Vydání 4/2024

Číslo: 4/2024 · Ročník: XXII

4577/2024

Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu; systémové riziko podjatosti jako závažný veřejný zájem

Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu; systémové riziko podjatosti jako závažný veřejný zájem
k § 66 odst. 2 a 3 soudního řádu správního
I. Při posuzování žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu je třeba pojem „závažný veřejný zájem“ použitý v § 66 odst. 2 a 3 s. ř. s. vykládat shodně jako týž pojem užitý v § 66 odst. 2 s. ř. s.
II. Je dán závažný veřejný zájem na nestranném rozhodování správního orgánu. Pokud proto veřejný ochránce práv prokáže existenci systémového rizika podjatosti, je tím naplněn požadavek § 66 odst. 3 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2024, čj. 1 As 174/2022-92)
Prejudikatura:
č. 1455/2008 Sb. NSS, č. 2802/2013 Sb. NSS, č. 3254/2015 Sb. NSS., č. 3452/2016 Sb. NSS, č. 4118/2021 Sb. NSS a č. 4533/2023 Sb. NSS.
Věc:
Veřejný ochránce práv proti Magistrátu města Olomouc, za účasti 1) Office Park, s. r. o., 2) Šantovka Tower, a. s., 3) CETIN, a. s., 4) statutárního města Olomouc, 5) Správy železnic, státní organizace, a 6) Za krásnou Olomouc, z. s., o umístění stavby, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím ze dne 10. 6. 2019 žalovaný umístil stavbu Šantovka Tower (dále jen „stavba“). Jejím stavebníkem je společnost Office Park [osoba zúčastněná na řízení 1)]. Proti napadenému rozhodnutí podal žalobce žalobu k ochraně veřejného zájmu podle § 66 odst. 3 s. ř. s., kterou Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 24. 3. 2022, čj. 65 A 18/2020-383, odmítl. Shledal totiž, že žalobce neprokázal závažný veřejný zájem na podání žaloby.
Krajský soud nejprve uvedl, že postup upravený v zákoně č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, nemusí žalobce před podáním žaloby podle § 66 odst. 3 s. ř. s. vyčerpat. Proto neprovedl důkazy navržené osobami zúčastněnými na řízení k prokázání tvrzení, že žalobce postupoval před podáním žaloby nestandardně. Nicméně seznámení žalobce se správním spisem i poskytnutí možnosti dotčeným správním úřadům k vyjádření by mělo být před podáním žaloby podle § 66 odst. 3 s. ř. s. žádoucím standardem.
Krajský soud rovněž připomenul, že dosud jedinou judikaturou, která zmiňuje konkrétní případy závažného veřejného zájmu zakládající aktivní legitimaci žalobce ve smyslu § 66 odst. 3 s. ř. s., je série rozsudků ve věci
FVE Moldava
[rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 10. 2014, čj. 15 A 108/2013-138, a ze dne 14. 12. 2015, čj. 15 A 108/2013-277, a rozsudky NSS ze dne 18. 6. 2015, čj. 9 As 294/2014-114 (dále jen „první rozsudek ve věci
FVE Moldava
“), a ze dne 14. 7. 2016, čj. 9 As 24/2016-109, č. 3452/2016 Sb. NSS (dále jen „druhý rozsudek ve věci
FVE Moldava
“)].
Aktivní procesní legitimace žalobce nebyla dána, pokud jde o část, v níž zpochybnil splnění podmínek § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“). Žalobce nespecifikoval negativní účinky napadeného rozhodnutí do zákonem chráněného veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny a neunesl tak ani břemeno tvrzení. Žalobce založil svá tvrzení o zásahu do krajinného rázu na polemice s výkladem § 12 odst. 4 ZOPK ze strany žalovaného, který dospěl k závěru, že se v případě stavby uplatní výjimka obsažená v tomto ustanovení. Žalobce měl naopak za to, že nutnou náležitostí úpravy plošného a prostorového uspořádání území v územním plánu je i jeho výšková regulace, která však byla v případě územního plánu statutárního města Olomouc soudem zrušena, a současně nebyly s orgánem ochrany přírody dohodnuty podmínky ochrany krajinného rázu. Krajský soud však tyto výkladové otázky nepovažoval za zásah do ochrany životního prostředí takového charakteru a intenzity, který by odůvodňoval podání žaloby k ochraně veřejného zájmu. Žalobce totiž nekonkretizoval devastující účinek stavby v silně urbanizovaném území na krajinný ráz. Pouze konstatoval, že nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 ZOPK. Ohledně nutnosti vydání takového stanoviska předložil žalobce pouze alternativní výklad pojmu „plošné a prostorové uspořádání území“ a výklad požadavků na obsah dohody s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 4 ZOPK. Tyto skutečnosti však nezakládají závažný veřejný zájem na přezkoumání napadeného rozhodnutí a nemohou odůvodnit zásah do právní jistoty účastníků. Případ nelze srovnávat s případem
FVE Moldava
, v němž bylo najisto postaveno, že nebyly uděleny zákonem stanovené výjimky ze zákazu činnosti ve zvláště chráněném území, a šlo tedy o přetrvávající činnost
ex lege
zakázanou.
Krajský soud dále konstatoval, že žalobce neunesl břemeno tvrzení odůvodňující podání žaloby ani tím, že stavba byla umístěna v rozporu s některými regulativy územního plánu. Jednalo se o tvrzení namítající pouhou nezákonnost napadeného rozhodnutí. Na dodržení značně obecných regulativů územního plánu, tedy zodpovězení otázek, zda stavební úřad správně dovodil, že umístěná stavba splňuje charakteristiku blokové struktury zástavby, požadavek posílení centrálního městského charakteru území a určité ulice jako městské třídy a požadavek územního plánu na ochranu a rozvoj pohledově dominantních prvků zástavby historického jádra, bezesporu neexistuje závažný veřejný zájem.
Rovněž zájem na přezkumu zákonnosti a věcné správnosti rozhodnutí vydaného správním orgánem, v jehož případě by některé okolnosti mohly vést k závěru o existenci systémového rizika podjatosti, považoval krajský soud za součást prostého zájmu na zákonnosti rozhodování nezakládající podmínku aktivní procesní legitimace žalobce. Na rozdíl od případu přezkoumání rozhodnutí vydaného jako výsledek trestné činnosti, jak tomu bylo ve věci
FVE Moldava
, krajský soud nepovažoval systémové riziko podjatosti za závažný veřejný zájem. Ve věci
FVE Moldava
totiž existovalo pravomocné rozhodnutí trestního soudu o tom, že konkrétní úřední osoby podílející se na vydání rozhodnutí vykonávaly svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. V tomto případě žalobce pouze tvrdil, že se jedná o kontroverzní výškovou rezidenční stavbu, z níž se stalo v průběhu let ve veřejné diskusi „politikum“. Rovněž uvedl hypotetické tvrzení o porušení § 14 zákona správního řádu, tedy že existuje zvýšené riziko, jež ani nebylo vztaženo jmenovitě k žádné konkrétní osobě, že úředníci stavebního úřadu a dotčeného orgánu památkové péče mohli postupovat nikoli nestranně, nýbrž ve prospěch osob zúčastněných na řízení 1) a 2) (původního a současného stavebníka) pod tíhou závazků a hrozby ekonomických sankcí plynoucích ze smlouvy o spolupráci ze dne 6. 10. 2010 uzavřené s městem jakožto zaměstnavatelem úředníků stavebního úřadu a orgánu památkové péče.
Možný závažný veřejný zájem na podání žaloby, resp. přezkoumání žalobou napadeného rozhodnutí však krajský soud shledal v tvrzení žalobce, že napadené rozhodnutí umísťuje stavbu, která může nevratně poškodit Městskou památkovou rezervaci Olomouc. Krajský soud nicméně shledal, že z předložených důkazů nevyplynulo, že by se měla stavba výrazně zapojit do prostorové kompozice stávajících dominant města, či dokonce tuto kompozici změnit, natož že její realizací v místě, kam byla rozhodnutím umístěna, dojde ke znehodnocení památkové ochrany.
Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení krajského soudu kasační stížností. Byl přesvědčen, že prokázal závažný veřejný zájem na podání žaloby. Pokud by stěžovatel přijal argumentaci krajského soudu, znamenalo by to faktickou nemožnost využití stěžovatelova zvláštního oprávnění k podání žaloby ve veřejném zájmu. Jen stěží si dokázal představit případ, v němž by byla nutnost jejího podání tak zjevná.
Krajský soud předně neposoudil správně míru či intenzitu zásahu do jednotlivých veřejných zájmů, kterého se dopustil žalovaný při rozhodování o umístění stavby. Stěžovatel v žalobě namítal, že napadeným rozhodnutím bylo zasaženo do veřejného zájmu na ochraně hodnot městské památkové rezervace. Stěžovatel nesouhlasil se zamítnutím provedení důkazů, které se vztahovaly k dřívější poloze záměru, navrhované o zhruba 100 metrů blíže k chráněné památkové rezervaci. Nadto krajský soud nezohlednil, že posunutím stavby došlo i k jejímu pootočení, což má další negativní dopad do chráněného historického panoramatu města. Posunutá budova vstupuje do významných pohledů na panorama výrazněji. Krajský soud nesprávně interpretoval četná odborná vyjádření Národního památkové ústavu a významných odborníků v daném oboru. Vizualizace a
eye-tracking
analýza viditelnosti Šantovka Tower svědčily o tom, že stavba bude z celé řady významných a chráněných pohledů na městskou památkovou rezervaci nejen vidět, ale znehodnotí také její panorama tím, že na sebe bude poutat významnou část pozornosti.
Stěžovatel dále v žalobě uvedl, že žalovaný zasáhl do veřejného zájmu na zachování hodnot území města Olomouce tím, že zjevně ignoroval zcela konkrétní regulativy územního plánu. Krajský soud to nesprávně označil za tvrzení o „pouhé nezákonnosti“. Stěžovatel měl naopak za to, že zjevné ignorování několika konkrétních regulativů územního plánu, ačkoliv k jejich zohlednění zavazuje § 90 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), svědčí o závažném narušení veřejného zájmu na ochraně celé řady hodnot, které chrání územní plánování.
Dalším ze zasažených veřejných zájmů uvedených v žalobě byla ochrana životního prostředí. Stěžovatel rozporoval argumentaci krajského soudu tvrzením, že smyslem a účelem § 12 odst. 2 a 4, § 43 a § 56 ZOPK je prosadit důležitý veřejný zájem na ochraně jednotlivých částí přírody a krajiny. Krajský soud stěžovateli vyčetl, že nekonkretizoval „
devastující účinek stavby Šantovka Tower na krajinný ráz
“. Avšak ani v případu
FVE Moldava
nebylo ke splnění přípustnosti žaloby nutné vymezit, jakými konkrétními způsoby mohou být chránění živočichové a rostliny dotčeni umístěním a povolením stavby fotovoltaické elektrárny, či případně jak konkrétně mělo být stavbou zasaženo tamější chráněné území. K prokázání závažného veřejného zájmu na podání žaloby postačuje již skutečnost, že myslitelný zásah do krajinného rázu nebyl žalovaným (konkrétně jeho orgánem ochrany přírody) posouzen, ačkoliv tomu tak dle zákona být mělo.
Posledním veřejným zájmem, do něhož mělo být podle stěžovatele zasaženo, byl zájem na nestranném rozhodování orgánu státní správy. Stěžovatel považoval opakované srovnávání tohoto případu s kauzou
FVE Moldava
za zcela nepřiléhavé, neboť tehdy podával žalobu proti stavbě, která již byla v území realizována, zatímco v tomto případě postupoval tak, aby zamezil budoucím negativním důsledkům záměru ve fázi, kdy ještě nezapočala výstavba. Pro prokázání závažného veřejného zájmu na podání žaloby k ochraně veřejného zájmu není třeba, aby úředníci, kteří se podíleli na vydání žalobou napadeného rozhodnutí, byli uznáni vinnými trestním soudem. Žaloba k ochraně veřejného zájmu totiž mimo jiné působí jako nástroj pro řešení (
latentní
) korupce či klientelismu. Veřejný zájem na nestrannosti rozhodování správních orgánů, jehož závažnost plyne přímo z ústavněprávního zakotvení práva na spravedlivý proces, lze prokázat i dostatečně silnými indiciemi o výskytu systémové podjatosti v daném správním řízení. Stěžovatel proto opakovaně zdůrazňoval, že žalovaný neměl ve věci umístění stavby vůbec rozhodovat.
Krajský soud také nesprávně, neúplně a účelově posuzoval dopad do jednotlivých zájmů izolovaně, aniž by se zabýval kumulací těchto zájmů, která má podstatný vliv na celkovou závažnost zásahu do veřejného zájmu. Přestože byl stěžovatel přesvědčen, že tvrzení a důkazy o narušení čtyř veřejných zájmů prokazovaly existenci závažného veřejného zájmu na podání žaloby i jednotlivě, byla to právě kumulace jejich porušení, která posunula potřebu ochrany veřejného zájmu na mnohem intenzivnější úroveň. Dle stěžovatele bylo nutné přihlédnout také ke změnám v právní úpravě, které se udály v letech před vydáním napadeného územního rozhodnutí. Jde zejména o nemožnost účasti environmentálních spolků v řízeních podle stavebního zákona, kterým nepředcházelo posuzování vlivů na životní prostředí. Dále se jedná o někdejší znění § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona, které omezovalo možnost zrušit či změnit závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona, mimo odvolací řízení. Přitom v řízení o umístění stavby nebyl účastník, v jehož zájmu by bylo podat odvolání, a proto nemohlo dojít ani k přezkumu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.
Krajský soud nadto zcela pominul bohatou judikaturu Nejvyššího správního soudu k oprávnění nejvyššího státního zástupce podat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Tato
judikatura
je však do určité míry použitelná i pro tento případ. Pojem „závažný veřejný zájem“ je v § 66 odst. 2 a 3 s. ř. s. totožný je a třeba jej vykládat stejně. Od roku 2015 došlo také v judikatuře ke změně přístupu k žalobám nejvyššího státního zástupce (viz rozsudky NSS ze dne 28. 4. 2016, čj. 4 Azs 33/2016-48, nebo ze dne 30. 3. 2017, čj. 2 As 313/2015-492). K posuzování důvodnosti používá stejná kritéria jako ve vztahu k hodnocení přípustnosti žalob stěžovatele. Soudy v obou případech vyžadují, aby nezákonnost rozhodnutí měla intenzitu narušení závažného veřejného zájmu, a k úspěchu ve věci proto nepovede namítání prosté nezákonnosti napadeného rozhodnutí. Stěžovatel odkázal zejména na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2018, čj. 1 As 76/2018-60, neboť i v tomto případě správní orgán vydal rozhodnutí ve věci, aniž měl k dispozici potřebný subsumovaný správní akt. Žádný ze soudů v tomto případě nezpochybnil skutečnost, že nezákonnost, jíž se správní orgán dopustil, narušila závažný veřejný zájem, kterým byla ochrana životního prostředí.
Za použitelnou považoval stěžovatel i dřívější judikaturu, v níž soudy v řízeních o žalobách nejvyššího státního zástupce nevyžadovaly „kvalifikovanou nezákonnost“. Otázka posouzení závažného veřejného zájmu na podání žaloby ze strany nejvyššího státního zástupce totiž náležela vždy pouze jemu (viz nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 946/16, č. 105/2018 Sb. ÚS). Nejvyšší státní zástupce dal svými žalobami neurčitému právnímu pojmu „závažný veřejný zájem“ obsah, který je při jeho výkladu nutné zohlednit. Proto stěžovatel odkázal na rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2013, čj. 5 As 66/2011-98, č. 2863/2013 Sb. NSS, a ze dne 27. 11. 2013, čj. 4 As 141/2013-28.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že stěžovatelem navrhované posuzování dopadu do jednotlivých zájmů kumulovaně je zcela nesprávné a odporující tradičnímu výkladu práva. Nedokonalosti rozhodnutí nelze sčítat a tvrdit, že až jejich součet stěžovateli umožňuje mimořádně zasáhnout do právních jistot účastníků. Stěžovatel má ve vztahu k žalobám na ochranu veřejného zájmu jiná oprávnění než nejvyšší správní zástupce. V případě žaloby nejvyššího státního zástupce nejsou soudy oprávněny přezkoumávat, zda je dán závažný veřejný zájem na podání žaloby. Kromě toho je věcí soudu, aby zvážil, které judikáty jsou pro danou věc využitelné.
Judikatura
k oprávnění nejvyššího státního zástupce vydaná před rokem 2015 není pro výklad pojmu závažného veřejného zájmu použitelná, neboť byla pozdější judikaturou překonána.
Osoby zúčastněné na řízení 1) a 2) ve společném vyjádření ke kasační stížnosti uvedly, že v posledních letech přistupují soudy k otázce hodnocení existence závažného veřejného zájmu na podání žaloby nejvyšším státním zástupcem podle § 66 odst. 2 s. ř. s. aktivněji, avšak pouze v případech příkrého rozporu se zákonným požadavkem na jeho existenci, pokud mají závažné pochybnosti, zda je vůbec dán. V otázce obsahu pojmu závažného veřejného zájmu lze vycházet z judikatury ohledně žalob nejvyššího státního zástupce jen tam, kde soud tuto otázku věcně zkoumal a dospěl k závěru, že zjevně není dán. V ostatních případech jde výhradně o názor nejvyššího státního zástupce. Tvrzení stěžovatele, že při výkladu závažného veřejného zájmu je „nutné zohlednit“ dokonce i starší judikáty, kde soudy výslovně odmítaly hodnotit otázku jeho existence, postrádá jakoukoli oporu v právním řádu.
Soudní rozhodnutí, na která stěžovatel odkazoval, neměla ve vztahu k předmětu řízení před krajským soudem relevanci. Tyto případy měly společné to, že zjevně zcela chyběl zásadní podklad pro řízení, jehož potřebu příslušný správní orgán zcela opomenul, a orgán příslušný k vydání podkladu vůbec nebyl kontaktován. V tomto případě však orgán posuzující vliv na krajinný ráz kontaktován byl. Ve svém vyjádření uvedl, že vliv na krajinný ráz posuzovat nebude, a to s odkazem na zákonnou výjimku. Z rozsudků uvedených stěžovatelem vyplývá, že úvaha nejvyššího státního zástupce o naplnění závažného veřejného zájmu nepodléhá soudnímu přezkumu, nadto je tato
judikatura
zmatečná a rozporná.
Ve vztahu k námitce o kumulaci jednotlivých veřejných zájmů osoby zúčastněné na řízení 1) a 2) podotkly, že stěžovatel vůbec nevysvětlil, v čem se jednotlivá údajná porušení navzájem ovlivňují a tím zintenzivňují dopad na určitý závažný veřejný zájem. K odkazu na legislativní změnu, která omezila okruh účastníků územního řízení, dodaly, že stěžovatel není oprávněn zpochybňovat tuto vůli zákonodárce. Nadto se Krajský úřad Olomouckého kraje podrobně zabýval několika podněty k zahájení přezkumného řízení ohledně zákonnosti napadeného rozhodnutí, avšak neshledal pro jeho zahájení důvod. Nezahájil jej ani na základě podnětu spolku Za krásnou Olomouc [osoba zúčastněná na řízení 6)], který stěžovateli připravoval podklady pro žalobu v této věci.
Pokud jde o systémové riziko podjatosti, stěžovatel předložil pouze hypotetické úvahy. Naopak stěžovatel nevystupoval v této věci nestranně a vedl zcela zbytečné soudní řízení. Ačkoli krajský soud v napadeném usnesení uvedl, že nesplnění požadavků zákona o veřejném ochránci práv nemá dopad na posouzení přípustnosti žaloby, tyto dvě úpravy nelze uplatňovat nezávisle na sobě. Činnost vybočující z rámce stanoveného tímto zákonem je porušením jeho základních povinností činit jen to, co mu zákon dovoluje, resp. ukládá. Stěžovatel činil vše k prodloužení řízení (zbytečné trvání na ústním jednání, reakce na vyjádření osob zúčastněných na řízení až při jednání). Pověřený zaměstnanec kanceláře stěžovatele, který jej zastupoval na ústním jednání, napsal
rigorózní
práci na téma „Systémová podjatost v kauze Šantovka Tower“, v níž uvedl, že s umístěním stavby vnitřně hrubě nesouhlasil. Oprávnění stěžovatele k podání žaloby k ochraně závažného veřejného zájmu nemá sloužit pracovníkům jeho kanceláře k tomu, aby si vybírali v rámci své agendy jakékoli kauzy, které jsou jim nějak blízké, a následně do nich díky tomuto institutu zásadním způsobem zasáhli.
Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
IV.A Pojem „závažný veřejný zájem“ a dosavadní judikatura
[26] Podle § 66 odst. 3 s. ř. s.
žalobu je oprávněn podat veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem
.
[27] Uvedené ustanovení upravuje zvláštní žalobní legitimaci k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, která svědčí stěžovateli. Žalobu je oprávněn podat, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem. Ustanovení vymezuje podmínky přípustnosti žaloby, nikoli její důvodnosti. Závažný veřejný zájem ve smyslu § 66 odst. 3 s. ř. s. musí být dán toliko na samotném projednání žaloby. Krajský soud shledal, že tato podmínka procesní žalobní legitimace není splněna, a proto se vůbec nezabýval meritem věci.
[28] Jak uvedl Nejvyšší správní soud v prvním rozsudku ve věci
FVE Moldava
, aktivní procesní legitimace stěžovatele bude dána, jestliže v žalobě jednoznačně vymezí závažný veřejný zájem, na jehož ochranu vystupuje, a prokáže nutnost jeho ochrany v době podání žaloby. Skutkový stav rozhodný pro projednání žaloby nebude vždy zcela dohledatelný ve správním spisu, jakkoliv ani to nelze úplně vyloučit. Daleko častěji bude soud povinen provést ohledně existence důležitého veřejného zájmu dokazování.
[29] V prvním rozsudku ve věci
FVE Moldava
se Nejvyšší správní soud dále věnoval pojmu „závažný veřejný zájem“. Nejprve připomenul, že „
veřejný zájem je kategorie, která má u každého rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je spojen s okolnostmi konkrétního případu. Je třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejich dílů, z právní politiky a posouzením různých hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech (sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.).
“ (srov. Hendrych, D. a kol.
Správní právo: obecná část
. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 83 a 358) Veřejný zájem je obecně prospěšný zejména státu či jiné veřejnoprávní korporaci, ale může svědčit i jednotlivci či skupině jednotlivců; a je jím jen to, co je jako veřejný zájem chráněno zvláštními zákony (srov. Vedral, J.
Správní řád. Komentář
. 2. vyd. Praha: Bova Polygon, 2012, s. 817 a 818). Úlohou aktivní procesní legitimace ve smyslu § 66 odst. 3 s. ř. s. není ochrana subjektivních práv a soukromých zájmů osob, které žalobu proti rozhodnutí správního orgánu nepodaly, ale ani ochrana široce pojímaného konceptu veřejného zájmu, například aby byla vydávána zákonná a proporcionální rozhodnutí. Prokázání závažného veřejného zájmu k podání žaloby subjektem, kterému obecná žalobní legitimace nesvědčí, proto nelze ztotožňovat se zájmem na zákonnosti rozhodnutí správních orgánů a obecném dodržování právních předpisů. Ohrožení závažného veřejného zájmu bude dáno, pokud ke dni podání žaloby trvá poškození či ohrožení zvláště závažných právem chráněných zájmů a pokud toto poškození či ohrožení je tak intenzivní a z hledisek celospolečenských natolik nepřijatelné, že je ani při poměření se zájmem na ochraně právní jistoty a na ochraně vztahů, které v mezidobí vznikly, nelze v žádném případě strpět.
[30] V neposlední řadě vyslovil Nejvyšší správní soud v prvním rozsudku ve věci
FVE Moldava
, že v rámci posuzování aktivní procesní legitimace musí být zvažována i otázka ochrany právní jistoty a práv jiných osob nabytých v dobré víře. V případech čistě vertikálních vztahů (stát – jednotlivec), v nichž nezákonná rozhodnutí založila oprávnění nebo výhodu jednotlivce oproti stavu, který měl podle objektivního práva nastat, avšak který v důsledku nezákonnosti nenastal, musí být dáno ohrožení vskutku závažného veřejného zájmu, aby bylo možné od ochrany právní jistoty za současné neexistence skutečností opravňujících k závěru, že dobrá víra dána není, ustoupit. K tomu nyní Nejvyšší správní soud dodává, že je vždy nutné zvažovat skutkové okolnosti daného případu. Méně intenzivně bude do právní jistoty jednotlivců zasaženo za situace, kdy v době podání žaloby ještě na stavbě nepočaly stavební práce či nebylo vydáno stavební povolení (jako tomu je v nyní projednávaném případě). Naopak intenzivnější zásah nastane za scénáře opačného.
[31] Je pravda, že Nejvyšší správní soud shledal prokázání závažného veřejného zájmu k podání žaloby stěžovatelem prozatím pouze v jednom případě. Nicméně naplnění intenzity závažného veřejného zájmu je otázkou skutkovou. Vždy záleží na okolnostech každé konkrétní věci, které stěžovatel tvrdí a dokazuje. V druhém rozsudku ve věci
FVE Moldava
Nejvyšší správní soud uvedl, že závažný veřejný zájem na podání žaloby stěžovatelem je dán například v těch případech, kdy ke dni podání žaloby proti rozhodnutí o povolení stavby nebudou uděleny zákonem stanovené výjimky ze zákazu činnosti ve zvláště chráněném území, či v případech, kdy příslušná správní rozhodnutí (povolení) byla vydána v důsledku trestné činnosti úředních osob. V této věci tedy soud uvedl příklady, kdy je závažný veřejný zájem na podání žaloby stěžovatelem dán. Nestanovil jimi však žádný minimální práh, kterého musí být dosaženo, aby byl stěžovatel aktivně procesně legitimován k podání žaloby podle § 66 odst. 3 s. ř. s. Krajský soud však přesto závažnost tvrzených a prokazovaných veřejných zájmů v citované a nynější věci poměřoval a nesprávně si podle série rozsudků ve věci
FVE Moldava
vytvořil určité závazné měřítko, resp. nepodkročitelný práh prokázání závažného veřejného zájmu. Pokud dospěl k závěru, že nyní tvrzené a prokazované veřejné zájmy takto vysoké intenzity nedosahují, dovodil z toho, že se o závažný veřejný zájem nejedná.
[32] Pro krajský soud však měly být určující skutkové okolnosti nyní souzené věci a tvrzení a důkazy předložené stěžovatelem. Tvrzeným a prokázaným závažným veřejným zájmem ve věci
FVE Moldava
by se mohl toliko inspirovat za situace, kdy by v obou případech shledal obdobnosti. Spornou je otázka, zda měl krajský soud k dispozici jinou paletu rozhodnutí zabývajících se pojmem závažného veřejného zájmu ve smyslu § 66 s. ř. s., ve kterých by tuto kategorii použil v rámci hodnocení důvodnosti žalob podaných nejvyšším státním zástupcem podle § 66 odst. 2 s. ř. s.
[33] Nejvyšší státní zástupce má podle § 66 odst. 2 s. ř. s. právo podat žalobu,
jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem
.
Judikatura
Nejvyššího správního soudu nejprve dovodila, že úvaha, zda je v konkrétní věci dán závažný veřejný zájem, je vyhrazena nejvyššímu státnímu zástupci, nepodléhá přezkumu správními soudy, a je na něm samém, aby svého práva využíval pouze v případech, kdy to závažný veřejný zájem vyžaduje (srov. rozsudek ze dne 5. 11. 2007, čj. 8 As 27/2006-70, č. 1455/2008 Sb. NSS). Rozšířený senát následně v usnesení ze dne 24. 6. 2015, čj. 2 As 103/2015-128, č. 3254/2015 Sb. NSS, vyjasnil, že soud je povinen se věcně zabývat každou žalobou nejvyššího státního zástupce, která jinak splňuje obecné náležitosti a byla podána v tříleté lhůtě. V dalších věcech Nejvyšší správní soud zdůraznil, že úvaha nejvyššího státního zástupce o naplnění závažného veřejného zájmu nepodléhá soudnímu přezkumu ani z pohledu přípustnosti žaloby, ani z pohledu její důvodnosti. Učinil tak právě s odkazem na to, že posouzení této otázky je v každém konkrétním případě výlučně na zvážení nejvyššího státního zástupce jako žalobce (např. rozsudek ze dne 26. 11. 2015, čj. 9 As 173/2015-71, ze dne 18. 8. 2016, čj. 9 As 74/2016-249, ze dne 14. 7. 2017, čj. 5 As 202/2015-196, a ze dne 12. 4. 2018, čj. 1 As 76/2018-60).
[34] Stěžovatel upozornil na odlišnou linii judikatury, ze které plynou závěry opačné. Stěžovatel se přitom mýlí, pokud tato rozhodnutí označuje za novější, která předchozí rozsudky Nejvyššího správního soudu překonala. Ve skutečnosti se protichůdná rozhodnutí časově prolínají. Stěžovatel odkázal na rozsudky čj. 4 Azs 33/2016-48 a čj. 2 As 313/2015-492, ve kterých Nejvyšší správní soud uvedl, že žaloba podaná nejvyšším státním zástupcem je důvodná toliko v případech, kdy je nezákonnost správního rozhodnutí natolik intenzivní, že narušuje závažný veřejný zájem. Podobně postupoval například v rozsudcích ze dne 20. 12. 2018, čj. 5 As 327/2017-70, ze dne 28. 11. 2019, čj. 10 As 107/2019-77, či ze dne 2. 6. 2020, čj. 1 As 37/2020-27.
[35] V nyní rozhodované věci není podstatné, zda je
judikatura
Nejvyššího správního soudu skutečně nejednotná, jde-li o otázku pravomoci soudu posuzovat, zda je v případě žaloby nejvyššího státního zástupce dán závažný veřejný zájem. Je totiž nepochybné, že stěžovatel – na rozdíl od nejvyššího státního zástupce – musí existenci závažného veřejného zájmu vždy prokázat. Nelze však pominout, jaký obsah pojmu „závažný veřejný zájem“ přiznala ta část judikatury, která v minulosti u žalob nejvyššího státního zástupce aprobovala existenci tohoto zájmu. Jinak řečeno,
relevantní
jsou ty rozsudky Nejvyššího správního soudu, které se týkaly posuzování žalob nejvyššího státního zástupce a v nichž sám soud zkoumal a uznal naplnění závažného veřejného zájmu. Ustanovení § 66 odst. 2 a 3 s. ř. s. totiž používají totožný pojem, který musí mít v obou případech stejný obsah a rozsah. Rozdíl pak spočívá pouze v tom, že stěžovatel je povinen existenci závažného veřejného zájmu prokazovat. Ke stejnému názoru ostatně dochází také komentářová literatura (srov. Kühn, Z.; Kocourek, T. a kol.
Soudní řád správní. Komentář
. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 534).
[36] Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 4 Azs 33/2016-48 shledal, že o nezákonnost takové intenzity, která narušuje závažný veřejný zájem, se jednalo například v případě, kdy Ministerstvo vnitra udělilo žadateli mezinárodní ochranu, aniž by bylo z rozhodnutí zřejmé, jak se vypořádalo s otázkou aplikace vylučující
klauzule
ve smyslu § 15a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Tato
klauzule
přitom slouží k ochraně veřejného zájmu. Ve věci územního plánování byl pak narušen závažný veřejný zájem, jestliže Energetický regulační úřad udělil licenci na výrobu elektřiny fotovoltaické elektrárně, ačkoli rozhodnutí vydal na základě zprávy o revizi, která byla nezpůsobilým podkladem, a žadatelka zároveň nebyla v dobré víře (rozsudky čj. 5 As 327/2017-70 a čj. 10 As 107/2019-77). Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost rozhodnutí o udělení licence, resp. podkladu rozhodnutí, z toho důvodu, že zprávu o revizi revizní technik vydal v době, kdy elektrárna ještě nebyla dokončena. Aby tím byl ovšem narušen závažný veřejný zájem, musel následně zvážit, zda bylo třeba upřednostnit zrušení licence před principem ochrany dobré víry a právní jistoty – neboť žaloba byla podána na sklonku tříleté lhůty – a dospěl ke kladné odpovědi. Pro narušení závažného veřejného zájmu také není potřeba, aby rozhodnutí mělo takové vady, které se svou závažností blíží spáchání trestného činu (rozsudek čj. 2 As 313/2015-492, bod 42).
[37] Z těchto úvah proto krajský soud mohl a měl vycházet, byť se týkaly žalob nejvyššího státního zástupce. Z výše uvedeného plyne, že požadavek na intenzitu nezákonnosti napadeného rozhodnutí, a tedy na následné shledání narušení závažného veřejného zájmu, byl v judikatuře Nejvyššího správního soudu v řízeních zahájených na návrh nejvyššího státního zástupce nižší, než jaký v nyní projednávané věci vyžadoval prokázat po stěžovateli krajský soud.
IV.B Ohrožení zájmu na nestranném rozhodování orgánu státní správy
[38] Ve vztahu k jednotlivým tvrzeným a dokazovaným veřejným zájmům pak Nejvyšší správní soud uvádí následující. Předně se neztotožňuje s krajským soudem v hodnocení, že namítané ohrožení veřejného zájmu na rozhodování věcí správním orgánem, u něhož není dáno systémové riziko podjatosti, je tvrzením o pouhé nezákonnosti. Naopak, jedná se o otázku posouzení intenzity porušení veřejného zájmu. Jak již Nejvyšší správní soud uvedl výše, krajský soud z příkladů uvedených v případu
FVE Moldava
nevhodně vytvořil určitý minimální práh toho, kdy je možné konstatovat, že stěžovatel prokázal závažný veřejný zájem. Skutečnost, že Nejvyšší správní soud v minulosti shledal prokázání závažného veřejného zájmu na podání žaloby v případě, kdy úřední osoby podílející se na vydání napadeného rozhodnutí byly v souvislosti s touto svou úřední činností odsouzeny v trestním řízení, neznamená, že nyní nemůže být takovým veřejným zájmem stěžovatelem tvrzené a prokazované systémové riziko podjatosti. Jinými slovy, jen proto, že v jediné dřívější kauze byl závažný veřejný zájem prokázán tím, že rozhodovali později odsouzení úředníci, nelze k jeho naplnění vyžadovat vždy pouze trestní stíhání zaměstnanců obce (vykonávajících současně přenesenou působnost územní samosprávy). Ostatně jak již Nejvyšší správní soud uvedl, v případě žaloby podané nejvyšším státním zástupcem byl dříve soudem závažný veřejný zájem shledán u takových nezákonností rozhodnutí, které byly méně závažnějšího charakteru, a proto nelze nyní po veřejném ochránci práv požadovat, aby prokázal závažnost vyšší.
[39] K této otázce je nutné připomenout, že Nejvyšší správní soud ve své judikatuře k § 14 odst. 1 správního řádu (viz zejména usnesení rozšířeného senátu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS, a na něj navazující rozhodnutí) vysvětlil, že u úředních osob, které jsou v zaměstnaneckém či jemu obdobném poměru k subjektu, jehož zájmy mohou být v řízení, v němž rozhodují, dotčeny, existuje tzv. systémové riziko podjatosti. To je důsledkem systému nastavení působnosti správních orgánů a povahy právních vztahů mezi těmito orgány a zaměstnanci subjektu (územního samosprávného celku či státu), do něhož jsou tyto orgány zasazeny a v nichž zaměstnanci působí jako úřední osoby. Rozšířený senát měl za to, že systémová podjatost takto vystupujících úředních osob není dána samotnou existencí zaměstnaneckého či jiného obdobného poměru, ale pouze v případě překročení kritické míry systémového rizika. Zaměstnanecký či obdobný poměr je však signálem ke zvýšené opatrnosti a „podezřívavosti“, k němuž musí přistoupit další skutečnosti, které způsobí překročení oné kritické míry systémového rizika.
[40] Důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu je tedy dle rozšířeného senátu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky. Takovými okolnostmi mohou být „
například jevy v politické či
mediální
sféře, jež předcházejí příslušnému správnímu řízení či je doprovázejí a naznačují zvýšený zájem o výsledek řízení ze strany osob schopných ovlivnit jednání územního samosprávného celku jako zaměstnavatele úřední osoby. Příkladem může být zájem politických činitelů či jiných v rámci daného územního samosprávného celku vlivných osob (např. zákulisních aktérů místní politiky či podnikatelských subjektů) na určitém výsledku řízení (např. na tom, aby určitá stavba, činnost apod. byla povolena, anebo naopak nepovolena); takový zájem lze vysledovat například z různých mediálních vyjádření, předvolebních slibů, konkrétních investičních či jiných obchodních počinů, předchozích snah nasměrovat určité související rozhodovací procesy určitým způsobem apod. Stejně tak uvedenou skutečností může být samotná povaha a podstata rozhodované věci, její kontroverznost či politický význam a s tím spojené zájmy. Zjevně a bez dalšího pak uvedenými skutečnostmi budou podezření z nátlaku či snahy přímo ovlivnit rozhodování příslušné úřední osoby prostřednictvím jejího zaměstnaneckého vztahu
.“ (bod 63 usnesení rozšířeného senátu)
[41] V rámci vysvětlení pojmu systémové podjatosti je nutno dodat, že tímto pojmem označuje
judikatura
Nejvyššího správního soudu pouze situace, kdy je obsahem námitky podjatost úředních osob právě z důvodu jejich ekonomické závislosti způsobené zaměstnaneckým, služebním či obdobným poměrem k subjektu, do něhož je organizačně zasazen příslušný správní orgán a jehož zájmy mohou být v daném řízení dotčeny, nikoliv jakoukoliv námitku podjatosti týkající se všech úředních osob zařazených do správního orgánu, který vede správní řízení (viz rozsudek ze dne 4. 7. 2019, čj. 9 As 70/2019-34).
[42] S účinností od 1. 11. 2018 byl správní řád novelizován zákonem č. 176/2018 Sb. a byl do něj nově vtělen § 14 odst. 2, který stanoví, že
úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.
[43] Nejvyšší správní soud nicméně v rozsudku ze dne 2. 8. 2023, čj. 6 As 52/2023-127, č. 4533/2023 Sb. NSS, na základě systematického výkladu dospěl k závěru, že ani § 14 odst. 2 správního řádu nebrání aplikaci výše citovaných závěrů rozšířeného senátu k tzv. systémové podjatosti, posiluje však důraz na existenci dalších závažných skutečností svědčících pro vyloučení úředních osob.
[44] Nejvyšší správní soud ve své judikatuře po novele § 14 správního řádu dovodil, že systémové riziko podjatosti nezakládá pouze skutečnost, že obec či její část o svém stavebním záměru informuje ve svém periodiku, ani že na tuto stavbu obdržela dotaci, kterou by v případě pozdního uskutečnění musela vrátit (rozsudek ze dne 6. 2. 2019, čj. 9 As 453/2017-57). Ve věci se jednalo o dětské hřiště, a proto soud neshledal ani politickou citlivost věci, která by naznačovala zvýšený zájem na výsledku řízení ze strany osob schopných rozhodnutí ve věci ovlivnit. Avšak ani
mediální
prohlášení politických představitelů samosprávných celků o stavbách, které přirozeně vyvolávají politický a
mediální
zájem, nemusí v některých případech znamenat překročení „kritické míry rizika systémové podjatosti“. V rozsudku ze dne 8. 10. 2020, čj. 6 As 171/2020-66, č. 4118/2021 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud k dlouhotrvající výstavbě dálnice D11 uvedl, že „
představuje politicky citlivé téma. Jedná se současně o téma, které je pro veřejnost významné a které přirozeně vyvolává politický a
mediální
zájem. S takovým zájmem a ohlasem se však setkává mnoho záměrů, včetně liniových staveb. Nelze proto vyloučit, že k podobným stavebním záměrům se budou vyjadřovat osoby z řad regionálních politiků, ale také z vrcholné politiky (byť by tak měly činit nanejvýš opatrně, aby nevyvíjely tlak na rozhodovací orgány)
.“ Politický význam či kontroverznost určité stavby, v souvislosti s níž se dané správní řízení vede, je nicméně signálem ke zvýšené opatrnosti (viz shora uvedené usnesení rozšířeného senátu).
[45] Nejvyšší správní soud pak specificky upozorňuje na skutečnost, že ve své judikatuře již dovodil, že důvod pro zkoumání podjatosti je i v případě, kdy má obec s investorem, který je účastníkem řízení před orgánem obce, smlouvu o spolupráci nebo mu nabídla nějakou investiční pobídku. Zde je důvodem vyloučení silný ekonomický zájem celku na výsledku řízení (viz rozsudky ze dne 13. 2. 2015, čj. 7 As 158/2014-30, ze dne 2. 6. 2015, čj. 7 As 57/2015-80, a ze dne 14. 5. 2015, čj. 7 As 202/2014-66).
[46] Na rozdíl od krajského soudu má Nejvyšší správní soud za to, že systémové riziko podjatosti nelze považovat za vadu způsobující toliko „prostou“ nezákonnost správního rozhodnutí. Skrze tento institut se prosazuje veřejný zájem na tom, aby i v případech silné lokální politizace určitého záměru zde byla jasná garance, že ve věci rozhodují nestranní úředníci a že jejich rozhodování je prosto těchto vnějších vlivů.
[47] Nejvyšší správní soud v nyní projednávané věci shledal, že vše doposud uvedené ukazuje na existenci systémového rizika podjatosti. Sbíhá se zde hned několik důvodů (již dříve vyslovených judikaturou), pro které by bylo možné o nepodjatosti rozhodujících orgánů pochybovat: předně se jedná o kontroverzi samotné stavby a medializaci její výstavby, která se s ní pojí; „podezřívavost“ ovšem vyvolává zejména existence smlouvy o spolupráci mezi městem a investorem. Ta na rozdíl od věci sp. zn. 7 As 202/2014 navíc obsahuje ustanovení o právní odpovědnosti města za zmaření, které svědčí o ještě silnějším ekonomickém zájmu města na provedení výstavby. V takové situaci došel Nejvyšší správní soud k závěru, že zde může existovat systémové riziko podjatosti, které by bylo samo o sobě natolik závažnou vadou, že by mohla sama o sobě naplnit závažnost veřejného zájmu, který je potřeba pro prokázání aktivní legitimaci stěžovatele.
[48] Krajský soud byl proto povinen provést důkazy, které stěžovatel k této části žaloby navrhoval a předložil – mj. smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Olomouci a investorem v oblasti infrastruktury a budoucích smlouvách ze dne 6. 10. 2010, dopis zástupců investiční skupiny primátorovi statutárního města Olomouc ze dne 13. 9. 2018, v němž je město upomínáno na své závazky k podpoře a uskutečňování projektu a na právní odpovědnost za jeho zmaření, a další dokumenty, na které stěžovatel odkazoval v žalobě.
[49] Na krajském soudu nyní bude, aby navrhované důkazy provedl a posoudil, zda ve věci opravdu existovalo systémové riziko podjatosti, které v případě kladné odpovědi bude k prokázání aktivní legitimace žalobce postačovat.
[50] Za této situace již nebylo třeba, aby se Nejvyšší správní soud zabýval dalšími důvody, jejichž prostřednictvím stěžovatel také prokazoval naplnění podmínky závažného veřejného zájmu.
IV.C Hodnocení postupu stěžovatele
[51] Nejvyšší správní soud se závěrem zabýval také tvrzením osob zúčastněných na řízení 1) a 2), jimiž brojily proti nestandardnímu postupu stěžovatele. Zcela se však ztotožnil se způsobem, jakým tuto otázku hodnotil již krajský soud. Zákon o veřejném ochránci práv nepředpokládá, že podání žaloby k ochraně závažného veřejného zájmu podle § 66 odst. 3 s. ř. s. bude výstupem šetření ochránce. Tím je například zpráva o šetření, závěrečné stanovisko či uplatnění sankce, kterými jsou medializace případu či vyrozumění nadřízeného úřadu, popřípadě vlády.
[52] Před tzv. velkou novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2012, bylo oprávnění stěžovatele dát podnět nejvyššímu státnímu zástupci k podání žaloby ve veřejném zájmu zařazeno mezi zvláštní oprávnění ochránce, vedle například dosavadního oprávnění doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. Ta nejsou navázaná na jednotlivá zahájená šetření, přestože jistě mohou z jejich závěrů čerpat. Například komentář k zákonu o veřejném ochránci práv uvádí, že společnými charakteristickými rysy zvláštních oprávnění je využití informačního bohatství veřejného ochránce práv získaného šetřením podnětů i řešením „mimopůsobnostních“ věcí k určité syntéze poznatků o fungování veřejné správy, které lze využití při iniciaci normotvorných či kontrolních procedur (Hlouch, L. § 22. In: Chamráthová, A.; Hlouch, L.; Kliková, A.; Svoboda, T.
Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář
. Praha: Wolters Kulwer, 2019, s. 133). Není důvodu na institut podání žaloby ve veřejném zájmu pohlížet odlišně. I v těchto případech může stěžovatel k rozhodným zjištěním přicházet z jiných zdrojů, než kterým je šetření.
[53] Tento závěr nic nemění na tom, že stěžovatel je povinen si k věci opatřit dostatečné podklady a ty si objektivně vyhodnotit předtím, než ve věci podá žalobu podle § 66 odst. 3 s. ř. s. Pokud tak neučiní, nese toliko riziko neprokázání závažného veřejného zájmu. Ostatně jedním ze základních požadavků kladených zákonem na stěžovatele je, že svou funkci vykonává nezávisle a nestranně (§ 5 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv). Tuto otázku však soud v rámci posuzování přípustnosti ani důvodnosti žaloby podané na ochranu závažného veřejného zájmu nehodnotí. V rámci tohoto soudního řízení je stěžovatel jednou z procesních stran. Konkrétně procesní stranou, která hájí veřejný zájem, a tedy zcela legitimně veřejnému zájmu straní. Je pak nicméně na stěžovateli, aby jeho závažnost v soudním řízení prokázal.
[54] Pokud se pak Nejvyšší správní soud shora zabýval možným systémovým rizikem podjatosti úředníků žalovaného, nelze o „podjatosti“ naopak hovořit u stěžovatele, pokud se zaměstnanec zastupující jej na jednání před krajským soudem odborně touto kauzou zabýval a ve své
rigorózní
práci na ni sdělil svůj osobní názor. Na rozdíl od úředníků žalovaného nemá tento zaměstnanec žádnou rozhodovací pravomoc. Rozhodnutí podat žalobu a uplatnit v ní určité argumenty je plně v pravomoci a odpovědnosti veřejného ochránce práv, který svou funkci vykonává osobně a na vlastní odpovědnost.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.