Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

118/2004

Rozhodování ve věcech soukromoprávních a zákon o telekomunikacích

Rozhodnutí ve věcech soukromoprávních: zákon o telekomunikacích
k § 8 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
Rozhodnutí správního orgánu vydané na základě § 8 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, je rozhodnutím v soukromoprávní věci, neboť předmětem rozhodnutí je spor mezi uživatelem a poskytovatelem telekomunikační služby o plnění za poskytnuté služby, tj. spor o povinnosti uživatele platit za poskytnuté telefonní služby úhradu v rozsahu tehdy stanoveném Telefonním řádem a o oprávnění poskytovatele telefonních služeb jen v takto stanoveném rozsahu úhradu požadovat. Sama skutečnost, že řízení je regulováno správním řádem, nemá pro posouzení soukromoprávního či veřejnoprávního charakteru věci význam, neboť všechny orgány veřejné správy, jejichž rozhodnutí se projednávají podle části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2003, se v procesních otázkách řídí právními předpisy veřejného práva.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2003, čj. 6 A 60/2000-46)
Prejudikatura:
Srov. č. 47/2004 Sb. NSS.
Věc:
Ing. Karel Č. v P. proti Českému telekomunikačnímu úřadu o dlužné telekomunikační úhrady.
Ministerstvo dopravy a spojů rozhodlo dne 8. 2. 2000 o zamítnutí rozkladu žalobce a potvrdilo rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů - Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro oblast Praha, ze dne 21. 5. 1999, kterým tento správní orgán vyhověl návrhu poskytovatele telefonní služby a žalobci jako účastníku telefonní stanice uložil na základě § 8 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, povinnost zaplatit dlužné telekomunikační úhrady za konkrétně uvedená měsíční zúčtovací období s úrokem z prodlení a úhradou nákladů na upomínku.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze, který věc postoupil Vrchnímu soudu v Praze jako soudu k projednání žaloby příslušnému.
Žalobce zejména namítal, že správní orgány obou stupňů porušily zásadu materiální pravdy, neboť nezjistily přesně a úplně skutečný stav věci; při hodnocení důkazů postupovaly v rozporu se správním řádem, nezabývaly se žalobcovými návrhy důkazů, a rozhodly tak na podkladě nedostatečně zjištěného stavu věci.
Žalovaný ve svém písemném vyjádření navrhl zamítnutí žaloby. Poukázal na to, že poskytovatel telefonní služby prokázal svoji pohledávku soupisem dlužných telekomunikačních úhrad, jednotlivými měsíčními vyúčtováními a upomínkami s doručenkami; žalobce pak neprokázal, že by dlužné částky uhradil.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s., neboť žalobce se jí domáhal přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, kde je žaloba podle § 68 písm. b) s. ř. s. nepřípustná. Žalobce byl rovněž poučen o možnosti domáhat se novou žalobou rozhodnutí v občanském soudním řízení.
Z odůvodnění:
V daném případě jde o věc, která na Nejvyšší správní soud přešla podle ustanovení § 132 s. ř. s. z Vrchního soudu v Praze. Podle tohoto ustanovení dokončí Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy, v nichž byla přede dnem účinnosti s. ř. s. dána jejich věcná příslušnost, řízení zahájená před těmito soudy. V předmětné věci bylo přede dnem 1. 1. 2003 zahájeno řízení a byla dána věcná příslušnost vrchního soudu, neboť obsahem žaloby byl návrh na přezkoumání rozhodnutí vydaného ústředním orgánem státní správy. Podle ustanovení § 130 odst. 1 s. ř. s. se řízení o žalobách podaných podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, o nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti soudního řádu správního, dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona (tedy podle ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - § 65 a násl.). Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení soudního řádu správního. To se však netýká věcí, o nichž má od 1. 1. 2003 jednat a rozhodovat soud v občanském soudním řízení; v takových případech postupuje Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 68 písm. b) s. ř. s.
V posuzovaném případě se věcně jedná o rozhodnutí podle § 8 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích: správní orgány tu rozhodovaly o telekomunikačních úhradách žalobce jako účastníka telefonní stanice ve správním řízení zahájeném na návrh poskytovatele telefonní služby, podle jehož tvrzení žalobce řádně neplatil telekomunikační úhrady. Předmětem řízení je tak spor mezi poskytovatelem telefonní služby a účastníkem telefonní stanice o dlužnou telekomunikační úhradu a její výši. I když - na rozdíl od stávající právní úpravy, podle níž je poskytování telekomunikačních služeb založeno na smluvním vztahu mezi uživatelem telekomunikační služby a jejím poskytovatelem - byl v době vzniku sporu vztah mezi uživatelem a poskytovatelem telekomunikační služby založen jiným způsobem (tj. zřízením telefonní stanice na základě přihlášky o účastnickou telefonní stanici), nemění tato skutečnost nic na tom, že jde o povinnost plnění za poskytnuté služby, tedy o povinnost uživatele platit za poskytnuté telefonní služby úhradu v rozsahu tehdy stanoveném Telefonním řádem (tj. měsíční základní sazbu a hovorné) a o oprávnění poskytovatele telefonních služeb jen v takto stanoveném rozsahu úhradu požadovat; řízení o takovém právu je proto třeba považovat za věc spadající do práva soukromého. I když otázky řízení se řídí obecnými předpisy správního řízení, rozhodující význam pro posouzení charakteru věci má právo hmotné, nikoliv právo procesní, neboť v případě věcí projednávaných podle novelizované části páté občanského soudního řádu jde vždy o rozhodnutí orgánu veřejné správy, který se v procesních otázkách řídí právními předpisy veřejného práva.
Ochrana soukromých práv, která jsou předmětem řízení před správním orgánem, není zajištěna soudním přezkumem ve správním soudnictví, ale postupem podle části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2003. Soukromým právům je tak poskytována větší ochrana, neboť zatímco ve správním soudnictví soud provádí přezkum správního rozhodnutí s možností takové rozhodnutí v případě zjištěné nezákonnosti pouze zrušit a věc vrátit správnímu orgánu k novému projednání, v řízení podle nové části páté občanského soudního řádu je soud povolán k tomu, aby v případě, kdy dospěje k závěru, že o věci mělo být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, sám o věci rozhodl, a nahradil tak rozhodnutí správního orgánu.
(šk)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.