Vydání 1/2017

Číslo: 1/2017 · Ročník: XV

3498/2017

Řízení před soudem: změna opatrovníka; souhlas opatrovnického soudu; odmítnutí podání pro neodstranění vad

Řízení před soudem: změna opatrovníka; souhlas opatrovnického soudu; odmítnutí podání pro neodstranění vad
k § 46 odst. 1 písm. a) a c) a § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Na opatrovníka odvolaného z funkce rozhodnutím opatrovnického soudu, které bylo následně odvolacím soudem zrušeno pro nesplnění hmotně-právních podmínek pro změnu opatrovníka, je třeba pro účely žalobní legitimace dle § 65 odst. 1 s. ř. s. pohlížet tak, že ani v mezidobí nepřestal být opatrovníkem, pokud funkci opatrovníka žalobkyně fakticky vykonávat nepřestal. Tím spíše v situaci, kdy se současně nově ustanovený opatrovník odmítal své funkce ujmout a rozhodnutí opatrovnického soudu o změně opatrovníka napadl rovněž opravným prostředkem.
Odmítne-li krajský soud žalobu podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. s tím, že byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou, dříve, než je otázka splnění podmínek pro změnu opatrovníka pravomocně odvolacím soudem vyřešena, vystavuje se nebezpečí, že tuto otázku sám posoudí nesprávně a zatíží tak své rozhodnutí nezákonností. Takový postup by mohl v důsledku znamenat odmítnutí soudní ochrany.
Důvodem odmítnutí žaloby podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je nedoložení souhlasu opatrovnického soudu k podání žaloby jen tehdy, není-li tento nedostatek odstraněn ani na výzvu soudu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2016, čj. 6 As 272/2015-53)
Prejudikatura:
č. 625/2005 Sb. NSS.
Věc:
Vladimíra J. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o předčasné užívání stavby, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2015 povolil Městský úřad Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí předčasné užívání změny části stavby ve vlastnictví žalobkyně, a to na základě žádosti, kterou podala Vlasta F., dcera žalobkyně. Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí žalovaný svým rozhodnutím ze dne 1. 10. 2015 zamítl.
Žalobu, kterou jménem žalobkyně podal její syn, Jaromír F., odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. usnesením ze dne 19. 11. 2015, čj. 59 A 70/2015-37. V odůvodnění krajský soud uvedl, že Jaromír F. v době podání žaloby již nebyl oprávněn žalobkyni zastupovat, a žaloba tudíž byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Jaromíra F. totiž Okresní soud v České Lípě usnesením čj. 19P a Nc 397/2015 odvolal z funkce opatrovníka žalobkyně a novým opatrovníkem ustanovil město Mimoň. Krajský soud uvedl, že toto usnesení bylo doručeno městu Mimoň a právní zástupkyni Jaromíra F. dne 6. 10. 2015, a stalo se tak téhož dne v souladu s § 171 o. s. ř. vykonatelným. Jaromír F. tudíž nebyl oprávněn podat za žalobkyni dne 19. 10. 2015 žalobu ve správním soudnictví, neboť ji v té době již nemohl zastupovat. I v případě, že by žaloba byla podána v době, kdy Jaromír F. ještě opatrovníkem žalobkyně byl, potřeboval by ke schválení takového právního jednání za žalobkyni souhlas soudu, který nedoložil.
Jménem žalobkyně (stěžovatelky) podal Jaromír F. proti usnesení krajského soudu kasační stížnost. Namítl, že stěžovatelka není žádným způsobem omezena ve svéprávnosti. Opatrovník jí byl ustanoven pouze z toho důvodu, že není schopna psaní a běžné komunikace. Je však schopna vyjadřovat své názory. Bylo a je přáním stěžovatelky žalobu ve věci podat a nechat věc zákonnosti rozhodnutí žalovaného přezkoumat soudem. Dále uvedl, že usnesení o odvolání z funkce opatrovníka převzal do svých rukou dne 19. 10. 2015 odpoledne, přitom žaloba byla podána téhož dne ráno.
Město Mimoň opatrovnictví stěžovatelky odmítá a podalo ve věci odvolání, opatrovnictví se fakticky neujalo, o její přání a názory se nezajímá, o stěžovatelku dále pečuje pan Jaromír F. V současné době neexistuje jiná osoba než její syn, pan Jaromír F., která by byla ochotna hájit její zájmy. Podle stěžovatelky se krajský soud dopustil odmítnutím žaloby zjevné nezákonnosti a porušil její základní lidské právo, kterým je podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) právo každého člověka domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Krajský soud odňal stěžovatelce právo domáhat se odstranění nezákonnosti, jelikož odmítl žalobu pouze z důvodu jejího zdravotního znevýhodnění a skutečnosti, že časově se lhůta pro podání žaloby setkala se zásahem soudu ve změně opatrovníků (kteří ale o takovou změnu nestojí).
Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
IV.
Posouzení kasační stížnosti
(...) [16] Kasační stížností je napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, z tohoto důvodu přichází v úvahu z povahy věci pouze kasační důvod ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, čj. 3 Azs 33/2004-98, č. 625/2005 Sb. NSS).
[17] Ze soudního spisu krajského soudu a podkladů dodaných stěžovatelkou lze zjistit, že usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 14. 8. 2013, čj. 0 Nc 1709/2013-8, byl žalobkyni z důvodu jejího zdravotního stavu ustanoven opatrovníkem její syn Jaromír F. Rozsah jeho oprávnění byl určen tak, že je oprávněn a povinen spravovat běžné záležitosti a majetek žalobkyně, přičemž jednání v podstatných záležitostech vyžaduje schválení soudu. Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 1. 10. 2015, čj. 19 P 155/2013-177, byl Jaromír F. odvolán z funkce opatrovníka, a novým opatrovníkem bylo jmenováno město Mimoň. Důvodem odvolání byla skutečnost, že opatrovník nedoložil, jak hospodaří s příjmy žalobkyně, a také proto, že neumožňuje kontakt své sestry Vlasty F. s žalobkyní, ačkoliv je nepochybné, že žalobkyně na návštěvu Vlasty F. reaguje pozitivně. Výše uvedené usnesení bylo doručeno městu Mimoň i Jaromíru F. prostřednictvím jeho právní zástupkyně dne 6. 10. 2015. Jaromír F. se proti uvedenému usnesení odvolal, stejně tak město Mimoň. O odvolání rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 18. 12. 2015, čj. 36 Co 441/2015-245, tak, že usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 1. 10. 2015, čj. 19 P 155/2013-177, zrušil a řízení o změně opatrovníka zastavil. Krajský soud se neztotožnil se závěry o nedostatcích ve výkonu funkce opatrovníka ze strany Jaromíra F. a naopak zjistil, že je v nejlepším zájmu žalobkyně, aby Jaromír F. zůstal nadále jejím opatrovníkem.
[18] Z výše uvedeného vyplývá, že v době podání žaloby (dne 19. 10. 2015) byl Jaromír F. odvolán z funkce opatrovníka, nicméně rozhodnutí opatrovnického soudu napadli opravným prostředkem jak odvolaný opatrovník, tak nově ustanovený opatrovník, město Mimoň. V odvolacím řízení bylo usnesení o změně opatrovníka zrušeno a řízení o změně opatrovníka zastaveno, jelikož v posuzované věci nenastaly nedostatky, pro které měl být Jaromír F. z funkce opatrovníka odvolán, chyběly tedy hmotněprávní důvody pro změnu opatrovníka. Nejvyšší správní soud má v dané situaci za to, že na opatrovníka, který byl odvolán z funkce rozhodnutím opatrovnického soudu, které bylo následně odvolacím soudem zrušeno pro nesplnění hmotněprávních podmínek pro změnu opatrovníka, je třeba pro účely žalobní legitimace pohlížet tak, že ani v mezidobí nepřestal být opatrovníkem, pokud funkci opatrovníka stěžovatelky fakticky vykonávat nepřestal. Se stěžovatelkou lze souhlasit v tom, že v opačném případě by došlo k porušení jejího práva na přístup k soudu a v konečném důsledku k odepření spravedlnosti, jelikož sama pro svůj zdravotní stav nebyla schopna se soudní ochrany domáhat a nebylo jiné osoby, která by v daný okamžik její práva střežila. Tím spíše pokud se nově ustanovený opatrovník odmítal své funkce ujmout a rozhodnutí o změně opatrovníka napadl opravným prostředkem. Na uvedených závěrech ničeho nemění ani skutečnost, že usnesení o změně opatrovníka je dle § 171 odst. 2 o. s. ř. vykonatelné, není-li v něm výslovně stanoveno jinak, doručením tohoto usnesení účastníkům řízení.
[19] Odlišně by bylo třeba posuzovat případ, kdy hmotněprávní podmínky pro změnu opatrovníka byly splněny a odvolací soud změnu opatrovníka pravomocně potvrdil. Krajský soud pochopitelně nemohl v posuzovaném případě předvídat, jak bude o odvolání proti usnesení opatrovnického soudu rozhodnuto. Pokud však žalobu odmítl dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. s tím, že byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou dříve, než byla otázka splnění podmínek pro změnu opatrovníka s konečnou platností pravomocně vyřešena, vystavil se nebezpečí, že tuto otázku sám posoudí nesprávně a zatíží tak své rozhodnutí nezákonností. Výše uvedené lze uzavřít s tím, že žaloba podaná jménem žalobkyně opatrovníkem Jaromírem F. nebyla podána osobou zjevně neoprávněnou, jelikož v době podání žaloby nebyly splněny podmínky pro odvolání Jaromíra F. z funkce opatrovníka, což bylo následně potvrzeno odvolacím soudem.
[20] Krajský soud napadené usnesení odůvodnil dále tím, že opatrovník by dle usnesení opatrovnického soudu potřeboval ke schválení právního jednání spočívajícího v podání žaloby souhlas soudu, který nedoložil.
[21] Jak vyplývá z výrokové části již citovaného usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 14. 8. 2013, čj. 0 Nc 1709/2013-8, je Jaromír F.
„oprávněn a povinen zastupovat žalobkyni a jednat za ni, hájit její zájmy, řádně spravovat její běžné záležitosti a majetek a přijímat za ni vdovský důchod s tím, že rozhodnutí opatrovníka v podstatné záležitosti vyžaduje schválení soudu“.
Běžnou správou jmění zastoupeného je třeba rozumět vyřizování obvyklých, zpravidla v určitém časovém horizontu se opakujících záležitostí, jako jsou např. pravidelné platby a příjmy ze jmění nebo činnosti zastoupeného včetně důchodu a dávek sociální podpory, placení sdruženého inkasa, pojistného, daní nebo přijímání výtěžku z majetku (nájemné, úroky, dividendy apod.). Běžnou záležitostí jsou i nárazová právní jednání jménem zastoupeného, jež se po hodnotové stránce nevymykají úrovni spravovaného jmění (srov. též Švestka, J. a kol.
Občanský zákoník: Komentář.
Praha: Wolters Kluwer, 2014).
[22] Pojmu běžné majetkové záležitosti se věnoval ve své judikatuře i Nejvyšší soud, a to zejména ve vztahu k zákonnému zastoupení nezletilých. Tyto závěry lze nicméně zobecnit i na jiné případy, v nichž je zástupce omezen v oprávnění jednat za zastoupeného nad rámec běžné správy jmění. V rozhodnutí ze dne 29. 4. 2015, čj. 36 Cdo 4696/2014, Nejvyšší soud vychází z toho, že nikoliv běžné majetkové záležitosti vyžadují k perfekci právního úkonu schválení soudu. Soud právní úkon, který se neběžné majetkové záležitosti týká, schválí jen tehdy, je-li v zájmu zastupovaného. Za zásadní okolnost pro rozhodnutí, zda je ke konkrétnímu úkonu třeba schválení opatrovnickým soudem, je nutné považovat zejména skutečnost (nebo i pouhou možnost), že se právní úkon učiněný zástupcem projeví negativně v majetkové sféře zastoupeného.
[23] V posuzovaném případě bylo žalobou napadeno rozhodnutí, kterým bylo povoleno předčasné užívání stavby ve vlastnictví žalobkyně. Bez ohledu na skutečnost, že stavbu v současné době užívá jiná osoba (dcera žalobkyně), důsledkem vyhovění návrhu by bylo omezení jednoho ze základních práv tvořících obsah vlastnického práva žalobkyně, tedy práva předmět vlastnictví dle vlastní vůle užívat. Tento důsledek lze nepochybně označit za potenciální negativní zásah do majetkové sféry zastoupené. Podpůrně lze přihlédnout i k rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2012, sp. zn. 33 Cdo 2289/2011, v němž byl vysloven závěr, že podání jakékoliv žaloby je neběžnou záležitostí, která může mít daleké dosahy do sféry zastoupeného, a to zejména z důvodu vznikajících nákladů řízení a nákladů právního zastoupení.
[24] S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že podání žaloby proti napadenému rozhodnutí je úkonem, ke kterému musí opatrovník doložit schválení jednání za žalobkyni ze strany opatrovnického soudu. Jestliže tak neučinil, jedná se o nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku oprávnění opatrovníka žalobkyni v uvedeném rozsahu zastupovat. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. však platí, že soud návrh odmítne,
„nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat“.
V posuzovaném případě jde nepochybně o nedostatek odstranitelný. Pokud by tedy mělo být důvodem odmítnutí žaloby nedoložení souhlasu opatrovnického soudu, krajský soud měl postupovat podle citovaného ustanovení a opatrovníka žalobkyně vyzvat k odstranění uvedeného nedostatku. Jestliže tak neučinil, nemohl v souladu se zákonem žalobu z uvedeného důvodu odmítnout.
[25] Obdobně postupoval dle citovaného usnesení Nejvyšší správní soud, který opatrovníka usnesením ze dne 14. 6. 2016, čj. 6 As 272/2015-30, vyzval k doložení schválení opatrovnického soudu k podání kasační stížnosti. Opatrovník následně doložil, že Okresní soud v České Lípě rozsudkem ze dne 31. 8. 2016, čj. 19 P 155/2013-360, schválil právní jednání opatrovníka za žalobkyni, spočívající v podání kasační stížnosti a v podání správní žaloby proti napadenému rozhodnutí u krajského soudu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.