Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1119/2007

Rozhlasové a televizní vysílání: náležitosti rozhodnutí o udělení licence

Ej 295/2005
Rozhlasové a televizní vysílání: náležitosti rozhodnutí o udělení licence
k § 18 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (v textu též „zákon o vysílání“)
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí o udělení licence podle § 18 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, obsahuje výrok jednak o udělení licence jednomu ze žadatelů o licenci, jednak o zamítnutí žádostí ostatních žadatelů; tyto výroky přitom jsou propojené (závislé). Z odůvodnění rozhodnutí, jež má být ze zákona „podrobné“, pak musí být zřejmé a přezkoumatelné, jak každé z kritérií stanovené pro udělení licence naplnil každý z žadatelů, a proč Rada pro rozhlasové a televizní vysílání licenci udělila, resp. neudělila. Nesplňuje-li odůvodnění rozhodnutí o udělení licence tyto požadavky, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2005, čj. 7 As 10/2005- 298)
Prejudikatura:
srov. č. 739/2006 Sb. NSS.
Věc:
Společnost s ručením omezeným C. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2004 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) výrokem č. I udělila společnosti s ručením omezeným M. licenci k provozování rozhlasového vysílání s využitím kmitočtu BENEŠOV – KOZMICE 89,3 MHz/5 kW na dobu osmi let od právní moci tohoto rozhodnutí; současně pak ve výroku č. II zamítla žádosti o udělení licence s využitím tohoto kmitočtu dalším čtrnácti žadatelům včetně žalobce.
Žalobce jako neúspěšný žadatel napadl rozhodnutí Rady u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 22. 10. 2004 rozhodnutí Rady zrušil ve výroku č. I a č. II bod 3. Městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku uvedl, že rozhodnutí Rady považuje za nedostatečné, neboť v rozporu s § 18 odst. 3 zákona o vysílání nebylo podrobně zdůvodněno, jakými úvahami byla Rada vedena při hodnocení důkazů a podle jakých kritérií hodnotila skutečnosti považované citovaným zákonem za významné pro rozhodování o žádostech o udělení licence k vysílání; není tak zřejmé, jaká kritéria rozhodla při posouzení nejúspěšnější žádosti ve vztahu k žádostem neúspěšným. Odůvodnění musí být podrobné do té míry, aby z něj bylo patrno, v čem byly skutečnosti uvedené v § 17 odst. 1 zákona o vysílání naplněny v nestejné míře a jaké hraniční kritérium Rada zvolila, aby mohla konstatovat, u kterého žadatele byly naplněny v největší míře. Nestačí pouhé konstatování, že naplněny nebyly. V tomto směru spatřoval městský soud nedostatečné uvedení důvodů, které vedly ke zhodnocení ekonomické, organizační a technické připravenosti, transparentnosti vlastnických vztahů, přínosu navrhované programové skladby i zajištění rozvoje kultury citovaným zákonem vyjmenovaných menšin vítěze licenčního řízení.
Rada toto rozhodnutí Městského soudu v Praze napadla kasační stížností a nesouhlasila především se závěrem o nepřezkoumatelnosti svého rozhodnutí pro nedostatek důvodů. Namítala, že z odůvodnění výroku o udělení licence vítězi licenčního řízení zároveň vyplývá, proč nebyla udělena licence ostatním. Její rozhodnutí je tak řádně a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona odůvodněno, protože odůvodnění je podrobné a obsahuje kritéria, na jejichž základě byla udělena licence a ostatní žádosti zamítnuty.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Na vlastní udělení licence není právní nárok. Zákon však na druhé straně podrobně stanoví jednak vlastní procesní postup Rady, jednak zákonná kritéria pro jeho rozhodování (§ 17 zákona o vysílání), jejichž porušení se neúspěšný účastník licenčního řízení má možnost v rámci práva na spravedlivý proces dovolat u soudu ve správním soudnictví (§ 19 zákona o vysílání). Možnost napadnout výrok o udělení licence se pak dovozuje z § 65 odst. 2 s. ř. s.
Pokud jde o vlastní rozhodnutí, náležitosti výroku i odůvodnění, vychází Rada z faktu, že je jím společně rozhodováno o žádostech více žadatelů, a proto obsahuje jak výrok o udělení licence jednomu ze žadatelů o licenci, tak výrok o zamítnutí žádostí ostatních žadatelů, jakož i podrobné odůvodnění těchto výroků. Z logiky vzájemné propojenosti výroku o udělení licence a zamítavých výroků u ostatních žadatelů pak vyplývá i nezbytnost vzájemné propojenosti odůvodnění těchto výroků, jelikož zákon o vysílání kvalitu tohoto odůvodnění charakterizuje slovy „podrobně“. Požadavek citovaného zákona na podrobné odůvodnění přitom není samoúčelný, neboť jedním z principů představujícím součást práva na řádný proces, jakož i pojmu právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy) vylučujícího libovůli při rozhodování, je i povinnost řádně rozhodnutí odůvodnit. K této otázce se již mnohokrát vyslovil Ústavní soud (např. v nálezu sp. zn. III. ÚS 45/02) a jakkoliv se vztahují jeho závěry na rozhodnutí soudů, není důvodu je nerespektovat při rozhodování správních orgánů.
Z charakteristiky odůvodnění uvedené v § 18 odst. 3 zákona o vysílání vyplývá požadavek, že odůvodnění musí být natolik podrobné, aby z něj bylo zřejmé, jak které kritérium naplnil každý z účastníků, jak jej lze hodnotit z hlediska naplnění všech kritérií a teprve z tohoto hodnocení může vyplynout, proč Rada udělila licenci některému z účastníků a proč zamítla žádost ostatních. Řádné odůvodnění si však nelze představit pouze tak, jak bylo obsaženo v předmětném rozhodnutí Rady, kde se bez dalšího pouze konstatuje, že účastník, kterému licence byla udělena, splnil tato kritéria nejlépe. V tomto rozhodnutí Rada uvedla, že se při rozhodování řídila zákonnými kritérii stanovenými v § 17 odst. 1 zákona o vysílání, která citovala, aniž jejich naplnění blíže rozvedla. Dále Rada uvedla, že při srovnání žádostí jednotlivých účastníků a jejich prezentací při veřejném slyšení dospěla k závěru, že jednotlivé skutečnosti uvedené v citovaném ustanovení zákona jsou v projektech jednotlivých žadatelů naplněny v nestejné míře, přičemž však souhrn těchto skutečností je ve srovnání s ostatními žadateli v největší míře naplněn v žádosti společnosti M. Zejména programová skladba navrhovaná tímto žadatelem o licenci byla ve srovnání s žádostmi ostatních účastníků vyhodnocena jako nejvíce přispívající k rozmanitosti stávající nabídky programu na území, které bude tímto rozhlasovým vysíláním pokryto. Tato společnost navrhla v licenčním řízení nejpřínosnější programovou skladbu ve vztahu k rozmanitosti stávající nabídky programu rozhlasového vysílání na území města Benešova a okolí, neboť její koncepce doplňuje chybějící programový prvek ve vysílání v tomto teritoriu, objektivně zjištěný analýzou demografického a sociálně-ekonomického složení regionu, tedy konkurenčních rozhlasových formátů. Kladně byl hodnocen i přínos žadatele k zajištění rozvoje menšin ve smyslu § 17 odst. 1 písm. d) zákona o vysílání. Při posuzování přínosu programové skladby brala Rada do úvahy stávající charakter rozhlasového vysílání na tomto území, a to z hlediska žánrové rozmanitosti nabídky, zastoupení jednotlivých programových prvků, jakož i předpokládané okruhy rozhlasových posluchačů, pro které je stávající rozhlasové vysílání již k dispozici a pro které má být na základě této licence rozšířeno. Ve srovnání s ostatními projekty proto projekt žadatele představuje relativně nejvyšší míru programového obohacení rozhlasového vysílání na tomto území o dosud nezastoupené prvky.
Pokud jde o ostatní účastníky, dospěla Rada k závěru, že sice splnili zákonné podmínky pro udělení licence, avšak souhrn hodnotících kritérií nenaplňuje tato kritéria v takové míře jako společnost M. Z tohoto pohledu je proto celé rozhodnutí Rady nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů včetně části týkající se výroku o udělení licence. K tomu je nutné zároveň uvést, že na rozdíl od odůvodnění výroku o udělení licence v rozhodnutí ze dne 5. 11. 2002, které s výhradou vady současného nezdůvodnění zamítavých žádostí je obsahově podrobně konkretizováno, rozhodnutí ze dne 5. 5. 2004, které je předmětem soudního přezkumu, obsahuje v podstatě jen volné parafráze zákonných kritérií, z nichž Rada vycházela, aniž by bylo naplnění těchto kritérií u účastníka, jemuž byla licence udělena, jakkoliv zdůvodněno. Nejvyšší správní soud proto tuto námitku Rady jako důvodnou neuznal. (...)
Pokud Rada dále dovozuje, že z rozsudku městského soudu vyplývá, že v novém rozhodnutí postačí odůvodnit toliko zamítavé výroky, jelikož samotný výrok o udělení licence obstojí, Nejvyšší správní soud odkazuje na předchozí úvahy, z nichž s ohledem na vlastní argumentaci Rady v kasační stížnosti jasně vyplývá provázanost obou výroků, a poukazuje na odůvodnění rozsudku městského soudu, z něhož je zřejmý stejný závěr, byť vyjádřený jinými slovy. Odkazuje rovněž na své předchozí úvahy o zásadně odlišné kvalitě odůvodnění původního i nového rozhodnutí Rady, i pokud jde o výrok o udělení licence, a konečně i na závěr, že pouze řádné a podrobné odůvodnění jednotlivých výroků ve vztahu k jednotlivým účastníkům licenčního řízení je podmínkou řádného odůvodnění výroku o udělení licence nejúspěšnějšímu žadateli.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.