Vydání 4/2014

Číslo: 4/2014 · Ročník: XII

2996/2014

Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele

Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele
k § 62 soudního řádu správního
Dosáhl-li žalobce vydání nového, pro sebe příznivého rozhodnutí tak, že soud žalobou napadené rozhodnutí správního orgánu zrušil a zavázal jej svým právním názorem k vydání rozhodnutí, kterým žalobci vyhoví, nelze již využít § 62 s. ř. s. o uspokojení navrhovatele.
Pokud je později (v důsledku úspěšné kasační stížnosti žalovaného správního orgánu) rozhodnutí krajského soudu zrušeno Nejvyšším správním soudem, nelze jeho účinky (zamítnutí žaloby a „
obživnutí
“ původního, pro žalobce nepříznivého správního rozhodnutí) odvrátit tím, že žalobce navrhne zastavení řízení dle § 62 odst. 4 s. ř. s. s odůvodněním, že byl již rozhodnutím správního orgánu uspokojen.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2013, čj. 6 Ads 3/2013-41)
Věc:
JUDr. Lubomír M. proti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o odškodnění, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl dne 29. 9. 1977 vyloučen ze studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dne 23. 11. 2009 podal žádost o přiznání odškodnění podle § 1 a § 2 nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole (dále jen „nařízení vlády o odškodnění“). Správní orgán prvého i druhého stupně žádost zamítl.
Dne 26. 4. 2010 podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze.
Městský soud svým rozsudkem ze dne 26. 4. 2012, čj. 5 Ad 9/2010-35, žalobě vyhověl, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zaujal právní názor, že nárok na jednorázovou náhradu dle výše označeného nařízení vlády nelze upřít osobám, které byly vyloučeny z řádného studia na vysoké škole v době od 1. 1. 1957 do 17. 11. 1989 přesto, že toto nařízení vymezuje rozhodné období pro vyloučení daty 25. 2. 1948 – 31. 12. 1956. Časovou hranici 31. 12. 1956 shledal rozpornou se zákonem č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, který za období nezákonného režimu považuje dobu od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989. Městský soud posoudil soulad nařízení vlády se zákonem dle čl. 95 odst. 1 Ústavy a časovou hranici do 31. 12. 1956 pominul, aby byla odstraněna bezdůvodná nerovnost v zacházení s osobami perzekvovanými předchozím režimem.
Ministr žalované poté rozhodnutím ze dne 19. 7. 2012 zrušil usnesení správního orgánu prvého stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ten pak žalobci jednorázovou peněžní náhradu ve výši 100 000 Kč přiznal.
Rozhodnutí městského soudu napadl žalovaný kasační stížností s návrhem na přiznání odkladného účinku, který však Nejvyšší správní soud nepřiznal. Svým rozsudkem ze dne 7. 11. 2012, čj. 6 Ads 76/2012-63, zrušil rozsudek městského soudu pro nesprávné posouzení právní otázky a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Podáním ze dne 11. 11. 2012 žalobce městskému soudu navrhl zastavení řízení, neboť byl novým rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 8. 2012 uspokojen ve smyslu § 62 odst. 4 s. ř. s.
Dne 10. 1. 2013 rozhodl městský soud rozsudkem čj. 5 Ad 9/2010-73, že se návrhu žalobce na zastavení řízení nevyhovuje. Podle jeho mínění nenastala situace předvídaná § 62 odst. 1 s. ř. s., neboť správní orgán prvého stupně vydal rozhodnutí, jímž žalobci vyhověl, až poté, co bylo městským soudem zrušeno rozhodnutí o rozkladu proti nepříznivému rozhodnutí prvého stupně.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (stěžovatel) dne 14. 1. 2013 kasační stížnost. Podle jeho názoru soud není oprávněn pokračovat v řízení a vydat
meritorní
rozhodnutí, pokud stěžovatel navrhl řízení zastavit.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
[14] Námitky stěžovatele podle jejich obsahu směřovaly primárně proti výroku, kterým nebylo vyhověno jeho návrhu ze dne 11. 11. 2012 na zastavení řízení podle § 62 odst. 4 s. ř. s. Stěžovatel má za to, že soud nebyl oprávněn pokračovat v řízení a vydat
meritorní
rozhodnutí, pokud stěžovatel (žalobce) navrhl zastavení řízení. Skutečnost, že podle názoru soudu nedošlo k uspokojení stěžovatele, není v dané věci
relevantní
, neboť takové posouzení náleží toliko stěžovateli. Z § 62 odst. 4 s. ř. s. plyne
obligatorní
povinnost soudu řízení zastavit, sdělí-li navrhovatel (stěžovatel), že je uspokojen.
[15] Nejvyšší správní soud tomuto výkladu stěžovatele nemůže přisvědčit. Ustanovení § 62 s. ř. s. upravuje institut uspokojení navrhovatele komplexně a vytržení jediné věty (§ 62 odst. 4 s. ř. s.: „
Soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen
.“) vede k nesprávným závěrům. Dané ustanovení je potřeba interpretovat jako celek a nelze z něj vydělit pouze zmíněné právní pravidlo, aniž by to vedlo k posunu či pozbytí smyslu celého ustanovení. Již odstavec první § 62 s. ř. s. říká, že „
[d]
okud soud nerozhodl
, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jímž navrhovatele uspokojí
“. V nyní projednávaném případě tak mohl učinit počínaje dnem, kdy mu byla doručena žaloba, až do 26. 4. 2012, kdy městský soud vydal
meritorní
rozhodnutí, kterým žalobě vyhověl a rozhodnutí žalovaného o rozkladu zrušil. Po právní moci tohoto rozsudku konal žalovaný ve shodě s právním názorem v něm vyjádřeným, což vedlo k vydání rozhodnutí správním orgánem prvního stupně, kterým bylo původní žádosti žalobce zcela vyhověno (rozhodnutí ze dne 8. 8. 2012, jež bylo stěžovateli doručeno a stalo se pravomocným). Jde o standardní procesní postup, neboť právní názor vyjádřený v pravomocném rozsudku správního soudu je pro správní orgán závazný (§ 54 odst. 6 s. ř. s.). Stěžovatel se tedy ocitl v situaci, kdy dosáhl toho, co požadoval. Důležité ovšem je, že k tomu došlo až
po rozhodnutí správního soudu
, respektive na jeho základě. Následně však žalovaný podal kasační stížnost jako opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Kasační stížnosti Nejvyšší správní soud přisvědčil, přičemž zaujal právní názor zcela opačný, než ten, který tvořil jádro původního rozhodnutí městského soudu. Ten musel být v novém rozhodnutí respektován (§ 110 odst. 4 s. ř. s.) a vedl k zamítnutí žaloby městským soudem.
[16] Z podání stěžovatele ze dne 11. 11. 2012 označeného jako návrh na zastavení řízení je zřejmé, že jím stěžovatel zamýšlel odvrátit účinky před několika dny vydaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v jeho věci, zaujímajícího právní názor opačný, pro stěžovatele nepříznivý. Ačkoli ve svém návrhu výslovně uvedl, že je rozhodnutím žalovaného o přiznání jednorázové peněžní částky podle nařízení vlády o odškodnění plně uspokojen, postupoval městský soud správně, když návrhu na zastavení řízení dle § 62 odst. 4 s. ř. s. nevyhověl. Je sice pravdou, jak tvrdí stěžovatel, že soud zásadně nezkoumá, zda byl navrhovatel skutečně uspokojen, a v dané věci také městský soud tuto skutečnost ani neposuzoval. Podstatou jeho rozhodnutí je závěr, že v daném případě vůbec nenastala situace předvídaná § 62 s. ř. s. Protože v této věci již soud dříve rozhodl, nebylo možné postupovat podle citovaného ustanovení. Naplnění této podmínky představuje již první rozhodnutí soudu, nikoli některé z těch, které následovaly, ať již byly vydány Nejvyšším správním soudem nebo opětovně městským soudem. Institut uspokojení navrhovatele je totiž koncipován jako prostředek dosažení nápravy stavu vyvolaného vadným rozhodnutím správního orgánu, který
po podání žaloby
, avšak ještě
před rozhodnutím soudu
provede jakousi sebereflexi a svou vlastní aktivitou odstraní předmět sporu. Jde o koncept blízký institutu smíru v civilním procesu (ať už prétorskému nebo soudnímu), přičemž společným znakem je jejich realizace dříve, než se soud usnese na svém rozhodnutí.
[17] Názor stěžovatele, že nestanovení lhůty předsedou senátu ve smyslu § 62 odst. 2, případně odst. 3 s. ř. s. nebrání odpůrci vydat rozhodnutí, jež navrhovatele uspokojí, je sice správný, avšak uplatní se pouze za předpokladu, že dosud nebylo ve věci soudem rozhodnuto (§ 62 odst. 1 věta první s. ř. s.), což je
bazální
podmínkou využití institutu uspokojení navrhovatele. V tomto případě však z výše nastíněných důvodů již nebylo možné podle § 62 s. ř. s. postupovat.
[18] Nejvyšší správní soud tedy neshledal, že by napadené rozhodnutí městského soudu spočívalo na nesprávném posouzení této právní otázky. Městský soud institut uspokojení navrhovatele v daném případě vůbec neaplikoval, neboť to procesní situace neumožňovala, a postupoval správně, když návrhu stěžovatele na zastavení řízení podle § 62 odst. 4 s. ř. s. nevyhověl. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.