Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1153/2007

Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti poučení. Správní (územní) řízení: doručování vyhláškou

Ej 56/2007
Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti poučení
Správní (územní) řízení: doručování vyhláškou
k § 47 odst. 4 a § 54 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)*)
k § 42 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.**)
§ 48 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona***)
Jestliže správní orgán I. stupně vyvěsil rozhodnutí na své úřední desce dle § 42 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976 a současně dal pokyn k vyvěšení tohoto rozhodnutí i na úřední desce obecního úřadu, jehož územního obvodu se týká (§ 48 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona) - přičemž toto posledně uvedené vyvěšení má pouze účinky informativní -, pak pokud v poučení o opravných prostředcích neuvedl, co se považuje za doručení rozhodnutí, a z informativního vyvěšení není zřejmý den vyvěšení na úřední desce orgánu, který rozhodnutí vydal, je poučení o možnosti podat odvolání do patnácti dnů od doručení rozhodnutí neúplné, a tedy i nesprávné ve smyslu § 54 odst. 3 správního řádu z roku 1967, neboť neobsahuje konkrétní údaj o lhůtě k podání odvolání, z něhož by mohl účastník řízení vycházet.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2007, čj. 4 As 68/2005-105)
Prejudikatura:
č. 117/2004 Sb. NSS, č. 449/2005 Sb. NSS, č. 103/2005 Sb. ÚS.
Věc:
JUDr. Ing. Jan K. proti Ministerstvu pro místní rozvoj o umístění stavby, o kasační stížnosti žalobce.
Magistrát hlavního města Prahy rozhodl dne 9. 7. 2003 o umístění souboru staveb a změně užívání některých pozemků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o stavbu zvláště rozsáhlou s velkým počtem účastníků, rozhodnutí zveřejnil na své úřední desce a zároveň i na úřední desce Úřadu Městské části Praha 6.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání. Žalovaný odvolání žalobce zamítl dne 21. 11 2003 s tím, že bylo podáno opožděně. Lhůta pro podání odvolání dle žalovaného neběží od vyvěšení na úřední desce Úřadu Městské části Praha 6, ale od vyvěšení na úřední desce magistrátu.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 6. 2005 žalobu zamítl. Ve svém rozhodnutí uvedl, že vycházel z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu publikovaného pod č. 449/2005 Sb. NSS. Stavební zákon z roku 1976 v § 42 upravuje dva právní instituty (
„oznámení“
a
„doručení“
);
„oznámení veřejnou vyhláškou“
je pouhým intimátem a nejde o právní pojem identický s pojmem
„oznámení“
rozhodnutí v § 51 odst. 1 správního řádu. Z ustanovení § 42 odst. 2 stavebního zákona nelze vůbec dovodit povinnost vyvěšovat vydané územní rozhodnutí na více místech s účinky doručení. Ustanovení § 48 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb. překročilo zákonné zmocnění k provedení stavebního zákona, neboť nad rámec zákona upravila podrobnosti při
„doručování veřejnou vyhláškou“
; takový právní institut však zákon nezná. Zatímco zákon ukládá jediné doručení, stanoví vyhláška povinnost doručovat v každém dotčeném územním obvodu. Tato úprava je tedy v rozporu se zákonem a překračuje jeho meze. Soud proto takovou právní úpravu neužije (§ 95 odst. 1 Ústavy). Pro určení data oznámení rozhodnutí účastníkům je rozhodující vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce orgánu, který rozhodnutí vydal. Vzhledem k tomu bylo odvolání žalobce podáno opožděně.
Proti rozsudku podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž uvedl, že výklad soudu, podle něhož vyvěšení na úřední desce obce, jejíhož obvodu se územní řízení týká, je zcela informativní, bez právních následků, je nezákonný. Pouhé informování účastníků řízení v územním obvodu obce o výsledku řízení by tak bylo bez podání informace o lhůtách naprosto nedostatečné, neúplné, a v důsledku toho pro účastníky řízení zakládající právní nejistotu o možnosti uplatnění opravných prostředků proti takto doručovanému územnímu rozhodnutí. Stěžovatel poukázal na nezákonný postup správního orgánu, kterého se dopustil chybným poučením o odvolání. Pokud by totiž bylo, v souladu s názorem soudu, nutné za okamžik rozhodný pro stanovení data doručení rozhodnutí správního orgánu I. stupně účastníkům řízení považovat vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a na vyvěšení územního rozhodnutí na úřední desce úřadu městské části pohlížet pouze jako na informativní oznámení, bylo by zároveň nadbytečné (a ve svém důsledku zavádějící) uvádět poučení o odvolání i na úřední desce Úřadu městské části Praha 6, jak se však stalo. Městský soud měl rozhodnout tak, že účastníku řízení není na škodu, vycházel-li při své úvaze o lhůtách k odvolání z chybného poučení správního úřadu na písemnosti, která byla vyvěšena na úřední desce úřadu městské části.
Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 47 odst. 4 správního řádu poučení o odvolání (rozkladu) obsahuje údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat (podat rozklad), v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Podle § 54 odst. 3 správního řádu, pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
Účelem a smyslem poučení o opravných prostředcích je zásadně umožnění realizace obrany proti vydaným rozhodnutím účastníky řízení.
Jestliže v posuzované věci bylo na úřední desce Úřadu městské části Praha 6 vyvěšeno rozhodnutí ze dne 9. 7. 2003, a to pouze pro informaci účastníků, a mohl-li z tohoto rozhodnutí občan zjistit to, že bylo vyvěšeno dne 14. 7. 2003 (a sejmuto dne 30. 7. 2003), aniž by bylo v poučení objasněno, co se rozumí doručením, pak takové poučení bez informace o další lhůtách (o dnu vyvěšení na úřední desce orgánu, který toto rozhodnutí vydal) je nedostatečné a neúplné a pro účastníky řízení prakticky nic nevypovídající o konkrétní možnosti uplatnit opravné prostředky proti takovému rozhodnutí. Uvedený závěr pak koresponduje i se zásadou obsaženou v ust. § 3 odst. 2 správního řádu, podle něhož byly správní orgány povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Občanům a organizacím musí správní orgány poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu.
Nejvyšší správní soud má za to, že jestliže správní orgán I. stupně vyvěsil rozhodnutí na své úřední desce a současně dal pokyn k vyvěšení tohoto rozhodnutí i na úřední desce obecního úřadu, jehož územního obvodu se týká, když toto posledně uvedené vyvěšení má pouze účinky informativní, pak, pokud v poučení o opravných prostředcích neuvedl, co se považuje za doručení rozhodnutí a z informativního vyvěšení není zřejmý den vyvěšení rozhodnutí na úřední desce orgánu, který rozhodnutí vydal, je poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí neúplné, a tedy i nesprávné, neboť neobsahuje konkrétní údaj o lhůtě k podání odvolání, z něhož by mohl účastník řízení vycházet.
Výše uvedenou námitku vznesl stěžovatel již v žalobě, avšak Městský soud v Praze se jí v odůvodnění napadeného rozsudku blíže nezabýval. Omezil se pouze na výklad sporné otázky podle výroku I. usnesení rozšířeného senátu a na konstatování, že stěžovatel podal odvolání opožděně.
Stěžovatel pak pod bodem VII. kasační stížnosti znovu tuto námitku opakuje s tím, že pokud uvedené poučení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části Praha 6, mohlo takové poučení účastníky řízení utvrdit v přesvědčení, že i vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části Praha 6 je rozhodné pro počítání procesní lhůty k odvolání v souladu se zněním prováděcí vyhlášky.
Nutno tedy uzavřít, že dospěl-li žalovaný správní orgán a následně i soud v souladu s výkladem rozšířeného senátu k závěru, že úprava § 48 vyhlášky - označeno jako oznámení veřejnou vyhláškou - je úpravou
contra
a
praeter legem
, pak ve světle tohoto závěru měl konstatovat, že poučení obsažené v rozhodnutí správního orgánu I. stupně nevypovídá nic konkrétního o možnosti podat odvolání, a takové poučení je ve svých důsledcích neúplné, a tedy nesprávné.
*) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
**) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
***) S účinností od 1. 1. 2007 zrušena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.