Vydání 6/2006

Číslo: 6/2006 · Ročník: IV

875/2006

Rozhodnutí správního orgánu a náležitosti

Ej 404/2005
Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti
k § 47 odst. 5 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)
k § 2 písm. e) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Je-li rozhodnutí o rozkladu opatřeno otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra, jehož vrcholným představitelem je ministr vnitra, který napadené rozhodnutí vydal a podepsal, pak jsou splněny v tomto ohledu požadavky § 47 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, na náležitosti správních rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2005, čj. 1 Azs 158/2004-50)
Věc:
Vasyl P. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím ze dne 17. 9. 2002 ministr vnitra zamítl rozklad proti rozhodnutí žalovaného, kterým byla žádost žalobce o udělení azylu posouzena jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu, ve které shrnul dosavadní průběh řízení ohledně jeho žádosti o udělení azylu a výše uvedené rozhodnutí ministra vnitra napadl v celém rozsahu. Uvedl dále, že splňuje podmínky pro udělení azylu podle § 12 zákona o azylu, respektive minimálně pro vztažení překážky vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 29. 4. 2004 tuto žalobu zamítl.
Proti tomuto rozsudku brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností, ve které mimo jiné namítal, že rozhodnutí ministra vnitra je nesprávně označeno - v jeho záhlaví je totiž uvedeno Ministerstvo vnitra - a není opatřeno otiskem kulatého razítka orgánu, který ve věci rozhodoval. Z toho důvodu se jedná o rozhodnutí nicotné.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelova námitka mířila do pochybení soudu, který se nezabýval nicotností napadeného rozhodnutí ministra vnitra, ač toto rozhodnutí postrádalo otisk razítka orgánu, který rozhodnutí vydal. Této námitce však nemůže Nejvyšší správní soud přisvědčit. Napadené rozhodnutí, jež je součástí předloženého správního spisu, obsahuje sice označení Ministerstva vnitra, v obsahu rozhodnutí (v jeho záhlaví) je však zřetelně uvedeno, že napadené rozhodnutí o rozkladu vydává ministr vnitra, ten také vlastnoručně a nezaměnitelně toto rozhodnutí podepsal. Pod podpisem se nachází otisk kulatého razítka se státním znakem.
Užívání státních symbolů je upraveno zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Podle jeho § 2 písm. e) jsou oprávněni užívat státního znaku ministerstva a jiné správní úřady. Je-li rozhodnutí o rozkladu opatřeno razítkem (se státním symbolem) ministerstva vnitra, jehož vrcholným představitelem je ministr vnitra, který napadené rozhodnutí vydal a podepsal, pak jsou splněny v tomto ohledu požadavky § 47 správního řádu na náležitosti správních rozhodnutí. K tomu soud pouze nad rámec poznamenává, že chybějící zákonné náležitosti správního aktu mohou vyvolávat jeho nicotnost pouze tehdy, jestliže je tento nedostatek natolik intenzivní a zřejmý, že po účastnících dotčeného právního vztahu nelze spravedlivě žádat, aby tento správní akt respektovali.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.