Vydání 7/2006

Číslo: 7/2006 · Ročník: IV

901/2006

Rozpočty a okamžik použití dotace

Ej 572/2004
Rozpočty: okamžik použití dotace
k § 11 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)*)
Použitím prostředků z poskytnuté
dotace
v příslušném rozpočtovém roce ve smyslu § 11 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtových pravidel republiky, není nákup zboží, ale zaplacení faktury za zboží, neboť teprve tímto okamžikem byly prostředky použity, tj. přestaly být k dispozici příjemci
dotace
.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2004, čj. 3 Afs 24/2003-35)
Věc:
Akciová společnost A. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o odvod neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Finanční úřad v Trutnově rozhodnutím ze dne 15. 4. 2002 stanovil žalobkyni odvod neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu ve výši 102 000 Kč. Finanční ředitelství v Hradci Králové rozhodnutím ze dne 23. 9. 2002 odvolání žalobkyně zamítlo.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl rozsudkem ze dne 31. 7. 2003 žalobu proti tomuto rozhodnutí.
V kasační stížnosti, jíž napadla rozsudek krajského soudu, žalobkyně (stěžovatelka) namítala, že smlouvou o poskytnutí
dotace
ze dne 26. 11. 1999 jí byla přiznána
dotace
pro rok 1999 v celkové výši 463 738 Kč na schválené množství motorové nafty ve výši 154 579,66 l. Kupní cena za toto množství motorové nafty činila celkem 2 874 036,83 Kč. Ke dni 31. 12. 1999 stěžovatelka zaplatila svým odběratelům za odebranou naftu celkem 2 250 177,60 Kč; je tedy nepochybné, že přiznanou dotaci v plné výši použila v roce 1999 na zaplacení motorové nafty svým dodavatelům. Znamená to, že přiznanou dotaci použila stěžovatelka v plné výši v příslušném rozpočtovém roce.
Z obsahu správního spisu vyplynulo, že stěžovatelka uzavřela dne 26. 11. 1999 s Ministerstvem zemědělství smlouvu o poskytnutí
dotace
pro r. 1999 na řešení dopadů zvýšení spotřební daně za motorovou naftu v zemědělské výrobě, a to na 154 579,66 l nafty při sazbě podpory 3 Kč, takže celková částka činila 463 738 Kč. V průběhu kontroly dodržování podmínek čerpání a použití dotací předložila stěžovatelka faktury o nákupu nafty vystavené v době od 29. 7. do 14. 10. 1999 na celkové množství 155 795 l, přičemž v roce 1999 nebyly všechny faktury uhrazeny, neboť faktura za nákup 17 000 l nafty dne 2. 8. 1999 v částce 306 744,60 Kč byla uhrazena dne 3. 1. 2000 a faktura za nákup stejného množství nafty dne 2. 9. 1999 v částce 317 114,60 Kč byla uhrazena dne 30. 3. 2000.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 11 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtových pravidel republiky, mohou být rozpočtové prostředky použity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k účelům, na které byly státním rozpočtem republiky určeny.
Podle výsledků provedené kontroly, jejichž správnost stěžovatelka ani v podané kasační stížnosti nezpochybnila, sice stěžovatelka nakoupila v době od 29. 7. do 14. 10. 1999 takové množství nafty, na jaké jí byla
dotace
poskytnuta, ale z toho 3400 l zaplatila až v r. 2000. Nákup nafty není použitím prostředků z poskytnuté dotace: tyto prostředky měla stěžovatelka stále ve své dispozici a teprve zaplacením faktur byly, resp. mohly být, tyto prostředky použity. Stěžovatelka se v kasační stížnosti v podstatě pouze omezila na konstatování, že krajský soud pochybil, když dovodil, že napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem, a uvedla, že kupní cena za schválené množství motorové nafty činila celkem 2 874 036,83 Kč a ke dni 31. 2. 1999 zaplatila svým dodavatelům za odebranou naftu 2 250 177,60 Kč. Tyto údaje však jsou pro danou věc nicneříkající, protože z nich není vůbec zřejmé, na nákup jakého množství nafty použila stěžovatelka v rozhodném období prostředky z poskytnuté
dotace
. Vzhledem k tomu, že neprokázala zaplacení 3 400 l nafty v r. 1999, nemohla vyčerpat poskytnutou dotaci v plné výši, jež činila 3 Kč na 1 l nafty; proto jí byla důvodně uložena povinnost odvést částku 102 000 Kč do státního rozpočtu.
*)
S účinností k 1. 1. 2001 zrušen zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.