku nikoli zcela konkrétním číslem, ale procentním podílem z procentní částky normativu, je otázkou techniky právní úpravy, nikoli povahy právní normy jako takové. Jde o úpravu ryze oborové a speciální problematiky, která je vydána k tomu příslušným ústředním orgánem státní správy a adresována především zcela konkrétním adresátům, jednotlivým školským zařízením. Lze konstatovat, že v případě tohoto druhu právních norem lze po vydavateli právní normy požadovat, aby tyto normy byly natolik konkrétní, že výklad jiný než gramatický by neměl mít místo, jinými slovy právě z jejich textu musí být zcela nepochybně zřejmé, jaké pravidlo bylo stanoveno. Musí jít o úpravu zcela jednoznačnou, neboť v závislosti na ní jsou jednak jednotlivým školským zařízením poskytovány finanční prostředky a jednak - jako tomu bylo v souzené věci - jsou tyto prostředky v případě zjištění jejich neoprávněného čerpání vymáhány zpět spolu s nikoli nepodstatným penále. Za takové situace lze klást na právní úpravu vysoké nároky z hlediska její určitosti a nelze postupovat obdobně jako při interpretaci jiných právních norem, tj. prostřednictvím jednotlivých druhů výkladu teprve následně dovozovat, jaký byl skutečný smysl právní úpravy. Tento smysl (tj. stanovení podmínek pro poskytnutí
dotace
) musí být zřejmý zcela nepochybně již při poskytnutí
dotace
, a nikoli teprve následně dovozován v rámci řízení o povinnosti vrátit neoprávněně čerpané finanční prostředky.
Předmětné ustanovení lze z hlediska jeho
interpretace
rozdělit na tři části. Je zmiňován libovolný typ a forma studia, studium na základě individuálního učebního plánu a konečně externí forma studia. S napadeným rozhodnutím lze souhlasit, pokud na straně 11 zmiňuje, že externí forma studia přichází v úvahu toliko u studia při zaměstnání a studium podle individuálního studijního plánu je toliko modifikací plnění studijních povinností. Lze podotknout, že autorovi právního předpisu (nikoli žalovanému) musely být tyto svojí povahou základní kategorie známé i při koncipování předmětné právní úpravy. Přesto však (a sám tuto skutečnost ve stanovisku ze dne 22. 8. 2006 připouští) pravidlo neformuloval jednoznačně. Nelze se proto následně ztotožnit s tím, jaký význam žalovaný jednotlivým částem sporného ustanovení přisoudil. Žalovaný při svém výkladu zcela bez opory v právním předpise položil důraz na první dvě části a o absolvování externího studia uvedl, že je v textu uvedeno nadbytečně. Takový závěr by mohl mít své opodstatnění tehdy, pokud by význam předchozích částí ustanovení nijak neměnil, popř. by opakovaně uváděl totéž, co by bylo lze i bez výslovného uvedení dovodit.
Tato situace však v souzené věci nenastala. Ustanovení hovoří na jednom místě o libovolném typu a formě studia a následně o externí formě, tedy formě, která připadá v úvahu toliko u formy studia u zaměstnání. Nelze proto tuto část ustanovení odbýt tím, že je v textu uvedena nadbytečně. Faktem je, že v textu uvedena je, je uvedena zcela jednoznačně a přestože žalovanému nelze upřít, že se předmětné ustanovení pokusil pomocí veškerých metod právní
interpretace
vyložit, přesto je třeba konstatovat, že se mu to ve prospěch závěru o povinnosti vrátit neoprávněně čerpané
dotace
a zaplatit penále nepodařilo. Bylo by totiž lze rovněž argumentovat opačně - od speciálního k obecnému - tedy tím, že uvedené pravidlo se vztahuje pouze na případy jednoho ze způsobů studia při zaměstnání, avšak v takovém případě by výklad narážel naopak na první předpoklad, a sice na spojení
"v libovolném typu a formě studia"
, které je s tímto předpokladem neslučitelné. Tyto dva způsoby
interpretace
stojí vedle sebe, jsou z hlediska vzájemného vztahu zcela rovnocenné a nelze bez dalšího dát přednost jednomu oproti druhému. Žalovaný se proto za takové situace (kdy sám připustil neurčitost předmětného ustanovení a možnost více výkladů) pokusil učinit právní závěr s odkazem na jiné druhy výkladu a posléze dospěl k výkladu skrze úmysl zákonodárce. K tomu je třeba konstatovat, že ačkoli žalovaný dovozuje, že je normativ vázán na náklady, které musí škola na určitého žáka během roku vynaložit, není tento závěr z odkazů žalovaným učiněných (zejména na straně 11 třetí odstavec, tj. z odkazu na § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona č. 306/1999 Sb.) nepochybný, byť by jej v obecné rovině bylo lze předpokládat. Žalovaným citované právní normy totiž ústí toliko v to, že jde o výdaje na žáka, nikoli rovněž v to, že jde o náklady, které musí škola během roku skutečně vynaložit. Žalovaný např. nijak nezdůvodňuje, proč se domnívá, že např. mzdové prostředky budou v závislosti na formě studia odlišné. Rozhodně však nelze konstatovat, že by úmysl zákonodárce byl z právních ustanovení zcela jednoznačný a že by bylo lze se k němu přiklonit za situace, kdy gramatický ani logický výklad právní normy nedává jednoznačnou odpověď na důvodnost požadavku na vrácení
dotace
.
Nezbývá proto než uzavřít, že vzhledem k tomu, že v souzené věci nešlo o to, zda dotaci poskytnout, či nikoli, ale o to, zda byly, či nebyly splněny podmínky pro vrácení poskytnuté
dotace
včetně na to navazující povinnosti uhradit penále, je třeba se v případě dvojího výkladu v oblasti výkonu veřejné správy přiklonit k výkladu jdoucímu ve prospěch účastníka správního řízení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.