Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1401/2007

Rozhlasové a televizní vysílání: televizní vysílání na mobilní telefony

Ej 347/2007
Rozhlasové a televizní vysílání: televizní vysílání na mobilní telefony. Právo Evropských společenství: výklad právních norem
k § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 2 písm. b), § 26 a § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů*)
I. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje výlučnou úpravu všech aspektů elektronických komunikací. Skutečnost, že určitá činnost spadá do regulačního rámce zákona o elektronických komunikacích, neznamená, že stejná činnost nemůže být zároveň regulována i jiným právním rámcem, jako je kupříkladu zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
II. Při hodnocení skutkových okolností, ke kterým došlo po přistoupení České republiky k Evropské unii, představují právo Evropských společenství a
judikatura
Soudního dvora ES povinné výkladové vodítko pro aplikaci českého práva, které bylo přijato k provedení práva Společenství.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2007, čj. 1 As 3/2007-83)
Prejudikatura:
srov. č. 741/2006 Sb. NSS; č. 1187/2007 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 2. června 2005, ve věci C 89/04,
Mediakabel BV v. Commissariaat voor de Media
, Sb. rozh. s. I-4891; rozsudek Soudního dvora ze dne 27. června 2000, ve věci C 240/98,
Océano Grupo Editorial SA v Roció Murciano Quintero
, Recueil I-4941 (publikován v
Judikatura
ESD č. 5/2005, str. 377).
Věc:
Akciová společnost T. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím ze dne 25. 1. 2006 žalovaná uložila žalobkyni dle § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. pokutu ve výši 50 000 Kč za vysílání bez oprávnění tohoto nebo zvláštního zákona, v síti UMTS, ve dnech 1. 12. 2005 až 25. 1. 2006. Žalovaná zjistila, že žalobkyně spustila dne 1. 12. 2005 provoz mobilní sítě tzv. třetí generace (UMTS). V jejím rámci nabízela svým zákazníkům s UMTS mobilními telefony různé služby včetně on-line přenosu programu "Óčko". Šlo o tzv. "streamovanou" verzi programu "Óčko" speciálně upravenou pro mobilní telefony, přičemž podle žalované jediným rozdílem oproti televiznímu vysílání bylo logo portálu
"Eurotel Live!"
. Podle žalované splňovala tato služba charakteristiku převzatého vysílání dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. K provozování převzatého vysílání je třeba se dle § 26 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. registrovat, což žalobkyně neučinila. Žalovaná vyloučila, že by předmětná služba byla z pojmu vysílání v širším smyslu vyňata na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého se za vysílání nepovažuje zajišťování komunikačních služeb zaměřených na poskytování informací nebo jiných sdělení na základě individuálních požadavků. Žalovaná rovněž uvedla, že při stanovení pokuty ve výši 50 000 Kč, která je ve srovnání s maximální výší pokuty podle § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. (10 000 000 Kč) velice nízká, přihlédla zejména k tomu, že posuzovaný případ je do značné míry precedentní a účastník řízení poskytoval svou službu za situace, kdy nejen v České republice, ale ani v jiných zemích Evropské unie neposkytuje stávající úprava příliš jasný právní rámec pro nové technologie vysílání, které se dynamicky rozvíjejí.
Rozhodnutí žalované napadla žalobkyně u Městského soudu v Praze, nesouhlasila s tím, že je předmětnou službu možné podřadit pod definici převzatého vysílání, když nesplňuje její definiční znaky, zejména pak šíření programu veřejnosti, a okolnost, že program není šířen současně.
Městský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 10. 10. 2006. Vyšel z toho, že mezi účastníky není sporu o technickém popisu poskytování předmětné služby. Liší se však názory na její právní hodnocení. Městský soud dospěl k závěru, že předmětná služba naplnila zákonné znaky převzatého vysílání. Žalovaná tedy nepochybila, když shledala žalobkyni odpovědnou za delikt podle § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Soud odmítl názor žalobkyně, že předmětná služba spadá výlučně pod úpravu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z ustanovení tohoto zákona nelze nijak vyvodit, že by pouhý fakt, že určitá služba by měla být službou komunikační, bylo samočinně vyloučeno použití zákona č. 231/2001 Sb. Dále shledal, že předmětná služba naplňuje všechny definiční znaky převzatého vysílání. Program stanice "Óčko" žalobkyně šířila veřejnosti, protože okruh osob, které mohou službu využívat, není předem nijak omezen. Příjemcem služby se může stát každý zákazník žalobce, který si opatří příslušné technické zařízení, službu si u žalobkyně objedná a zaplatí za ni. Pokud jde o definiční znak současnosti šíření programu, městský soud jej vyložil tak, že jde o aktuální, bezodkladné šíření původního vysílání, na jehož podstatě nemůže nic změnit skutečnost, že v důsledku případných technických obtíží při přenosu signálu může docházet k určitému zpoždění, které vyplývá z objektivních fyzikálních vlastností.
Rozsudek městského soudu napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností. Poukázala na svou argumentaci v žalobě a uvedla, že městský soud převzal zavádějící chápání žalované ohledně pojmu televizní vysílání. Žalovaná se dopustila extenzivního výkladu zákona č. 231/2001 Sb. a překročila meze své pravomoci. Tím porušila čl. 2 Ústavy i Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka dále namítla, že Internet nemůže být chápán jako technický prostředek ve smyslu definice převzatého vysílání, neboť nejde o pojem zařaditelný do stejné významové skupiny jako vysílač, kabelový systém či družice. Jde o virtuální celosvětovou počítačovou síť, která neexistuje sama o sobě jako samostatný technický prostředek; servery musejí být určitým způsobem propojeny a data musí být fyzicky přenášena, a to buď klasickým nebo optickým kabelem, či "vzduchem" prostřednictvím vysílačů či družicových systémů. Městský soud se ve svém odůvodnění soustředil na tento jediný bod v zákoně a jedinou větou pominul argumentaci stěžovatelky ohledně šíření signálu v režimu
point-to-point
a
point-to-multipoint
, ačkoli odlišnost mezi oběma režimy je daném případě klíčová. Stěžovatelka program stanice "Óčko" neposkytovala dalším osobám, tedy nešířila jej mezi ně. Stěžovatelka totiž poskytovala obsah programu televizní stanice "Óčko" dalším osobám pouze na základě jejich individuální žádosti, přičemž každému zákazníkovi, který si službu objedná, je poskytován unikátní a individuálně určený datový tok. Stěžovatelka dále namítla, že není splněn znak převzatého vysílání, a to nezměněnost původního programu. Stěžovatelka musela vysílání technicky přizpůsobit, tedy změnit. Jednalo se o technické změny, které se odrážely i v samotné kvalitě obrazu, protože je zapotřebí podstatně snížit jeho rozlišení. Přitom stěžovatelka poukazuje, že i na malém displeji s vysokým rozlišením lze nabídnout vysokou kvalitu obrazu, neúměrně se však zvyšují nároky na velikost datového toku, a právě pro účely videostreamingu v síti UMTS musí být signál upraven tak, aby měl patřičnou šířku pásma a umožnil plynulé sledování. Dochází tak ke snížení kvality obrazu a tím i ke změně originálního vysílání. Stěžovatelka rovněž navrhla pozitivní definici předmětné služby. Právní řád rozlišuje mezi televizním vysíláním a službami poskytovanými na individuální žádost. V tomto ohledu stěžovatelka poukázala na § 2 písm. a) zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, a dále na § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a na čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES.
Žalovaná ve svém vyjádření uvedla, že pokud jde o rozlišování způsobu šíření signálu
point-to-point
a
point-to-multipoint
, toto existuje pouze v technické rovině, která nemá vliv na právní posouzení dané věci. Zákon č. 231/2001 Sb. neváže posouzení statusu televizního vysílání na použitou technologii. Poskytování programu všem zájemcům z řad veřejnosti na základě individuální žádosti při splnění běžných podmínek (zařízení schopné příjmu a zaplacení stanovené částky) má dle žalované charakter šíření pro veřejnost. Podstatný je (možný) výsledek předmětné činnosti, tedy možné rozšíření nabízené služby kterémukoliv zástupci široké veřejnosti. Problematika bodového rozlišení obrazu není podle žalované směrodatná pro posouzení povahy předmětné služby. V otázce podřazení předmětné služby pod úpravu zákona o elektronických komunikacích souhlasí žalovaná s tím, že se o službu elektronických komunikací jedná, to však neznamená vyloučení aplikace zákona č. 231/2001 Sb. Zákon o elektronických komunikacích se zabývá regulací přenosu dat, zatímco zákon č. 231/2001 Sb. reguluje vysílání po obsahové stránce; i provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů nebo kabelových systémů musí být držiteli příslušného oprávnění podle zákona o elektronických komunikacích, jestliže pro ně smluvně nezajišťuje šíření signálu smluvně jiný držitel takového oprávnění.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Základní rozpor mezi právním názorem stěžovatelky a žalované spočívá v posouzení, zda šíření televizního vysílání prostřednictví souboru technických zařízení, umožňujících dálkový přenos dat a tvořících ve svém souhrnu celosvětovou síť nazývanou Internet, spadá pod úpravu zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, či výlučně pod úpravu stanovenou v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Zákon č. 231/2001 Sb. vymezuje v § 1 předmět své úpravy jako stanovení práv a povinností právnických a fyzických osob při provozování rozhlasového a televizního vysílání. V definičních ustanoveních § 2 pak dále specifikuje, kdo je to provozovatel televizního vysílání, kdo je provozovatelem převzatého televizního vysílání a co se těmito typy vysílání rozumí. Zákonné definice
relevantní
pro posuzovanou věc stanoví, že pro účely zákona se rozumí:
podle § 2 odst. 1 písm. b)
"převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů a družic či jiných technických prostředků; za nezměněné šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce",
podle § 2 odst. 1 písm. g)
"provozovatelem převzatého vysílání právnická nebo fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání a která tyto programy šíří nebo prostřednictvím třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit (dále jen ‚provozovatel převzatého vysílání') na základě oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále jen ‚registrace') podle tohoto zákona"
.
Ve svých dalších částech zákon č. 231/2001 Sb. upravuje, kromě postavení regulátora rozhlasového a televizního vysílání, tj. Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a udělování licencí a registrace podle zákona, především práva a povinnosti provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelů převzatého vysílání. Mezi povinnosti provozovatelů obou typů vysílání zákon č. 231/2001 Sb. řadí určité náležitosti na obsah vysílání, objektivitu, informační povinnosti, ochranu cti, důstojnosti či soukromí osob, podporu Evropské a nezávislé tvorby, otázky reklamy, teleshoppingu, zajištění názorové plurality ve vysílání atd. Obecně je možné konstatovat, že zákon č. 231/2001 Sb. se zaměřuje na regulaci obsahu vysílání a převzatého vysílání. Způsob přenosu samotného vysílání, tedy zda k němu dochází vysílačem, kabelovým přenosem, družicí či, jak sám zákon uvádí, za pomoci jiných technických prostředků, není tímto zákonem blíže upraven.
Naproti tomu zákon o elektronických komunikacích zákonně definuje jako předmět své úpravy podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací. V § 1 odst. 2 pak stanoví, že
"Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení
mediální
plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele".
Zákon o elektronických komunikacích tak výslovně předvídá, že sám upravuje především způsob dálkového přenosu dat, nikoliv však všechny obsahové otázky s přenosem dat související. Zákon tak reguluje způsob přenosu, nikoliv jeho obsah.
Za této zákonné pozice není přiléhavá argumentace stěžovatelky, která zdůrazňuje striktní odlišení služeb na požádání, které jsou šířeny způsobem
point-to-point
a spadají do rámce zákona o elektronických komunikacích, a televizních služeb vysílaných bez ohledu na existenci konkrétní žádosti ze strany příjemce, které jsou šířeny způsobem
point-to-multipoint
. Aktivity stěžovatelky totiž mohou spadat do obou regulačních rámců: pod zákon o rozhlasovém a televizním vysílání s ohledem na obsah vysílaného převzatého televizního vysílání a pod zákon o elektronických komunikacích, pokud se týká způsobu přenosu tohoto vysílání.
Pro určení, zda online přenos programu "Óčko" spadá do rámce zákona č. 231/2001 Sb., tak není určující, zda je či není přenášen technickými zařízeními umožňujícími dálkový přenos dat, a s ohledem na tuto skutečnost regulován, pokud se týká způsobu přenosu, též zákonem o elektronických komunikacích, ale pouze to, zda tento online přenos splňuje zákonné znaky provozování převzatého televizního vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb. Pokud tak činí, technika přenosu není rozhodující. Zákon č. 231/2001 Sb. neváže
status
služby coby televizního vysílání na použitou technologii přenosu.
Tento názor lze podpořit právními předpisy Evropských společenství a jejich výkladem, provedeným ze strany Soudního dvora ES. Předmětné české právní předpisy totiž do značné míry pouze provádějí směrnice Evropských společenství v dané oblasti. Zákon č. 231/2001 Sb. mimo jiné provádí směrnici Rady ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice "televize bez hranic", dále také "směrnice 89/552"), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES.
Směrnice 89/552 v čl. 1 písm. a) definuje, že televizním vysíláním rozumí
"prvotní šíření po drátě nebo bezdrátové šíření, šíření pomocí vysílačů nebo družice, kódované či nikoli, televizních pořadů určených veřejnosti. Zahrnuje přenos pořadů mezi podniky s cílem jejich dalšího vysílání pro veřejnost. Nezahrnuje komunikační služby poskytující na individuální žádost informace nebo jiná plnění, jako faxové služby, služby elektronické databanky a jiné obdobné služby".
Výklad výrazu "televizní vysílání" pro účely směrnice 89/552 byl učiněn v rozsudku Soudního dvora ze dne 2. června 2005, ve věci C 89/04,
Mediakabel BV v. Commissariaat voor de Media
, Sb. rozh. s. I-4891. V dané věci řešil Soudní dvůr otázku, zda předplacený servis kabelového vysílání svým charakterem spadá pod televizní vysílání, které je regulováno směrnicí 89/552, anebo zda se jedná o službu informační společnosti, která má samotnou právní úpravu ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu.
Skutkové okolnosti výchozího sporu byly následující: Nizozemská společnost Mediakabel BV provozovala služby kabelové televize. Její zákazníci mohli prostřednictvím měsíčního předplatného přijímat díky dekodéru a čipové kartě televizní programy společností přenášené. Pro poskytování této služby obdržel Mediakabel BV od nizozemského regulátora trhu,
Commissariaat voor de Media
, řádné povolení. Nad rámec této služby začala společnost Mediakabel BV nabízet zvláštní službu "Filmtime". Zájemci si mohli z katalogu vybrat některý z nabízených filmů a na objednávku a proti zaplacení poplatku jim byl zaslán individuální klíč, který jim umožnil sledovat vybraný film.
Commissariaat voor de Media
společnost Mediakabel BV informoval, že služba "Filmtime" je program zvláštního televizního vysílání, pro které musí mít společnost registraci. Mediakabel BV se naopak domníval, že "Filmtime" není televizním vysíláním, ale interaktivní službou na vyžádání, která spadá pod služby informační společnosti.
Při právním posouzení věci Soudní dvůr ES především konstatoval, že rozsah působnosti směrnice 2000/31/ES (služby informační společnosti) nelze vymezit negativním vyčleněním vůči směrnici 89/552 (televize bez hranic). Jinými slovy, logický vztah mezi rozsahem působnosti obou směrnic není nutně výlučná
disjunkce
, ale může docházet k překrývání, tedy k případům, kdy je určitá služba regulována oběma směrnicemi. Které vysílání spadá pod rozsah "televizního vysílání" ve smyslu výše citované definice v čl. 1 písm. a) směrnice 89/552, je tak pouze otázkou naplnění znaků této definice. Dle názoru Soudního dvora se o televizní vysílání jedná vždy tehdy, pokud sestává z prvotního vysílání televizních programů určených veřejnosti, tedy neomezenému počtu možných televizních diváků, u nichž je současně přenášen tentýž obraz. Jak však Soudní dvůr zdůrazňuje, technika přenosu obrazu není při tomto posouzení určujícím prvkem. Stejně tak je nerozhodné, že služba je poskytována na individuální žádost jednotlivého příjemce za předpokladu, že příjemce není schopen sám ovlivnit skladbu přenášeného programu. Služba placené televize, jako byla právě služba "Filmtime", proto spadá do pojmu "televizní vysílání" podle směrnice 89/552.
Nejvyšší správní soud opakovaně konstatoval, že právní předpisy Společenství a
judikatura
Soudního dvora ES slouží jako vhodné výkladové vodítko při výkladu české právní úpravy, a to i v případech, kdy se posuzují skutkové okolnosti, k nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie. Předpokladem inspirace právem ES a judikaturou Soudního dvora je skutečnost, že vykládané ustanovení českého právního předpisu bylo přijato za účelem sbližování českého práva s právem Evropských společenství a český zákonodárce nevyjádřil úmysl se od normy práva Společenství odchýlit (srov. rozsudek NSS ze dne 29. září 2005, čj. 2 Afs 92/2005-45, č. 741/2006 Sb. NSS, nebo rozsudek ze dne 22. března 2007, čj. 9 Afs 5/2007-70, č. 1187/2007 Sb. NSS).
O kvalitativně odlišnou situaci se nicméně jedná v případech, kdy jsou posuzovány skutkové okolnosti, ke kterým došlo po přistoupení členského státu k Evropské unii. Zde již neslouží právo Společenství a
judikatura
Soudního dvora jako vhodné, ale jako povinné výkladové vodítko, a to nejen v případech, kdy chybí řádné provedení směrnic ES na vnitrostátní úrovni (srov. v tomto ohledu kupř. rozsudek Soudního dvora ES ze dne 27. června 2000, ve věci C 240/98,
Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano Quintero
, Recueil s. I-4941, bod 32, nebo rozsudek Soudního dvora ES ze dne 10. dubna 1984, ve věci 14/83,
Sabine von Colson a Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein Westfalen
, Recueil s. 1891, bod 26).
Závěry Soudního dvora z rozhodnutí Mediakabel BV jsou proto plně aplikovatelné i na projednávaný případ. I pro posouzení kasační stížnosti stěžovatelky je rozhodné pouze to, zda její přenos online pořadu "Óčko" spadá do zákonné definice provozování převzatého vysílání, vyložené souladně se směrnicí 89/552 a judikaturou Soudního dvora, a nikoliv skutečnost, zda způsob přenosu tohoto vysílání podléhá zároveň zákonu o elektronických komunikacích.
Zákonná definice převzatého vysílání v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. stanoví, že převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním je:
(i) příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí,
(ii) a jejich současné, úplné a nezměněné šíření,
(iii) pro veřejnost,
(iv) prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů a družic či jiných technických prostředků.
Mezi účastníky řízení není sporu o naplnění prvního znaku zákonné definice, tedy o tom, že online vysílání "Óčka" je původním televizním programem. Ani Nejvyšší správní soud nemá pochybnosti o naplnění zákonné definice televizního programu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. i) ve spojení s § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
Ač lze chápat tragičnost situace, kterou ve svých vyjádřeních detailně a plasticky popisuje stěžovatelka, tedy že různí dva příjemci online vysílání stejného hokejového zápasu mohou v důsledku přetížení odchozího serveru vidět stejný gól až s dvouvteřinovým zpožděním, pro současnost vysílání je určující okamžik odchodu signálu či souhrnu dat od poskytovatele, nikoliv okamžik jejich skutečného přijetí ze strany příjemce. Současnost vysílání je třeba vymezit v protikladu k záznamu stejného vysílání, tj. kdy by kupříkladu docházelo k pozdější repríze stejného pořadu, který byl nahrán. Minimální technické prodlevy na příjmu nejsou v tomto ohledu právně
relevantní
.
Stejně tak nelze přitakat názoru stěžovatelky, že snížením rozlišení přenášeného obrazu dochází ke změně původního vysílání. Obsah vysílání je stále stejný, ať již se jeho příjem odehrává v rozlišení 1280 x 1024 bodů, anebo 176 x 144 bodů. Pokud by byla přijata argumentace stěžovatelky, tedy že snížení rozlišení obrazu znamená změnu programu, pak by zřejmě docházelo ke změně vysílaného programu i v případě příjmu barevného signálu z televizního vysílače na televizní přijímač, který je schopen pouze příjmu v černobílém rozlišení, anebo, v případě příjmu počítačového zobrazení televizního programu, i při změně obnovovací frekvence monitoru. Jedno televizní vysílání by se pak štěpilo na x paralelních "původních" vysílání v závislosti na tom, jakým přijímačem ten který zákazník disponuje.
Nezměněnost původního vysílání je nutné určit s ohledem na jeho obsah, a to posouzený podle kritéria běžného lidského vnímání, a nikoli na základě přesné shody datových toků či jejich formátů. Není proto rozhodné, zda je určitý program vysílán či přijímán analogově či digitálně, v SD-TV či v HDTV, se stereofonním či monofonním zvukem nebo barevně či černobíle, pokud jej typizovaný příjemce považuje za obsahově zaměnitelný. Z tohoto důvodu také nelze přijmout názor stěžovatelky, že změnou formátu (tedy překódování televizního signálu do formátu 3GPP a jeho následné vysílání skrze wapové stránky) dochází ke změně vysílání: dochází pouze ke změně formátu přenosu, obsah zůstává stejný.
Pokud se týká podmínky veřejnosti vysílání, pak je zjevné, že stěžovatelka ve své argumentaci zaměňuje veřejnost přístupu ke službě s limity její faktické přístupnosti pro určitý okruh osob v každém daném okamžiku. Je jistě pravdou, že příjem vysílání "Óčka" bude k okamžiku x vždy omezen na osoby, které disponují mobilním telefonem třetí generace, mají předplacenou danou službu a vyslaly konkrétní požadavek na distribuční server, aby jim začal být vysílán dedikovaný soubor dat. To však neznamená, že by tato služba byla nepřístupná veřejnosti. Pojem "veřejnosti" je zde nutné chápat tak, že služba je otevřena všem zákazníkům, kteří o ni projeví zájem a splní kvalifikační předpoklady, tj. opatří si odpovídající přístroj a zaplatí poplatek, nicméně splnění těchto předpokladů záleží výlučně na jejich rozhodnutí. O odlišnou situaci by se jednalo kupříkladu v případě vnitřních sítí, které jsou definičně přístupné pouze členům uzavřené společnosti, kupříkladu zaměstnancům určité obchodní společnosti provozující vnitřní síť v podobě tzv. intranetu (srov. § 2 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., který pro podobné situace předvídá výslovnou výjimku).
Stejně tak není pro charakter veřejnosti vysílání určující, zda šíření signálu probíhá systémem
point-to-point
, tedy vytvořením individuálního datového souboru, který je následně distribučním serverem odeslán na konkrétní telefonní stanici, unikátně definovanou IP adresou, anebo systémem
point-to-multipoint
. Určující je opět skutečnost, že stejný odchozí soubor dat je potenciálně přístupný všem zájemcům, nikoliv jestli je fyzicky transportován unikátním datovým tunelem či systémem
point-to-multipoint
. Podobným způsobem, tedy odesláním unikátního souboru dat, probíhá ostatně, tedy minimálně od určitého okamžiku distribuce, vysílání kabelové televize, aniž by vyvstávaly pochybnosti, zda se jedná o vysílání veřejné.
Konečně ani s ohledem na čtvrtou podmínku zákonné definice nemá Nejvyšší správní soud pochybnosti o tom, že videostreaming do mobilů třetí generace lze podřadit pod vysílání za pomoci jiných technických prostředků ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. Lze souhlasit s žalobkyní, že šíření vysílání "Internetem", se kterým v napadeném rozsudku operuje Městský soud v Praze, není technicky přesné. S ohledem na obecný význam tohoto obratu pro vyjádření podstaty věci a právního názoru soudu prvního stupně se však jedná o označení plně postačující. I pokud nahradíme výraz "Internet" výrazem
"celosvětová síť převážně online zapojených počítačů komunikujících zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), SLIP (Serial Line Internet Protocol) a PPP (Point-to-Point Protocol)"
, jak se ve své kasační stížnosti domáhá stěžovatelka, podstata věci zůstává stejná: tato jednotlivá technická zařízení tvoří dohromady funkční celek, který je schopen být technickým prostředkem přenosu televizního vysílání.
Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že videostreamingová služba online přenosu programu "Óčko" je provozováním převzatého televizního vysílání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).
*)
Předpis byl s účinností od 1. 6. 2006 změněn zákonem č. 235/2006 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.