Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1218/2007

Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku

Ej 149/2007
Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku
k § 9 odst. 7 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákonů č. 271/1992 Sb. a č. 151/2002 Sb.
Učinil-li žalobce platbu soudního poplatku vylepením kolkových známek na podatelně soudu v den, kdy usnesení o zastavení řízení pro nesplnění poplatkové povinnosti nabylo právní moci, je namístě postup soudu dle § 9 odst. 7 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, čj. 5 Afs 112/2006-41)
Prejudikatura:
srov. č. 69/2004 Sb. NSS.
Věc:
Ladislav D. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce podal dne 19. 12. 2005 ke Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2005.
Protože současně s podáním žaloby nesplnil svou poplatkovou povinnost, vyzval krajský soud usnesením ze dne 22. 12. 2005 zástupce žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč, k tomu mu stanovil lhůtu dvou týdnů od doručení usnesení. Současně žalobce upozornil, že řízení bude v případě nesplnění výzvy zastaveno. Lhůta pro splnění poplatkové povinnosti uplynula dnem 16. 1. 2006. V této lhůtě nebyl poplatek uhrazen, krajský soud tedy dne 1. 2. 2006 usnesením řízení zastavil. Usnesení bylo doručeno zástupci žalobce dne 7. 2. 2006 a téhož dne nabylo právní moci. Žalobce uhradil téhož dne soudní poplatek v kolkových známkách.
Žalobce (stěžovatel) uvedené usnesení krajského soudu napadl kasační stížností, ve které mimo jiné uvedl, že soudní poplatek uhradil v den, kdy bylo doručeno usnesení o zastavení řízení. Ve skutečnosti byl tedy soudní poplatek uhrazen, byť zřejmě v poslední možný den. Dle názoru stěžovatele je v takovém případě obtížné určit, zda rozhodnutí o zastavení řízení nabylo právní moci dříve, či později, než došlo k zaplacení. V takovém případě je namístě, při použití zásady „
in dubio pro mitius
“, předpokládat spíše, že k zaplacení došlo včas.
Nejvyšší správní soud usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Důvodnost kasační stížnosti Nejvyšší správní soud shledal ohledně druhé otázky, a to včasnosti zaplacení soudního poplatku.
Právo na přístup k soudu chráněné čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaujímá v každé demokratické společnosti natolik významné místo, že nepřichází v úvahu ani jeho zužující výklad, ani formální interpretační přístupy. Proto také nelze než platbu soudního poplatku učiněnou u soudu poslední den lhůty považovat za platbu učiněnou řádně a včas.
V daném případě rozhodnutí o zastavení řízení nabylo právní moci dne 7. 2. 2006, téhož dne byl soudní poplatek prokazatelně zaplacen na podatelně soudu vylepením kolkových známek. Byl tak splněn zákonný předpoklad pro to, aby Krajský soud v Hradci Králové usnesení o zastavení řízení zrušil (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že tak neučinil, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než z důvodů procesní ekonomie předmětné usnesení zrušit v tomto řízení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.