Vydání 1/2004

Číslo: 1/2004 · Ročník: II

44/2004

Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci

Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci
k § 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. (v textu též "zákon o půdě")
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
Jestliže předmětem správního řízení byl soukromoprávní nárok, rozhodne o něm k žalobě meritorně soud v občanském soudním řízení, nikoliv ve správním soudnictví [§ 68 písm. b) s. ř. s.]. To platí i tehdy, napadá-li žalobce v takové věci rozhodnutí správního orgánu o nepovolení obnovy správního řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2003, čj. 7 A 30/2001-24)
Věc:
Anna Š. ve V. proti Ministerstvu zemědělství o povolení obnovy řízení ve věci nepřiznání vlastnictví k nemovitostem.
Okresní pozemkový úřad v Prachaticích svým rozhodnutím ze dne 8. 7. 1998 nepřiznal žalobkyni vlastnické právo k nemovitostem. Jeho rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 20. 1. 1999. Žalobkyně podala návrh na povolení obnovy řízení, který Okresní pozemkový úřad v Prachaticích dne 7. 11. 2000 zamítl. Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad dne 15. 1. 2001 zamítlo žalobou napadeným rozhodnutím a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo, jelikož nebyla naplněna žádná z podmínek obnovy řízení stanovená v § 62 spr. ř.
Žalobkyně v žalobě doručené Vrchnímu soudu v Praze dne 7. 3. 2001 namítala nezákonnost rozhodnutí žalovaného, neboť
meritorní
rozhodnutí správního orgánu I. instance vycházelo z nesprávně zjištěného skutečného stavu věci a žalobkyně v návrhu na povolení obnovy řízení označila nové skutečnosti a důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí o restitučním nároku.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s.
Z odůvodnění:
V daném případě jde o věc, která na Nejvyšší správní soud přešla podle § 132 s. ř. s. z Vrchního soudu v Praze. Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy dokončí řízení zahájená před těmito soudy jako soud I. stupně. Podle § 130 s. ř. s. se neskončená řízení podle části páté občanského soudního řádu účinného přede dnem účinnosti tohoto zákona dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního. To se však netýká věcí, o nichž má od 1. 1. 2003 jednat a rozhodovat soud v občanském soudním řízení; v takových případech postupuje Nejvyšší správní soud podle § 68 písm. b) s. ř. s.
V souzeném případě se věcně jedná o rozhodnutí podle § 9 zákona o půdě, přičemž není rozhodné, že jde o nepovolení obnovy takového řízení. Předmětem řízení byl restituční nárok, který je třeba považovat za věc spadající do práva soukromého, neboť je zde rozhodováno správními orgány o vlastnickém právu k nemovitostem. Právo vlastnické je evidentně právem soukromým a soukromé právo vyžaduje vyšší stupeň soudní ochrany, než jaký mu byl poskytován ve správním soudnictví podle právní úpravy účinné k 31. 12. 2002. Proto zákonodárce stanovil v § 68 písm. b) s. ř. s., že žaloba ve správním soudnictví je nepřípustná, jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích pravomoci správního orgánu. Nově od 1. 1. 2003 budou v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva takové věci projednávat a rozhodovat obecné soudy podle novelizované části páté občanského soudního řádu. Tato nová právní úprava poskytne soukromým právům větší ochranu, neboť soud nebude pouze provádět přezkum správního rozhodnutí, ale je povolán k tomu, aby případně sám rozhodl o věci; není tedy pouze orgánem oprávněným v případě zjištěné nezákonnosti postupu správního orgánu napadené rozhodnutí zrušit, jak dosud činily soudy ve správním soudnictví.
Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 2 s. ř. s. odmítl žalobu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, čímž dochází ke skončení řízení ve správním soudnictví. V rámci poučení pak soud poučuje žalobkyni o následcích tohoto odmítnutí a o možnosti domáhat se novou žalobou u obecného soudu rozhodnutí v uvedeném novém řízení poskytujícím soukromým právům větší ochranu.
(oš)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.