Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1167/2007

Rozpočtová pravidla: pravomoc ke kontrole dotací poskytnutých ze státního rozpočtu

Ejk 96/2006
Rozpočtová pravidla: pravomoc ke kontrole dotací poskytnutých ze státního rozpočtu
k § 1, § 20 odst. 2 a § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 10/1993 Sb.*)
k § 32 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
k § 32 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Právo územních finančních orgánů provádět kontrolu dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a důsledky porušení rozpočtové kázně dle § 30 zákona č. 576/1990 Sb., rozpočtových pravidel republiky, se vztahují i na právnickou osobu, které byla
dotace
poskytnuta ze státního rozpočtu, ačkoli tento subjekt není výslovně uveden v § 20 odst. 2 citovaného zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 13. 12. 2005, čj. 59 Ca 70/2003-33)
Věc:
Akciová společnost E. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o odvod neoprávněně zadržených prostředků do státního rozpočtu.
Podle žalobního tvrzení Finanční úřad v Semilech uložil platebním výměrem ze dne 23. 8. 2002 žalobkyni odvést do státního rozpočtu neoprávněně zadržené prostředky. Její odvolání žalovaný zamítl žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 23. 5. 2003.
Žalobkyně za prvé namítala nesprávné použití rozpočtových pravidel republiky (dále též „zákon č. 576/1990 Sb.“) a neplatnost rozhodnutí pro chybějící odkaz na hmotněprávní předpis. Uvedla, že důsledky porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny v § 30 zákona č. 576/1990 Sb. Oprávnění finančního úřadu pak vymezuje § 20 odst. 2 zákona; zde však právnické osoby uvedeny nejsou, a podle rozpočtových pravidel republiky tak postupovat nelze. Dále vytkla, že v napadeném rozhodnutí není uveden údaj o hmotněprávním předpisu; proto je rozhodnutí neplatné. Namítala také, že při kontrole účelové
dotace
nemohl finanční úřad jako správce daně postupovat dle daňového řádu, což vyplývá z § 32 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Rozhodnutí tak bylo vydáno na základě důkazních prostředků získaných nezákonným způsobem. I pokud by tu daňový řád byl procesním předpisem, postupoval finanční úřad v rozporu s jeho § 16 odst. 4 písm. f), neboť se ve zprávě o daňové kontrole nevypořádal s námitkou a návrhem žalobkyně. Dalším důvodem nezákonnosti byl rozpor se základními zásadami daňového řízení dle § 2 odst. 1, 3 a 9 daňového řádu: závěr o neoprávněnosti čerpání rozpočtových prostředků byl opřen i o porušení „Zásad pro poskytování a čerpání prostředků čj. 113/43850/1998“, které však nemají charakter obecně závazného právního předpisu. Touto námitkou se žalovaný nezabýval, proto je jeho rozhodnutí v rozporu s § 50 odst. 7 d. ř., a je to další důvod neplatnosti rozhodnutí. Žalovaný měl odstranit vady řízení na I. stupni postupem dle § 50 odst. 3 d. ř., což neučinil, žalobkyni nepřizval k odvolacímu řízení, a porušil čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Žalovaný proti tomu uvedl, že platební výměr byl samostatně přezkoumán rozhodnutím ze dne 15. 5. 2003, které bylo žalobkyni doručeno dne 16. 5. 2003, a proto nemůže být předmětem soudního přezkumu. V rámci podané žaloby lze již zkoumat pouze uložení penále, které však jako příslušenství daně dle § 58 d. ř. sleduje osud daně. Penále vzniká ze zákona, platebním výměrem správce daně pouze sděluje jeho výši, je to jen
deklaratorní
rozhodnutí, které podle § 65 odst. 1 s. ř. s. přezkoumáno být nemůže. Dále žalovaný uvedl, že rozpočtová pravidla byla v daném případě hmotněprávním předpisem. Pokud by žalobkyně nemohla být kontrolovaným subjektem dle tohoto zákona, znamenalo by to, že již od počátku nemohla být ani příjemcem těchto prostředků, což by ovlivnilo výši odvodu za porušení rozpočtové kázně. V době vzniku rozpočtových pravidel z r. 1990 občanský zákoník ještě neznal pojem právnické osoby; nebylo proto možné takový subjekt do příslušného ustanovení zahrnout. K dalším námitkám žalovaný uvedl, že na projednávaný případ nebylo možné použít nová rozpočtová pravidla (zákon č. 320/2000 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1. 1. 2002), neboť dle § 32 odst. 1 přechodných ustanovení tohoto zákona se řízení mající povahu řízení o finanční kontrole zahájená před účinností tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Daňová kontrola týkající se
dotace
byla zahájena dne 21. 3. 2001, jak plyne z protokolu o ústním jednání. Ve vztahu ke zbývajícím námitkám (porušení § 16, § 2 a § 50 odst. 3 daňového řádu) pak žalovaný uvedl, že se jedná o námitky, které by mohly ovlivnit rozhodnutí ve věci samé, pokud by proti němu byla podána žaloba včas. Ani námitka porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod není důvodná, neboť pouze Ústavní soud je oprávněn vyslovit neústavnost postupu.
Krajský soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Ze správního spisu soud předně ověřil, že základní skutečnost, z níž vycházela žalobkyně při sepsání své žaloby, totiž že napadeným rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru č. 33/2002, jímž byla uložena povinnost odvést do státního rozpočtu neoprávněně zadržené prostředky, není pravdivá. Odvolání proti platebnímu výměru finančního úřadu č. 33/2002 ze dne 23. 8. 2002, kterým byla žalobkyni uložena povinnost odvést do státního rozpočtu neoprávněně zadržené prostředky ve výši 536 670 Kč, bylo zamítnuto rozhodnutím žalovaného ze dne 15. 5. 2003.
Toto rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 16. 5. 2003; žalobkyně toto konečné rozhodnutí nenapadla v zákonné lhůtě dle § 72 odst. 1 s. ř. s. žalobou ve správním soudnictví.
Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 5. 2003, jež bylo žalobkyni doručeno dne 29. 5. 2003, pak bylo rozhodováno o odvolání žalobkyně proti platebnímu výměru finančního úřadu ze dne 23. 8. 2002, a to dle § 30 zák. č. 576/1990 Sb. a § 78 zák. č. 218/2000 Sb. s tím, že odvolání bylo dle § 50 odst. 6 daňového řádu zamítnuto. Platebním výmětem č. 34/2002 byl žalobkyni dle § 30 odst. 1 a 6 zák. č. 576/1990 Sb. a § 63 daňového řádu sdělen předpis penále ve výši 525 542 Kč, s tím, že součástí výroku rozhodnutí byl výpočet penále a že žalobkyni byla určena náhradní lhůta splatnosti a sdělen příslušný účet, na který má být penále uhrazeno.
V rámci soudního přezkumu napadeného rozhodnutí v řízení dle části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního se tak soud zabýval jen těmi námitkami, které se dle své povahy týkaly rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání do platebního výměru na penále.
Na úvod je třeba uvést, že napadeným rozhodnutím byl k odvolání žalobkyně přezkoumán platební výměr na penále vydaný dle § 63 daňového řádu. Podle odst. 4 cit. ustanovení správce daně sdělí předpis penále daňovému dlužníkovi platebním výměrem. Platební výměr na penále je deklaratorním rozhodnutím, kterým správce daně sděluje daňovému subjektu výši penále a náhradní lhůtu, které vycházejí ze zákona, případně ze zvláštního právního předpisu. Deklaruje se jím zákonná povinnost, ale současně i splnění podmínek penalizace, od nichž se konkrétní výše penále odvíjí, proto se nejedná o rozhodnutí vyloučené ze soudního přezkumu. Penále však vzniká bez rozhodnutí správce daně přímo ze zákona, pokud daňový subjekt nezaplatí splatnou částku daně včas. I platební výměr na penále však musí obsahovat náležitosti předpokládané ustanovením § 32 odst. 2 daňového řádu; podle písm. d) to má být výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodnuto (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2005, čj. 2 Afs 101/2004-51*)).
Soud se tedy zabýval k uplatněnému žalobnímu bodu neplatností napadeného rozhodnutí ve smyslu § 32 odst. 7 daňového řádu z důvodu neuvedení správného hmotněprávního předpisu, neboť zák. č. 576/1990 Sb. se na žalobkyni jako na právnickou osobu nevztahuje. Ze správního spisu vyplynulo, že žalobkyni byly od Ministerstva průmyslu a obchodu na základě Rámcové smlouvy ze dne 19. 8. 1998 a dodatků k této smlouvě poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu na řešení označeného projektu. Ve smlouvě a dodatcích byly stanoveny podmínky pro poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, v čl. VII bodu 8 rámcové smlouvy byla žalobkyně upozorněna, že porušení povinností dle smlouvy může být posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle § 30 rozpočtových pravidel. O penále bylo rozhodnuto dle § 30 zák. č. 576/1990 Sb. ve spojení s § 78 zák. č. 218/2000 Sb. a § 63 daňového řádu. Ustanovení § 30 zák. č. 576/1990 Sb. upravuje důsledky porušení rozpočtové kázně, tedy povinnost odvést neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu republiky nebo státních fondů ze strany subjektů, kterým byly poskytnuty, včetně povinnosti zaplatit penále ve stanovené výši z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků (odst. 1 až odst. 5 cit. ustanovení). Dle § 30 odst. 6 uvedeného zákona odvod neoprávněně použitých nebo zadržených částek, jakož i penále, uloží územní finanční orgán. V dané věci není sporné, že žalobkyni byly v letech 1998 až 2000 poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu jako účelová
dotace
. Dle § 5 odst. 3 písm. a) zák. č. 576/1990 Sb., ve znění zák. č. 160/1997 Sb., mohly být ze státního rozpočtu poskytovány
dotace
právnickým a fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou činnost. Z § 1 zák. č. 576/1990 Sb. vyplývá, že se tento zákon vztahuje na všechny finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a upravuje mimo jiné zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky a kontroly tohoto hospodaření s těmito prostředky. Uvedený zák. č. 576/1990 Sb., podle kterého byla žalobkyni na základě uvedené rámcové smlouvy a dodatků k této smlouvě poskytnuta účelová
dotace
, se na žalobkyni vztahoval bez ohledu na to, že je právnickou osobou, a to včetně § 30 upravujícího důsledky porušení rozpočtové kázně. Finanční úřad a žalovaný postupovali v souladu se zákonem, když ve výroku platebního výměru č. 34/2002 a napadeného rozhodnutí citovali zák. č. 576/1990 Sb. Na podporu tohoto závěru lze také uvést, že dle § 1 odst. 1 písm. a) zák. č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, vykonávají územní finanční orgány správu odvodů a sankčních odvodů za porušení rozpočtové kázně a dle písm. b) cit. ustanovení správu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu u všech subjektů bez rozlišení, když dle odst. 3 uvedeného ustanovení je příjemcem
dotace
každý, kdo nárokuje a čerpá z účtu u peněžního ústavu prostředky státního rozpočtu. Z uvedeného vyplývá, že platební výměr na penále a napadené rozhodnutí tak mají náležitosti ve smyslu § 32 odst. 2 písm. d) daňového řádu a nelze je považovat za neplatné dle § 32 odst. 7 daňového řádu.
Dalšími námitkami (uvedenými v žalobě pod body 2 až 5) se již soud nemohl zabývat, neboť z jejich obsahu je zřejmé, že se nevztahují k napadenému rozhodnutí a žalobkyně se jimi bránila samotné kontrole poskytnutých dotací a rozhodnutí o povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, nikoli předpisu penále, jež jí byl sdělen platebním výměrem č. 34/2002 a žalobou napadeným rozhodnutím. Jak již soud uvedl shora, žalobkyně zákonnou možnost bránit se platebnímu výměru č. 33/2002 a rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 5. 2003, jež se týkaly samotného uložení povinnosti odvést neoprávněně použité prostředky ze státního rozpočtu, nevyužila, když proti těmto rozhodnutím správce daně žalobu ve lhůtě dle § 72 odst. 1 s. ř. s. k soudu nepodala.
*) Nyní srov. § 14 – § 15 a § 39 – § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
*) Č. 548/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.