Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: VI

1450/2008

Rozpočty: k pojmu "vlastní zdroje příjemce dotace"

Ej 241/2006
Rozpočty: k pojmu "vlastní zdroje příjemce dotace"
k § 11 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)*)
Příjemce
dotace
musí při nakládání s rozpočtovými prostředky (zde:
dotace
určená k částečnému financování investiční akce) dodržovat nejen zákonné pravidlo časové a účelové vázanosti prostředků státního rozpočtu (§ 11 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtových pravidel), ale též všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí
dotace
. Porušení rozpočtové kázně (§ 30 odst. 1 citovaného zákona) se tedy příjemce
dotace
dopouští i tehdy, pokud sice použil prostředky státního rozpočtu v souladu s účelem
dotace
a v příslušném kalendářním roce, avšak nedostál svému závazku podílet se na financování akce vlastními zdroji, a to v rozsahu a v době určené rozhodnutím.
Vlastní zdroje potřebné k uhrazení stanovené části ceny dotovaného díla může příjemce
dotace
buď vytvořit vlastní hospodářskou činností, nebo je získat od osob třetích (např. prostřednictvím úvěru či půjčky). Dotované dílo však musí být v daném kalendářním roce nejen zhotoveno, ale též uhrazeno; finanční krytí proto nemůže poskytnout jako osoba třetí zhotovitel díla tím, že posečká příjemci
dotace
s úhradou ceny díla na pozdější dobu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2006, čj. 1 Afs 92/2005-98)
Prejudikatura:
srov. č. 901/2006 Sb. NSS.
*)
S účinností k 1. 1. 2001 zrušen zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Nyní srov. zejm. § 14, § 44 a § 44a tohoto zákona.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.